دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    1234   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط کارشکی، حسین
تعداد نتایج به دست آمده: 39 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 399
نام نویسنده: تجری، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 88-89 می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، که به بررسی یک فرصیه ی اصلی، سه فرصیه ی فرعی و شش سؤال می پردازد. نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. هر سه نوع اهداف تبحری و رویکردی و اجتنابی با خودتنظیمی رابطه ی مثبت و معناداری دارند. همچنین، نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بین زیرگروه های علمی از نظر خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد. دانشجویان زیرگروه انسانی از دانشجویان زیرگروه فنی و علوم پایه خودتنظیم ترند و دانشجویان زیرگروه علوم پایه از دانشجویان زیرگروه فنی خودتنظیم تر. اما خودتنظیمی در دختران و پسران و در دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد تفاوتی ندارد. همچنین دانشجویان زیرگروه انسانی از دانشجویان دو زیرگروه دیگر تبحری تر و اجتنابی تر بودند. دختران از پسران هدفمندتر، و دانشجویان دانشگاه آزاد عملکردی تر از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، اهداف پیشرفت ، فراشناخت ، خود کارآمدی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 210
نام نویسنده: رضازاده، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سازمانهاي آموزشي موضوع چالش هاي فراواني هستند كه بايد پاسخگوي آنها باشند رهبران آموزشي به عنوان تصميم گيرندگان همواره بايد قادر باشند از توانمنديهاي گوناگون از جمله توانايي هاي معنوي خود در حل مسائل و تصميم گيريها استفاده نمايند. معنويت و هوش معنوي مقوله اي رو به رشد در عرصه ي توسعه ي سازمان مي باشد. با توجه به شكاف موجود در عرصه ي پژوهش هاي مربوط به پيوند معنويت و تصميم گيري ، پژوهش حاضر با هدف بررسي رايطه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري و هوش معنوي مديران دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد انجام شد. روش بررسي توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه آماري شامل كليه مديران ادارات دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده هاي علوم انساني (الهيات، ادبيات، تربيت بدني، علوم اداري و علوم تربيتي) دانشگاه فردوسي مشهد بود.به دليل پايين بودن جامعه آماري نمونه گيري به شكل سر شماري انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 24سوالي هوش معنوي كينگ و پرسشنامه 25 سوالي سبكهاي عمومي اسكات و بروس بود.كه هر دو توسط مديران تكميل شد. براي تعيين پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.پس از تجزيه و تحليل بوسيله نرم افزار(spss 16) ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش معنوي 0/90 و براي پرسشنامه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري 0/84 به دست آمد. بنابراين پايايي پرسشنامه ها تایید گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري از روش هاي آماري توصيفي همبستگي پيرسون و آزمون هاي آماري مقايسه دو ميانگين مستقل ،خي دو، تحليل واريانس يك راهه و چند متغيري استفاده شد.نتيجه پژوهش نشان دا د.بين هوش معنوي مديران با سبك تصميم گيري عقلاني رابطه مستقيم و معنی داري وجود دارد. همچنين ميزان هوش معنوي مديران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبك غالب تصميم گيري آنها عقلاني بود. از ديگر نتايج پژوهش اين بود كه بين هوش معنوي زنان و مردان، هوش معنوي در گروههاي مختلف سني ، هوش معنوي در سطوح سني مختلف و همجنين سنوات خدمت مختلف ،رابطه معني داري يافت نشد.بين سبك تصميم گيري زنان و مردان در سبك اجتنابي رابطه معني داري يافت شد. اما بين سبكهاي تصميم گيري در گروههاي مختلف سني ، در سطوح تحصيلي و همچنين سنوات خدمت مختلف ، رابطه معنی داري يافت نشد.

فهرست مندرجاتپرسشنامه -  فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  سبكهاي عمومي تصميم گيري ، هوش معنوي ، مديران آموزشي ، دانشگاه (علوم پزشكي مشهد،دانشگاه فردوسي)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده: شريفی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ادراك دانش­ آموزان از سبك­ هاي فرزندپروري والدين با خودتنظيمي و جهت‌گيري مذهبي آنان انجام گرفته است.

جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر کرمان در سال تحصيلي 90-89 مي­باشد. نمونه پژوهش شامل 385 نفر از دانش آموزان دختر و پسر است که به روش نمونه گيري خوشه­اي انتخاب شدند. داده­ها از طريق پرسشنامه ­هاي ادراک سبک فرزندپروري والدين گرولنيک و جهت­گيري مذهبي آذربايجاني و خودتنظيمي ولرند و همکاران جمع آوري شد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. نتايج پژوهش براي فرضيات که با روش معادلات ساختاري انجام شد، نشان داد که بين ادراک از سبک فرزند پروري والدين و جهت­گيري مذهبي وخودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و همچنين بين جهت­ گيري مذهبي و خودتنظيمي نيز ارتباط معناداري وجود دارد و جهت‌گيري مذهبي مي­تواند خودتنظيمي را به صورت معکوس پيش بيني کند. نتايج پژوهش براي پاسخدهی به سوالات نشان داد که بين خودتنظيمي در دختران و پسران تفاوت معنادار است. همچنين در جهت­گيري مذهبي بين دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده شد. دختران از پسران هم خودتنظيم ترند و هم در متغير اخلاق عملکرد بهتري نسبت به پسران دارند.

 

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ  نتیجه گیری 

 پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  والدين ، مذهب ، فرزندپروری ، خودتنظيمی ، كرمان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 220
نام نویسنده: دهقان، سيده مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

در دنیای پر چالش کنونی، سازمان ها به منظور رقابت در صحنه ی جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار

گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد و می تواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد. كار كردن در شرايط پيچيده و رقابتي، ويژگي بنيادي سازمان هاي آموزشي از جمله دانشگاه هاست. کارکنان دانشگاهی، می توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند. آنان با رفتارهای نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی وحس وظیفه شناسی (ابعاد رفتار شهروندی سازمانی) به افزایش کیفیت در دانشگاه کمک موثری خواهند کرد. متغیرهای شغلی از عوامل موثر بر کارکردهای منابع انسانی است، بر اين اساس انتظار می رود که اگر کار به طور مشخص با توجه به ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهميت وظيفه، هويت وظيفه، استقلال و بازخورد) طراحی شود، کارکنان احساس مسئولیت وآگاهی از نتایج خواهند کرد. این پاسخ های خوشایند روانی به پیامدهای کاری و نوعی نتایج شخصی خواهد انجامید. انتظار مي رود در کارکنان انگیزه بیشتری ايجاد شودو آن ها به حمایت از سازمان خود، کمک به همکاران، افزایش عملکرد شغلی و انجام وظایفی فراتر از شرح وظایف خود، تمایل بیشتری نشان دهند.

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني  با ويژگي هاي شغلي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. نمونه آماري شامل 313 تن از كاركنان دانشگاه است که به روش سهميه اي انتخاب شده‌اند.  در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از پرسشنامه های رفتار شهروندي سازماني و ويژگي هاي شغلي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره سه سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده ازنرم افزار  spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترین يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) رفتار شهروندي سازماني از طريق ويژگي هاي شغلي قابل پيش بيني است و بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال و اهميت وظيفه رابطه وجود دارد؛ 2) در همه ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال، نمره به دست آمده نمونه تحقیق بالاتر از میانگین ممکن بود ؛ 3) وضعيت رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه فردوسی در وضعيت مطلوبي قرار دارد؛ 4) نمره رفتار شهروندي سازماني كاركنان  زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند؛ 5) رابطه معنی‌داری بین نمره میزان انطباق رفتار كاركنان با رفتار شهروندي سازماني  و سن آنان وجود ندارد؛ 6) تفاوتی بین كاركنان مدارک تحصیلی مختلف در انطباق رفتار با رفتار شهروندي وجود ندارد؛ 7) انطباق ويژگي هاي شغلي  كاركنان با مدل ويژگي هاي شغلي بر حسب تحصيلات آنان به جز در بعد استقلال تفاوت معنی‌داری را نشان نداد ؛ 8)  تفاوتی بین كاركنان مرد و زن در انطباق ويژگي هاي شغلي وجود ندارد9)بين ابعاد ويژگي هاي شغلي با برخي از مولفه هاي رفتار شهروند سازماني (نزاكت وآداب اجتماعي )رابطه و با ساير آنها وجود ندارد

فهرست مندرجات    منابع ومآخذ       نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رفتارشهروند سازماني ، ويژگي شغلي ، كاركنان ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 227
نام نویسنده: صالحی، منيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

 

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و انگیزش تحقیق آنها از طریق یک الگوی علًی است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. . پرسشنامه های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی، انگیزش پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اغلب مولفه های خودکارآمدی پژوهشی (خودکارآمدی مفهوم پردازی، خودکارآمدی روش و اجرا، خودکارآمدی مهارت و تبحر، خودکارآمدی گزارش نویسی، خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در پژوهش کیفی و اخلاق)، انگیزش پژوهشی (انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی عوامل موثر بر خودکارآمدی (تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش) دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/05). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش و انگیزش پژوهشی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی پژوهشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و انگیزش پژوهشی به خوبی از طریق خودکارآمدی پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی پیش بینی و نبیین شده است (RSMEA=00/067) ,(NNFI= 0/90) . اکثر  ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی  نیز معنادار بود (p<0/01)

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، پژوهش ، انگیزش ، دانشجوی دکتری ، عوامل موثر بر خودکارآمدی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 262
نام نویسنده: ارفع بلوچی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده  بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق‌ساخته پرسشنامه نیاز پژوهشی، پرسشنامه ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پرسشنامه ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز شده است، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ پرسشنامه نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند (001/0 > p ؛ 48/9 <  ob 2 χ). در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خومختارانه با میانگین رتبه 19/2 در اولویت اول و نیاز پژوهشی ارتباط با میانگین رتبه 85/1 در اولویت سوم قرار دارد (01/0 > p، 2 = df، 07/14 = (235) 2 χ ). علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. در نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند. همچنین نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.

 فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  نیاز سنجی ، اولویت یابی ،  پژوهش ، نیاز ، کاربرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 500
نام نویسنده: جلوه گر، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبرهاي خود تنظیمی بر حل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) پیش­دبستانی شهرستان میبد با ميانگين سني 5 سال و 6 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خود تنظیمی به مدت 20 ساعت روزانه به روش­هاي بازي و قصه­درماني براي کودکان گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش حل مسأله شناختی از 3 خرده مقیاس هوش عملي وکسلر پیش­دبستانی(WPPSI)  كه عبارتند از مازها، مکعب­ها و حساب و حل مسأله اجتماعی از آزمون بازی اکتشافی حل مسأله اجتماعی کودکان والي که دارای دو فرم جداگانه برای پسرها و دخترها است، استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات حل مسأله شناختی و اجتماعی در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) اما تفاوت آموزش بر افزایش مهارت حل مسأله بر حسب جنسیت معنادار نبوده است (p<0/01). به عبارتی ديگر، ميزان تأثیر آموزش خودتنظيمي، روی پسرها و دخترها یکسان بوده است. همچنین آموزش تأثیر يكساني بر رشد مهارت­های حل مسأله شناختی و حل مسأله اجتماعی داشته است  (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می­کند که آموزش خود تنظیمی در طول دوره کودکی مهارت­­ شناختی حل مسأله را برای هر دو گروه پسر و دختر رشد می­دهد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت­های شناختی و اجتماعی در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ   فاقدپرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، حل مساله شناختی ، حل مساله اجتماعی ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 501
نام نویسنده: خوارزمی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقمندی به تداوم یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حديث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که تمام متغیر‌های مشاهده شده الگو شامل خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، انگیزه درونی و کیفیت اطلاعات ادراک شده و قابلیت کاربرد ادراک شده، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0.(p< با اجراي الگوي تحليل مسير براي آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه درونی و همچنین رابطه بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (97/0=GFI، 085/0= (RSMEA.  

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ، نیازهای خود تعیین گری ، کیفیت اطلاعات ، قابلیت کاربرد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 273
نام نویسنده: گراوند، هوشنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

دانشگاه­ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي­باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي­باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده­هاي علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم اداري دانشگاه فردوسي و دانشجويان دانشکده­هاي دندانپزشکي، پزشکي، داروسازي و پرستاري و مامايي علوم پزشکي مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي، نمونه­اي به حجم 285 نفر انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه­هاي خودکارآمدي پژوهش، محيط آموزشي- پژوهشي، عوامل اجتماعي و عملکرد آموزشي پژوهشي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل عاملي تاييدي و اکتشافي، معادلات ساختاري، همبستگي پيرسون، رگرسيون، تحليل واريانس و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0= NNFI). هر چند مدل کلي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار بود اما ضرايب مسير g در تمام مسيرها معنادار نبود و ضريب β خودکارآمدي پژوهشی به عملکرد تحصيلي معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خودکارآمدي، عملکرد پژوهشي و آموزشي از طريق مقياس‌ عوامل اجتماعي قابل پيش بيني هستند. همچنين خودکارآمدي پژوهشي از طريق محيط آموزشي-پژوهشي قابل پيش بيني بود اما عملکرد آموزشي و پژوهشي از طريق محيط آموزشي - پژوهشي قابل پيش بيني نبودند. نتايج نشان داد که بين عملکرد آموزشي، خودکارآمدي پژوهشي و مولفه­هاي آن، عوامل اجتماعي و خرده مولفه حمايت اساتيد، همچنين خرده مولفه زير ساخت­ها و امکانات از پرسشنامه محيط آموزشي پژوهشي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معناداري وجود دارد..

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکار آمدی ، پژوهش ، اجتماعی ، محیط آموزشی ، عملکرد ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 529
نام نویسنده: حاجی شمسایی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

تا‌کنون پژوهش‌های متعددی در مورد ناسازگاری‌ها و مسائل انضباطی در کلاس درس انجام گرفته، اما در تحقیقات گذشته در ایران، به ارتباط بین جو روانی اجتماعی کلاس (به عنوان بافت یادگیری) و خودتنظیمی (به عنوان توانایی فراگیران) و رابطه این دو عامل مهم با ناسازگاری کلاسی و مشکلات انضباطی، کمتر پرداخته‌شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی جو روانی اجتماعی کلاس و خودتنظیمی با ناسازگاری دانش‌آموزان انجام گرفته‌است. آزمودنی‌ها شامل 414 دانش آموز پایه‌ی سوم راهنمایی شهر سبزوار (شامل202 پسر و 212 دختر) بودند که به روش خوشه‌ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان راهنمایی انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ی جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر، گیدینگز و مک روبی، 1995پرسشنامه ی خودتنظیمی تحصیلی (کانل و ریان، 1989) و پرسشنامه‌ی سازگاری دانش‌آموزان (سینها و سینگ، 1993) استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی که از روش تحلیل مسیر و همبستگی جهت شناخت رابطه بین متغیرها استفاده شد. فرضیه اصلی پژوهش با این عنوان که بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی به صورت مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق واسطه‌گری خودتنظیمی رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت. برخی شاخص‌های کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگوی تحلیل مسیر به این شرح بود (052/0=RSMEA[1]، 9= df، 07/19=2c، 99/0=[2]GFI، 95/0=AGFI[3] و 11/2= df/2c (. نتایج همچنین نشان داد که بین  خودتنظیمی و ناسازگاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد (r=-0 /30, p=/001). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که خودتنظیمی درونی و سبک تنظیمی همانندسازی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی منفی ناسازگاری را دارند و خودتنظیمی بیرونی پیش‌بینی‌کننده مثبت ناسازگاری است. همچنین بین جو روانی کلاس و ناسازگاری رابطه منفی معناداری وجود دارد ( r= -0/40, p= 0/001). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که جو انضباط و جو همبستگی قدرت پیش بینی کنندگی منفی ناسازگاری را دارند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نیز نشان داد که میانگین نمرات دختران در خودتنظیمی و پسران در ناسازگاری بطور معنی‌داری بالاتر بود(P< 0/05) . بنابراین با توجه به اثرات مثبت کاربرد راهبردهای خودتنظیمی در کاهش ناسازگاری دانش‌آموزان، فراهم‌کردن جو روانی اجتماعی مطلوب کلاسی که به خودتنظیمی دانش‌آموزان بیانجامد، نقش مهمی در کاهش ناسازگاری آنان ایفا خواهد کرد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری  پرسشنامه


 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  جو روانی اجتماعی کلاس ، خودتنظیمی ، ناسازگاری کلاسی

    1234   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.