دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط غنايي چمن آباد، علي
تعداد نتایج به دست آمده: 21 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: حسين آبادی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی انسان گرا یا نه بر سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم زندانیان و تعیین سهم افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم در بهبود سلامت روان آن‌ها بود. بدین منظور 45 نفر زندانی مرد که در محدوده سنی 47-22 سال قرار داشتند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی، کنترل نما و لیست انتظار قرار گرفتند. اثرات تفاوت آزمودنی‌های گروه‌های سه‌گانه از نظر: سن، میزان تحصیلات، تعداد سابقه و میزان تحمل حبس به وسیله آزمون‌های آماری مناسب کنترل شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش(درمان) 15 جلسه درمان گروهی به شیوه وجودی انسان گرایانه دریافت کردند و به آزمودنی‌های گروه کنترل نما 15 جلسه آموزش زبان انگلیسی مقدماتی ارائه شد. تمام آزمودنی‌ها مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت، نسخه سوم آزمون عاطفه خود آگاه(TOSCA ) و پرسشنامه سلامت روانی GHQ-28 را قبل و پس از ارائه متغیر مستقل پر کردند. نمونه نهایی به علت آزادی 2 نفر از اعضای نمونه به 43 نفر تقلیل یافت. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که آزمودنی‌هایی که درمان دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر آزمودنی‌ها بهبودی بیشتری در سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم نشان دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم 34 درصد از واریانس بهبود سلامت روان زندانیان را تبیین می‌کرد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که گروه درمانی به شیوه وجودی انسان گرایانه توانایی بهبود سلامت روان، عزت نفس و کاهش احساس شرم زندانیان را دارد

 

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: حسن آبادی، حسین
کلید واژه ها:  سلامت روان ، عزت نفس ، احساس شرم ، زندانيان ، گروه درمانی وجودی انسان‌گرايانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 463
نام نویسنده: كوثری، رجبعلی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

    اهمال کاری رفتاری است که موجب به تاخیر انداختن کارها می شود، که در افراد ابعاد مختلفی دارد.یکی از ابعاد آن به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی می باشد، که اهمال کاری تحصیلی نام دارد . می توان آن را به عنوان عادت به تاخیر انداختن تعریف کرد،که در بین دانش آموزان بسیار رایج است. بنابر این رفتار اهمال کاری دانش آموزان موجب می شود که آنها نتوانند از عمل کرد واقعی خویش در جریان یادگیری بهره بگیرند و در نتیجه شکست می خورند.                              

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین اهمال کاری تحصیلی، انگیزه پیشرفت  و اضطراب امتحان شکل گرفته است. نمونه ما در این تحقیق تعداد 360 نفر، شامل 180 دختر و180 پسر مقطع دبیرستان هستند. که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. اعضای گروه نمونه، مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم(1984) فرم دانش آموز، مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس(1977) و سیاهه ی اضطراب امتحان ابوالقاسمی (1375) را تکمیل کردند.

برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، تی مستقل  و رگرسیون چند متغیره گام به گام  استفاده شد. نتایج نشان داد، که بین اهمال کاری تحصیلی و انگیزه پیشرفت رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی را بطه ی معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد، که بین دختر و پسر در میزان اهمال کاری تحصیلی تفاوت معنی دار وجود ندارد، هرچند میزان اهمال کاری پسران کمی بیشتر است. البته تفاوت بین دختر و پسر در بعضی از مقوله های اهمال کاری تحصیلی معنی دار می باشد. نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. ولی میزان پیش بینی انگیزه پیشرفت  بیشتر است. این یافته با نتایج تحقیقات مشابه همسو می باشد.در پایان پیشنهاداتی برای تحقیق بیشتر در این زمینه ارائه گردید

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  اهمال کاری تحصیلی ، اضطراب امتحان ، انگیزه ی پیشرفت ، جنسیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 464
نام نویسنده: بختی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

خودبيمارانگاري نوعی اختلال رواني است كه با اعتقاد فرد به وجود يك بيماري جدي در خود و نگراني نسبت به آن شناخته مي‌شود. این اختلال همین طور با جستجوی مداوم اطمینان و مراجعه به مراکز خدمات پزشکی (مراجعه به پزشک) هزینه های مالی قابل توجهی بر فرد و سیستم مراقبت پزشکی تحمیل می کند. در حقیقت این پژوهش برای درک و ارزیابی نشانه های خودبیمارانگاری انجام شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مستقیم و غیر­مستقیم سبک­های دلبستگی و ناگویی خلقی برخودبیمارانگاری انجام شد. مطالعه ی حاضر بر روي 377 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که با روش نمونه برداري چند مرحله­ ای تصادفي انتخاب شدند و بيماري شناخته شده ی رواني و يا مشكلات طبي و فيزيكي بارز و معلوليت نداشتند انجام شد. دانشجویان علاوه بر سئوالات دموگرافیک به پرسشنامه­ های خودبيمارانگاري ایوانز، سبک های دلبستگی هازن و شیور و ناگویی خلقی تورنتو پاسخ دادند. در اين پژوهش شيوع علائم خودبيمارانگاري در حد مرزی 36/4 درصد و شيوع اختلال آن در دانشجويان مورد مطالعه 13/5درصد بود. از بين51 دانشجوی مبتلا به اختلال خودبيمارانگاري 38 مورد شدت کم و 12 مورد شدت متوسط و تنها 1 مورد سطح بالای خودبیمارانگاری داشتند. اختلال به صورت معني داري در دختران شايع تر بود، و وضعيت تأهل رابطه ی معني داري با آن نداشت برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، دشواری در شناسایی احسات و دشواری در توصیف احساسات با خودبیمارانگاری مثبت و معنادار و رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با خودبیمارانگاری منفی و معنادار است. از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای سبک های دلبستگی و ناگویی خلقی  استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای خودبیمارانگاری محسوب گردند. بعلاوه تحلیل مسیر برای بررسی رابطه تيپ سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با میانجی­گری دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات  در خودبیمارانگاری  به کار برده شد که نتایج آن نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا از طریق دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات با خودبیمارانگاری رابطه داشته باشند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خودبيمار انگاری ، سبك های دلبستگی ، ناگويی خلقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 571
نام نویسنده: توکلو، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای  دانش‌آموزان مبتلا به  ناتوانی یادگیری  بود. در این پژوهش از روش شبه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس تعداد 30 از  نفر دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی گماشته شدند. در مرحله پیش آزمون از آزمون وکسلر کودکان به منظور اندازه گیری نیمرخ اسید و از آزمون املا برای تشخیص دانش آموزان مبتلا به ناتوانی  املا استفاده شد .جلسات مداخله  آموزش رایانه ای حافظه کاری و بازی های رایانه ای طی 24 جلسه 30 دقیقه ای اجرا شد. سپس در مرحله پس آزمون ،  آزمون وکسلر و املامجددا انجام گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس(ANCOVA)  نشان داد که بین سه گروه آموزش حافظه کاری وگروه  بازی های  رایانه ای و کنترل تفاوت وجود دارد . همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد از بین دو روش آموزش حافظه کاری و بازیهای رایانه ای ، آموزش کنش های اجرایی(آموزش حافظه کاری) بر دیگری برتری داشته و باعث کاهش خطا از نوع دقت، حافظه دیداری و شنیداری  املا و بهبود کنش هوش در خرده آزمون‌های حافظه ارقام و رمز نویسی اسید وکسلر گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

بدون پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  حافظه کاری ، هوش ، ناتوانی یادگیری املا ، بازی‌های رایانه‌ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 599
نام نویسنده: شاه‌حسینی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسی رابطه­ی بین ناگویی خلقی و تاب­آوری با سلامت روان دانش­آموزان و معلمان انجام شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي - همبستگي می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقاطع متوسطه و راهنمایی ساکن خوابگاه شهرستان باخرز در سال تحصیلی 92 1391 و کلیه معلمان مدارس خوابگاهی تشکیل می‌دادند. از جامعه آماری مذکور با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه­ای به حجم 224 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه هاي سلامت روان (GHQ مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (CD-RISC) و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ـ20 (TAS-20) بود. به ­منظور تجزيه و تحليل داده‌ها علاوه بر شاخص­های آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) از روش‌های آمار استنباطي (همبستگی پیرسون و رگرسیون) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد بین دو متغیر سلامت روان و تاب‌آوری همبستگی مثبت معنادار و بین سلامت روان و ناگویی خلقی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین تاب‌آوری و ناگویی خلقی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیون همزمان نشان داد که ناگویی خلقی و تاب­آوری قادر به پیش­بینی سلامت روان می­باشند. یافته های این پژوهش می تواند توسط متخصصان تعلیم و تربیت جهت ارتقای سطح سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان و معلمان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  تاب‌آوری ، ناگویی خلقی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 613
نام نویسنده: جهانیان، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

خودنظم جویی عبارتست از توانایی اعمال نظارت، کنترل و مدیریت بر افکار، احساسات و رفتار شخصی که در سطوح و به شکل­‌های مختلف برای برقراری تعادل و سازگاری فعال می­شود.

 هدف : هدف این تحقیق بررسی اثربخشی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر تنظیم هیجان و بهبود سازگاری کودکان آسیب دیده بینایی پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهر مشهد بود جامعه‌ي آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان سال چهارم تا ششم ابتدايي مدارس شهر مشهد ( تعداد = 52 نفر)که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهد.

 روش: به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش 30 نفر از دانش اموزان نابینا به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند.

 یافته ها: بعد از 20 جلسه آموزش خود تنظیمی با استفاده از آزمونهای CCBQ   قبل از مداخله و پس از مداخله اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس فرضیات پژوهش بررسی قرار گرفت.

 نتایج : نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در تنظیم هیجان و بهبود سازگاری کودکان نابینا ی مقطع ابتدایی موثر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، تنظیم هیجان ، دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 623
نام نویسنده: کردی‌تمندانی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شهر زاهدان انجام شده است. روش:پژوهش حاضر روش نيمه تجربي مي‌باشد که با پيش­آزمون، پس­آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و کنترل است. جامعه ­آماري پژوهش کليه کودکان نقص توجه فزون کنشی مراجعه کننده به کلینیک­ها و مراکز درمانی شهر زاهدان که داراي پرونده و تشخیص روانپزشک و روانشناس مي­باشند.در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه­گيري در دسترس تعداد 30 کودک 9-7 سال مبتلا به نقص توجه- فزون کنشی که در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر زاهدان دارای پرونده بودند، انتخاب شدند و سپس 15 کودک به تصادف در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدندو در پايان هم در مرحله پس­آزمون و پيگيري نيز اين ارزيابي صورت گرفت. مدت دوره درمان دوسا (Dohsa- Hou) در گروه آزمايش 12 جلسه که به صورت هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقه ای انجام شد و پيگيري یک ماه بعد از پس­آزمون انجام گرفت. یافته:داده­هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و آزمون­هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (تحليل کوواريانس چند متغيري MANCOVA) تجزيه و تحليل گرديد. يافته ­های حاصل از تحليل نشان داد توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou) باعث افزایش عملکرد حرکتی و بهبود خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شد (01/0P≤). نتیجه گیری:از آنجائي‌که کودکان ADHD به دلیل ضعف عملکرد حرکتی از طرف همسالان خود طرد می­شوند، توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou)، درماني موثر بر بهبود عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان ADHD مي­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا ، عملکرد حرکتی ، خودکارآمدی ، نقص توجه – فزون‌کنشی (ADHD)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 590
نام نویسنده: رعنایی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه-فزون کنشی انجام پذیرفت. نمونه مورد پژوهش شامل، 30 نفر از مادران کودکان نارسایی توجه- فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 92 بودند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه مداخله نما و کنترل(10 گروه آزمایش، 10 مداخله نما،10 گواه) بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر با 28 سوال، 2- پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز با 40 سوال 3- نرم افزار برج لندن و همچنین بسته آموزشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری که در 8 جلسه تنظیم شده بود. که گروه آزمایش در این 8 جلسه، 1.5ساعته با فاصله زمانی 2 بار در هفته در معرض آموزش گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری قرار گرفتند و گروه مداخله نما 8 جلسه 1.5ساعته 2 مهارت((word-windows را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات،پرسش نامه های مذکور و نرم افزار به عنوان پس آزمون در هر سه گروه مجددا اجراشد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده ها نشان داد که گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر بهبود سلامت عمومی، بهبود کنش های اجرایی و کاهش باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش نسبت به گروه های کنترل و مداخله نما نتیجه مثبت و معنادار داشته، به جز مورد سلامت عمومی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما نتیجه معنادار نشد و در این دو گروه فقط در خرده مقیاس علائم جسمانی تاثیر گروه درمانی معنادار شد و بین گروه های مداخله نما و گواه در هیچ کدام از موارد تفاوت معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری ، سلامت عمومی ، کنش های اجرایی ، باورهای غیر منطقی ، مادران کودکان نارسایی توجه– فزون کنشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 639
نام نویسنده: فخری، مریم السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

ناتوانی هیجانی اختلالی رو به رشد و ناتوان کننده است که می تواند در سلامت فرد اخلال ایجاد کرده و بهزیستی او را کاهش دهد. شناسایی و بررسی  شیوه های درمانی تاثیرگذار بر ناگویی خلقی زنان و تلاش جهت کاهش میزان اثرآنها نقشی مهم در بهبود سلامت زنان و خانواده خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویی زنان متاهل انجام شد .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، و از نظر روش، شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوج هایی بودند که به علت مشکلات ارتباطی به مرکز مشاوره کاوش  در سال 1393-1392مراجعه نمودند و از بین آنها21 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و با جایگزینی تصادفی دردو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به دلیل ریزش به 18 نفر تقلیل یافتند. داده‌ها به کمک پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو جمع آوری شد. سپس یکی از  گروه های آزمایش 10 جلسه گروه درمانی هيجان‌مدار و گروه دیگر15 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت نمود. در این مدت گروه کنترل هیچ درمان خاصی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، پس آزمون برای هر 3 گروه اجرا شد و با استفاده از آزمون یومن ویتنی یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که درمان نوروفیدبک به صورت معنی داری موجب کاهش ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کنترل گردیده است (p<0/01). همچنین مداخله درمانی نوروفیدبک موجب کاهش معنادار میزان ناگویی خلقی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار شد (p<0/01)، اما در میزان بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار تفاوتی مشاهده نشد(p<0/10). گروه درمانی هیجان مدار نیز باعث کاهش معنادار ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کترل گردید (p<0/001).

 نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر درمان نوروفیدبک و هیجان مدار بر کاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایت زناشویی است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  مداخله نوروفیدبک ، گروه درمانی هیجان مدار ، ناگویی خلقی ، رضایتمندی زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 643
نام نویسنده: احمدی، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

   افسردگی حالتی است که فرد، قادر به احساس رغبت و لذت نمی باشد. با توجه به این که زنان یکی از گروه‌ های آسیب‌پذیر در جوامع مختلف به شمار مي‌آیند و رنج مضاعفی را تحمل مي‌کنند، نسبت به مردان هیجان پذیرترند و تغييرات هورموني ماهيانه در آنها اتفاق مي‌افتد، بنابراين استعداد بيشتري نسبت به آشفتگي‌هاي هيجاني از جمله افسردگي دارند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله‌ی روان درمانی بدنی بر ویژگی‌های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماری شامل زنان دانشجو و کارمند است و شرايط ورود شامل، آزمودنی‌های زن با دامنه سنی 40-20 سال و عدم مصرف دارو می باشد. قبل از شروع و بعد از مداخله درمانی، هر دو گروه به دو پرسشنامه مداد کاغذی شامل؛ افسردگیِ DASS-21 و مقیاس نشخوار فکری پاسخ دادند؛ همچنین به منظور بررسی عملکرد ذهنی- شناختی مغز آزمودنی‌ها، از دو تست توجه مستمر و قابلیت تصمیم‌گیری با استفاده از آزمونِ وینا، استفاده شد. افراد در این پژوهش به صورت نمونه گیری داوطلبانه، و از طریق فراخون وارد طرح درمانی شدند، و سپس با ارجاع کاملا تصادفی در گروه‌های 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه دو ساعته تحت مداخله‌ی درمانی قرار گرفتند، و گروه کنترل هر چهار جلسه یک بار به مدت 45 دقیقه آموزشی غیر مرتبط با متغیر مستقل دیدند. یافته‌های پژوهش حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه، نشان مي‌دهد بین متغییر مستقل، با سطح افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های حاصل از آزمون وینا، مداخله روان درمانی بدنی منجر به بهبود عملکرد ذهنی- شناختی مغز (توجه مستمر و قابلیت تصمیم گیری)، در زنان مبتلا به افسردگی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مداخله‌ی روان درمانی بدنی مشتمل بر برونریزی هیجانات منفی مي‌تواند روشی موثردر جهت بهبود عملکرد  ذهنی- شناختی مغز و کاهش افسردگی و نشخوار فکری زنان باشد، از این طریق مي‌توان کمک کرد تا زنان از بهداشت و سلامت روانی بیشتر و همچنین کیفیت زندگی بهتر بر خوردار شوند، تا از زندگی خود بیشتر لذت ببرند.

فهرست مندرجات 

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نشخوار فکری ، عصب روانشناختی ، روان درمانی بدنی ، افسردگی ، اضطراب

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.