دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط اصغری، محمد جواد
تعداد نتایج به دست آمده: 5 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 157
نام نویسنده: اسدی قلعه نی، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 257
نام نویسنده: بهمنی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 34
چکیده: 

بصیرت شناختی یکی از فرایندهای شناختی است که نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می کند. در این تحقیق ما 500 نفر در شهرستان مرودشت را مورد بررسی قرار دادیم که 250 نفر زن و 250 نفر مرد هستند. و به وسیله مقیاس بصیرت شناختی بک : بصیرت آنان را مورد مقایسه قرار دادیم و نتایج آن را مورد استفاده قرار دادیم. در پایان نتایجی که به دست آمد هیچ تفاوتی در میانگین های آنان به دست نیامد و تفاوت بین میانگین ها معنی دار نبود.

 

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: جعفری، حميد رضا
نویسنده دوم: مشكاتي، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ميزان تحصيلات والدين ، موفقيت دانش آموزان در تحصيل ،‌ترتيب تولد ،‌تعداد فرزندان خانواده ،‌شغل والدين و ميزان سوء استفاده از فرزندان انجام گرفت . نمونه مورد پژوهش از بين دانش آموزان دبيرستاني ناحيه 6 آموزش و پرورش بر اساس نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند كه شامل يك نمونه 530 نفر مي باشند كه با استفاده از پرسشنامه سوء استفاده از كودكان مورد بررسي قرار گرفتند . روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است. روشهاي آماري مورد استفاده : آزمون معني داري همبستگي ،‌آزمون مقايسه ميانگيهاي مستقل بوده و از شاخصهاي آمار توصيفي نيز استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ه از نرم افزار spss_10   با توجه به آزمونهاي آماري انجام شده استفاده گرديد.

با توجه به يافته هاي تحقيق و پژوهش بين ميزان تحصيلات والدين و سوء استفاده معني دار وجود ندارد،‌ بين موفقيت دانش آموزان در تحصيل و ميزان سوء استفاده رابطه معني دار وجود دارد،‌و ترتيب تولد و تعداد فرزندان در افزايش ميزان آزار دهي بطور معني داري تأثير گذار نمي باشد و شاغل بودن والدين در ميزان ازار ديدگي بطور معني داري دخيل نمي باشد .

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 641
نام نویسنده: متین فر، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف از این پژوهش مقایسه ی اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی برای کاهش وزن، اضطراب و افسردگی در زنان تحت رژیم غذایی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل زنانی می شود که برای کاهش وزن به متخصص تغذیه مراجعه کرده اند. در این پژوهش 36 زنی که دارای شاخص توده ی بدنی بالاتر از 25 بودند و برای کاهش وزن تحت رژیم درمانی بودند، به صورت هدفمند نمونه گیری و سپس وارد تحقیق شدند.اعضای نمونه در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه رژیم درمانی را دریافت می کنند، اما دو گروه آزمایش علاوه بر آن مداخلات روان شناختی را نیز دریافت می کنند. بنابراین گروهی که صرفا تحت رژیم درمانی است، به عنوان گروه کنترل عمل می کند. روش پژوهش در این مطالعه از نوع نیمه آزمایش پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخلات از پرسشنامه ی داس 21 برای سنجش افسردگی، اضطراب استفاده شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از این است که هر دو شیوه ی رفتار درمانی دیالکتیکی و پذیرش و تعهد به طور معناداری در کاهش اضطراب، افسردگی و وزن تاثیر دارند. اما تفاوت معنی داری بین اثربخشی دو گروه رفتار درمانی دیالکتیکی و گروه پذیرش و تعهد وجود نداشت. نتایج حاکی از این واقعیت است که با افزوده شدن درمانهای روان شناختی، میزان اثربخشی رژیم درمانی افزایش می یابد. این یافته می تواند راهنمای متخصصین امر تغذیه و کاهش وزن باشد که با پرداختن به مسائل روان شناختی مراجعان خود می توانند، میزان موفقیت آنان را در کاهش وزن افزایش دهند

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  چاقی ، گروه درمانی پذیرش و تعهد ، رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی ، اضطراب ، افسردگی ، وزن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 874
نام نویسنده: علی اکبری، آسیه علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی  مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان بازمانده از تحصیل که در دبیرستان بزرگسالان دکترحسابی مشغول تحصیل مجدد بودند به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 14 جلسه گروه درمانی مثبت گرا دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه‏های سرمایه‌های روانشناختی و پرسشنامه DASS توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس‏آزمون نمرات سرمایه‏های روانشناختی در آزمودنی‏های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آنها کاهش معناداری داشته است. نتیجه گیری: یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که گروه درمانی مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل موثر بوده است.

فهرست مندرجات

منلع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مثبت گرا ، سرمایه‏های روانشناختی ،  اضطراب، افسردگی ،  استرس، زنان بازمانده از تحصیل


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.