دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط امین یزدی، سید امیر
تعداد نتایج به دست آمده: 18 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 235
نام نویسنده: درگاهی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

مطالعات نشان داده است بودن در خانواده های غیر والدینی و تك والدینی به جای بودن با هر دو والدین بیولوژیك ریسك رفتارهای بزه كارانه را دو برابر می كند و البته ریسك رفتارهای بزه كارانه افرادی كه در خانواده های غیر زیستی و تك والدینی كه توانایي خوبی برای حل مسئله دارند زندگی میكند، تقریبا نصف است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویي به این سوال است كه آیا بین مهارت های حل مسئله دخترانی كه در كانون گرم خانواده زندگی می كنند و دخترانی كه به خاطر شرایط نامناسب خانوادگی مجبور به زندگی در موسسه شبانه روزی هستند تفاوت معناداری وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است آیا می توان با آموزش مناسب این مهارتها را بهبود بخشید. بدین منظور ابتدا با استفاده از پرسشنامه سبكهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) به مقایسه مهارت های حل مسئله دختران عادی و دختران بد سرپرست و بی سرپرست پرداخته شد. نتایج نشان داد كه این دو گروه در سبك های بی یاوری، خلاقیت، اجتناب و تقرب تفاوت معنی داری وجود دارد. سپس دختران بد سرپرست و بی سرپرست به طور غیر تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد گروه آزمایش كه تحت آموزش مهارتهای حل مسئله قرار گرفتند در مقایسه با گروه كنترل تفاوت معناداری در سبك های حل مسئله بی یاوری، خلاقیت، اجتناب و تقرب نشان میدهند. نتایج نشان دهنده اثر بخش بودن آموزش مهارت های حل مسئله در بهبود این مهارت ها در دختران دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: رسول زاده طباطباي، سيد كاظم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 247
نام نویسنده: لقابرازنده، هدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

در دهه های اخیر، پژوهش های زیادی به بررسی نقش شناختواره های زوجین در سازگاری زناشویي پرداخته اند. در این پژوهش از میان شناختواره های مرتبط با سازگاری زناشویي، رابطه معیارهای ارتباطی ( باورهایي در مورد اینكه روابط فرد و همسرش چگونه باید باشد) و طرحواره ها سازگار اولیه ( باورهای بنیادین در مورد خود، جهان و دیگران )، با سازگاری زناشویي مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش اخیر، دبیران زن دبیرستان های ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای، 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در مجموع 100 نفر (50 زوج) در این پژوهش شركت كردند. برای سنجش معیارهای ارتباطی افراد از پرسش نامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISIR) و برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه از فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (YSO S) استفاده شد. همچنین سازگاری زناشویي با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS)، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق با روش همبستگی ( پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندگانه ( همزمان و گام به گام)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاكی از این است كه معیارهای ارتباطی رابطه مدار در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. همچنین رضایت از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشويی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. میان میزان ناراحتی افراد از برآورده نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویي رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در حیطه های مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، روی هم رفته، 25 درصد از واریانس سازگاری زناشویي را پیش بینی كردند. در تحلیل رگرسیون گام به گام از میان معیار های ارتباطی، معیارهای كه بیشترین همبستگی را با سازگاری زناشويی داشتند، به ترتیب وارد مدل شدند، این مدل نشان داد كه معیار سرمایه گذاری بیانی به تنهای سازگاری زناشویي را به صورت معناداری پیش بینی كرده و 6/24 درصد از واریانس آن را توجیه می كند. تفاوت معیارهای ارتباطی زن و شوهر با میانگین سازگاری زناشویي آن دو رابطه معنادار و منفی داشت. همچنین سه طرحواره ناسازگار اولیه : محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی كفایتی با سازگاری زناشویي رابطه معنادار منفی داشتند. نتایج حقیق، همخوان با رویكردهای شناختی، شناختواره ها را در سازگاری زناشويی مورد تاكید قرار می دهد.

فهرمت مندرجات  منابع و ماخذ  نتیجه گیری  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: ذراتی، ايران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی انجام گرفت .بدین منظور 232 دانشجوی دوره كارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه فردوسی در سال 1383-84 ،با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان دلبستگی بزرگسالها زن و شیور و پرسشنامه بازن و شیور و پرسشنامه بازنگری شده دلستگی كولینز و رید ،را كامل نمودند .داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروهای مستقل .

 تحلیل رگرسیون چند گانه ،تحلیل شدند نتایج نشان داد كه بین سبك دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد و همچنین بین سبك دلبستگی نا ایمن مضطرب –دوسوگرا و هوش هیجانی رابطه معكوس و معنا دار وجود دارد .همچنین بین مردان و زنان در میزان هوش هیجانی تفاوت معنا داری به دست نیامد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد كه سبكهای دلبستگی می تواند پیش بینی كننده خوبی برای هوش هیجانی كلی و مولفه ای آن باشد .نتایج این پژوهش ضرورت توجه به چگونگی و اهمیت تعامل كودك با والدین در دوران طفولیت كه منجر به شكل گیری سبكهای دلبستگی متفاوت می شود را نشان می دهد چرا كه این سبكها احتمالا در پدید آیي و تحول هوش هیجانی كه خود عامل مهم و تعیين كننده ای در موفقیت فرد در زندگی می باشد ،نقش تاثیر گذاری دارند .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آزاد فلاح، پرويز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 193
نام نویسنده: یوسف آبادی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تأثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی بود . بر این اساس چهار سؤال و سه فرضیه تدوین شد . به منظور پاسخدهی به فرضیه ها و سوالات تحقیق از روش توصیفی نوع  پیمایشی و علی _ مقایسه ای استفاده شد . جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 88_87 بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول های مرتبط به تحقیقات پیمایشی و علی _مقایسه ای بهره گرفته شد. در مجموع 30 مدرسه به عنوان نمونه نهایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد و تمام مدیران این 30 مدرسه و از هر مدرسه 4 معلم برای پاسخدهی به پرسشنامه ها در نظر گرفته شدند . جهت گردآوری اطلاعات مربوط به سلامت سازمانی ازپرسشنامه های و همکاران و برای  آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از پرسشنامه اسکراو و دنیسون استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون مقایسه دو گروه مستقل (t ) ، آزمون  t برای یک گروه استفاده شد . نتایج نشان داد که بین توانایی فراشناخت مدیران در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه های توانایی فراشناخت ( دانش شناختی و تنظیم شناختی ) در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بررسی سؤال فرعی یک نشان دهنده ی تفاوت سلامت سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه بود . سلامت سازمانی در مدارس دخترانه بالاتراز مدارس پسرانه مشاهده شد. نتایج سؤال فرعی دو حاکی از آن بود که بین توانایی فراشناخت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري   

 پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 310
نام نویسنده: سالاری، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل برافزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجهای ساکن شهر مشهد بود.  جامعه آماری این پژوهش متشکل از زوجهای مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره سطح شهر مشهد ، جهت دریافت کمک های تخصصی در زمینه مسایل زناشویی بود.  نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.  از تعداد 30 نفر داوطلب ، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .  در نهایت پس از ریزش اولیه هر یک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود.گروه آزمایشی تحت 12 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد و درمراحل پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از دو پرسشنامه " مقیاس سازگاری زن و شوهر " و" پرسشنامه هوشبهر هیجانی باران " از نظر میزان رضایت زناشویی و هوش هیجانی مورد سنجش قرار گرفتند.  یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری مقایسه میانگین های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پس آزمون ، هوش هیحانی زوجهای گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داده بود (  05/0>P) اما تغییر رضایت زناشویی آنان معنا دار نبود.  همچنین همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مستقیم و معنادار بدست امد ( 05/0 >P) .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ-نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، تحلیل رفتار متقابل ، هوش هیجانی ، رضایت زناشویی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 184
نام نویسنده: گودرزی، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران دانشگاه  فردوسی مشهد و جو سازمانی حاکم بر آن انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمام کارکنان ( 528نفر) و مدیران ( 48نفر) دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی بود که از این میان 113 نفر از کارکنان به شکل طبقه ای نسبتی و همه مدیران و جو سازمانی استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق داوری تخصصی اندازه گیری شد. روایی هر دو پرسشنامه بر اساس نظر اساتید  علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد مطلوب بود . پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق الفبای کرونباخ اندازه گیری شد. پایایی پرسشنامه خلاقیت مدیران 86% و پایایی پرسشنامه جو سازمانی 89 درصد بدست آمد که نشانگر خوب بودن پایایی  پرسشنامه می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمايشی بود. برای آزمون فرضیات و سؤالات از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خلاقیت مدیران با جو سازمانی رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین بین خلاقیت مدیران با تعاملات سازمانی کارکنان ،رفتارحرفه ای  کارکنان ، رفتار متعهدانه کارکنان و رفتار صمیمی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری بدست آمد

ازطرف دیگر بین خلاقیت مدیران با جو سازمانی ( رهبری مدیران ) ، رفتار حمایتی آنان و رفتار غیر دستوری آنان رابطه معنی داری بدست نیامد.

همچنین خلاقیت مدیران با سن و سابقه مدیریتی آنان و طبقات شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری نداشت اما با سابقه کاری مدیران رابطه مستقیم و معنی داری نشان داد. به طور کلی مشخص شد که خلاقیت مدیران با جو سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری دارد و میزان خلاقیت مدیران در جامعه آماری متوسط ، و جو سازمانی آن نیز نیمه باز بود. 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 191
نام نویسنده: شجاع قلعه دختر، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش معلمین به محیط روانی - اجتماعی مدرسه و تعیین چگونگی رابطه آن با عملکرد شغلی آنان است . جامعه تحقیق شامل معلمین مقطع متوسطه دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد می باشد که از میان آنان حجم نمونه ای به تعداد 102 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از دو پرسشنامه محیط روانی - اجتماعی کوپنهاگن و پرسشنامه عملکرد شغلی ، که دارای شواهد روایی و پایایی مناسب بوده اند جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد و از روش آماری همبستگی پیر سون جهت بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد . نتایج نشان داد که از بین متغیرهای محیط روانی - اجتماعی ، مؤلفه های حجم کار ، هیجان مثبت در کار، تأثیر گذاری بر کار ، امنیت شغلی ، حمایت اجتماعی ، احتمال پیشرفت شغلی و احساس یکدستی با عملکرد شغلی معلمین ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . نتایج نشان می دهد که توجه به محیط روانی - اجتماعی کار و فراهم ساختن بهداشت روانی افراد از ضروریات توسعه آموزش وپرورش و بهبود عملکرد شغلی مدیران می باشد.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 161
نام نویسنده: عالی، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

شيوه اي كه معلم كلاس را مديريت و كنترل مي كند، نقش مهمي در رشد قابليتهاي دانش آموزان براي يادگيري دارد.معلمان بر اساس نگرشي كه به رشد و يادگيري دانش آموزان دارد، سبكهاي متفاوتي را در مديريت كلاس پياده مي كنند، كه هر سبكي مي تواند اثرات متفاوتي بر دانش آموزان داشته باشد.هدف اين پژوهش ،مطالعه اثر بخشي سبكهاي مديريت كلاس بر رشد مهارتهاي فراشناختي دانش آموزان است.در اين پژوهش سه نوع سبك مديريت كلاس (سبك مداخله گر،سبك تعاملي وسبك غير مداخله گر)، بر اساس نظريه ولفگانگ و گليكمن(1996) در نظر گرفته شده است.

جامعه تحقيق كليه كلاسهاي پايه پنجم در مدارس  ابتدايي پسرانه و دخترانه ناحيه شش آموزش و پرورش مشهد مي باشد.سبك مديريت كلاس معلمان با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 60 نفري معلمان سنجيده شده و متغير فراشناخت نيز با استفاده از پرسشنامه خود -گزارش دهي اسپرلينگ و همكاران(2001) در نمونه 307 نفري دانش آموزان ارزيابي گرديد.

بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها،فرضيه تحقيق تاييد گرديد مبني بر اينكه ؛دانش آموزان معلمين تعامل گرا در مقايسه با دانش آموزان معلمين مداخله گر از مهارتهاي فراشناختي بالاتري برخوردارند.همچنين ديگر نتايج نشان مي دهد ، سبك مديريت كلاس غالب معلمان ، مداخله گر است،وسبك مديريت كلاس معلمان داراي مدرك ليسانس در مقايسه با معلمان داراي مدرك ديپلم و همچنين سبك معلمان ،رشته هاي مرتبط در مقايسه با معلمان رشته هاي غير مرتبط به آموزش و پرورش بيشتر به سبك تعاملي گرايش دارد.اما رابطه سابقه خدمت و سبك مديريتي و تفاوت سبكها در متغير جنسيت معنادار نبود. همچنين طبق اطلاعات به دست آمده؛ مهارت نظارت فراشناختي دانش آموزان پسر به طور معناداري بالاتر از دختران است،و رابطه بين فراشناخت و پيشرفت تحصيلي نيز معنادار مي باشد.

 

فهرست مندرجات - منابع و ماخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: علوی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

به رغم پيشرفت هاي شايان توجهي كه در مداخلات درماني مربوط به افسردگي صورت گرفته است ، همچنان با شيوع بالا، عود مكرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگي مواجه هستيم ؛ نكته اي كه به نابسنده بودن مداخلات درماني موجود و نياز به معرفي درمان هاي جديد، با اثر بخشي و دوام بيشتر اشاره داردتا چالش هاي پيش روي درمان هاي افسردگي را با توجه به هزينه هاي انساني و اجتماعي آن، هدف قرار دهند.

رفتار درماني ديالكتيكي(DBT) يك رويكرد درماني جديد مركب از اصول درمان هاي شناختي رفتاري و فلسفه شرقي مي باشدكه در ابتدا براي درمان اختلال شخصيت مرزي ابداع شده و علاوه بر اين اختلال ، در دامنه نسبتاً وسيعي از اختلالات ، از جمله افسردگي مورد مطالعه قرار گرفته و اثر بخشي آن نشان داده  شده است. با اين حال ، هنوز در ايران شواهدي در زمينه اثر بخشي اين شيوه در درمان افسردگي وجود ندارد. لذا اين مطالعه، اثر بخشي گروه درماني DBT را در درمان افسردگي از طريق بهبود مؤلفه هاي هشياري فراگير ، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني، در يك جمعيت ايراني ، بررسي كرده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه فردوسي و دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي علوم پزشكي مشهد، تشكيل مي دهند. با استفاده از پرسشنامه افسردگي بك(BDI)، تعداد بيست نفر از دانشجويان داراي نشانه هاي افسردگي شناسايي شده كه به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش ( رفتر درماني ديالكتيكي) و فهرست انتظار قرار گرفتند.ديگر ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده ، عبارتند از :پرسشنامه هشياري فراگير فريبرگ(FMI) مقياس تحمل پريشاني(DTS) و مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني(DERS) كه از آن ها براي سنجش تغييرات آزمودني ها بعد از درمان ، در مقايسه با قبل از درمان استفاده شد. نتايج اين مطالعه حاكي از اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي در درمان نشانه هاي افسردگي ،‌افزايش معنادار در شاخص هاي هشياري فراگير و تحمل پريشاني بود. با اين حال آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با ليست انتظار در شاخص دشواري هاي تنظيم هيجاني ، كاهش معناداري را نشان ندادند. بهبودي هاي مشاهده شده در آزمودني هاي گروه آزمايش در ارزيابي پيگير يك ماهه ، حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  رفتار درماني ديالكتيكي ، افسردگي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 530
نام نویسنده: صمصامي، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 

این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع نشانه ­های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی در دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز و همین­طور مقایسه‌ی توانایي­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی کودکان ADHD و عادی انجام شد. آزمودنی­ها شامل  231 نفر (122 پسر و 109 دختر) بودند که به وسیله­ ی نمونه­ گیری خوشه­ای تصادفی با رعایت نسبت جنسیتی از جامعه 768 نفری دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز انتخاب شده بودند. به منظور بررسی شیوع نشانه­ های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی به ترتیب پرسشنامه­ های کانرز و پردازش حسی (SPM) بر روی نمونه­ مورد نظر اجرا و سپس توانایی­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی، هجده کودک که به عنوان ADHD شناسایی شده بودند با کودکان بدون اختلال (213 نفر) در توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از شیوع 36/7 درصدی نشانه­ های اختلال ADHD بود، شیوع نقص شدید و متوسط توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی نیز به ترتیب 8/4 و 7/11 درصد گزارش گردید. علاوه بر این تحلیل­های انجام شده به وسیله­ ی آزمون تی گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده­ ی تفاوت کودکان ADHD و عادی در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی بود. نتایج این تحقیق نشان­ دهنده­ ی شیوع قابل توجه نشانه­ های اختلال ADHD و نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی در کودکان است. نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی نیز در این پژوهش به عنوان علت اختلال ADHD شناخته شده است. بنابراین توجه به توانايي­هاي کودکان در زمینه­ ی  پردازش­های حسی و مهارت­های حرکتی در رابطه با پیشگیری و درمان اختلال ADHD  حائز اهمیت است.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه             
 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه ، بيش فعالي ، شيوع ، پردازش حسي ، مهارت حركتي

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.