دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط فتاحی، رحمت الله
تعداد نتایج به دست آمده: 29 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: كوهستانی، جميله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

جستجو، معمولا با بازیافت زیاد و بدون نظم همراه است. رابطه بین چنین آثاری نیز، در فهرستها به درستی نشان داده نمی شود. هدف این پژوهش ، شناسايی و دسته بندی آثار وابسته در محدوده کتابهای فارسی از رویکرد فهرستنویسی برای جستجو، بازیابی و نمایش موثرتر در فهرستهای رایانه ای است.

این پژوهش مطالعه ای توصیفی و تحلیلی است و جامعه پژوهش آن را، پیشینه های کتابشناختی آثار فارسی در فهرستهای رایانه ای از جمله فهرستگان رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرستگان مرکزی کتابخانه های آستان قدس رضوی و لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران تشکیل می دهد. از میان آثار وابسته، دو اثر از حوزه فلسفه ( شرح منظومه و لمعه الدمشقیه) و یک اثر از حوزه علمی (مبانی طب سسیل) انتخاب گردید.

نتایج عمده پژوهش عبارت است از:

  1. بیشترین نوع رابطه های کتابشناختی در میان آثار فارسی به ترتیب عبارت است از رابطه اشتقاقی، رابطه هم ارز، رابطه توصیفی، رابطه توالی، رابطه کل و جزء و رابطه همراهی

  2. یکی از دلایل بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته در فهرستهای رایانه ای، مربوط به عدم همخوانی برخی از قواعد فهرستنویسی با ملزومات فهرستهای رایانه ای است.

  3. عدم دسته بندی آثار وابسته بر اساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی یکی دیگر از مهمترین دلایل بازیافت نامطلوب و مبهم ماندن رابطه میان آثار نمایش داده شده می باشد.

  4. اختیاری بودن " عنوان قراردادی " در قواعد انگلو امریکن و ساختار فعلی آن عامل دیگری برای بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته است.

  5. یکی از مشکلات اصلی فهرستهای رایانه ای که منجر به بازیافت و نمایش نامطلوب آثار می شود ساختار پیشینه های ماشین خوان و ساختار فهرستهای رایانه ای در نمایه سازی فیلد ها و در ایجاد فایلهاست.

پیشنهادهای برای انسجام بیشتر در ساختار پیشینه ها و نیز ساختار فهرستها ارائه شده است تا ضمن فراهم شدن امکانات بیشتر برای جستجو، بازیابی و نمایش بهتر آثار وابسته، ارتباط میان آثار به شکل بارزتری برقرار شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: دری فر، نفيسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف از پژوهش بررسی وضعیت فارسی از جنبه های پراکندگی موضوعی، نوع منبع مرجع، مرتبه ویرایش و تجدید چاپ، نوع خلق اثر و نیز میزان فعالیت ناشران در دو حوزه علوم و فناوری در فاصله زمانی 1377-1358 است. روش پژوهش پیمایشی است که به صورت کتابسنجی انجام شده است. جامعه مورد بررسی، کلیه کتابهای منتشرشده در حوزه علوم و فناوری است که در جدیدترین نسخه لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران منعکس شده است. کتابهای مرجع شناسایي شده بر اساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمزگذاری شده و اطلاعات آنها با توجه به سوالهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تولید منابع مرجع در بیست سال اخیر دستخوش نوسانات و پراکندگی در فراوانی آنها بوده است. به طور کلی در حوزه علوم212 عنوان و در حوزه فناوری 301 عنوان کتاب مرجع با توزیع موضوعی متفاوت منتشر شده است. در برخی از رشته های علوم مانند ریاضیات، شیمی و کلیات علوم بیشترین منابع و در رشته فیزيولوژی کمترین منابع مرجع تولید شده است. در حوزه فناوری نیز بیشترین فعالیت در رشته های مهندسی عمومی، برق و کلیات فناوری، و در رشته مهندسی راه آهن کمترین منابع تولید مرجع مشاهده می شود. در میان انواع منابع ردیف اول، واژه نامه ها و دستنامه ها بالاترین درصد را در هر دو حوزه به خود اختصاص داده است. بطور کلی کمبود منابع مرجع ردیف دوم مانند کتابشناسی ها، نمایه نامه ها و چکیده نامه ها در هردو حوزه وجود دارد که این کمبود در حوزه علوم محسوس تر است. نتایج همچنین نشان می دهد که منابع اندکی ویرایش و چاپ بعدی رسیده است. در عین حال، بیشترین ویرایش و تجدید چاپ در زمینه واژه نامه ها و دستنامه ها صورت گرفته است. از نظر نوع خلق منابع مرجع، اکثر منابع تولید شده در دو حوزه از نوع گردآوری است. در حوزه فناوری میزان منابع ترجمه ای بیشتر از تالیفی، و در حوزه علوم این میزان تقریبا برابر است. بطورکلی، در میان ناشران مختلف، فعالیت ناشران خصوصی در هر دو حوزه بیشتر از سایر ناشران است. در حوزه علوم فعالیت ناشران دانشگاهی دو برابر ناشران دولتی است اما در حوزه فناوری ناشران دولتی فعالیت بیشتری نسبت به ناشران دانشگاهی دارند. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید و انتشار منابع مرجع ارائه گردیده است

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري - فاقد پرسشنامه



استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 18
نام نویسنده: عباسی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد. گردآوری اطلاعات از دو طریق توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه گروهی انجام شد. برای آزمون فرضیه هایي از آزمون T و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد:

1- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی که با امکانات رایانه ای کار میکنند و کتابدارانی که از امکانات رایانه ای استفاده نمی کنندتفاوت معنی دار وجود دارد.

2- رضایت شغلی کتابدارانی که در کتابخانه های دارای مدیران متخصص کتابداری و اطلاع رسانی کار میکنند با آنانی که در کتابخانه های فاقد مدیر متخصص کتابداری  اطلاع رسانی کار می کنند تفاوت معنا داری وجود دارد.

3- بین میزان رضایت شغلی کتابداران و عملکرد مدیریت کتابخانه ها همبستگی قوی وجود دارد.

4- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی كه موافق مدیریت متمرکز هستند و کتابدارانی که با مدیریت نیمه متمرکز دانشکده ای موافقند تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بین رضایت شغلی کتابدارانی که در فعالیت های که با مراجعان سرو کار دارد و یا در فعالیت های فوق برنامه آموزشی و تبلیغاتی مشارکت دارند با آنانی که در این نوع فعالیتها مشارکت ندارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در انتها ، پیشنهادهايی در جهت بهره وری بیشتر از فعالیت ها و بالا بردن میزان رضایت شغلی کتابداران و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيری -پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: مجیری، شهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایي و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کابردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش اين تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه های دانشکده های ادبیات ، الهیات، علوم پایه و فنی مهندسی در یک دوره یک ماه (از 15 آبان تا 15 آذر تشکیل داد.

این پژوهش در دو بخش و از طریق توزیع دو پرسشنامه جداگانه به انجام رسید. بخش اول: بررسی استفاده کنندگان از منابع مرجع، بخش دوم: بررسی میزان استفاده از منابع مرجع

برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین) و آمار استنباطی ناپارامتری (ویلکاکسون، همبستگی اسپرمن، U-من ویتنی، کروسکال - والیس، و مجذور کای) استفاده شد. این آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت و یافته ها و نتایج زیر به دست آمد:

1. میزان آشنایي دانشجویان دانشگاه فردوسی با منابع مرجع 6/40 درصد است.

2. میزان استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع 43 درصد است.

3. بین میزان آشنایي دانشجویان با منابع مرجع و میزان استفاده آنها از این منابع همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، یعنی هر چه میزان آشنایي بیشتر باشد میزان استفاده نیز بیشتر است.

4. میزان آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع ردیف اول بیشتر از منابع مرجع ردیف دوم است.

5.میزان آشنایي و استفاده دانشجویان رشته های علوم انسانی/ اجتماعی از منابع مرجع بیشتر از دانشجویان رشته های علمی/ کاربردی است.

6. بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره های کارشناسی تفاوتی در میزان آشنایي و استفاده از منابع مرجع وجود ندارد.

7. بین میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع مرجع چاپی و رایانه ای تفاوت معنی داری وجود ندارد.

8. دانشجویان معرفی منابع به وسیله استادان را موثرترين روش برای آشنایي با منابع مرجع و نیز استفاده از این منابع می داند.

9. مشکلاتی که باعث کاهش استفاده دانشجویان از منابع مرجع می شوند عبارتند از:

کمبود و قدیمی بودن منابع مرجع، عدم راهنمایي دانشجویان بوسیله کتابداران، عدم آشنایي دانشجویان با روشهای استفاده از منابع مرجع ، و نیز عدم راهنمای استادان در این زمینه، ساعات محدود استفاده از بخش مرجع، کمبود فضا و نیز کمبود امکانات رایانه ای در بازیابی اطلاعات در بخش مرجع.

در انتها، پیشنهادهایي برای بالا بردن سطح آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع به کتابخانه ها و نیز پیشنهاد هایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 28
نام نویسنده: قزلی، لادن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

با توجه به حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی مشهد و تداوم اجرای طرح های بیشتر در این دانشگاه این پژوهش بر آن است که به بررسی چگونگی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی ( موجود یا غیر موجود در کتابخانه دانشگاه) در انجام طرح های پژوهشی در این دانشگاه بپردازد. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتابسنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 205 طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه فردوسی است که در فاصله زمانی ده ساله بین سال های 1370 تا 1380 و در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و ومهندسی و کشاورزی انجام پذیرفته است. اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش، از طریق مراجعه مستقیم به طرح های پژوهشی و بررسی فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان گزارش نهایي هر طرح پژوهشی گردآوری شد. یافته های پژوهش به شرح زیر می باشد: در پاسخ به فرضیه اول مشخص شد که اختلاف معنی داری بین کمیت منابع غیر فارسی موجود و غیر موجود استناد شده طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی وجود دارد. در فرضیه دوم با استفاده از آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین نوع منابع موجود و غیر موجود استناد شده در طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشاهده شد. در فرضیه سوم نتایج به دست آمده به کمک آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین روزآمدی منابع استناد شده در طرح های پژوهشی دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و مهندسی و کشاورزی مشاهده شد. در پاسخ به فرضیه چهارم، منابع به انواع مختلفی نظیر کتاب، مقاله، مجله، مقاله کنفرانس، پایان نامه و ... تقسیم شدند که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون یومان ویتنی بین میانگین تعدادی از انواع منابع مورد استفاده در طرح های پژوهشی مانند کتاب و مقاله فرسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معنی داری مشاهده شد و بین میانگین تعداد دیگری از انواع منابع مانند پایان نامه های فارسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معناداری مشاهده نشد. در فرضیه پنجم نتایج به دست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی اختلاف معنی داری بین میزان استناد طرح های پژوهشی به منابع غیر فارسی در دو حوزه مشاهده شد. در پایان پیشنهادهای به منظور ایجاد راهکارهای برای بهبود وضعیت استفاده از منابع اطلاعاتی برای پژوهش دردانشگاه ها ارائه شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: اصغری پوده، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف کتابخانه های دانشگاهی حمایت از تحقق رسالتهای سه گانه (آموزشی، تحقیقاتی، و خدماتی) دانشگاههاست. در نتیجه، طراحی وب سایت آنها باید با توجه به دیدگاهای انجام شودکه کارکردهای کتابخانه را در راستای تحقق رسالت دانشگاه ها انجام دهد.

از این نظر در حال حاضر ضعفها و مشکلاتی در دیدگاهای دانشگاهی دیده می شود. بنابراین با هدف شناسایي عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با استفاده از شیوه مورد پژوهی (Case study) انجام شد. موارد مورد بررسي در این تحقیق از 20 وب سایت کتابخانه دانشگاه های برتر 4 کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس و 5 وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران ( جهت مقایسه) تشکیل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاه ارزیابی محقق ساخته ای شامل 27ویژگی بود که همه وب سایهای مورد نظر با آن ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق به 5 سوال اصلی در رابطه با شناسایي مهمترین عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه ای دانشگاهی، میزان همخوانی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی انتخاب شده با معیارهای مورد نظر پژوهش، شناسایي مشکلات اساسی سایتهای کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی ، وجود بیشترین عناصر مشترک در بین وب سایت کتابخانه های دانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و در نهایت ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی پاسخ داد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان همخوانی وب سایت های مورد بررسی خارجی به معیارهای مورد نظر تحقیق در مجموع حدود 78% و میزان همخوانی وب سایتهای ایرانی حدود 45% بوده است. همچنین از حداکثر میانگین 5 امتیاز، برای 27 ویژگی مورد نظر میانگین گروه مورد بررسی خارجی 88/3 و میانگین گروه ایرانی 27/2 بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران از طراحی ضعیفی برخوردارند. در پایان پیشنهادهای برای بهبود وضعیت موجود وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایرانی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 24
نام نویسنده: سلگی، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

امروزه با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و به منظور دسترسی سریع و آسان به منابع مورد نیاز، نرم افزارهای متعددی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی تولید شده که برای ایجاد پایگاهای کتابخانه ای بویژه فهرست رایانه ای (OPACs) به کار می رود. در ایران نیز تا کنون چندین نرم افزار کتابخانه ای تولید و در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق علمی / مقایسه ای با محور قرار دادن سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی به بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین متغیر مستقل " شیوه های نمایه سازی " و متغیر وابسته " قابلیت بازیابی یا میزان بازیابی " در سه نرم افزار فارسی پارس آذرخش، کاوش و نوسا ودر سه فیلد عنوان، پدیدآور و موضوع پرداخته است. در نتیجه انجام این تحقیق:

الف) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد عنوان در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه اول تايید گردید.

ب) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد پدیدآور در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه دوم رد شده است.

ج) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد موضوع در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه سوم تاید گردید.

د) در مجموع، وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد های عنوان، پدیدآور و موضوع، در سه نرم افزار مورد تحقیق مربوط به فرضیه اصلی تاید گردید. تفاوت موجود بین شیوه های نمایه سازی و قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود در سه نرم افزار مورد تحقیق عمدتا ناشی از مسایل و مشکلاتی است که در حوزه های نمایه سازی، برنامه نویسی، ورود اطلاعات، جستجو و بازیابی اطلاعات وجود دارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: پولادی نجف آبادی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دو دانشگاه فردوسی و علوم پز شکی مشهد بر اساس سبکهای مدیریتی لیکرت انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخاه ها انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون من - ویتنی استفاده شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از : سبک مدیریت مدیران کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد از لحاظ 6 شاخص ( رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، ارتباطات، هدفگذاری و کنترل) با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت مطابقت دارد؟ یافته های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص ها تفاوتهای به چشم می خورد، به این معنی که کارکنان کتابخانه های علوم پزشکی با 7/57 درصد امتیاز مدیران خود  را با 4/49 امتیاز در سبک 2 مدیریت لیکرت ارزیابی کردند. از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توانای اجرای مدیریت سبک 3 لیکرت را با 5/67 درصد امتیاز در خود دیدند و همکارانشان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی ذهینت پيدا کرده سبک 3 مدیریت لیکرت را با 5/72 درصد بیان داشتند.

در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی درباره سبک مدیریت بهتر در کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است

     -پرسشنامه- فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: جعفرزاده كرمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راكه به روش پیمایشی انجام گرفت، كلیه اعضای هیأت علمی رشته كتابداری (90نفر) كه به طور تمام وقت و رسمی در یكی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری و یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند، تشكیل می دهد. از این تعداد55 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه انجام گرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون T ،آزمون Anova ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

 1- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری زن نسبت به همكاران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

2- بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كاردانی – كارشناسی و اعضای هیأت عامی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كارشناسی ارشد- دكترا، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 3- بین میزان حجم فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجودندارد.

 4- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری شاغل در دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

 5- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری فارغ التحصیل از دانشگاهای متفاوت ‌(خارج از كشور و داخل: دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری دو دانشگاه آزاداسلامی) تفاوت معناداری وجود دارد.

 6- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری با سوابق تجربی متفاوت در كتابخانه، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 7- بین میزان سواد رایانه ای اعضای هیئت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 8- بین میزان دسترسی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات در دانشگاه محل خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 9- بین میزان فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی رشته كتابداری ( مانند: عضویت در انجمن های حرفه ای، پذیرش مسئولیت های اجرای و عضویت در هیات تحریریه مجله های تخصصی ) و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها یي جهت افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري-

پرسشنامه

استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: تهوری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در مورد وظایف، دانش و مهارت های مورد انتظار آنها انجام گرفت. جامعه این پژوهش را که به پژوهش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت 245 نفر تشکیل می دهد. به منظور پاسخ به سوال های پژوهش از آزمون Anova و آزمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد: مهمترین " وظایف عمومی" مسئولان بخش ها به ترتیب اولویت، تدوین ، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های کاری ، نظارت بر فرایند کارها، برگزاری دوره های آموزشی ، تشویق همکاران بخش به شرکت در سمینارها، و برگزاری جلسه های دوره ای می باشد. مهمترین " شرایط عمومی احراز" مسئولیت های بخش ها، توانایي مدیریت و سرپرستی، توانایي برقراری ارتباط، توانای کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. توانایي کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. 2. مهمترین " وظیفه تخصصی" هر یک از مسئولان در بخش های مختلف بدین ترتیب بوده است: نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نیاز(بخش فراهم آوری)، دانش و توانايی در فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی انواع منابع اطلاعاتی ( بخش سازماندهی)، مهارت در برقراری ارتباط با مراجعان و همکاران ( بخش مرجع)، مهارت کار با نرم افزار ادواری ها (بخش نشریات)، و تسلط بر مقررات امانت دهی و بازپس گیری مواد کتابخانه ( بخش امانت). 3. در مورد تفاوت دیدگاه مسئولان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد " وظایف عمومی" و " شرایط عمومی احراز مسئولیت ها"، نتایج نشان داد که بین نظرات دو گروه در مورد وظایف عمومی اختلاف معناداری وجود دارد. در حالی که بین نظر دو گروه در مورد شرایط عمومی احراز مسئولیت ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. 4. در مورد میزان تناسب برنامه های آموزشی با شرایط عمومی احراز مسئولیت ها، تنها" دانش و توانایي کاربرد ابزارهای کتابشناختی منابع" از موقعیت به نسبت خوبی برخوردار بودند. در مورد شرایط تخصصی احراز مسئولیت ها، یافته ها نشان داد که برنامه های درسی کمترین همخوانی را با قابلیت های مرتبط با نظام رایانه ای و سفارش از طریق اینترنت ( در بخش فراهم آوری)، دانش استفاده از فهرست های رایانه ای و فرمت های مارک ( در بخش سازماندهی)، توانايی طراحی و یا کمک به طراحی پایگاه های اطلاعاتی ( در بخش مرجع)، ارائه خدمات اشتراکی و کار با نرم افزار بخش نشریات ( در بخش نشریات ادواری) و سرانجام توانایي و دانش استفاده از نرم افزار رایانه ای کتابخانه ( در بخش مرجع) دارا بوده است. در انتها نیز پیشنهادهایي برای بهره گیری از روش بکار رفته در این پژوهش و شناسایي وظایف، دانش، و توانایي های دیگر قشرهای کتابداران و نیز بازنگری برنامه های آموزشی جهت آماده نمودن کتابداران برای کار در محیط جدید ارائه شده است. کلیدواژه ها: وظایف، دانش، مهارت ها، کتابخانه های دانشگاهی، مسئولان بخش ها، برنامه های آموزشی کتابداری.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه1         پرسشنامه2          پرسشنامه3            پرسشنامه4         پرسشنامه5 



استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.