دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط فتاحی، رحمت الله
تعداد نتایج به دست آمده: 29 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 62
نام نویسنده: ارسطو پور، شعله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 186
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی در حوزه ای علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، علوم كاربردی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. از میان 88459 كتاب ثبت شده در كتابشناسی ملی ایران در طول سالهای 1378تا1384، 472 كتاب به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شده كه پس از مقایسه كلید واژه های انها با فهرست سرعنوان های موضوعی مشخص گردید كه : 1- از نظر همخوانی كامل سرعنوانهای موضوعی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی تفاوت معناداری میان حوزه های مختلف وجود دارد . این در حالی است كه از میان حوزه های موضوعی مختلف ، علوم انسانی (5/40% در كلید واژه های عنوان و 7/39% در كلید واژه های فهرست مندرجات ) بیشترین میزان همخوانی كامل را به خود اختصاص می دهد . 2- از نظر همخوانی نسبی و عدم همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی و كلید واژه های هنوان و فهرست مندرجات كتابها ، میان حوزه های موضوعی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد . 3- از نظر همخوانی كامل و همخوانی نسبی كلید واژه های عنوان با فهرست مندرجات كتابهای فارسی ، میان تمام حوزه ها ، علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین میزان همخوانی كامل و نسبی را دارند . 4- از نظر همخوانی كلید واژه های فهرست مندرجات كتابها  تفاوت معناداری میان حوزه های مورد بررسی وجود ندارد .

فهرست مندرجات -فهرست منابع - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 61
نام نویسنده: نوكاریزی، محسن
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و به دو شیوه عینی و ذهنی به بررسی میزان درك كاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای كتابخانه ای سیمرغ و پارس اذرخش می پردازد . هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت درك واژگان محیط رابط نرم افزارهای رایانه ای سیمرغ و پارس اذرخش در كتابخانه های دانشگاهی ایران بود . جامعه پژوهش متشكل از دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاهای فردوسی مشهد و شیراز بودند . اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یك نمونه 380 نفری جمع اوری شده كه 275 نفر (4/72% ) از ان ها به پرسشنامه پاسخ دادند . دربخش دیگری از این پژوهش و برای كسب اطلاعات كیفی و عمیق از طریق مصاحبه با 30 نفر ، از روش نمونه گیری غیر احتمالاتی ( غیر تصادفی ) و از نوع نمونه با جایگزینی تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد كه میزان درك كلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ در روش عینی 1/35% و در نرم افزار پارس اذرخش 9/39 % و در روش ذهنی درهر دو نرم افزار نمره 74/2 از طیف 5 ارزشی لیكرت بود . تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درك دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در محاسبه به دو شیوه ( عینی و ذهنی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان به كار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ ( در شیوه عینی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان صفحه نخست و سایر صفحات ( به نفع سایر صفحات ) دیده شد. اما این تفاوت در شیوه ذهنی نرم افزار پارس اذرخش معنادارنبود . میانگین میزان درك و قابلیت پیش بینی كاركردهای مورد نظر طراح از نظر كاربران نرم افزار سیمرغ نمره 92/2 و از نظر كاربران نرم افزار پارس اذرخش 3از 5 بود . نظام دستوری زبان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در سطح 01/0 بیش از حد متوسط ( نمره 3یا 50% ) در قابلیت درك واژگان ان محیط موثر بود . كاربران نرم افزارهای سیمرغ و پارس اذرخش درك عبارت های كوتاه را ساده تر می دانستند . بررسی تاثیر تجربه كاربران در كار با نرم افزار به دوشیوه ( عینی و ذهنی ) هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پاسخ های درست حاصل از نمرات پاسخگویي  سه حوزه علوم انسانی ، علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی نشان داد ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود . در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عكس نتایج حاصل دانشگاه فردوسی را نشان داد . یافته های حاصل از مصاحبه درباره " واژگان برجسته " در هر صفحه نشان داد كه در برخی از صفحه ها یك واژه منمایز از نظر كاربران وجود داشت كه ان واژه نام همان صفحه بود ولی در بعضي دیگر چنین واژه ای وجود نداشت . یافته ها همچنین نشان داد میزان صحت پیش بینی كاركردهای صفحات مختلف فهرست رایانه ای سیمرغ از سوی پاسخ گویان از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت بود و در این زمینه هیچ ترتیب با قاعده ای را نمی توان برای ان منظور كرد . بیش ترین میزان درك درست پاسخگویان مربوط به عنوان با 3/93% و كم ترین میزان درك نادرست انها در بین واژگان این فهرست مربوط به عبارت سیستم اطلاعاتی و ان نیز با 3/93% بود . از بین 28 پاسخگو ، 16 نفر (57%از درك واژگان 9%) ناراضی بوده اند . محیط راضی ، 7 نفر (25%) تا حدودی راضی ، و 5 نفر ( 18% ) ناراضی بودند. 25% از پاسخگویان استفاده از واژگان عام و مصطلح ، 8/20% استفاده از واژگان ساده و قابل فهم و 5/12%استفاده از توضیح را برای بازیابی اطلاعات به شكل عینی تر ، با مفهوم تر و ساده تر مهم می دانستند . اشنای پیشین كاربران با واژه ها و عبارتهای به كار رفته بیش ترین تاثیر را بر روی درك واژگان محیط رابط داشت.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  محيط رابط كاربر ، واژگان محيط رابط ، فهرست های رايانه ای ، نرم افزار سيمرغ ، نرم افزار پارس اذرخش ، نرم افزار هاي كتابخانه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 69
نام نویسنده: ماریه، رحیمی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

با وجود آنکه همکاری علمی در حوزه های مختلف سابقه ای طولانی دارد، اما این پدیده در داخل ایران کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. از این رو پژو هش با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی وضعیت همکاری علمی در میان اعضای هیئت عامی دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی پدیده همکاری علمی و تالیف مشترک در میان 4 حوزه موضوعی دانشگاه پرداخته است. برای پاسخگویي به 5 پرسش این پژوهش از آمار توصیفی، آمار تحلیلی، و آزمون مجذور کای و نیز آزمون مقایسه نسبت ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از:

1) در بین حوزه های مورد بررسی، سه حوزه موضوعی کشاورزی علوم پایه و مهندسی درصد قابل توجهی همکاری علمی در تولیدات علمی پایين ترین میزان را در کل دانشگاه به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت همکاری علیم در 4 حوزه دانشگاه فردوسی وجود دارد. بیشترین میزان نسبت همکاری علمی در حوزه کشاورزی و کمترین آن در حوزه علوم انسانی است.

2) الگوی همکای علمی با دانشجویان دارای بیشترین فراوانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی در دانشگاه فردوسی شناسايی شد و پس از آن الگوی همکاری علمی درون گروهی درون موسسه ای در رتبه دوم و سپس الگوهای همکاری علمی با سازمانها و همکاری علمی برون رشته ای درون موسسه ای در مرتبه های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین در ارتباط با تعداد نویسندگان، در کل تولیدات مشترک دانشگاه الگوی دو نویسنده ای، به عنوان الگوی غالب در همکاری علمی شناخته شد.

3) مقاله های منتشر شده در نشریات داخلی دربین مقاله های مشترک ، کتابهای ترجمه ای در بین کتابهای مشترک و طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در میان طرحهای پژوهشی مشترک به عنوان انواع منابع با بیشترین فراوانی در کل دانشگاه فردوسی شناسايی شدند. نیز مقاله های مشترک، به عنوان منبع غالب در همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شدند.

4) بین متغیرهای جنسیت، سن، مدرک، سابقه کار، و رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با میزان همکاری علمی ایشان رابطه مستقیم و نسبتا کمی وجود دارد، اما میان مسئولیت اجرايی و میزان همکاری علمي رابطه ای وجود ندارد.

5) به نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، از میان عوالی مشوق همکاری علمی، عوامل مشوق فردی بیشترین میزان تاثیر و از میان عوامل بازدارنده، عوامل بازدارنده محیطی بیشترین میزان تاثیر را در همکاری علمی دارند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، تالیف مشترک ، الگوهای همکاری علمی ، منبع همکاری علمی ، عوامل مشوق ، عوامل بازدارنده ، دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: عسگریان کاخ، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی، به روش کتابخانه ای (برسی متون)، مورد پژوهی و تحلیل محتوا انجام شده است. از بین 1364 منبع مرجع چاپی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1990 تا 2006 میلادی، 25 منبع (5 دایره المعارف، 5 راهنما، 5 واژه نامه، 5 اطلس، 5 زندگی نامه) انتخاب گردید. همچنین، معادل هر یک از آنها، 25 منبع مرجع الکترونیکی نیز انتخاب شد. در هر یک از این منابع ، 5 مدخل مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از مقایسه نمره های مدخل های در منابع الکترونیکی و نیز منابع چاپی، مشخص شد:

1. میان میانگین نمرات کل خالص از ارزیابی مدخل ها در منابع الکترونیکی و نیز میانگین نمرات آنها در منابع چاپی تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که تفاوت میانگین نمرات، در انواع منابع مورد پژوهش (دایره المعارفها، راهنماها، واژه نامه ها، اطلسها و زندگینامه ها) به نفع گروه الکترونیکی است. بنابراین امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی بیش از 50% است.

2. مابین میانگین نمره های کسب شده از ارزیابی شاخصهای کیفیت محتوای منابع مرجع چاپی و الکترونیکی تفاوت معنادار وجود دارد و به لحظ محتوای، منابع مرجع الکترونیکی رایگان ، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

3. بین میانگین نمره های دریافتی از بخش ساختاری مدخل های منابع مرجع چاپی و نیز منابع مرجع الکترونیکی رایگان، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع ، منابع مرجع الکترونیکی ، تحلیل محتوا ، تحلیل ساختار ، مطالعه کاربردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: فراشباشی آستانه، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با استفاده از شیوه تحلیل اسنادی انجام شد. بررسی معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن در منابع چاپی فارسی در بین چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله سالهای 1374-1383 به عنوان هدف این پژوهش مدنظر بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 1884 عنوان کتاب مرجع منتشر شده در فاصله زمانی یاد شده است که پس از حذف موارد نامربوط 599 عنوان، کاهش داده شد. از این میان، تعداد 303 منبع مرجع چاپی فارسی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساختاری منابع، برای هر کدام از هفت منبع مرجع مورد نظر، سیاهه استانداردی توسط پژوهشگر تدوین شد و امتیازهای به هر یک از معیارها و شاخص ها اختصاص داده شد . در طی این بررسی به یک پرسش اصلی و سه فرضیه، پاسخ داده شد. نتابح پژوهش در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان کتابهای مرجع منتشر شده در ایران از معیارهای ساختاری و شاخص های مورد نظر بهره مندند، حاکی از از آن بود که ناشران کتابهای مرجع در ایران، از نظر رعایت معیارهای ساختاری فیزیکی مانند شاخص " صفحه آرایي" و "نوع حروف" به عنوان زیر مجموعه های از "ساختار متن" به شکلی مطلوب عمل کرده اند. این در حالی است که انتشارات ناشران ایرانی به لحاظ رعایت آن دسته از معیارهایي که در زودیابی اطلاعات تاثیر بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد (نمایه پایانی)، از کیفیت بالای برخودارنبوده است. همچنین نتایج نشان داد که میان حوزهای موضوعی مورد نظر از لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط، تفاوت معناداری وجود ندارد. از طرف دیگر، از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، نتایج نشان داد که در مجموع، از نظر ساختاری فهرست مندرجات (شامل فهرست کلی و فهرست تفصیلی)، شاخص شیوه استفاده، معیار مقدمه، نمایه موضوعی و نیز اعلام در دو گروه منابع ردیف اول و ردیف دوم دارای تفاوت معنادار می باشد. همچنین میان ناشران دولتی و خصوصی به لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، در زندگینامه ها ، راهنماها، واژه نامه ها، و اطلس ها تفاوت معنا داری وجود دارد. این در حالی است که در دایره المعارف ها  و اطلس ها از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن تفاوت معنا داری دیده نمی شود.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع چاپی ، معیارهای ارزیابی ، معیارهای ساختاری ، ارزیابی منابع مرجع


>> کتابداری
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: بابا غیبی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران کتاخانه های دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه ها در دو سطح موجود و مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده های مهندسی، ادبیات، علوم پایه، و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیه جامعه کتابداران دانشکده های مورد  بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. نتایج حاصل نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیه موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه های مذکور تفاوت وجود دارد، در کیفیت خدمات موجود مربوط به بعدکنترل اطلاعات، بین آرای دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران تفاوت عمیقی وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و ادراکات کتابداران از انتظارات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تاثیر گذاری هر یک از ابعاد لایب کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه های چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل سوالهای باز پرسشنامه، نتایج فوق را تایيد نمود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آینده ارائه شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، مدل لایب کو آل ، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ، ارزیابی خدمات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 78
نام نویسنده: صیاد عبدی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی، با صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی به وجود می آیند تا کاربران را در رفع نیاز اطلاعاتی شان یاری دهند. اما اگر نیاز کاربر به دلیل استفاده ناپذیر بودن وب سایت مرتفع نشود. عملا بخشی عمده از این زمان و هزینه و منابع انسانی صرف شده، به هدر رفته است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و مورد پژوهی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابدارن و دانشجویان درباره وضعیت مولفه های استفاده پذیری (جهت یابی، اثر بخشی، قابلیت یادگیری، کاربر پسندی و رضایت) سه وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های ایران و شناسایي نقاط قوت و ضعف آنها انجام شد.جامعه پژوهش را تمام کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (به استثنای دانشجویان کتابداری) این دانشگاه تشکیل می دهد. از این میان، تعداد 16 کتابدار به روش تصادفی ساده و از طریق قرعه کشی و تعداد 16 دانشجو به روش داوطلبانه برگزیده شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (شامل سوالات باز و بسته)و مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از محاسبه میانه نظرات کتابداران و دانشجویان مشخص شد که وضعیت مولفه های مذکور در حد رضایت بخش (رتبه خوب) می باشد. همچنین، ثابت شد که هیچ تفاوتی بین نظر این دو گروه درباره میزان استفاده پذیری سه وب سایت مورد بررسی وجود ندارد. در نهایت، با تحلیل سوالات باز به نقاط قوت و ضعف این سه وب سایت و همچنین دلایل کاربران در مورد اهمیت این مولفه ها پی برده شد. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش استفاده پذیری و انجام پژوهش های بیشتر ارائه شد.

فهرست مندرجات- نتيجه گيري- منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ، استفاده پذیری ، مولفه های استفاده پذیری ، رضایت کاربران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: انتظاریان، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر که به بررسی میزان  وعوامل موثر بردرک کاربران ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مقالات الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری وپژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی پرداخت ،باهدف تحلیل وتبیین ،وشناسایی نقاط قوت وضعف عناصر وویژگی های مهم درمحیط رابط این دوپایگاه انجام شد.علاوه براین ،میزان همخوانی محیط رابط پایگاههای مورد بررسی با ده مولفه نیلسن ،مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاهها ونیزتفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی پرسش هایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند .برای انجام پژوهش ازروش ارزیابی مکاشفه ای استفاده شد .گرداوری اطلاعات توسط سیاهه وارسی که براساس ده مولفه نیلسن ساخته شد،انجام گردید،جامعه اماری پژوهش را1)دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی ،و2)کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد دربخش های مرجع واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی واستان قدس ،به عنوان کاربران متخصص تشکیل دادند.نتایج پژوهش نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مولفه نیلسن به طورکلی درحدمتوسط،ودرپایگاه مقالات مرکز منطقه ای کمی بیش از حد متوسط  است .پایگاه مقالات پژوهشگاه ازنظر مولفه های "همخوانی بین نظام ودنیای واقعی "،"جلوگیری از خطا/اصلاح خطا "،و"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطاها"،و"شناسایی وبازیابی اطلاعات"وپایگاه مقالات مرکزمنطقه ای نیز ازنظرمولفه های" جلوگیری ازخطا/اصلاح خطا "،"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطا"،و"امکانات راهنمایی وکمک "به دلیل آنکه میزان همخوانی کمتر ازحدمتوسط است .در وضعیت مطلوبی نیست ودارای مشکلات اساسی است .میزان درک کلی کاربران ازمحیط رابط دردو پایگاه مورد بررسی براساس مولفه های نیلسن درحدمتوسط است همچنین بررسی شش عامل جنسیت،سن،حوزه تحصیلی،میزان اشنایی بانحوه کار واستفاده ازرایانه ،میزان اشنایی با شیوه های جست وجودراینترنت  ،وسابقه ومیزان اشنایی باپایگاههای مقالات پژوهشگاه ومرکز منطقه ای نشان داد که درکل بین این عوامل ومیزان درک کاربران مبتدی ازمحیط رابط پایگاههای مورد بررسی تفاوت ورابطه معناداری وجودندارد .اما ،بین میزان درک کاربران متخصص  ومبتدی ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت وجود دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ-   نتيجه گيري

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  محیط رابط ، پایگاه های اطلاعاتی ، مدل نیلسن ، ارزیابی مکاشفه ای ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 85
نام نویسنده: عليزاده، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي كارآمدي شيوه هاي موجود در بازيابي اطلاعات بين زباني ( بازبين) فارسي - انگليسي با رويكرد واژه نامه دو زبانه ماشين خوان پرداخته شده است . اين پژوهش كاربردي بوده و با استفاده از روش هاي پژوهش نيمه تجربي و تحليل محتوا انجام شده است . در اين پژوهش ضمن بررسي ميزان تأثير انجام پردازش هاي زبان طبيعي بر روي ترجمه عبارت هاي جستجو ،‌ميزان و نحوه اين تأثير با آزمون فرضيه هاي پژوهش مشخص گرديد.فنون پردازش زبان طبيعي كه در اين پژوهش بكار گرفته شد شامل قطعه بندي متن،‌شناخت گونه هاي زبان شناختي ،‌حذف سياهه باز دارنده ،‌تحليل مورفولوژيك و برچسب زني انواع كلام بوده است. جامعه آماري اين پژوهش پيشينه هاي موجود در موتور جستجوي گوگل بوده است كه با استفاده از 40 عبارت جستجو ،‌بازيابي شده و آنگاه با استفاده از روش نمونه گيري مخزن سازي و انجام قضاوت هاي ربط ،‌داده هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش مهيا شده است . آزمون فرضيه اول اين پژوهش نشان داد كه در هنگام ترجمه عبارت هاي جستجوي فارسي به انگليسي با واژه نامه دو زبانه ماشين خوان ،‌استفاده از روش ترجمه انتخاب اولين برابر نهاده منجر به دستيابي به ميانگين متوسط دقت بازيافت  معادل 223/. شد كه در مقايسه با شيوه انتخاب همه برابر نهاده ها كه ميانگين متوسط دقت بازيافت(MPA)براي آن 168/. بود موجب كارآمدي بيشتر بازبين مي گردد. آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اگر چه تحليل مورفولوژيك واژه هايي كه به وسيله واژه نامه ترجمه نشدند باعث افزايش ضريب دقت بازيافت مي گردد اما تفاوت معناداري با عدم انجام اين تحليل ايجاد نمي نمايد . بررسي فرضيه سوم اين پژوهش نيز نشان داد كه ترجمه عبارتي در مقايسه با ترجمه واژه به واژه باعث كار آمدي بيشتر بازبين فارسي- انگليسي ميگردد. نمرات ميانگين متوسط دقت بازيافت براي اين دو شيوه ترجمه به ترتيب 319/. و 223/. بود  نتايج ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه دگر نويسي واژه هاي فارسي ترجمه ناپذير به حروف زبان انگليسي و قرار دادن آنها در عبارت جستجوي نهايي در مقايسه با حذف آنها ازعبارت هاي جستجو  ميتواند منجر به افزايش كارآمدي بازبين فارسي - انگليسي به ميزان 74% گردد. در نهايت بررسي هاي انجام شده نشان داد كه بازبين فارسي- انگليسي در بهترين حالت بازيابي ‌،به 64% كارآمدي بازيابي يك زبانه عبارتهاي جستجوي انگليسي دست مي يابد.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  بازيابی اطلاعات بين زبانی ، واژه نامه دوزبانه ماشين خوان ، پردازش زبان طبيعی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 91
نام نویسنده: ارسطوپور، شعله
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 564
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي همخواني ميان الگوهاي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي با فهرست هاي رايانه اي كنوني از دو رويكرد نظام گرا و نيز كاربرد گرا است. در اين راستا ، موجوديت ها و كاركرد هاي الگوي ملزومات كاركردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارك ايران (مورد استفاده در نرم افزار رسا) ، و نيز ديدگاه كاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي نسبت به موجوديت هاي مختلف الگو و خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور ، ابتدا يك ماتريس تطابقي براي تعيين فصل مشترك ميان فيلدهاي مختلف مارك و موجوديت ها و كاركردهاي تعريف شده در الگو تدوين گرديده و با رجوع به اسناد و پژوهش هاي مشابه در مورد مارك 21، تكميل گرديد . نتايج اين بخش حاكي از آن است كه در پيوند با4 كاركرد بازيابي ، شناسايي ، انتخاب و دسترسي ، كاركرد شناسايي با 473 فيلد فرعي پشتيبان در درجه اول ، كاركرددسترسي با 310 فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم وپس از آن كاركرد بازيابي با 222 فيلد فرعي پشتيبان و كاركرد انتخاب با 152 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در درجه هاي سوم و چهارم قرار مي گيرند. در پيوند با 4 موجو.ديت اثر،‌بيان ، قالب و مدارك ، نتايج حاكي از آن است كه موجوديت قالب با317 فيلد فرعي پشتيبان، موجوديت اثر با 129فيلد فرعي پشتيبان ، موجوديت بيان با99 فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرك با23 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند. در بخش دوم پژوهش حاضر ،‌نگاه كاربران به خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفته است.بدين منظور ،‌خانواده هاي دو اثر اصلي شاهنامه فردوسي و نيز قرآن به منزله نمونه انتخاب شده و دو مجموعه 40كارتي در پيوند با هر يك از اين خانواده ها در اختيار دو گروه 30 نفري از افراد صاحب نظر و متخصص در دو حوزه شاهنامه پژوهي و قرآن پژوهي قرار گرفت. طي نشست هاي صورت گرفته با اين افراد ،‌نگاه و دسته بندي كلي آنها نسبت به هر خانواده كتابشناختي ، همخوان ديدگاه آنها با موجوديت هاي الگوي ملزومات كاركردي و اصطلاح شناسي آنها در زمينه انواع موجوديت هاي شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفت . در پيوند با خانواده كتابشناختي شاهنامه ،11 خوشه و در پيوند با خانواده كتابشناختي قرآن 9 خوشه توسط مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه با توجه به موجوديت هاي الگو، و در پيوند با دسته بندي اعضاي خانواده كتابشناختي به صورت كلي ،‌رويكرد كاربران بالقو.ه رويكردي از بالابه پايين است و آنها در مواجهه با اعضاي خانواده كتابشناختي ،‌ابتدا اثر اصلي ،‌سپس بيان ها، قالب ها و در نهايت مدارك را شناسايي مي كند . اين در حالي است كه در پيوند با يك نياز اطلاعاتي در صورت عدم وجود، به بيان ها  و اثر هاي ديگر مراجعه مي كنند. از دستاوردهاي اين پژوهش، پيشنهاد دو درخت واره براي دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و قرآن و نيز در الگويي مفهومي در زمينه پياده سازي دستاوردهاي اين پژوهش در فهرست رايانه اي است.  

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  الگوی ملزومات كاركرد پيشينه های كتابشناختی ، خانواده هاي كتابشناختی ، مارك ايران ، مطالعه تطبيقی ،  قرآن ، شاهنامه

<   123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.