دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    1234   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط کرمی، مرتضی
تعداد نتایج به دست آمده: 32 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 248
نام نویسنده: شجاع، گلثومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

ضرورت طراحی و اجرای آموزش­های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمان­های امروزی امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزش­ها است. هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي برنامه­هاي آموزشی عمومي و تخصصي برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل كرك پاتريك است. بدين منظور، دوره­های آموزشي عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر اساس مدل كرك پاتريك مورد ارزشيابي قرار گرفتند. اين دوره­ها از نظر سه شاخص موجود در مدل كرك پاتريك شامل واكنش فراگيران به دوره آموزشي، ميزان يادگيري فراگيران و ميزان تغييرات حاصل شده در رفتار فراگيران بررسي شدند. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن­ها 421 نفر بود. روش این تحقيق، پژوهش ارزشیابی بود. براي ارزشيابي سطح واكنش از پرسشنامه كرمی (1386)، براي ارزشيابي ميزان يادگيري از پيش آزمون و پس آزمون و براي ارزشيابي ميزان تغيير رفتار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. پايايي پرسشنامه واكنش با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ سنجیده شد که پایایی آن 94/ 0 بدست آمد، پايايي آزمون­هاي يادگيري از طریق پایایی مصححان محاسبه شد كه در نتيجه آن پایایی آزمون کارآفرینی برابر 97/0، پایایی آزمون کمک­های اولیه برابر با 89/0، پایایی آزمون CCNA برابر با 90/0، پایایی آزمون HTML برابر با 94/ 0 و پایایی آزمون CSS برابر با 86/0 بدست آمد و پایایی پرسشنامه­هاي تغيير رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی پرسشنامه CSS برابر با 71/0، پایایی پرسشنامه HTML برابر با 76/0 و پایایی پرسشنامه CCNA برابر با 80/0 محاسبه گردید. روايي پرسشنامه­ها و آزمون­ها توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها به دو شکل كمي و كيفي تحليل شدند در تحلیل كمي از t تک نمونه­ای، t وابسته و تحليل واریانس استفاده گرديد و در تحليل كيفي براي سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه فراگيران از دوره­هاي آموزش عمومي حجاب، توسعه مهارت­هاي زندگي و آشنايي با کارآفرینی در هر سه مؤلفه استاد و محتوا و سازماندهي و امكانات رضايت داشتند و در دوره­هاي عمومی كمك­هاي اوليه و اصلاح فرايند­ها و دوره­های تخصصي CSS HTML, فراگيران از مؤلفه‌های محتوا و استاد رضايت داشتند ولی در مؤلفه سازماندهي و امكانات تفاوت معناداری مشاهده نشد. سطح يادگيري در دوره­هاي تخصصي و عمومي اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. سطح تغيير رفتار فراگيران در دوره­هاي HTML,CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغيير رفتار فراگيران غیر اثربخش بود. از نظر تفاوت بين نظرات فراگيران، مافوق و همكارانشان نتايج نشان داد كه در دوره­هاي CSS,CCNA بين نظرات افراد تفاوت معناداري وجود نداشت ولي در دوره HTML ميانگين نمرات مديران از نمرات فراگيران بيشتر بود.                                                 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، آموزش ضمن خدمت ، اثر بخشی برنامه های آموزشی ، مدل کرک پاتریک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 276
نام نویسنده: اسفندیاری گیسور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

امروزه برنامه‌­های آموزش و توسعه قابلیت­‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم­‌ترین و ارزشمند­ترین هدف سازمان محسوب می‌­شود. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره­‌های آموزش مدیران گروه‌­های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه است و از حیث هدف جزو پژوهش­‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری دوره­‌های آموزشی مدیران گروه‌­های دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بودند. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت فراگیران از دوره و میزان یادگیری آن­‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه رضایت فراگیران، پیش ­آزمون یادگیری، پس ­آزمون یادگیری و پرسشنامه خود ­ارزیابی بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/0 محاسبه گردید. پایایی آزمون‌­ها یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان محاسبه گردید، میزان پایایی آزمون­‌ها 88/0 بدست آمد. پایایی پرسشنامه خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۹ /0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است، همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن­‌ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند و به‌کارگیری مدل آندراگوژی نولز موجب بهبود اثربخشی آموزش مدیران می‌شود

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   نتیجه گیری  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش ، مدیران گروه ، آموزش مدیران ، آندراگوژی ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 279
نام نویسنده: جودی قاسمکندی، بابک
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در شرکت ایران خودرو خراسان، انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی غیرآزمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنانی بود که در سال 1390 در دوره‌­های آموزشی که در سطح تغییر رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته، شرکت داشتند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه­ای به حجم 170 نفر از کارکنانی که در این دوره شرکت کرده بودند به طور تصادفی طبقهای انتخاب شدند؛ و از این بین داده­های مربوط به 127 نفر جمع­آوری شد. برای ابزار پژوهش ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید علوم تربیتی و اساتید مدیریت تأیید شد و پایایی آن 94/0 به دست آمد. برای ابزار پژوهش انتقال یادگیری از فرم ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی ایران خودرو خراسان استفاده شد که روایی محتوایی این فرم توسط متخصصان این سازمان مورد تأیید قرار گرفته و با تأیید اساتید علوم تربیتی نهایی گردید و برای پایایی از تأیید مصححان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار در این سازمان نامطلوب است و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری دارند و می‌توانند انتقال یادگیری را پیش­بینی کنند. بر اساس فرضیه‌­های فرعی پژوهش ویژگی‌های کارآموز با مؤلفه­های شرایط­فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره­وری آموزش، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش­بینی کند. محیط کاری نیز با مؤلفه­های پشتیبانی­های محیط­کاری و مشوق­های محیطی، رابطه مثبت و معناداری برقرار کرد و توانست پیش­بین خوبی برای انتقال یادگیری باشد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   نتیجه گیری  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اثربخشی آموزشی ، انتقال یادگیری ، ویژگی های کارآموز ، طراحی آموزشی ، محیط کاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 306
نام نویسنده: رضایی اصل، سیده کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به اهمیت آموزش ضمن­خدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و وجود پژوهش­هایی که نشان دهنده­ی اثربخشی این آموزش­ها بر اثر بکارگیری اصول آندراگوژی­ بود، این پژوهش با هدف تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق جزء پژوهش­های کاربردی و از نظر شیوه­ی گردآوری داده­ها جز روش­های توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی معلمان دوره­های ضمن­خدمت شهرستان ساری که در سال 1391 برگزار می­شد بود، و تعداد آن­ها 338 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه­ای نمونه­ای به حجم 226 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه مدل فرایندی آندراگوژی، رضایت، نگرش و میانگین نمرات آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. هم­چنین برای روایی پرسش­نامه مدل فرایندی آندراگوژی از تحلیل عاملی نیز استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه مدل آندراگوژی، نگرش و رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 88/0 و 91/0 محاسبه شد. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون ساده و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان مدل فرایندی آندراگوژی بکار گرفته نمی­شود و این­ در حالی است که مدل فرایندی آندراگوژی می­تواند (نگرش، رضایت و یادگیری) دوره­های آموزش ضمن­خدمت را پیش بینی کند. بنابراین با توجه نتایج پژوهش، می­توان نتیجه گرفت برای بهبود دوره­های آموزشی می­توان از مدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اجرای برنامه­ها و ارزشیابی آموزش ضمن­خدمت استفاده کرد و این امر منجر به بهبود کیفیت این دوره­ها و در نتیجه نظام آموزشی خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آندراگوژی ، اثربخشی آموزشی ، آموزش ضمن¬خدمت ، معلمان ،  مدل فرایندی آندراگوژی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 310
نام نویسنده: رضازاده، مینا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و شناسایی چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت‌های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، براساس گزارش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 10 شرکت بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد بوده است که 4 شرکت به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و تحلیل اسناد شرکت‌ها در زمینه آموزش مدیران، مصاحبه با مسئولین و کارشناسان آموزشی و استادان دانشگاهی و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روایی همه ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87% مصاحبه شد. یافته‌های پژوهش در ارتباط با 4 سوال پژوهش بودند که یافته‌های 3 سوال اول، از طریق روش تحلیل تفسیری و تاملی مورد بررسی قرار گرفتند و یافته‌های سوال چهارم به شیوه ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت موجود نیازسنجی آموزش مدیران نشان دادند که، در اکثر شرکت‌ها از روش‌های مناسب نیازسنجی آموزش مدیران استفاده ای نمی شود، میزان مشارکت مدیران در نیازسنجی بسیار محدود است و نیازسنجی به صورت مستمر انجام می گیرد. نتایج حاصل از سوال دوم در ارتباط با وضعیت موجود طراحی دوره‌های آموزشی نشان داد که، در اکثر شرکت‌ها برنامه ریزی مشخصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی وجود ندارد و بعضی از شرکت‌ها هیچ علاقه ای به برگزاری دوره‌های آموزشی ندارند، محتوای دوره‌ها توسط یک کادر متخصص صورت نمی گیرد و عمدتا طراحی دوره‌ها براساس رویکرد سازنده گرایی صورت نمی گیرد. مدیران به طور معمول خیلی کم در دوره‌ها حضور پیدا می کنند و اغلب آن‌ها این دوره‌ها را جدی نمی گیرند. عمده شرکت‌ها از شیوه آموزشی کنفرانس استفاده می کنند و روش آموزشی غالب در شرکت‌ها برای آموزش مدیران، روش سخنرانی و پرسش و پاسخ است. مدرس دوره از توانایی لازم برخوردار نیست و معمولا آشنایی چندانی با صنعت ندارد. در ارتباط با سوال سوم پژوهش نتایج نشان داد که، تنها در یکی از شرکت‌ها از روش‌های مناسب ارزشیابی مدیران استفاده می شود در حالی که در بقیه شرکت‌ها ارزشیابی مدیران براساس سابقه و مدرک تحصیلی و عمدتا براساس برداشت شخصی مدیر ارشد سازمان است. نتایج به دست آمده در ارتباط با سوال چهارم پژوهش نیز چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران را نشان داد. این چالش‌ها در دو مقوله چالش‌های مشترک و چالش‌های تخصصی نشان داده شدند. چالش‌های مشترک شامل، دانش و تخصص، امکانات و تخصیص بودجه کافی به بخش آموزش، دیدگاه مدیر ارشد سازمان، فرهنگ آموزش نزد مدیران و فرهنگ کلی و عمومی سازمان می باشد. چالش‌های تخصصی نیازسنجی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش می باشد. همچنین چالش‌های تخصصی طراحی شامل، مدرس، حضور مدیران در دوره‌های آموزشی، زمان اجرا و واحد آموزش می باشد. چالش‌های اختصاصی ارزشیابی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش و ضرورت و اهمیت را در برمی گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مدیران ، نیازسنجی ، طراحی دوره‌های آموزشی ، ارزشیابی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 336
نام نویسنده: عباسی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

بررسی وضعیت موجود و مطلوب رویکردهای آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری مدیران میانی، مدرسان و دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 15 نفر از مدیران میانی، 5 نفر از مدرسان، 5 نفر از دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی و 3 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی انتخاب شدند. از روش مصاحبه و بررسي اسناد برای گردآوری داده‌های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­كنندگان یا مصاحبه شوندگان» صورت گرفته است. بدین ترتیب که پس از انجام هر مصاحبه، متن آن مکتوب شد و به همراه تحلیلی از مصاحبه­ در اختیار فرد مصاحبه شونده قرار گرفت تا از صحت اطلاعات به دست آمده از مصاحبه اطمینان حاصل شود. همچنین در پژوهش حاضر  از روش تکرار­پذیری و اجرای مجدد (2 مورد) نیز استفاده شد. ضمن آنکه برای تایید و اعتبار یابی یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت مطلوب، با سه تن از متخصصان آموزشی مصاحبه‌ای به عمل آمد و اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تأیید شد. در این پژوهش از شیوه تحلیل تفسیری و ساختاري برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و مقوله­بندی پیام‌های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که رویکرد غالب در زمینه آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به اصول رویکرد پداگوژی نزدیک است که از جمله می‌توان نیازسنجی با مشارکت کم فراگیران، تعیین اهداف توسط برنامه­ریزان و کارشناسان آموزشی، محتوی مدون و از قبل تعیین شده و تعیین آن توسط مدرس، تعیین منابع و ابزار یادگیری و فعالیت­های یادگیری توسط مدرس و زمان و مکان انعطاف ناپذیر و تعیین آن توسط کارشناسان آموزشی را نام برد؛ و شواهد اندکی از اصول رویکرد آندراگوژی از قبیل: روش تدریس مشارکتی و گروه­بندی انعطاف پذیر فراگیران، در فرایند آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد وجود داشت. وضعیت مطلوب از دیدگاه دست­اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی، استادان و مدیران میانی شامل: نیازسنجی مستمر و با مشارکت فعال مدیران، تعیین اهداف توسط فراگیران، تعیین محتوا با مشارکت فعال مدیران، تعیین منابع و ابزار یادگیری بر اساس اخذ نظرات مدیران، مشارکت مدیران در طراحی فعالیت­های یادگیری فراگیر محور، روش تدریس متنوع و فردی، فراگیر خود ارزیاب و زمان و مکان انعطاف پذیر و تعیین آن توسط مدیران می­باشد؛ و مورد تایید متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی واقع شد. بنابراین وضعیت مطلوب رویکرد آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به رویکرد آندراگوژی نزدیک می­باشد و شواهد اندکی از رویکرد هیوتاگوژی از قبیل روش تدریس متنوع و فردی و  فراگیر خود ارزیاب در آن مشاهده می­شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مدیران ، پداگوژی ، آندراگوژی ، هیوتاگوژی ، وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سیروسی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌‌ها و فرصت‌‌های برون‌سپاری آموزش ضمن خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی شهر مشهد انجام شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحقیق مطالعه موردی می‌باشد. در این تحقیق از مصاحبه‌ نیمه‌‌ساختاریافته و بررسی اسناد به‌‌عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق شرکت‌های صنعتی استان خراسان رضوی و مؤسسات پیمان‌كار آموزشی می‌باشند. نمونه‌‌گیری در پژوهش حاضر با توجه به طرح تحقیق، نمونه‌‌گیری هدفمند می‌باشد، که با مدیران آموزش 6 شرکت‌ بزرگ صنعتی و 5 مؤسسه پیمان‌كار آموزشی مصاحبه انجام شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که از دید مدیران آموزش و مدیران مؤسسات پیمان‌كار آموزشی در راه برون‌سپاری آموزش کارکنان 9 چالش‌ بزرگ وجود دارد که مهم‌ترین چالش «تعداد کم مؤسسات پیمان‌كار حرفه‌اي» می‌باشد، همچنین از دید مدیران آموزش در راه برون‌سپاری آموزش کارکنان 7 فرصت وجود دارد که مهم‌ترین فرصت «افزايش انگيزه و علاقه كاركنان» می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای اثربخشی این فرایندکلیدی در توسعه انسانی سازمان‌ها ارائه شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش سازمانی ، آموزش ضمن خدمت ، برون‌سپاری ، برون‌سپاری آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 341
نام نویسنده: کشاورز، حبیب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اعضای هیئت علمی نقش حیاتی در اجرای نوآوری‌های آموزشی و عملیاتی کردن تغییرات برنامه‌های درسی ایفا می‌کنند. ادراک آن‌ها از نوآوری و محتوای یادگیری الکترونیکی بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد. در پژوهش حاضر، ادراک اعضای هیئت علمی در خصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب مورد استفاده برای بررسی ادراک اعضای هیئت علمی درخصوص آموزش الکترونیکی، نظریه اتخاذ و اشاعه نوآوری راجرز (خصوصا مفهوم ویژگی‌های ادراکی این نظریه) بود. در ادامه برای بررسی عوامل مؤثر بر ادراک، از مدل قابلیت الکترونیکی استفاده شد. این تحقيق بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از حيث روش، همبستگي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 و نمونه مورد مطالعه 100 تن از این جامعه آماری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های ادراکی و قابلیت الکترونیکی بود که پس از روایی محتوایی توسط 6 تن از اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی تاییدی، در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. نتایج نشان داد اعضای هیئت علمی معتقدند، یادگیری الکترونیکی دارای مزیت نسبی است اما ویژگی‌های سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری یادگیری الکترونیکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پشتیبانی و هماهنگی، چشم‌‍انداز و برنامه‌ریزی، امکانات و شایستگی پیش‌بین‌های خوبی برای ادراک اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی می‌باشند اما متغیر توسعه حرفه‌ای قادر به پیش‌بینی ویژگی‌های ادراکی نبود. این نتایج برای برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه در زمینه پذیرش و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیکی می‌تواند بسیار مهم و کاربردی باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ویژگی‌های ادراکی ،  اتخاذ و اشاعه نوآوری ،  قابلیت الکترونیکی ، نظریه راجرز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 360
نام نویسنده: بااطلاع، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

امروزه برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم‌ترین و ارزشمندترین هدف سازمان محسوب می‌شود. برای حصول اطمینان از این امر که سیستم آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می‌کند، شایستگی‌ها به کار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگی‌ها تمرکز نمایند. شایستگی به حوزه‌هایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر می‌سازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانند. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی براساس مدل شایستگی انجام شد. روش این پژوهش از حیث هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوري داده‌ها در زمره پژوهش ارزشيابي می‌باشد. جامعه آماری مدیران گروه‌های آموزشي، معاونین دانشكده‌ها و اعضای هيأت علمی دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1393 بودند؛ که شامل 700 نفر بودند؛ که معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها به صورت سرشماری و اعضای هیت علمی از طریق نمونه‌گيري تصادفی طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه محقق ساخته نیازسنجی آموزشی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه نیازسنجی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹2/0 محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مديران گروه از نظر اکثر شایستگی‌های اعلام شده از دیدگاه روسا و معاونین دانشکده و مدیران گروه‌ها در سطح مطلوبیت زیاد و از دیدگاه اساتید در سطح متوسط قرار داشت که بین میانگین نظرات اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌ها و رؤسا و بیشترین آموزش شایستگی مورد نیاز مدیران گروه‌ها عبارت بود از: مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، خلاقیت و قاطعیت؛ همچنین کم‌ترین نیاز به آموزش را مدیران گروه‌ها در مدیریت زمان و مدیریت تعارض داشتند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازسنجی آموزشی ، مدیران گروه ، شایستگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: قائمی پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد که بر اساس آن میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی برنامه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی مشخص گردید؛ صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که استاندارد استدلال واضح ارزشیابی در سطح خیلی خوب بود؛ استانداردهای جهت‌دهی کلی و پاسخگو، صراحت و انصاف، فرایند و محصولات معنی‌دار، تصمیمات و نتایج موجه و اطلاعات معتبر در سطح خوب بودند؛ استانداردهای اطلاعات مرتبط، مقبولیت بافت، کاربرد منابع، شفافیت و افشا، ارزش‌های روشن، اطلاعات پایا، مدیریت اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طراحی‌های درست و ارتباط و گزارش در سطح متوسط بودند و استانداردهای مقبولیت ارزیاب، توجه به ذی‌نفعان، گزارش و ارتباط به موقع و مناسب، نگرانی برای عواقب و تأثیر، مدیریت پروژه، رویه‌های قابل اجرا، توافقات رسمی، احترام و حقوق شرکت‌کنندگان انسانی، تعارض در علاقه، اهداف مذاکره‌ای و برنامه روشن و توصیف موقعیت در سطح ضعیف بودند. به طور کلی، همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیار دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. توصیه می‌شود پژوهش‌گران در زمینه‌ی ارزشیابی آگاهی‌های لازم از استانداردهای ارزشیابی برنامه داشته باشند تا ارزشیابی آن‌ها از برنامه موردنظر دچار نقصان نشود و بتوان به نتایج آن اعتماد کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  ارزیابی ، فرا - ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی برنامه

    1234   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.