دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط سپهری شاملو، زهره
تعداد نتایج به دست آمده: 23 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 394
نام نویسنده: بدیهی زراعتی، فرنوش
نویسنده دوم: مهدی زاده، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 35
چکیده: 

انسانها موجوداتي هدفمند هستند و اساس رفتارهاي بشر انتخاب و تعقيب هدف در زندگي است . عامل فعال ساز رفتار انسان نيز انگيزش مي باشد . تعقيب موفقيت آميز اهداف مناسب براي رسيدن به سلامت روان شناختي از اهميت خاصي برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان ساختار انگيزشي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد . بدين منظور به صورت نمونه گيري طبقه اي از 125 نقر دانشجويان دانشگاه فردوسي(41.6%) به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد . به هر يك از دانشجويان، پرسشنامه ساختار انگيزشي به همراه فرم وضعيت تحصيلي داده شد كه جهت تبيين سهم هر يك از متغيرهاي مستقل در پيش بيني متغيرهاي وابسته به روش آماري ريگسون استفاده گرديد. نتايج بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار انگيزشي و معدل كل دانشجويان بود، اما يافته جالب توجه در اين تحقيق ، وجود رابطه قوي بين ساختار انگيزشي انطباقي و تعداد ترم تحصيلي گذرانده شده دانشجويان مي باشد . به اين معنا كه هر چه دانشجويان ترم هاي بيشتري گذرانده بودند ،‌ساختار انگيزشي شان انطباقي تر شده بود ، همچنين عامل هاي سن و جنسيت تاثير معناداري بر ساختار انگيزشي نداشتند

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشي ، پيشرفت تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 395
نام نویسنده: كازرونی زند، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

انسانها جويندگان هدف هستند و كوشش مي كنند به اهدافي دست يابند كه عاطفه آنها را تغيير دهد و بهبود بخشد . بنابراين منطقي است كه پيگيري هدف به عنوان اثر مهم در شادكامي و سلامتي بررسي شود. افراد درباره شيوه اي كه آنها را به هدفشان نزديك مي سازد تفاوت دارند. ساختار انگيزشي در واقع الگوي شناختي و رفتاري خاص هر فرد در پيگيري اهدافش مي باشد . پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه ساختار انگيزشي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه فردوسي مقطع كارشناسي انجام گرفته است . براي اين منظور تعداد 150پرسشنامه به دانشجويان 12 دانشكده دانشگاه فردوسي داده شد كه پس از كسر پرسشنامه هاي معيوب 125 پرسشنامه (41.6%مرد) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند . پرسشنامه هاي استفاده شده در اين تحقيق شامل پرسشنامه" علايق و دلمشغولي هاي شخصي " و پرسشنامه " سلامت عمومي" مي باشد.

بر طبق نتايج بدست آمده افراد با ساختار انگيزشي انطباق داراي سلامت روان بيشتري بودند. همچنين عاملهاي سن و جنسيت و تاثير معناداري بر ساختار انگيزشي نداشتند. بنابراين براساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان سلامت روان را به عنوان يكي از پيش بيني كننده هاي ساختار انگيزشي انطباقي معرفي كرد

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشي ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: هادی نژاد، تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

معنويت يكي از مفاهيم بنيادي در زندگي است. كه با ايجاد معنا وهدف در زندگي به عنوان رويكردي مهم در ارتقا سلامت عمومي ، كيفيت زندگي و ارائه اميد و هدف در نظر گرفته مي شود. ار طرفي بيماري مزمني چون سرطان به عنوان يك بيماري فلج كننده در جامعه تلقي مي شود و فرد متعاقب تشخيص آن نه تنها دچار اضطراب و افسردگي ناشي از ترس غيرواقعي از مرگ و كاهش انرژي اجتماعي مي گردد بلكه ممكن است بر زندگي معنوي او نيز تاثيري ناكارآمد داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني مرد انجام شده است. در اين پژوهش 60 بيماربالاي 20 سال مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا (ع) و بيمارستان اميد شهر مشهد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.

اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي پرسشنامه ي سلامت معنوي پولوتزين و اليسون، سياهه افسردگي بك و پرسش نامه اميد اشناي در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونt مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرديد. اين پژوهش از نوع همبستگي توصيفي است. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان سلامت معنوي در تمام بيماران متوسط و بالا بود بين ميزان معنويت و اميد به زندگي (p=.002( ارتباط معناداري وجود داشت و بين ميزان معنويت و افسردگي ارتباط منفي وجود داشت كه اين رابطه معنا داري نبود بين ميزان افسردگي و اميد به زندگي ارتباط معكوس معناداري (p=.001( وجود داشت با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه ضرورت تقويت بعد سلامت معنوي در اين بيماران حائز اهميت است چرا كه اين عامل با افزايش اميد و كاهش افسردگي ارتباط دارد. اين نكته كليدي در كشوري چون ايران كه با باورهاي فكري ، فرهنگي و مذهبي عجين است مي تواند با طراحي برنامه هاي مراقبتي - درماني براي اين بيماران مورد توجه قرار گيرد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  معنويت ، اميدبه زندگی ، افسردگی و بيمار سرطانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 439
نام نویسنده: شيخی كوهسار، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

رضایت زناشویی، یکی از مهم­ترین رکن­های سلامت روانی افراد خانواده است.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود: در مطالعه اول، هدف بررسی رابطه رضایت­مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوج­ها بود که در این مطالعه با حجم نمونه 115 نفر در بین کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد به طور داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج مطالعه اول نشان داد که بین رضایت زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی دار وجو دارد. بین انتظارات از زندگی زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی­ دار تایید شد؛ و نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که از میان متغیرهای پیش­بین کننده، متغیرهای سنوات تحصیلی و وابستگی به ترتیب هرکدام 26/0 درصد، 57/0- درصد از واریانس رضایتمندی زناشویی را به تنهایی تبیین می­کنند. در مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش غنی­ سازی ازدواج اولسون بر ارتقاء آگاهی از انتظارات در زندگي؛ بهبود باورهای ارتباطی و افزایش رضامندی زناشويي پرداخته شد؛ این مطالعه، شامل هفت زوج در هر کدام از گروه کنترل و آزمایش (هشت جلسه آموزش غنی سازی ازدواج اولسون)، در بین زوج­های مراجعه ­کننده به بهزیستی گنبدکاووس با روش نمونه­گیری دردسترس انجام شد. آزمودنی­ هایی که در گروه مداخله شرکت داشتند نسبت به آزمودنی­ هایی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند، پس از دریافت آموزش اولسون نمرات رضایتمندی زناشویی بیشتری نشان دادند، اما باورهای ارتباطی زوج­ هایی که آموزش غنی­ سازی ازدواج را دریافت کردند نسبت به گروه کنترل تفاوتی نیافت. همچنین انتظارات زناشویی افرادی كه آموزش را دريافت کردند نسبت به زوج­ هایی كه آموزش دريافت نکردند، تفاوتي پیدا نکرد.  نتایج پیشنهاد می­کنند که بهبود در رضایت زناشویی ممکن است در غیاب بهبود فوری در باورها و انتظارات زناشویی مشاهده شود.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومأخذ   نتيجه گيري 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  رضايتمندی زناشويی ، باورهای ارتباطی ، انتظارات زناشويی ، برنامه غنی سازی ازدواج اولسون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: حسينی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 90
تعداد صفحات: 51
چکیده: 


امروزه ميليونها نفر از بيماري ديابت رنج مي برندو اين در حالي است كه بررسي ها نشان داده اند. سن ابتلا به اين بيماري روز به روز در حال كاهش است. پزشكان معتقدند بهتر است تمام افراد جامعه درباره اين بيماري اطلاعات لازم را داشته باشند، زيرا افزايش سطح آگاهي  مردم ، موجب پيشگيري از اين بيماري و همچنين شناخت به موقع افراد بيمار مي شود.

امروزه ديابت يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني ، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتيجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران به وي‍‍ژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه برآنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از اين رو در اين تحقيق سعي شده است به بررسي ميزان سطح سلامت روان و شادكامي در افراد ديابتي در مقايسه با افراد عادي پرداخته شود. جامعه آماري پژوهش حاضر را بيماران ديابتي نوع دو و افراد غير ديابتي در محدوده سني 20 سال به بالا تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري به نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 60 نفر است(52%) . به منظور بررسي فرضيه ها از دو پرسشنامهGHQ

و پرسشنامه شادكامي آكسفورد استفاده شده است. در تجزيه و تحليل از شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج به دست آمده از اين قرار است كه بين ميزان سلامت روان افراد ديابتي دارند. و همچنين بين ميزان شادكامي افراد ديابتي و غيرديابتي نيز تفاوت معناداري وجود دارد و افراد ديابتي ميزان شادكامي كم تري نسبت به افراد غيرديابتي گزارش نمودند


  فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري  

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ديابت ، شادكامی ، سلامت روان ، كيفيت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 447
نام نویسنده: ايرانيان، سمانه
نویسنده دوم: صدری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

درجوامع مختلف سعي برآن است كه كيفيت ارائه خدمات جهت ارتقاي كيفي زندگي شهروندان ، در بالاترين سطح ممكن باشد. خدمات بهداشتي و درماني نيز با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با سلامت و پويايي افراد يك جامعه دارد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و ارتقا كيفيت آن در نهايت مي تواند به پيشرفت بهتر وسريعتر آن جامعه منتهي شود. اين موضوع ما را برآن داشت كه پژوهش خود را بر روي يكي از ابعاد كمتر مورد توجه قرارگرفته خدمات بهداشتي، يعني بررسي ميزان نياز بيماران بستري در بيمارستان عمومي به خدمات روانشناختي و رسيدگي به وضعيت سلامت رواني اين بيماران و تلاش براي به حداقل رساندن مشكلات آنان دراين بعد، متمركز كنمl

پژوهش حاضر بر روي 72 نفر از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم(ع) كه با استفاده از نمونه گيري در دسترس گزينش شده بودند و با استفاده از پنج پرسشنامه شامل سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ) ، بررسي ميزان احساس نياز به خدمات روانشناختي ، بررسي نگرش بيماران به خدمات روانشناختي، بررسي چگونگي تجربه خدمات روانشناختي و بررسي ميزان رضايت از خدمات بيمارستان انجام شده است. پرسشنامه هاي خود ساخته از نظر پايايي و روايي از طريق ضريب آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي و آزمون بارتلت بررسي شده و مورد تاييد قرار گرفتند.

بررسي همبستگي بين نمرات پرسشنامه هاي مختلف نشان داد ميزان احساس نياز به خدمات روانشناختي با همه مقياس هاي پرسشنامه سلامت عمومي( مشكلات بدني، اضطراب، عملكرد اجتماعي و افسردگي) همبستگي دارد، بدين معني كه افرادي كه از نظر سطح سلامت عمومي( به ويژه اضطراب و افسردگي) دچار مشكل هستند به شكل معناداري، به خدمات روان شناختي احساس نياز بيشتري مي كنند. اما بين اين احساس نياز و نگرش آنها به خدمات روان شناختي( مناسب و موثر بودن آن) همبستگي وجود نداشت. به اين معنا كه اين افراد در عين احساس نياز، هنوز نگرش مثبتي نسبت به اين خدمات نداشتند. همچنين نتايج آزمون GHQ نشان داد كه زنان بستري از نظر سطح سلامت عمومي در وضعيت نامناسب تري هستند و به ويژه ميزان اضطراب آنان از مردان بستري بالاتر است.

همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد تفاوت ميانگين افسردگي در بين گروه هايي با وضعيت تاهل مختلف ( مجرد، متاهل و مطلقه ) معنادار است.دربخش ديگري نيز اين نتيجه به دست آمد كه تفاوت معناداري بين ميانگين عملكرد اجتماعي در بين گروه هايي با وضعيت تحصيلي مختلف وجود دارد. در عين حال بر اساس نتايج اين پژوهش وضعيت هاي شغلي مختلف( كارمند، شغل آزاد و بيكار) بر چگونگي مقياس هاي سلامت عمومي ، ميزان احساس نياز به خدمات روان شناختي و نگرش به اين نوع خدمات تاثيري ندارد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع ومآخذ     نتيجه گيري


پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  بيمارستان ، بيمار ، خدمات روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 449
نام نویسنده: آزادفر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک سبک‌های فرزندپروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. به این منظور نمونه‌ای به حجم 290 آزمودنی ، از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی در مقطع کارشناسی با روش نمونه گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری شیفر (1965)، پرسشنامه مذهبی بودن والدین گرنکویست (1998) و پرسشنامه هوش معنوی ناصری (1387) به روش گروهی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد . این پژوهش یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی داشت که در قالب 5 سوال مورد بررسی قرار گرفت . این سوالات به وسیله آزمون های MANOVA  ، MANCOVA ، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که از میان سبک های فرزندپروری ادراک شده  و مذهبی بودن والدین ابتدا مذهبی بودن والدین بیشترین پیش بینی کنندگی را برای هوش معنوی فرزندان دارا بود و پس از آن به ترتیب سبک فرزندپروری سهل گیر و سپس سبک فرزندپروری دموکراتیک ، پیش بینی کننده هوش معنوی فرزندان می باشند . دو سبک فرزندپروری مستبد و بی اعتنا پیش بینی کننده هوش معنوی فرزندان نمی باشند (0/0005 F=و23/29 P<) . همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد .

 

فهرست منرجات     فهرست منابع ومآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سبك های فرزند پروری ، مذهبی بودن والدين ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 460
نام نویسنده: احمدی، پریسا
نویسنده دوم: احمدی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

زندگي به اكثرمردم مي‌آموزد كه دنيا محل خوشگذراني نيست وكساني كه در جستجوي لذت وخوشي هستند، به علت تمركز وتوجه به آن هرگز موفق نخواهند شد. بايدبا پستي و پوچ‌گرايي بنيادي اين بيماران مقابله كرد. غالباً لازم است كه علاوه بر نمايان كردن ارزشهاي جهان، عظمت و گستردگي آن رابه بيمار نشان داد. خودسوزی نمادی است از دوزخ دست ساخته ای انسانها، نمادی که زنان برای جهانيان نشان بدهند که زندگی روزمره ی شان شبيه بسربردن در آتش دوزخ است. در فرهنگ افغان، آتش همچنان نمادی از ريشه کنی و نابودی ميراث فردی است. نابودکردن خود با آتش نماد نابودکردن نسل خويش برای هميشه است.  ازآنجا كه انعكاس گزارش هاي خود كشي زنان در مطبوعات خصوصاً نوع "خودسوزي"، درچند سال اخيرپيوسته درحال گسترش است، ما را برآن داشت تا مطالعات موردي را درولايت حوزه ي جنوب غرب افغانستان به لحاظ شيوع بيشتر اين عمل به منظور تحقيق و بررسي دلايل گسترش اين پديده انتخاب نمائيم، اين پروژه ولايت هرات(افغانستان) را تحت پوشش قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف  بررسي و مقایسه ی وضعيت تحصيلات،اقتصاد،اعتياد،تاهل،شغل،محل سكونت و تعداد فرزندان در زنانی که اقدام به خود سوزي داشته اند و زنان بهنجار جامعه صورت گرفت. در این پژوهش 100 نفر از زنانی که اقدام به خودسوزی نموده بودند و نجات یافته بودند و 100 نفر از زنان بهنجار جامعه ازولايت حوزه ي جنوب غرب هرات _افغانستان ،شرکت داشتند. پژوهش حاضر بصورت مقايسه يي و با پرسشنامه ي خود ساخته ي،"بررسي وضعيت سلامت درزنان افغانستان" و"سوالات ارزيابي خودكشي راجرزSAC-R" سنجيده و با هم مقايسه شده اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه درميان افراد مطالعه شده، سطح رفاه وتحصيلات و اعتياد و محل سكونت افرادرابطه مثبت و معناداري برقرار است.نتايج تحليل آماري نشان مي دهد كه تاهل مولفه ی تاثير گذاري در گروه زنان اقدام کننده به  خودسوزی محسوب نمي شود. امادر زنان جامعه بهنجار بين موقعیت تاهل در مولفه اقدام به خودسوزي نشان مي دهد كه، میانگین نمرات زنان متأهل از نمرات زنان مجرد بیشتر است در نتیجه توجه به این نکته حائز اهمیت است که خودسوزي آسيبي است كه از تعارضات اجتماعي برمي خيزد كه درآن تضاد موقعيت وخواسته وجود دارد. معمولا شرايط بداقتصادي يا لزوما تحصيلات پايين عامل آن نيست. برعكس، دربسياري ازمناطق، شكلي سنتي وپذيرفته شده ازمحروميت وجود دارد كه فرد به آن عادت كرده است وگاهي مانع ازآسيب هاي اجتماعي مي شود. برخوردار شدن از تحصيلات بعد از 10سال حاكميت استبدادي طالبان وهمچنين استفاده ازرسانه هاي جديد برسطح آگاهي زنان افزوده است. به تعبيرديگرحركتهاي ناگهاني ركود يا رشد، بسياري ازمواقع افراد را دچار "گمگشتگي فرهنگي" كرده و جهش وازدست دادن هويت فرهنگي را درپي دارد، كه هم نارضايتي عميق وهم نا آرامي گسترده اي رابوجود مي آورد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ولايت هرات ، خودسوزی ، تحصيلات ، اقتصاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: احمدنيا، فاطمه
نویسنده دوم: پاشاخانی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 484
نام نویسنده: مختاريان دلوئی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

   در دنیای امروز انسان ها روز به روز احساس استقلال مالی و اقتصادی بیشتری می کنند و نیاز آن ها به حضور جنس مکمل در زندگی شان برخاسته از نیاز به امنیت و بقا نیست بلکه بیشتر نیاز به احساس صمیمیت ، نزدیکی و درنهایت عشق است. عشق ، شور زندگی است و حالتی نیست که بشود آن را از کسی گرفت یا به کسی داد. متأسفانه بحران زمانه ی کنونی این است که افراد در طول زندگی مشترک خود هرگز فرصت پیدا نمی کنند به این مهم اهمیت دهند که با یکدیگر تنها باشند و به دور از هر مزاحمتی با هم صمیمی و نزدیک شوند. درحالیکه از سوی دیگر بسیاری از زوج ها دیگر تجربه ی زندگی با ارتباطات نزدیک جامعه ای چون یک خانواده گسترده یا یک روستا را ندارند و لذا آن ها به غیر از همسرشان هیچ منبع حمایتی دیگری را تجربه نمی کنند. با توجه به این تنهایی بشر امروز و خواسته و نیاز روحی نسل معاصر برای یافتن عشق رومانتیک ،ناچاریم به کشف این مسأله: که چگونه زندگی زناشویی موفقی را با انتخاب درست و مناسب عشق رومانتیک خود ایجاد کنیم؟ برای این منظور نیاز داریم پایه های اساسی یک رابطه موفق را دریابیم و هماهنگی بین خود و شخص موردعلاقه مان را براساس این پایه های اساسی ارزیابی کنیم. روانشناسان پایه های اساسی زندگی زناشویی را مواردی از قبیل روابط عاشقانه ، میزان و کیفیت روابط جنسی ، ابراز صمیمیت به همسر ، اعتماد متقابل، صداقت و... می دانند که اجمال و خلاصه‌ی این موارد را در سه ضلع مثلث عشقی اشترنبرگ (صمیمیت ، تعهد ، شهوت) می بینیم. مسائل مختلفی می تواند بر این سه ضلع تأثیر بگذارد(مثل منش و شخصیت فرد ، نگرش ها و احساسات ، سبک دلبستگی و...) که یکی از تأثیر گذارترین مسائل بر روابط عاشقانه افراد که نظریه پردازان مختلفی همچون بالبی به آن اشاره دارند، سبک دلبستگی است. روابط دلبستگی نقش مهمی در احساس امنیت دارند ، به نظر بالبی رابطه ی ناایمن موجب بی اعتمادی ، مشکل در هماهنگی و حساس بودن و نارضایتی هیجانی در روابط عاشقانه می شود. سررشته‌ی این احساس امنیت یا عدم امنیت را در کودکی افراد می توانیم بیابیم. این سبک های دلبستگی در چهارچوب روابط نخستین مادر-نوزاد تشکیل می شوند و از آن پس تعامل های فرد با دیگران ، از جمله روابط صمیمی وی در بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت وجود رابطه ی امن برای کودک و ارتقاء بهداشت روانی کودک که باید رابطه ای گرم ، صمیمی و مداوم را با مادرش تجربه کند و تاثیر عمیق این رابطه بر روابط عاشقانه بزرگسالیش ، پژوهش حاضر انجام پذیرفت تا به بررسی رابطه و مقایسه ی سبك هاي دلبستگي بزرگسالان (ايمن ، نا ايمن اجتنابي و ناايمن اضطرابي) با سه م‍ؤلفه ي عشق اشترنبرگ (صميميت ، ميل جنسي و تعهد) بپردازد . در اين پ‍‍ژوهش  نفر از دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه فردوسي مشهد شامل 32 نفر زن و 28 نفر مرد شركت داشتند. پژوهش حاضر به صورت مقايسه اي و با پرسشنامه‌ي "سبك هاي دلبستگي هازان و شاور" و "پرسشنامه ي مثلث عشق اشترنبرگ" سنجيده و با هم مقايسه شده اند. نتايج پ‍ژوهش در ميان افراد مطالعه شده ، نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي ايمن و مؤلفه ها ي (صميميت، ميل و تعهد) رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد. .نتایج علاوه بر این نشان می دهد که رابطه ي معنادار و معكوس بين سبك دلبستگي اجتنابي و صميميت وجود دارد.  

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مأخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.