دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12345   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
تعداد نتایج به دست آمده: 50 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: ولایتی هوشنگ، اكرم
نویسنده دوم: حافظ شعرباف، راضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

فعاليت يكي از نيازهاي انسان و اساس رشد و تكامل است و بازي نوعي از فعاليت است كه كودك را وادار مي كند تا ضمن انجام آن،‌ به فعاليتهاي بدني،‌ اجتماعي و عقلي بپردازد و نيروهاي ذهني خود را به كار اندازد، و ذهن خود را رشد دهد. (شعاري نژاد، 1367)

هوش يكي از فعاليتهاي ارگانيزم به شمار مي رود، انعطاف پذيرترين و در عين حال پر دوام ترين تعادل ساختي به حساب مي آيد و اساسا نظامي است كه از اعمال زنده و فعال ذهني تشكيل شده است. (پياژه، 1967)

از آنجايي كه استعداد ذهني عمومي در كودك عادي از تولد تا 5 يا 6 سالگي به سرعت افزايش مي يابد و نيز بدليل اينكه بازي يكي از عواملي است كه بر رشد ذهني كودك تاثير دارد، تحقيقي با عنوان «بررسي نقش بازي در پرورش و رشد ذهني كودكان» انجام گرفته است.

اين تحقيق در مشهد و در سطح  مهدهاي اميدهاي فرهنگيان و بر روي بچه هاي 4 تا 6 ساله انجام گرفته است.

فرض هاي مورد نظر در اين تحقيق عبارتند از: 1- انجام بازيهاي فكري بر رشد ذهني كودكان 4 تا 6 ساله تاثيري نداشته و باعث افزايش رشد ذهني آنها نمي شود. 2- ارائه بازيهاي فكري به كودكان 6 – 4 ساله باعث رشد ذهني آنها مي شود.

حجم نمونه كودكان مورد آزمايش با توجه به تعداد كودكان واجد شرايط، 131 نفر برآورد شده است.

 كودكان مورد آزمايش به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شده و طي مدت دو ماه،‌ چند نوع بازي فكري به كودكان گروه آزمايش به عنوان بازي روزانه ارائه شده و در همين مدت زمان كودكان گروه گواه به انجام برنامه هاي روزانه مهد مشغول بوده اند.

دو تست ريون و بنيه زازو كه هر دو تست هاي هوشي هستند يكبار قبل از ارائه بازيهاي فكري و يكبار هم بعد از دو ماه و همزمان با پايان يافتن مدت زمان ارائه بازيها بر روي كودكان هر دو گروه انجام شد و بهره هاي هوشي بدست آمده به عنوان داده هاي پيش آزمون و آزمون نهايي ثبت شد.

با استفاده از روشهاي آماري مقايسه بين ميانگين هاي مستقل و با توجه به روش تحقيق زمينه يابي مقايسه اي بين داده هاي پيش آزمون (pretest) و آزمون نهايي (post test) انجام شد. و نتايج اين مقايسه با توجه به سطوح معنا دار بودن آزمون t نتيجه كلي اين تحقيق مبني بر اينكه بين ميانگين بهره هاي هوشي كودكان گروه گواه آزمايشي و گروه گواه تفاوتي وجود ندارد را ارائه داد.

نتيجه كلي كه از اين تحقيق گرفته مي شود اين است كه انجام بازيهاي فكري باعث افزايش رشد ذهني كودكان 4 تا 6 ساله نمي شود.

فاقد پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 80
نام نویسنده: جعفرزاده، علی
نویسنده دوم: امانی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 93
نام نویسنده: برگیزر، طاهره
نویسنده دوم: صمدي، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 97
نام نویسنده: طالب زاده، راضيه
نویسنده دوم: عودی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 36
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 233
نام نویسنده: امیر پور، برزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

اضطراب امتحان از مشكلات شایع آموزشی است، كه در طبقه بندی های انواع حالات اضطرابی، به عنوان یكی از حالات اضطرابی بوده و با توجه به پیامدهای منفی آن مورد توجه قرار گرفته است. تاثیرات منفی آن بر كارایي، اضطراب امتحان را به حوزه ای با قدمت در امور بالینی تبدیل نموده است. پدیده اضطراب امتحان پدیده ای دور از ذهن نیست بلكه همه ما درجاتی از آن را در زمان امتحان دادن احساس كرده ایم. این پژوهش با هدف آموزش رویكرد شناختی- رفتاری و مهارتهای مطالعه در جهت كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان اجرا شد. در این پژوهش 33 نفر از دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه (تحت پوش كمیته امداد خراسان) ساكن در مجتمع شبانه روزی دستجردی شهر مشهد، بر اساس نمونه گیری در دسترس از جامعه 60 نفری انتخاب و به شیوه داوطلبانه در یكی از گروه های چهار گانه ( شناختی- رفتاری، آموزش مهارتهای مطالعه، تركیب دو شیوه مذكور و 1 گروه كنترل ) گمارده شدند. با استفاده از تحلیل واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین ها و در سطح معناداری 5 % داده ها تحلیل شدند. یافته ها هر سه گروه آزمایشی در مقایسه با گروه كنترل در نمرات اضطراب امتحان كاهش معناداری از لحاظ آماری داشتند. اما فرض صفر در فرضیه چهارم رد نشد، یعنی در این پژوهش كاربرد همزمان گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای مطالعه در مقایسه با كاربرد تفكیكی این دو باعث كاهش معناداری در نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان نشد. در بخش نتیجه گیری به دلایل آن اشاره شده است.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 238
نام نویسنده: قدوسی مقدم، محمد تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 237
نام نویسنده: ناصری یونسی، نصرت الله
نویسنده دوم: علیپور، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: دولتی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 76
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

کمتر کسی است که در طی زندگی روزمره خود حالت افسردگی را تجربه نکرده باشد. این حالات گاه به صورت لحظه ای به سراغ انسان می آید و گاه به مدتی طولانی گریبانگیر شخص می شود، آن نیز دو حالت دارد یا شخص به روانشناس و روانپزشک مراجعه کرده و به فکر مداوا می افتد، یا اینکه اصلا به آن توجهی ندارد. در صورت اول که شانس بهبودی زیاد و شخص از شرایط بیماری راحت می شود . و اگر چنانچه نسبت به این اختلاف اقدامی نکند آنجاست که وضعیت بیمار بدتر شده و جهت مداوای آن وقت و هزینه زیادی صرف می شود.

از آنجایی که دختران قالیباف درصدی از افراد جامعه ما را تشکیل می دهند، این تحقیق به منظور بررسی اختلال افسردگی در بین دختران (13-25) سال، قالیباف و غیر قالیباف در یکی از روستاهای شهرستان زابل صورت گرفته است.

به طور خلاصه در فصل اول این تحقیق ابتدا طرح تحقیق که شامل توضیحاتی در مورد موضوع تحقیق می باشد، آورده شده و سپس به تعریف موضوع  و میدان و تعریف اصطلاحات تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم که بررسی متون می باشد که شامل افسردگی ، تاریخچه افسردگی، سن ابتلاء، سندرم های افسردگی، انواع و نشانه ها و خصوصیات افسردگی وعلل و درمان افسردگی می باشد.

در فصل سوم یعنی روش تحقیق: در آن موضوعات جامعه آماری، نمونه آماری نحوه گزینشها، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، توضیحاتی در مورد آزمون بک می باشد.

در فصل چهارم شامل توصیف نمونه و یافته های مربوط به فرضیه و یافته های اضافی و توضیحات کلی در مورد نتایج تحقیق می باشد.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته شده و توضیحات کلی درباره نتایج تحقیق می باشد ، اختصاص داده شده است. و در پایان فهرست منابع و تست افسردگی نیز در آخر ضمیمه تحقیق شده است.

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 252
نام نویسنده: شیخ نظامی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 210
چکیده: 

در پژوهش حاضر میان رویکرد های معنوی یا مذهبی در روانشناسی و رواندرمانی در سطح جهان، سه دیدگاه را انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از پژوهش در وهله اول تجزیه و تحلیل عناصر موجود در هر رویکرد و در مرحله بعد مقایسه این ویژگی ها در میان سه رویکرد بوده است. رویکردهای انتخابی شامل یک دیدگاه از میان نظریات غربی است : دیدگاه ریچاردز و برگین با عنوان استراتژیهای معنوی -  مذهبی.دو رویکرد شرقی نیز عبارتند از : نظریه دکتر حسین دانش با عنوان روانشناسی معنوی و رویکرد توحید درمانی از دکتر جلالی طهرانی.

روش تحقیق عبارت است از تحلیل محتوا از نوع کیفی. در این شیوه 5 مقوله برای استخراج از نظریات و تحلیل تعیین شده است. واحد تجزیه و تحلیل موضوع است و گروه مورد بررسی سه رویکرد معنوی می باشد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بین سه دیدگاه در مقوله های مطرح شده تفاوت وجود دارد یا خیر؟

فرض تحقیق بر اساس وجود تفاوت در هر یک از مقوله هاست. خلاصه یافته های بدست آمده چنین است :

1-    جایگاه معنویت و نقش آن در زندگی انسان : میان دیدگاه غربی ریچاردز و برگین و دو دیدگاه شرقی دانش و جلالی طهرانی تفاوت اساسی وجود دارد. در دیدگاه غربی معنویت اهمیت و جایگاهی در سطح سایر عناصر زندگی انسان دارد مثل جنسیت، هوش، ... اما در دیدگاه شرقی معنویت اساس و شالوده انسانیت و وجه تمابز انسان از حیوان است. همچنین در دیدگاه غربی بیشتر به بعد بیرونی و عینی معنویت یعنی مذهب توجه می شود.

2-    مبانی نظری رویکرد : به ویژه در مبانی شکل گیری دیدگاهها میان سه دیدگاه تفاوت دیده می شود. در دیدگاه دکتر دانش، مبنای مشخصی برای محتوای نظریه عنوان نمی شود و بیشتر مطالب دیدگاهها و تجربیات شخصی است. در نظریه ریچاردز و برگین از پژوهشها و مطالعات علمی به عنوان مبنای نظری موضوعات معنوی استفاده می شود و در توحید درمانی دین اسلام و نطریه روانشناسی انسانگرایانه توأمان مبنای دیدگاه را تشکیل می دهد.در زمینه استفاده از سایر رویکردهای روانشناسی، در دیدگاه غربی محور اصلی سایر رویکردها است و مداخلات معنوی موجب تکمیل آنهاست اما در دیدگاه شرقی برعکس .

3-    اهداف درمان : میان دیدگاه غربی و شرقی تفاوت است .در دیدگاه غربی از بهزیستی کامل فرد در زندگی یاد می شود اما در دیدگاهای شرقی از اتحاد بشری و بالاتر از آن توحید هدف حیات و درمان است.

4-     رابطه درمانی : در زمینه ویژگیهای درمانگر تفاوتی در سه دیدگاه دیده نمی شود و در ویژگیهای مراجع یک تفاوت مورد توجه است. در نظریه ریچاردز و برگین شرط استفاده از مداخلات معنوی تمایل مراجع به بررسی موضوعات معنوی و ابراز آن است.در حالی که در دیدگاههای شرقی درمان معنوی ویژه طیف خاصی از مراجعان نیست.

5-    فنون درمانی : در محدوده و محتوای فنون درمانی، توحید درمانی از دو دیدگاه دیگر متفاوت است.در توحید درمانی فنون به صورت یکسان برای همه مراجعین ارائه می شود و محتوای آن نیز معنوی است  و ویژه یک یک گرایش مذهبی خاص نیست اما در دو دیدگاه روانشناسی معنوی و استراتژیهای معنوی- مذهبی فنون به دو بخش معنوی غیر آن تقسیم می شود و محتوای آن بیشتر مذهبی است. در کاربرد فنون درمان استراتژیهای معنوی- مذهبی مطالعات بیشتری انجام داده و شیوه اجرای فنون به صورت دقیقتر و جزئی تر مطرح گردیده اما در دیدگاههای شرقی از بیان جزئیات درمان به شیوه علمی غفلت شده است.

کلید واژه ها:

1-    معنویت  (spirituality)

2-    مذهب (religiosity)

3-    رواندرمانی (psychotherapy)

4-    رویکرد معنوی – مذهبی روانشناسی(spiritual-religious psychoiogy approach)

 

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 265
نام نویسنده: جعفرزاده، علی
نویسنده دوم: امانی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

در عصر حاضر پیچیدگیهای جاری تمدن به سرعت در حال تغییر است و بی توجهی به مذهب و ارزشهای خانوادگی برای افراد و اجتماع تعارض ها و اضطراب های تازه ای به ارمغان آورده است.امروزه اضطراب، انگیزه و علت اصلی غالب مراجعات به مراکز درمانی را تشکیل می دهد.حتی در بیماران مبتلا به آسیب عضوی نیز اضطراب به علت احساس بی کفایتی و ناتوانی یا درماندگی، خصوصیت بارزی از اختلال است.اضطراب می تواند جزئی از حالات گوناگون و سایر اختلالات روان شناختی، خصوصا افسردگی باشد.بررسی های اخیر نشان داده است که اختلالات اضطرابی(anxious disorders) در بین اختلالات روانی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند. اگر چه اظطراب در وهله اول به خصوص در قالب اظطراب بزرگسالی، پدیده ای رایج شناخته شده است و فراگیر به نظر می آید، اما بررسی گام به گام آن از حد کودک شیر خوار و در طول مراحل كودكي و نوجواني، نشان دهنده اهميت و وسعت اين اختلال و تنوع شكل گيري و گوناگوني نشانه هاي آن است، تا جايي كه به نظر بسياري از روانشناسان ، رفتارهاي نابهنجار را مي توان به منزله انواع راحل هايي دانست كه افراد در مقابل اظطراب اتخاذ مي كنند.(دادستان، 1370).

لكنت زبان يكي از انواع اختلالات در زبان و گفتار است ، لكنت زبان از عوامل گوناگوني نشات مي گيرد. كه يكي از عاملهاي مهم آن ترس و اظطراب است، وجود لكنت زبان مزمن و اظطراب و تنش رواني ناشي از آن در مورد نسبتا قابل توجهي به سلامت جامعه ، شرايط عاطفي و خلاقيت فرد تاثير مي گذارد(اين ورشار،1990).

مقايسه افراد لكنت زبان با افراد عادي از نظر ميزان اظطراب مي توانند اطلاعات مفيدي جهت شناخت بيشتر نشانه ها و راهبردهاي علمي در اقدامات روانشناختي براي آنان فراهم آورد.

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی

    12345   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.