دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط حسین آبادی، حسین
تعداد نتایج به دست آمده: 8 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 533
نام نویسنده: پري زاده، هدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 230
چکیده: 

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان در میان زنان است. این پژوهش با هدف مقایسه­ ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب، تنیدگی و حل مشکل تصویر تن زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته ­اند انجام شد. در این پژوهش نیمه ­آزمایشی، مداخله­ ها در قالب 12 جلسه­ ی دو ساعتی به ­صورت دوبار در هفته بر روی بیماران مورد مطالعه اجرا شدند. نمونه­ ی این پژوهش شامل 24 نفر از زنان ساکن در مشهد بود که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته و دوره شیمی­ درمانی و پرتودرمانی آن­ها به پایان رسیده بود. این افراد با روش نمونه ­گیری داوطلبانه از میان مراجعه­ کنندگان به مرکز درمانی رضا، بیمارستان امید و بیمارستان امام رضای مشهد انتخاب شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش شامل پرسش­نامه­ ی روابط چند بعدی خود-بدن (MBSRQ) که شش خرده مقیاس ارزشیابی قیافه، جهت­ گیری قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­ گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت بدنی را دربر می­گیرد و فرم کوتاه پرسش­نامه­ ی افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود. داده­ها با روش آماری تحلیل کوواریانس یک ­متغیری و چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در مورد حل مشکل تصویر تن، در میان شش خرده مقیاس MBSRQ ، دو گروه آزمایش تنها در خرده مقیاس جهت­گیری قیافه با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند (039/0p=) و در پنج مقیاس ارزش­یابی قیافه ، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­گیری تناسب اندام ، وزن ذهنی و رضایت بدنی تفاوت معناداری را نشان ندادند. بااین وجود، میانگین نمره­ی کل آزمون گروه وجودی به صورت معناداری از میانگین گــروه واقعیت-درمـانی (004/0p=) بالاتر بود. نتایج تحلیل نمرات DASS-21 تفاوت معناداری را میان نتایج افسردگی، اضطراب و تنیدگی دو گروه آزمایش نشان نداد. با توجه به یافته­های پژوهش، گروه­ درمانی وجودی و واقعیت­ درمانی گروهی به یک میزان در کاهش اختلالات هیجانی زنان ماستکتومی شده مؤثرند. بااین وجود، گروه درمانی وجودی به حل مؤثر مشکل تصویر تن این زنان منجر می­گردد، درحالی­که واقعیت­ درمانی گروهی در این زمینه تأثیر معنادارندارد

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرطان پستان ، گروه درماني وجودي ، واقعيت درماني گروهي ، افسردگي ، اضطراب ، تنيدگي ، تصوير تن ، ماستکتومی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 535
نام نویسنده: آل سيدان، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

ژك لكان از مهم ترين شارحان نظريه فرويد و از اثرگذارترين روان كاوان پس از وي به شمار مي آيد. هدف اين پژوهش استفاده از آموزه ها و روش هاي درماني روان كاوي لكان در درمان بيماران مبتلا به وسواس، و مقايسه ي اثر بخشي اين روش درماني با درمان شناختي-رفتاري ست. براي اين منظور به شكل تصادفي از ميان مراجعان كلينيك روان شناسي دانشكده ي علوم تربيتي دانشگاه فردوسي دوازده نفر كه با استفاده از آزمون تشخيص وسواس يل براون داراي وسواس تشخيص داده شده بودند، انتخاب گرديده، و در سه گروه قرار گرفتند. به يكي از اين گروه ها به مدت 10 جلسه روان درماني با استفاده از آزمون لكان، و به گروه دوم درمان شناختي-رفتاري داده شد، و گروه سوم گروه كنترل نام گرفت. پس از طي دوره درمان از تمامي آزمودني مجددن آزمون وسواس به عمل آمد. جهت ارزيابي ميزان بازگشت اختلال، پس از گذشت سه ماه از اتمام دوره ي درمان آزمون تشخيص مجددن بر روي آزمودني ها اجرا شد. در نهايت با اجراي آزمون هاي آماري ميانگين نمرات به دست آمده و تفاضل آن ها مورد مقايسه قرار گرفت، و فرضيات تحقيق به آزمايش گذاشته شد. نتايج حاكي از آن است كه: 1) درمان اختلال وسواس با استفاده از روش ها و نظريات روان كاوي لكان موثر است؛ 2) درمان شناختي-رفتاري اثر بخشي بيش تري  از درمان لكاني در بهبود نشانه هاي وسواس نشان مي دهد. 3) در پي گيري سه ماهه نشانه هاي وسواس افرادي كه به روش لكاني درمان شده بودند بازگشت كم تري نسبت به افرادي كه مورد درمان شناختي-رفتاري بودند نشان داد، و بهبود گروه درمان لكاني پايداري بيش تري داشت.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  روان كاوي ، فرويد ، لكان ، وسواس ، درمان شناختي-رفتاري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 668
نام نویسنده: ایمان پور، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

       رضايت زناشويی يک جنبه بسيار مهم و پيچيده از يک رابطه زناشويی است که عوامل مهمی در آن نقش دارند و می‌تواند به وسيله روش‌های مداخله‌ای مختلف تحت تأثير قرار بگيرد. هدف از انجام اين پژوهش تعیین اثربخشي آموزش گروهي مهارت حل مساله بر رضايت زناشويي همسران جانبازان ضایعه نخاعی مشهد بود . مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل انجام گرفت. آزمودنی ‌ها که همسران جانبازان ضایعه نخاعی بودند (24 نفر زن )به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه  مداخله(12نفر)  و کنترل (12 نفر)جایگزین شدند. ابتدا ازهردوگروه آزمون رضايت زناشويي انریچ (فرم کوتاه) بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 8  جلسه آموزش گروهي مهارت حل مساله قرار گرفت درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌اي دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد. نتایج آزمون کواریانس نشان داد آموزش مهارت حل مساله طبق مدل گلدفريد و دزوریلا، موجب بهبود (001/0>  P) نمره رضایت زناشویی همسران ضایعه نخاعی در گروه مداخله شده است.یافته‌هاي پژوهش نشان‌گر آن است که آموزش مهارت حل مساله بر رضايتمندی  زناشويي همسران جانباز ضایعه نخاعی تأثير مثبت داشته است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مهارت حل مساله ، رضایتمندی زناشویی ، جانبازان ضایعه نخاعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 786
نام نویسنده: علی‌پور، مائده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تاب آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار بود. این پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح گروه گواه نامعادل می باشد که دسته بندی شرکت کنندگان در آن دسته بندی افراد به گروه آزمایش و گواه، تصادفی نبوده و هردو گروه دارای پیش آزمون و پس آزمون هستند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون و سیاهه آثار سوگ هوگان بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده ها بر روی دو گروه اجرا گردید. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های مورد نظر از بین جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به کلینیک ها ومراکز مشاوره و کلینیک های روان پزشکی  در سطح شهر مشهد، تعداد 23 نفر انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه (12نفر گروه آزمایش و 11 نفر گروه گواه) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 12 حلسه 1 ساعت و نیمه که به صورت هفتگی برگزار می‌شد، تحت گروه درمانی هیجان مدار قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که گروه درمانی هیجان مدار بطور معناداری موجب افزایش تاب آوری، کاهش آثار منفی سوگ و بهبود آثار مثبت سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار در مقایسه با گروه گواه شدند. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که گروه درمانی هیجان مدار در افزایش تاب آوری، کاهش آثار سوگ و افزایش آثار مثبت سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار موثر است.

فهرت مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی هیجان مدار ، سوگ ،  تاب آوری ، آثار مثبت سوگ ، آثار منفی سوگ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 796
نام نویسنده: روانان، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 44
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین تحصیلات تکمیلی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع علی- مقایسه ای بود. که جامعه آماری از شهر مشهد در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، تعداد60 نفر، از هر گروه 20 نفر(10 زن، 10 مرد) به صورت تصادفی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه ی رضایتمندی زندگی زناشویی ENRICH است. که روائی و اعتبار آن با همبستگی 95% مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان رضایت مندی در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان رضامندی در زوجینی که تحصیلات یکسان دارند بیشتر از کسانی است که تحصیلات ناهمسان دارند، میزان رضامندی بین مردان و زنان مشاهده نشد، تفاوت سنی کم در رضایت مندی تاثیر گذار است و تعداد فرزندان نیز در رضایت مندی تاثیر ندارد. با توجه به یافته‌ ها اگر چه سطح تحصیلات ارتباط مستقیم با رضایت مندی دارد ولی برای رضایت زندگی زناشویی تنها نمی توان به تحصیلات برای رضایت مندی تکیه کرد و عوامل دیگری در این امر نقش دارند از جمله کفویت در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ... و همچنین با توجه به یافته ها بهتر است افراد در مقاطع تحصیلی یکسان یا حداقل یک مقطع تفاوت با هم ازدواج کنند تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 803
نام نویسنده: مرتاض هجری، ارمغان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

اختلال خوردن یکی از اختلال های ناتوان کننده است. با این حال درمان هایی وجود دارد که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور 24 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از پرسشنامهEAT-26 برای سنجش اختلال خوردن، پرسشنامه SPIN برای سنجش اضطراب اجتماعی و پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان استفاده شد.شرکت کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. برای بررسی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک و چند متغیره استفاده شد. نتایج کاهش معنی داری را در شدت و فراوانی نشانه های اختلال خوردن، کاهش شدت و فراوانی نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود معنا دار راهبرد های نظم جویی هیجان نشان داد. می توان نتیجه گیری کرد درمان هیجان مدار بر کاهش نشانه های اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان موثر است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان هیجان مدار ، اختلال خوردن ، اضطراب اجتماعی ،  نظم جویی هیجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 806
نام نویسنده: صفری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دیابت از بیماری‌هایی است که گر چه عوامل ارثی و زیستی در آن نقش دارند اما نقش عوامل روانی و خصوصیات   فکری- شخصیتی آن را نمي‌ توان نادیده گرفت. از عوامل روان‌ شناختی مرتبط با دیابت عدم شادکامی، منفی‌ نگری و ناامیدی است، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ انديشي، امید و شادکامی در زنان مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس‌آزمون) مي‌باشد. زنان دیابتی که برای دریافت درمان به مراکز بهداشت در مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (برای هر گروه 12 نفر) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنا مه‌ های جهت‌ مداری زندگی، امیدواری میلر و فهرست شادکامی آکسفورد در هر گروه اجراء شد. سپس گروه آزمایش، معنا درمانی گروهی را  به مدت10 جلسه‌ي 90 دقیقه‌اي دریافت نمود. در پایان دوره درمان، پس آزمون انجام شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک عاملی، با 19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد، معنا درمانی گروهی در افزایش مثبت‌ انديشي و شادکامی زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است و در افزایش امید زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنا داری ندارد. در نتیجه معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ا ندیشی و شادکامی تأثیرگذار  بوده و بر امیدواری بیماران (زنان) دیابتی تأثیر گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  معنادرمانی گروهی ، مثبت‌انديشي ، امید ، شادکامی ، زنان دیابتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 812
نام نویسنده: خواجه افضلی، ام البنین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ حکایت درﻣﺎﻧﻲ هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی بر نیرومندی ایگو، اضطراب مرگ و معنادرزندگی بیماران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ مرکز درمان بیماریهای خاص شهرستان بیرجند اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

فهرست مندرجاتت

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  حکایت درمانی هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی ، سرطان ، شیمی درمانی ، نیرومندی ایگو ، اضطراب مرگ ، معنا در زندگی


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.