دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12345   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط صالحی فدردی، جواد
تعداد نتایج به دست آمده: 47 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 91
نام نویسنده: اسودی، مريم
نویسنده دوم: حسينی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 92
نام نویسنده: دنیای، بتول
نویسنده دوم: ربيع زاده، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

 

با توجه به اينكه اشتغال يكي از مسائل مهم زنان در جامعه امروز ماست،‌ بهبودي وضعيت اجتماعي و اقتصادي و نيز سطح تحصيلات بر اهميت و پيچيدگي اين مساله افزوده است و از طرف ديگر حمايت خانوادگي و وضعيت تاهل از مهم ترين متغيرهاي مؤثر بر روان و رفتار است و همچنين اين نظريه وجود دارد كه نوع شغل مي تواند اثر اين متغيرها را كم و زياد كند، فرضهاي تحقيق را در اين پژوهش بدين صورت تدوين كرديم:

1)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل در دانشگاه فردوسي و پرستاران كه از حمايت خانوادگي برخوردارند، از سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران متاهل بدون حمايت خانوادگي بيشتر است.

2)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران متاهل از زنان مجرد شاغل دانشگاه فردوسي و پرستاران مجرد بيشتر است.

3)      سلامت رواني زنان پرستار از زنان شاغل دانشگاه فردوسي بيشتر است.

4)      سلامت رواني زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسي از زنان مجرد دانشگاه فردوسي بيشتر است.

در اين پژوهش جامعه آماري، كليه زنان شاغل در دانشگاه فردوسي مشهد و زنان پرستار در بيمارستانهاي امام رضا (ع) و قائم مشهد بود. نمونه به روش نمونه گيري سهميه اي به تعداد 90 نفر از شاغلين دانشگاه فردوسي و 31 نفر پرستار انتخاب شدند. سپس اطلاعات از طريق پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه حمايت خانوادگي و همچنين برگه مشخصات فردي جمع آوري شد، پاسخنامه ها نمره گذاري و آزمودنيها كدگذاري شدند،‌ سپس از طريق برنامه آماري راياناه يعني SPSS، تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل واريانس يك عاملي انجام شد.

در مقياس آسيب كلي كه مهمترين شاخص در نمره گذاريها بود. هيچ فرضيه اي تاييد نشد و تفاوتهايي كه وجود داشت در خرده مقياسها بود. در فرض اول در خرده مقياسها نيز تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود نداشت،‌ در فرض دوم در خرده مقياسهاي ميانگين شدت ناراحتي و پارانويا تفاوت بين آزمودنيها معني دار بود.

در فرض سوم در خرده مقياسهاي علائم مرضي مثبت و افسردگي و در فرض چهارم تنها در خرده مقياس علائم مرضي مثبت تفاوت بين آزمودنيها معني دار بود.

در متغيرهاي جمعيت شناختي از لحاظ سن آزمودنيها، ميزان تحصيلات آزمودنيها و ميزان تحصيلات همسرانشان تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود نداشت. از لحاظ تعداد فرزندان، آزمودنيهاي در شاخصهاي آسيب كلي، علائم مرضي مثبت، ميانگين شدت ناراحتي، شكايات جسماني، وسواس، حساسيت در روابط متقابل،‌ افسردگي، ترس مرضي و روان پريشي تفاوت معني داري با يكديگر داشتند. در رابطه با درآمد همسر، آزمودنيها در خرده مقياسهاي ميانگين شدت ناراحتي، پارانويا و روان پريشي تفاوت معني داري با يكديگر داشتند، در متغير شغل همسر در آسيب كلي و خرده مقياسهاي علائم مرضي مثبت، ترس مرضي و روان پريشي و در متغير تحصيلات همسر تنها در خرده مقياس علائم مرضي مثبت تفاوت معني داري بين آزمودنيها وجود داشت.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 88
نام نویسنده: خوشدل، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

 

فصل اول اين پژوهش به بيان مسئله و مشكلي كه باعث نوشتن چنين پژوهشي شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در اين فصل عبارتند از: جنبه هاي كار عملي و اينكه از فارغ التحصيلان اين رشته چه انتظاراتي مي رود، يادگيري و نقشي كه وسائل كمك آموزشي مي توانند در آن ايفا كنند و اهميت آموزش در رشته روانشناسي.

فصل دوم داراي دو بخش است كه در بخش اول سعي شده تا جنبه هاي مختلف روانشناسي باليني در شكل كلاسيك آن، فعايتهاي باليني كه در حوزه هاي مختلف انجام مي شود،‌ مراكز استخدامي عمده و ... براي دانشجويان اين رشته روشن شود و يك پيش زمينه اطلاعاتي در مورد رشته تحصيليشان و انتظاراتي كه از آنها توقع مي رود،‌ در اختيار مي گذارد. در بخش دوم فصل مذكور به معرفي وسائل كمك آموزشي كه مي تواند مورد استفاده بيشتري در اين رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته مي شود.

فصل سوم به معرفي روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش يعني روش زمينه يابي مي پردازد و همچنين به معرفي آزمودنيها و چگونگي گزينش آنها و روش جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق به صورت جدولهايي با ذكر مواردي از قبيل ميانگين پاسخها براي هر سوال در پرسشنامه، فراواني هر كدام از گزينه ها در هر سوال، درصد اين فراوانيها نسبت به كل و همچنين درصد فراوني تجمعي ارائه شده است. در ذيل هر جدول يك توصيف نسبت به جدول بيان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصيفهاي مندرج در فصل چهارم همچنين با توجه به سوالهاي پژوهشي اين پايان نامه تفسير و توصيفهاي بيشتري نسبت به هر سوال ارائه شده است.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 90
نام نویسنده: سالاری، راضيه سادات
نویسنده دوم: قشنگ، نيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

 

در اين پژوهش ارتباط ميان تصورات قالبي جنسيتي و عزت نفس مورد بررسي قرار گرفت. تصورات قالبي تعميمي كلي اند كه عبارتند از اسناد خصوصيات يكسان به همه افراد يك گروه مثلا يك جنس خاص (مردان يا زنان) بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي واقعي ميان آنها و عزت نفس يعني ابعاد ارزشي و مؤثر مفهوم شخص از خود يا خود پنداره. فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از:

1-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

2-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

3-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف درمردان تفاوت دارد.

4-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در مردان تفاوت دارد.

جامعه آماري پژوهش دانشجويان بين 18 تا 30 سال دانشگاه فردوسي مشهد بودند. حجم نمونه 375 نفر برآورد شد و آزمودنيها در دو مرحله با استفاده از نمونه گيري طبقه اي در سطح دانشگاه و نمونه گيري خوشه اي در سطح هر دانشكده انتخاب شدند. ابزار تحقيق دو پرسشنامه بود: پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش تصورات قالبي جنسيتي و آزمون عزت نفس كوپر اسميت كه به آزمودنيها داده مي شد تا به سئوالات آنها پاسخ دهند.

براي آزمون فرضيه هاي اول و دوم تحقيق از روش همبستگي پيرسون و براي آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم تحقيق از آزمون مقايسه ميانگين ها مستقل استفاده شد و هيچكدام از اين فرضيه ها رد نشد.

همچنين بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف،‌ ميزان تحصيلات پدر و مادر و داشتن فرزندي از جنس مخالف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف رابطه وجود داشت امام ساير متغيرهاي جمعيت شناختي يعني سن، وضعيت تاهل، سالهايي كه ازدواج افراد متاهل مي گذرد، ميزان نقش مادر و دانشجوي بومي يا غير بومي بودن با ميزان تصورات قالبي ارتباطي نداشت.

در ضمن ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف بطور معنا داري بيشتر از ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود بود و كساني كه سعي داشتند خود را بهتر از ديگران جلوه دهند نسبت به ساير دانشجويان داراي تصورات قالبي بيشتري بودند. ميانگين عزت نفس مردان و زنان تفاوت معنا داري با هم نداشت.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 86
نام نویسنده: مروی، بتول
نویسنده دوم: علوی رفيعی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

عمده ترين هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير اشتغال مادر بر پيشرفت تحصيلي فرزندان مقطع ابتدايي بوده است. در اين مطالعه تعداد 200 نفر از مادران دانش آموزان ناحيه 4 آموزش و پرورش شهرستان مشهد مورد ارزيابي قرار گرفتند. آزمودنيها از دو گروه مادران شاغل (100نفر) و مادران خانه دار (100 نفر) تشكيل مي شوند. ابزار سنجش در اين تحقيق آزمون محقق ساخته اي بوده است كه از آن به منظور ارزيابي پيشرفت تحصيلي ميزان وابستگي، ميزان همكاري، اشتياق تحصيلي و تشويق فرزندان مادران شاغل و خانه دار استفاده شده است (پايايي پرسشنامه 70% و شامل 32 سؤال مي باشد). جهت مقايسه گروهها در هر يك از مقوله هاي فوق، از روش تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه:

بين پيشرفت تحصيلي فرزندان مادران شاغل و خانه دار هيچ گونه تفاوت معنا داري وجود ندارد. از طرفي، بين ميزان وابستگي و اشتياق تحصيلي آنها نيز هيچ تفاوت معنا داري مشاهده نشد. همكاري در خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان در دو گروه مادران شاغل و خانه دار نيز يكسان بود. به علاوه، در ميزان تشويق و اهميت تحصيلي فرزندان، بين مادران شاغل و خانه دار نيز تفاوتي مشاهده نشد. نتايج مذكور با توجه به نظريه ها، يافته هاي قبلي و گروه انتخاب شده، تفسير شده اند.

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 101
نام نویسنده: خوش نسب، شيوا
نویسنده دوم: سوقندی، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: عسكری، عباسعلي
نویسنده دوم: اكبر نژاد مشهدی، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 106
نام نویسنده: بابائی، مرجان
نویسنده دوم: حامد رعيتی، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: آقاسی زاده، صديقه
نویسنده دوم: خديوی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن،در دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام گرفت.فرض اصلی این پژوهش این است که ،تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن رابطه دارد.

نمونه گیری (n=234) از روش طبقه ای استفاده شد،روش خوشه ای برای انتخاب آزمودنی های هر دانشکده مورد استفاده قرار گرفت،ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی تفکرات غیر منطقی الیس و هم چنین پرسشنامه باس دارکی است.در این تحقیق از روش علی-مقایسه ای استفاده شده است.روش های آماری مورد استفاده تحلیل واریانس،آزمون T،همبستگی پیرسون بوده است.نتایج آزمون فرضیه ها (a≤0.05)به شرح ذیل است:

1-بین تفکرات غیر منطقی و احساس خصومت رابطه معنا داری وجود دارد.

2- با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان حمله افزوده می شود.

3- بین میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان خصومت غیر مستقیم افزوده می شود

4-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان تحریک پذیری رابطه معنا داری وجود دارد

5- بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان منفی گرایی رابطه معنا داری وجود دارد

6-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان نفرت رابطه معنا داری وجود دارد.

7-با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان سوء ظن افزوده می شود

8-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان خصومت کلامی رابطه معناداری وجود دارد

9- بین تفکرات غیر منطقی با میزان احساس گناه رابطه معنا داری وجود دارد.

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: توانا، محبوبه
نویسنده دوم: شريعت، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد

    12345   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.