دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط جعفری ثانی، حسین
تعداد نتایج به دست آمده: 3 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 206
نام نویسنده: جلايری، زينت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان اهميت مؤلفه هاي بومي شهرستان کلات براي ورود به برنامه درسي دوره ابتدايي انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي‌باشد. جامعه آماري " کليه معلمان دوره ابتدايي شهرستان کلات نادرو متخصصان برنامه درسي کشور در سال تحصيلي 88-89 "بوده و نمونه تحقيق را 50 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان کلات نادر و 50 نفر از متخصصان برنامه درسي تشکيل داده اند. نتايج نشان مي‌دهد از ديد معلمان ميزان سودمندي هريک از زير مؤلفه هاي فرهنگ بومي براي دانش آموزان مربوط به زبان محلي با بالاترين و ايلات و عشاير منطقه، کمترين اهميت بوده است. به علاوه زير مولفه منابع طبيعي منطقه کلات بالاترين و مرثيه هاي مذهبي خاص منطقه کمترين اهميت براي حفظ ماهيت فرهنگ بومي منطقه داشته است. از ديد متخصصان، زير مولفه‌هاي وسعت ووضعيت جغرافياي بومي در برنامه درسي بالاترين، رجال و شخصيت هاي سياسي بومي کمترين اهميت را براي ورود به برنامه هاي درسي بومي دوره ابتدايي داشته است. در مقايسه بين ديدگاه متخصصان و معلمان در باره اهميت مولفه‌هاي برنامه درسي بومي در دوره ابتدايي مي‌توان گفت كه معلمان مولفه جغرافيا را داراي بالاترين اهميت و مولفه اجتماعي داراي کمترين اهميت تلقي كرده اند. از نظر متخصصان نيز مولفه جغرافيا داراي بالاترين اهميت ولي مولفه فرهنگ و ادب داراي کمترين اهميت براي ورود به برنامه‌هاي درسي بومي بوده است

کلید واژه ها: برنامه درسی- دوره ابتدایی- بومی سازی- هویت ملی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، دوره ابتدایی ، بومی سازی ، هویت ملی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 316
نام نویسنده: عجم، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی برنامه‌درسی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. روش پژوهش برای بررسی وضعیت موجود طراحی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، روش تحلیل اَسناد و تحلیل محتوا بوده است. روش پژوهش برای ارائه الگوی طراحی برنامه درسی، روش پژوهش نظریه‌ای بوده است. جامعه پژوهش، شامل اَسناد دانشگاه پیام نور، تمامی کتب درسی رشته علوم تربیتی و تمامی اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. نتایج نشان داد که، بر اساس تحلیل اَسناد و تحلیل مصاحبه با اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی، در حال حاضر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، از سطح مبتدی رویکرد یادگیری ترکیبی در طراحي و اجرای برنامه درسي استفاده مي‌شود.  همچنین مشخص شد که در حال حاضر، طراحی برنامه درسی رشتۀ علوم تربیتی مبتنی بر نظریه یادگیری رفتاری می‌باشد. الگوی کلان جایگزین طراحی برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با تأکید بر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور با در‌نظر‌گرفتن کانون تمرکز رویکرد یادگیری ترکیبی، شاخصه‌های نظریه یادگیری سازنده‌‍‌گرایی اجتماعی، رسالت‌ها و کارکردهای آموزش عالی به‌طور اعم و دانشگاه پیام نور به‌طور اخص، ویژگی‌ها و ماهیت‌ رشتۀ علوم تربیتی ارائه شد و بر اساس الگوی کلان، ویژگی‌های عناصر نه‌گانه برنامه درسی و همخوانی این عناصر با الگوی کلان ارائه شد و در نهایت الگوی ارائه شده اعتبار بخشی شد نتایج اعتبار بخشی الگو نشان داد که بیش از 96/0 از افراد با ویژگی‌های الگوی کلان برنامه درسی پیشنهادی و اصول منتج از الگوی کلان برای عناصر برنامه درسی موافق بودند و آن را مناسب تشخیص دادند. 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري

بدون پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، رویکرد یادگیری ترکیبی ، دانشگاه پیام نور ، رشته علوم تربیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: سالاری فورک، عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏ کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره‏ ی پژوهش‏ های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود که گروهی از اعضای هیأت‏ علمی متخصص و با تجربه حوزه‏ ی کارآفرینی و دانشجویان موفق و سرآمد به صورت هدفمند انتخاب شدند. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و مشاهده بود. یافته‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری تحلیل شد. یافته‏ ها نشان داد: ویژگی‏هایی از قبیل: ویژگی‏های حرفه ‏ای (پیش ‏نیازهای مدرس و پرورش مهارت‏های شخصیتی و حرفه‏ ای دانشجومهارت برنامه ‏ریزی و آمادگی (ایجاد انگیزه‏های علمی و پژوهشی، حمایت و هدایت دانشجو و تشخیص و بهره ‏برداری از فرصت‏ها)، راهبردهای یاددهی-یادگیری (روش تدریس، تمارین و تکالیف درسی و ارایه محتوا)، ویژگی‏ های شخصیتی مدرس، دانش ‏پژوهی، ارتباط بین ‏فردی و خارج‏ فردی، مهارت مدیریت و سازماندهی کلاس (جو کلاس و وسایل و رسانه مورد استفاده درکلاس) و زمان، باعث می‏شود تا مدرس درس کارآفرینی تدریسی اثربخش داشته باشد. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش نیز عوامل تسهیل ‏کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی عبارتند از: سازماندهی و آرایش کلاس، ارتباط دانشگاه و صنعت، آزمایشگاه‏ کسب وکار، فضای اختصاصی برای تبادل اطلاعات، آرشیو کردن ایده ‏ها و حمایت مالی.

واژگان کلیدی:تدریس اثربخش،درس کارآفرینی،عوامل تسهیل کننده،


فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تدریس اثربخش ، درس کارافرینی ، عوامل تسهیل کننده


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.