دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط سعیدی رضوانی، محمود
تعداد نتایج به دست آمده: 5 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 301
نام نویسنده: حسن نیا مقدم، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

نهاد امور تربیتی با هدف ایجاد تحول و دگرگونی در آموزش و پرورش بر مبنای معیارها و ارزش‌های اسلامی و انتقال فرهنگ انقلاب به نسل حاضر ایجاد شد. اما واقعیت آن است که امور تربیتی در طی این سال‌ها چندان موفق عمل نکرده و نتوانسته به اهداف خویش نائل شود.

طی سال‌های گذشته  مسائل و عوامل بسیاری عملکرد امور تربیتی را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده‌اند از جمله این عوامل : نبود برداشتی مشترک از وظایف مربی  پرورشی در میان  سه گروه دانش آموزان، مدیر و حتی خود مربیان، از این رو محقق در صدد برآمد تا با یافتن موارد اختلاف برداشت در میان سه گروه  فوق گامی در جهت وفاق نظرات برداشته و به تحقق اهداف امور تربیتی کمک کند چرا که نوع نگرشی که مدیران، دانش آموزان و خود مربیان نسبت به مقوله پرورشی دارند تعیین کننده نوع برخورد و کارکرد آنان در این زمینه است. جامعه آماری: شامل کلیه مدیران و مربیان مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 22 نفر می‌باشند و کلیه دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 1000نفر می‌باشند. نمونه گیری از دانش آموزان به شکل خوشه ای و در چند مرحله و با حجم 125نفر انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین انتظار مدیران و دانش آموزان مربوط به برگزاری مسابقات است و هردو گروه همین نظر را در زمینه بالاترین عملکرد فعلی مربیان دارند وپایین ترین انتظار این دو گروه به ترتیب مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری اردوهاست در زمینه پایین ترین عملکرد فعلی نیز مدیران معتقدند کمترین فعالیت را مربیان در زمینه طراحی و انتشار محصولات فرهنگی انجام می دهند از نظر دانش آموزان مربیان پایین ترین  فعالیت را زمینه برگزاری اردوها انجام می دهند. ا بالاترین نتظار مربیان  در زمینه اقامه و ترویج فرهنگ نماز و پایین ترین انتظار مربوط به تدریس درس پرورشی است . نتایج نشان می‌دهد که مربیان مطابق انتظاراتشان عمل می کنند .

 

ضرورت همگرایی نظرات سه گروه  دانش آموزان، مدیر و مربیان در زمینه مسائل آموزشی و پرورشی بخصوص راجع به نقش مربی پرورشی  در زمینه سازی برای وفاق و کسب نتایج بهتری برای نیل به اهداف والای امور تربیتی نقش بسزایی دارد .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مربی پرورشی ، امور تربیتی ، مدیر دبیرستان ، دانش آموز متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 353
نام نویسنده: قبادی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تمثیل­های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام­های آسمانی دوره متوسطه صورت گرفت. برای این منظور جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول سال تحصیلی "93-1392" شهرستان گچساران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 120 نفر دانش‌آموز پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای پاسخگویی به سؤال اول این پژوهش محتوای کتاب پیام‌های آسمانی مورد مطالعه قرار گرفت و تمثیل‌های موجود در آیات و روایات شناسایی شد. و برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از نرم‌افزار جامع الاحادیث(5/3) بهمنظور استخراج تمثیل­های موجود در آیات و روایات استفاده شد. جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیرآزمایشی(توصیفی- پیمایشی) استفاده­ شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spssتجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد 1- عدم وجود تمثیل در کتاب برای برخی مفاهیم 2- تمثیل­های استخراج‌شده از آیات و روایات در مقایسه با تمثیل­های موجود در کتاب برای دانش­آموزان از جذابیت و قابلیت فهم بیشتری برخوردار بودند، و بین دو گروه دختر و پسر در برخی موارد تفاوت معناداری وجود دارد و برای دختران از جذابیت و فهم بیشتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که از قرآن و روایات بهعنوان یک منبع غنی و بسیار با اهمیت در محتوای کتاب پیام‌های آسمانی غفلت شده است. در کتاب‌های درسی ما کمتر به تمثیلات قرآنی و روایات معصومین توجه شده است. درصورتی‌کههر یک از تمثیل­های قرآن بهعنوانمهم‌ترین و مفیدترین ابزار در جهت سلامت روحی و ارتقاء تربیت و اخلاق می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تربیت دینی ،  محتوا ، تمثیل ، جذابیت ، قابلیت فهم ، آیات و روایات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 415
نام نویسنده: صادقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه گروه‌های دوستی به عنوان یکی از رویکردهای آموزش‌های غیررسمی خارج از برنامه هفتگی مدارس به جهت تقویت تربیت دینی نوجوانان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه (پایه هفتم) شهر جاجرم. با نمونه‌ای به حجم 30 نفر  با جایگزینی تصادفی انتخاب و در دوگروه (‌15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. هفت پرسشنامه استفاده شده برگرفته از هفت پودمان آموزشی که شامل یک پرسشنامه محقق ساخته شده، یک پرسشنامه اصلاح شده و پنج پرسشنامه استاندارد شده می باشد. بدین منظور از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با دو گروه (آزمایش و کنترل) با جایگزینی تصادفی استفاده شد. پس، پژوهش دارای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. با این طرح، پس از انتخاب و جايگزيني آزمودنی‌های گروه آزمايش و كنترل، از هر دو گروه پيش‌آزمون به عمل می‌آید و بعد از اجراي پيش‌آزمون، آزمودنی‌های گروه‌هاي آزمايش در معرض متغير مستقل قرار داده می‌شوند. اما روي گروه كنترل مداخله اي انجام نمی‌گیرد. در پايان اجراي طرح، مجدداً از آزمودنی‌های هر دو گروه (کنترل و آزمایش) پس آزمون به عمل می‌آید تا تفاوت نمره میانگین‌های دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) در تربیت دینی غیر رسمی حاصل از پودمان گروه های دوستی مشخص شود.  به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش، از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نمودار) و آزمون‌های آمار استنباطی جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. از آنجایی که متغیرهای پژوهش دارای زیر مؤلفه‌هایی هستند و با گروه کنترل مقایسه می‌شوند، به منظور تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. سپس در صورت معناداری نتیجه آزمون مانکوا، از آزمون¬ تحلیل واریانس تک متغیری به منظور نشان دادن این که معناداری بیشتر در کدام یک از متغیرهای وابسته است، استفاده شد. برای تحلیل کلیه داده از  نرم¬افزار SPSS  نسخه 18 استفاده گردید.

نتایج پژوهش بر اساس هفت فرضیه تحقیق نشان دادکه مي‌توان نتيجه گرفت:

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 78/0 عملکرد حافظه  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش‌‌91/0‌خلاقیت آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 52/0 زیست روشمندانه آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 96/0 راهبردهای یادگیری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث کاهش 63/0 پرخاشگری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 89/0 ترجیح کار گروهی  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- همچنین آموزش برنامه گروه های دوستی بر الگوگیری صحیح دانش آموزان پسر سال اول متوسطه تاثیر دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تربیت ، نظام آموزش رسمی ، آمورش غیررسمی ، تربیت دینی ، برنامه گروه‌های دوستی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده:  محمودی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز، جهت توسعه و تقویت دوره های آموزش ضمن خدمت و همچنین واکاوی برنامه درسی آموزش ضمن خدمت از حیث توجه به نیازهای آموزشی معلمان" و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را همه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین به تعداد 640 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از پرسشنامه ای بازپاسخ، نظرات معلمان در خصوص مشکلات و نیازهای آموزشی آنها جمع آوری شد و سپس با کمک پرسشنامه ای بسته پاسخ، نیازهای آموزشی شناسایی شده اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین، نیازهایی مانند: مهارت استفاده از شیوه های درست تشویق و تنبیه؛ شناخت مزایا و معایب شبکه های مجازی و یادگیری شیوه های انتقال آن به دانش آموزان؛ کسب مهارت برقراری نظم و مدیریت کلاس؛ آشنایی با شیوه های مناسب ایجاد انگیزه، علاقه و تمرکز حواس در دانش آموزان؛ آشنایی با شیوه های مشارکت و فعال نمودن دانش آموزان در کلاس و نیاز به دانش بیشتر در خصوص محتوا و روش تدریس کتاب های تازه تألیف، در اولویت نخست قرار گرفته اند. همچنین در تطبیق این نیازها با دوره های برگزار شده ضمن خدمت، یافته ها نشان داد که به بیشتر نیازهای اولویت نخست پژوهش، بسیار کم توجه شده و این نیازها مورد غفلت قرار گرفته است.

 

فهرست مندرجات

منبع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اولویت بندی ، برنامه درسی آموزش ضمن خدمت ، نیازسنجی ، نیازهای آموزشی


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.