دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط پریرخ، مهری
تعداد نتایج به دست آمده: 12 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 14
نام نویسنده: شاپوری، سودابه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

جستجوی موضوعی یکی از راههای جستجو در فهرستها و پایگاهای اطلاعاتی است. این شیوه جستجو با مسائلی همراه است که بازیابی منابع مورد نیاز کاربر ( استفاده کننده ) را با مشکلاتی روبرو می سازد. هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اطلاع یابی در جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده بهینه از قابلیتهای جستجوی موضوعی در فهرست های رایانه ای است.

پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کاربران فهرست رایانه ای ذکر شده اند که در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفتند.

الف. در مرحله اول، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته میان 357 نفر از کاربران فهرست، در مورد مسائل مختلف جستجوی موضوعی، از جمله انواع آنها، میزان رضایت کاربران از جستجوی موضوعی و توانایي آنها در انجام جستجوی موضوعی نظرسنجی شد.

ب. اطلاعات مورد نیاز در مرحله دوم با استفاده از ثبت و ذخیره سابقه جستجوهای کاربران به صورت خودکار در رایانه گردآوری شد. در این مرحله، 383 سابقه، به عنوان نمونه، انتخاب شد و از جنبه هایي مانند نوع جستجوها، مشکلات و مسائل دخیل در جستجوها، توانایهای کاربران در رفع مشکلات مورد تحلیل قرار گرفت. هفت فرضیه تحقیق از طریق اطلاعات گردآوری شده از هر یک از دو مرحله بالا و یا مقایسه آنها مورد آزمون قرار گرفت. برخی از یافته ها نشان می دهد که:

- جستجوی موضوعی بیشترین میزان جستجو ها را در فهرست رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد.

- در حالی که اغلب کاربران این شیوه از جستجو را مطلوب تر از سایر شیوه ها ارزیابی کردند، سابقه جستجوها نشان داد که تعداد بازیابی های نامطلوب در جستجوی موضوعی بیش از جستجوهای عنوان و پدیدآور است.

- پاسخ های کاربران نشان داد که افزایش نتایج جستجو برای آنها دشوارتر از کاهش نتایج جستجو است و میزان بازیابی های بدون نتیجه نیز گویای این مطلب بود.

- همچنین مشاهده شد که خطاهای املایي تنها بخش کوچکی از اشتباه کاربران را تشکیل می دهد و اغلب بازیابی های بی نتیجه در سابقه جستجو ناشی از عواملی غیر از املای اشتباه واژه هاست.

- اغلب کاربران به استفاده از آموزش چگونگی استفاده از فهرست تمایل نشان دادند.

خاطر نشان می شود که کاهش مشکلات جستجوی کاربران باید، در سه مسیر موازی، ارتقای توان کاربران فهرست، غنی سازی محتوای اطلاعاتی فهرست و افزایش توان نرم افزارهای کتابخانه ای انجام شود. تلاش در ارتقا هر یک از زمینه های فوق، نیازمند پیشرفت در دو بخش دیگر است.

در خاتمه پیشنهادهای چند در ارتباط با پیشرفت در جستجوی موضوعی ارائه شده است

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: امین دهقان، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

اگر چه استفاده از کتاب و به ویژه قصه و داستان برای کاهش و یا رفع مشکلات روانشناختی، پیشینه کهنی دارد، امروزه، به دلیل افزایش مسائل و مشکلات روانی ناشی از آنها، به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفته است.هدف عمده این پژوهش ، تحلیل داستان های مناسب کودکان و سنجش میزان توانمندی آنها در کاهش و یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پايین، ترس و اندوه است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن کتاب های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی (ب) که توسط شورای کتاب کودکان در سال های 1380- 1370 انتخاب شده است، تشکیل می دهد. این تعداد برابر با 460 عنوان است. ابزار گردآوری اطلاعات تشکیل می شود از چهار جدول تطبیقی محقق ساخته برای چهار متغیر مورد نظر این پژوهش. یافته های پژوهش نشان می دهد سهم داستان های تالیف و ترجمه شده، به طور متوسط 230 عنوان، داستان های واقعی 76 و داستان های غیر واقعی 384 عنوان است. در مورد مشخصه های دیگر مانند نویسنده، ناشر و سال نشر پراکندگی زیادی در جامعه وجود دارد.همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها به منظور پاسخ گویي به سوال اصلی پژوهش نشان می دهد داستان های مناسب کودکان در بیشتر موارد با هدف کاهش و یا درمان مشکلات روانشناختی نوشته نمی شوند و به نظر می رسد رشد و شکوفایي استعدادها، آموزش و سرگرمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از مجموع 460 داستان مناسب این پژوهش، 14 درصداز داستان ها برای تقویت اعتماد به نفس، 8 درصد برای کاهش پرخاشگری، در حدود 8 درصد برای کاهش ترس و 4 درصد برای کاهش اندوه کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرند. تعداد داستان هایي که می تواند به بیش از یک مشکل پاسخگو باشند، اندک است و داستان ها اغلب تک مضمونی هستند. در این رابطه مشخص شد 5 درصد از داستان ها برای کاهش ترس و نیز تقویت اعتماد به نفس و در حدود 2 درصد برای کاهش اندوه و نیز تقویت اعتماد به نفس می تواند مورد استفاده قرار گیرند. در بقیه موارد، تعداد این گونه داستان ها کمتر از 1 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد که در پدید آوردن انواع داستان های واقعی، غیر واقعی و تالیف و ترجمه مشکلات روانشناختی مورد توجه نبوده است و نویسنده های داستان های کودکان و یا ناشرانی که در تولید این داستان ها فعالیت داشته اند نیز به این نیاز توجه نکرده اند. پیشنهاد هایي برای بهره گیری از روش به کار رفته در این پژوهش و شناسایي کتابهای مناسبی که می تواند برای سایر مشکلات روانشناختی نقش درمانی داشته باشند و نیز انجام پژوهش های دیگر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: صاحبی، علی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 40
نام نویسنده: سلیمانی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

     منابع مرجع از منابع اصلی در پیشبرد آموزش و پرورش به شمار می آیند. نظر به اهمیت و در عین حال ، گرانی آنها و گستردگی استفاده کنندگان از این منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، ضروریست در تهیه آنها دقت کافی صورت گیرد و مجموعه سازی این منابع بر اساس نتایج ارزیابی آنها انجام شود. هدف این پژوهش ارزیابی منابع مرجع تخصصی فارسی از دیدگاه: روزآمدی، جامعیت نسبت به بازار نشر و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 1381-1371 و نیز منابع مرجع تخصصی لاتین از جنبه های روزآمدی، اعتبار و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 2002-1992 است. پژوهش پیمایشی است که به روش کتابسنجی انجام شده است. جامعیت مورد بررسی، منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود در 15 کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله زمانی 1381-1371 برای منابع مرجع تخصصی فارسی و 2002-1992 برای منابع مرجع تخصصی لاتین می باشد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود به تفکیک 15 کتابخانه تهیه شد. سپس سیاهه های وارسی برای پاسخ گویي به سوال های پژوهش و آزمون فرضیه ها با منابع مبنا، یعنی پایگاه کتیبه و کتابشناسی ملی ایران برای منابع مرجع تخصصی فارسی و در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، با راهنمای منابع مرجع والفورد و سایت آمازون مقایسه شد. نتایج در بخش فارسی نشان داد که 91% منابع مرجع تخصصی روزآمد هستند و از نظر روزآمدی بین مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی دانشگاه فردوسی مشهد، تفاوت معنی داری وجود دارد. از بعد جامعیت، 811 عنوان از 991 عنوان مرجع تخصصی موجود در بازار توسط کتابخانه ها تهیه شده بود. ولی، از نظر جامعیت تفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی مورد پژوهش وجود دارد. همچنین، از نظر تعادل موضوعی، همبستگی مثبتی بین منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در حوزه های موضوعی و همان منابع در بازار نشر وجود دارد. در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، یافته ها نشان داد که 23/85% منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند و از نظر روزآمدی، تفاوت معنی داری بین این منابع در حوزه های موضوعی مورد نیاز دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد. در مورد اعتبار، 30% منابع مورد بررسی لاتین معتبر هستند وتفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصي معتبر در حوزه های مختلف وجود دارد. همچنین بین منبع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و منابع مرجع تخصصی موجود در بازیابی شده از راهنمای والفورد تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کتابخانه در مورد روزآمدی منابع تخصصی فارسی و لاتین فعالیت خوبی داشته اند ولی در همه دانشکده ها یکسان عمل نشده است.با توجه به کمبود مرجع تخصصی لاتین معتبر در کتابخانه ها، ضروریست به تهیه آنها بیشتر توجه شود.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: اسفندیاری مقدم، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

     افزایش روز افزون موتورهای جستجو و عدم توانایي آنها در جستجوی بسیاری از اطلاعات موجود در اینترنت، موجب طراحی ابر موتورهای کاوش شد. این پژوهش به منظور بررسی امکانات جستجوی ابر موتورهای کاوش، ضریب بازیافت آنها و نیز تفاوت رتبه بندی با موتورهای جستجوی مشترک زیر پوشش، انجام شده است. جامعه این پژوهش را 20 ابر موتور عمومی، به زبان انگلیسی و رایگان تشکیل می دهد. برای این تحقیق، سه سوال اصلی مورد توجه قرار گرفت. برای پاسخگویي به سوال نخست، که امکانات جستجوی 20 ابر موتور را مورد توجه قرار می دهد، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. به منظور پاسخگویي به سوال دوم پژوهش که در رابطه با ضریب بازیافت ابر موتورهای کاوش می باشد، 5 ابر موتور پر استفاده که 4 موتور جستجوی مشترک، زیر پوشش آنها قرار دارد استفاده شد، به این ترتیب که 5 کلیدواژه در این 5 ابر موتور و 4 موتورمشترک زیر پوشش آنها مورد جستجو قرار گرفت. بر اساس هر 10 بازیافت نخست هر موتور کاوش در مورد هر یک از کلیدواژه ها و یا عبارت های جستجو یک سیاهه تهیه شد. به همین ترتیب، بر اساس هر 40 بازیافت نخست ابر موتورها در رابطه با همان کلیدواژه و یا عبارت سیاهه دیگری تهیه شد. با تطبیق سیاهه های مربوط به بازیافت های موتورها و ابر موتورهای جستجو در رابطه با یک واژه یا عبارت خاص، به میزان حضور بازیافت های یک موتور جستجو در یک ابر موتور پی برده شد. همچنین برای پاسخگویي به سوال سوم پژوهش که تفاوت بین رتبه بندی ابر موتورها و موتورهای کاوش را در رابطه با بازیافت¬های مشخص بررسی می کند، از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که ابر موتورها از امکانات جستجوی مناسب برخوردارند و می توان برای کاوش و بازیابی مدارک مرتبط و مناسب تا حد زیادی، به آنها اعتماد کرد. افزون بر آن مشخص شد که بین رتبه بندی موتورها و ابر موتورهای کاوش، تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت ، ابر موتورهای دارای ضریب بازیافت و امکانات جستجوی بیشتر معرفی و راهکارهایي برای استفاده از ابرموتورهای جستجو به همراه پیشنهادهایي برای پژوهش های آینده ارایه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 53
نام نویسنده: دلقندی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

     پیوندها، منبع اطلاعاتی ارزشمندی در وب می باشندو هدف از ایجاد آنها ارائه اطلاعات متناسب با نیاز کاربراست . با توجه به اهمیت پیوندها در دسترس پذیر کردن اطلاعات مرتبط و مورد نیاز کاربران وب سایت، مشخص نیست که وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی تا چه میزانی در وب سایت های کتابخانه از پیوند استفاده کرده و نیز بیشتر از چه نوع پیوندهای استفاده کرده اند؟ همچنین مشخص نیست که پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران چه وضعیتی دارند. هدف این پژوهش بررسی الگوی استفاده از پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای اروپا و آمریکا (انگلستان، کانادا و آمریکا) می باشد. هدف نهایي ارائه راهکارهای لازم به کتابداران کتابخانه های دانشگاهی برای ایجاد پیوند های مناسب در وب سایت این کتابخانه ها است. این تحقیق 10 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهای انگلستان ، کانادا و آمریکا و 5 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته است. انواع پیوندها، یعنی پیوندهای منابع اطلاعاتی، راهنماها، سازمان ها، خدمات و کارکنان کتابخانه ساختار این سیاهه را تشکیل می دهد. برای پاسخگویي به سوالهای پژوهش، اطلاعات مربوط به پیوندها از سه رشته شیمی، روانشناسی و مهندسی برق گردآوری شد. همچنین، میزان پیوندهای درون سایتی و برون سایتی و نیز زبان پیوندها و میزان ربط موضوعی در پایگاه های اطلاعاتی از متغیرهای مورد بررسی دیگر است. نتایج به دست آمده نشان داد در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای غربی، در بین انواع پیوندها در سه رشته تفاوت معنادار وجود دارد. بین پیوندهای درون سایتی و برون سایتی تفاوت معنادار نیست. یعنی توازن نسبی بین پیوند به منابع موجود در کتابخانه و منابع خارج از کتابخانه وجود دارد. همچنین زبان وب سایت های مورد پیوند به منابع انگلیسی است و زبانهای دیگر در این وب سایت ها به ندرت مورد توجه بوده است. در پیوندها، ربط بین پایگاهای اطلاعاتی و موضوعها وجود دارد. یافته های بدست آمده از بررسی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران نشان داد که وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران در استفاده از پیوند در طراحی وب سایت خود بسیار ضعیف عمل کرده اند، با وجود این در پیوندهای پایگاههای اطلاعاتی آنها، ربط موضوعی وجود دارد و زبان غالب پیوندها انگلیسی است. دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی استفاده از پیوندها از دیدگاه اولویت بندی پیوندها و نیز پر استفاده ترین پیوندها و راهکارهای برای ایجاد پیوند در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. پیشنهادها برای پژوهش های آینده می تواند اطلاعات بیشتری برای مهارت و دانش کتابداران برای ایجاد پیوند ارائه دهد.

 فهرست منرجات-

فهرست منابع و ماخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 13
نام نویسنده: قربانی، ولي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان می تواند ناشی از ویژگیهای فردی و یا شرایط محیطی باشد که این افراد در آن زندگی می کند. شناخت این ویژگیها و شرایط می تواند به کتابداران کتابخانه های دبیرستانی کمک کند تا با شناسایي نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان به مجموعه سازی متناسب با این نیازها همت گمارند.

در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن هرم نیازهای مازلو و هدفهای کلیات نظام آموزش متوسطه، الگوی از نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی ارائه شود و سپس با استفاده از این الگو به تعیين الویت نیازهای اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان و همینطور ارزیابی توانای مجموعه کتابخانه های دبیرستانی در برآوردن این نیازها پرداخت.

لذا در این الگو با توجه الگوی چن در بررسی نیازهای اطلاعاتی، نیازها در چهار گروه کلی نیازهای فردی، نیازهای آموزشی و تحصیلی، نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیازهای مذهبی و معنوی تقسیم بندی شده اند.

این بررسی از طریق پرسشنامه و در نمونه ای به حجم 395 دانش آموز و 200 معلم در شهر مشهد اجرا شد.

نتایج این بررسی نشان داد که در بین گروهای چهارگانه نیازهای فردی و مذهبی از نظر دانش آموزان دبیرستانی اولویت اول را داراست ونیازهای آموزشی و سیاسی و اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت جای می گیرند، و به نظر معلمان، نیازهای مذهبی اولویت اول و نیازهای سیاسی و اجتماعی، آموزشی و فردی به ترتیب در مراحل بعدی اهمیت جای می گیرند. یافته های این پژوهش همچنین مشخص کرد که بین نظرات معلمان و دانش آموزان درباره نیازهای اطلاعاتی آنها از جنس و ناحیه تحصیل آنها مستقل نیست و این متغیرها بر نظرات دانش آموزان تاثیر دارند. در ادامه،بررسی مجموعه کتابخانه های دبیرستانی مورد پژوهش نشان داد که بین اولویت نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان و توانايی مجموعه منابع این کتابخانه ها در برآوردن این نیازها، همخوانی وجود ندارد و منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مطرح شده توسط دانش آموزان نیست.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: خاتمیان فر، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 255
چکیده: 

در عصر اقتصاد  دانش مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. از این رو، مدیریت دارایي های دانشی برای سازمان ها ضرورت یافته است. با این وجود، اين دانش هنگامی می تواند منجر به بهبود و ارتقاء عملکرد یک سازمان و کسب برتر رقابتی شود که در آن سازمان به اشتراک گذارده شود. بنابراین ، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر مهم و کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است.به نظر می رسد، کتابخانه ها مانند بسیاری از سازمانهای دیگر، اخیرا به ارزش و اهمیت مدیریت و اشتراک دانش در پیشبرد فعالیتها پی برده اند. نظر به اینکه کتابخانه آستان قدس از قدمت زیادی برخوردار است و یکی از بزرگترین کتابخانه های خاورمیانه به شمار می رود، مشخص نیست تا چه میزانی این کتابخانه از شرایط لازم برای مدیریت و به اشتراک گذاری دانش برخوردار است. بر اساس این مساله، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت کنونی اشتراک دانش، زیرساختها، بسترها و شیوه های به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی انجام گرفت. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه و سیاهه وارسی برای ثبت نتایج تحلیل محتوای اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. 109 کتابدار و 31 نفر از روسای بخشها کتابخانه مرکزی و مدیران کتابخانه های اقماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند.یافته های این پژوهش نشان داد، به طور کلی وضعیت زیر ساختی اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها به نسبت مناسب می باشد. مصداقهای مرتبط با سه گروه از فعالیتهای که به اشتراک دانش کمک می کند و در متون شناسایي شده بود، یعنی، آموزش، بهره گیری از فناوری اطلاعات و فعالیتهای رسمی و غیر رسمی در سازمان کتابخانه ها مشاهده شد. اما، در رابطه با گروه چهارم، یعنی سیاستها و راهبردهایي برای نهادینه کردن فعالیتهای اشتراک دانش، مصداق های مرتبط ( ماند، گروه، واحد یا کمیته ای در رابطه با مدیریت و اشتراک دانش، خط مشی و آيين نامه ای در این خصوص، و وجود پست سازمانی) مشاهده نشد. افزون بر این، در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، یافته های پژوهش نشان داد که از میان عوامل فردی و سازمانی موثر بر اشتراک دانش، نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش به عنوان مانعی برای این فعالیت در سازمان کتابخانه ها می باشد. در این میان، کسب دانش، ایجاد ارتباط و کسب وجه اجتماعی، احساس مسئولیت، اعتماد بین کتابداران و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شناخته شدند.یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی وضعیت بسترهای اشتراک دانش و میزان بهره گیری از آنها در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که، بستر های مناسبی (ماند، کمیته ها و شوراهای گوناگون در سازمان، گروه های هم عمل، جلسات حل مساله، اینترانت و سمینارهای درون سازمانی) در رابطه با تبدیل دانش بر اساس اشتراک آن در سازمان کتابخانه ها فراهم شده است. میزان بهره گیری از بستر های موجود در دو مرحله اجتماعی سازی و ترکیب در حد "مناسب" و در مرحله تبدیل دانش برون سازی در حد " تاحدودی مناسب" ارزیابی شد.

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، اشتراك دانش ، زيرساخت های اشتراك دانش ، عوامل مشوق اشتراك دانش ، موانع اشتراك دانش ، الگوی تبديل دانش نوناكا و تاكه اوچی ، سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 75
نام نویسنده: میرحسینی، ناهیدبیگم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 227
چکیده: 

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.توانایي افراد در دسترسی به اطلاعات مرکز توجه نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایي "آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آموزان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرآیند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی، با خدماتی که ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادم العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی های از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که دریابد آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل متوای متون و اسناد مرتبط در مدارس ابتدایي مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان خراسان رضوی با همکاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش استا ن خراسان رضوی، دایره ارزشیابی تحصیلی دوره عمومی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 81 نفر از معلمان، 29 نفر از مدیران مجری طرح و کابخانه های 29 مدرسه تشکیل می دهد. نظرات و عملکرد مدریران و معلمان از طریق پرسشنامه ساخته، اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح بر اساس استانداردهای جهانی به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه نمی تواند به تحقق اهداف آمورشی طرح کمک کند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه ها ی معلمان و مدیران مشخص کرد که برای کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است. دیدگاه ها و عملکرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که از دیدگاه معلم و مدیران وجود کتابخانه و استفاده از منابع غير درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملکرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان داد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را ندیده اند. همچنین می توان نتیجه گرفت که طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نکرده است . یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می تواند رهنمودهای را برای تجدید نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  طرح ارزشیابی توصیفی ، کتابخانه های مدارس ، یادگیری مادام العمر ، تحولات آموزشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: احمدی، شکریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

در دنیای ارتباطات علمی ، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست.  هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه های فردی و تشکیل برپایه اجتماعی ، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) یک شبکه اجتماعی است که حدود ده سال از فعالیت آن می گذرد.  هدف این بررسی که به صورت پیمایشی و تحلیلی انجام شد ، سنجش میزان توانمندی این گروه بحث الکترونیکی در تشکیل سرمایه اجتماعی است .  این پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفت . در مرحله اول محتوای پیام ها با هدف شناسایی نوع پیام های ارسال شده  از نظر انواع دانش مورد تحلیل قرار گرفت .  نوع شناسی پیام ها در این مرحله بر اساس الگوی نوع شناسی لوندوال و جانسون انجام شد.  در این دسته بندی ، دانش به انواع" چه چیزی " ،  " چرا " "چگونه" و " چه کسی" تقسیم می شود.  در مرحله دوم محتوای پیام های ارسال شده به گروه LIS بر اساس زمینه های موضوعی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی انجام شد.  جامعه مورد بررسی در مرحله اول و دوم 1400 پیام ارسال شده به گروه در فاصله زمان12/29/ 1386 تا       

29/12/1386بود. مرحله سوم با هدف سنجش میزان برخورداری گروه LIS از ویژگی های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .  گردآوری اطلاعاتی در این مرحله بر اساس نظر سنجی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جامعه مورد پژوهش این مرحله را 1256 نفر از اعضاء گروه تشکیل داد.  مؤلفه های مورد نظر برای پژوهش در این مرحله عبارت بودند از : اعتماد ، تعامل ، حمایت اجتماعی ، تعهد، جو سالم ، مشارکت و سودمندی . 

نطر سنجی از متخصصان ، سنجش توافق بین نظرات محقق در تکمیل سیاهه های وارسی توسط تعدادی از متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مرور نوشتار و پیش آزمون پرسشنامه ، روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات را تضمین کرد.  یافته های مربوطه به نوع شناسی دانش نشان داد که گر چه بیشتر پیام های ارسال شده به گروه LIS  (حدود 82% ) از نوع " چه چیزی " است ، بر تعداد پیامها در زمینه های " چگونه "و"چرا" و " چه کسی" در طول دو سال مورد بررسی افزوده شده است .  پیام های ارسال شده به گروه ،حوزه های موضوعی تخصصی از پراکندگی کافی برخوردار نیست و برخی از موضوعهای حرفه ای زیاد مورد توجه نبوده است .  و در نهایت نتایج بدست آمده از سنجش ویژگی های سرمایه اجتماعی در LIS با حد قابل قبولی دارای ویژگی های سرمایه اجتماعی است  ،ولی در برخی از زمینه ها باید تدابیری اندیشیده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  نوع شناسی دانش ، شبکه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) ، گروه های بحث الکترونیکی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: عباسي، زهره
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مديريت دانش نشان مي دهد اصلي ترين علت شكست سازمانها در پياده سازي مديريت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده است . امروزه كتابخانه ها به عنوان يك سازمان اجتماعي ، با مسائلي مانند كمبود منابع مالي،عدم تخصيص اعتبارات كافي، تغيير شغل ها و پست هاي سازماني ، كمبود نيروي متخصص ، بازنشستگي كاركنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوري و... مواجه هستند.مقابله با برخي از اين چالشها از طريق اجراي فرايندهاي مديريت دانش امكان پذير مي باشد. در همين راستا پژوهش حاضر كه پژوهشي كاربردي و از نوع پيمايشي است،‌با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين كتابخانه ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه حداقل 20 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد ، تشكيل مي دهد. ابزار گردآوري اطلاعات دو پرسشنامه و يك سياهه وارسي بود. پرسشنامه اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گرفت . اين ابزار توسط كامرون و كوئين طراحي شد و بر اساس آن مي توان 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي ، كارآفرين،بازاري، و سلسله مراتبي) را شناسايي كرد.پرسشنامه دوم و سياهه وارسي ، توسط محقق طراحي و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت.پرسشنامه پژوهش به 23 كتابخانه ارسال شد و در نهايت 281 پرسشنامه تكميل شده توسط كتابداران شاغل ، از 21 كتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه 3 الگوي فرهنگ سازماني گروهي ، سلسله مراتبي و بازاري بر كتابخانه هاي مركزي حاكم است. از ديدگاه كتابداران شاغل در اين كتابخانه ها ، الگوي فرهنگ سازماني مطلوب الگوي گروهي و كارآفرين است. آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه در اين كتابخانه ها بين ميزان اجراي مديريت دانش و الگوهاي متفاوت فرهنگ سازماني تفاوت معنادار وجود نداردولي همبستگي مثبت بين الگوهاي فرهنگ سازماني كارآفرين و گروهي و ميزان اجراي مديريت دانش وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح تحصيلات و سمت كتابداران و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش رابطه معناداري وجود دارد ولي بين جنسيت و سابقه كار و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش  رابطه معناداري مشاهده نمي شود. تنها بين كاركنان داراي سابقه بالاي 15 سال و كمتر از 5 سال در الگوي فرهنگ سلسله مراتبي مي توان تا حدودي تفاوت را مشاهده كرد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -پرسشنامهاستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، الگوي فرهنگ سازماني ، مديريت دانش ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.