دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط حسینقلی¬زاده، رضوان
تعداد نتایج به دست آمده: 14 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 302
نام نویسنده: بهلول، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که مشتمل بر 317 نفر بودند. از این مجموع، 173 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه، پرسشنامه رفتار اشتراک دانش راجا و چنامانی و پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش آن‌ها استفاده شد. که روایی آن با استفاده از نظر سه تن از اساتید تائید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90 درصد برای پرسشنامه رفتار اشتراک دانش و 86 درصد برای پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نیز تحلیل مسیر) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، مؤلفه تمایل به اشتراک دانش بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی و باورهای رفتاری نسبت اشتراک دانش در مراتب بعدی قرار گرفتند. علاوه براین، یافته‌ها نشان داد که از مجموع عوامل سازمانی موثر بر اشتراک دانش، مولفه های کسب شهرت، ترس از دست دادن قدرت، درک فواید متقابل و لذت کمک به دیگران در سطح فردی، نوآوری و مطلوبیت از مولفه های مربوط به جو سازمان و نیز فناوری نقش تعیین کننده‌ای بر اشتراک دانش در بین معلمان دارند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، اشتراک دانش ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، عوامل سازمانی ، معلمان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 342
نام نویسنده: منتظری، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت بهره‌وري دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش ارزشیابی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان عضو پژوهشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 است که مشتمل بر 248 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 148 نفر به شیوه طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بهره‌وری دانش استفاده شد و روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و روایی محتوایی تعیین شد. ضریب پایایی پرسشنامه بهره‌وری دانش از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 730/0، 715/.، 873/.، 877/0، 904/0، 895/0 گزارش شد. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، وضعیت مطلوب بهره‌وری دانش در ابعاد شش‌گانه آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقطه برش برای هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که نقطه برش این شش مؤلفه با یکدیگر تفاوت دارند، به بیان دیگر مؤلفه‌های تعیین کننده بهره‌وري از درجات متفاوت برخوردارند. به نحوی كه مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه با اختصاص بالاترین نقطه برش در درجه اول اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار گرفت و مؤلفه‌های نوآوری، یادگیری، کیفیت، وظیفه و استقلال در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود با مطلوب نشان داد که وضعیت بهره‌وري دانش در هر یک از مؤلفه‌های شش‌گانه مورد نظر پیتر دراکر در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد در سطح مطلوبی قرار ندارد. چنانکه، مؤلفه‌ تمرکز بر وظیفه و مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان برخوردار بودند

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، بهره‌وري دانش ، دانشگران ،  پژوهشکده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: تقی زاده کرمان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آن‌ها مشتمل بر یازده هسته می‌باشد. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، نه مقوله شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. این مسائل عبارتند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، پژوهش در حاشیه، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت موجود تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد نشان دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیر فعال بودن برخی از آن‌هاست.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تولید دانش ، هسته‌های پژوهشی ، علوم انسانی ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ثابت‌زاده، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

       هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکردی کیفی استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی این پژوهش مشتمل بر شانزده تن می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه­ساخت­یافته و همچنین تحلیل اسناد استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش، فرایند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به معیارهایی نظیر پیشینه تحصیلی، پیشینه پژوهشی، پیشینه کاری، دانش تخصصی، توانایی فرد در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت­های عمومی، سیاست­های دانشگاه، و فشارهای بیرونی صورت می­گیرد. همچنین، در فرایند توسعه اعضای هیئت علمی به معیارهایی چون برگزاری دوره­های آموزشی، توسعه فرهنگ پژوهش، حضور در مجامع و سفرهای علمی، دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر علمی، تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری­های نوین، برقراری همکاری­های علمی، گرنت، و توسعه حرفه­ای شخصی توجه می­شود. علاوه بر این، به­منظور حفظ و نگهداری اعضای هیئت علمی به عواملی همچون صیانت از حرمت علم و عالم، اعتبار و وجه اجتماعی دانشگاه، سیاست­های تشویقی دانشگاه، امکانات رفاهی، و حقوق و مزایا توجه می­شود.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیریت استعداد ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش عالی ، اعضای هیئت علمی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 411
نام نویسنده: غفاریان سخن‌ور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل شبکه اجتماعی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه  را کلیه کارکنان سه معاونت «آموزشی و تحصیلات تکمیلی»، «پژوهش و فناوری» و «طرح و برنامه» دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند.گردآوری داده­ها  در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، 147 نفر از کارکنان سه معاونت مذکور در پژوهش مشارکت کردند. در این مرحله به منظور گرد آوری داده­ها از پرسش­نامه تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. بر اساس یافته­های حاصل از پژوهش در این مرحله، گراف آرایش رابطه­ای کنشگران ترسیم شد و موقعیت کنشگران بر اساس شاخص­های مرکزیت در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده­ها،  کنشگران محوری در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی شدند. در مرحله  بعد به منظور پاسخ­گویی به این سوال که عوامل تسهیل کننده و بازدانده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟، از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر چهارده تن از کنشگران محوری شناسایی شده در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش مهم­ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: ویژگی­های فردی، توانمند سازی، تعهد مدیریت، فرصت سازی، چرخش شغلی، روابط غیررسمی، کارتیمی، تشویق و ماهیت شغل. همچنین، مهم­ترین عوامل بازدارنده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: فهم مدیریت دانش، فرهنگ و جو سازمانی، ارزیابی عملکرد، مالکیت دانش، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی، امنیت شغلی، ضعف ساختاری، رفتار سیاسی، انگیزه و مسائل معیشتی.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی ، شبکه دانش سازمانی ، جریان دانش ، تحلیل شبکه اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 414
نام نویسنده: روح بخش، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل مهارت­های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست­یابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان غیر­هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان پست کارشناس رسمی قطعی تشکیل دادند.گردآوری داده­ها در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارت­های مدیریت دانش شخصی، 137 نفر از کارشناسان دانشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این مرحله به منظورگردآوری داده­ها از پرسشنامه مهارت­های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران (2001) استفاده شد. نتایج به دست­آمده از تحلیل داده­های کمی نشان دادکه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط به بالا از مهارت­های مدیریت شخصی برخوردارند. در مرحله دوم، به منظور شناسایی فعالیت­های معطوف به هر یک از مهارت­های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر شانزده تن از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. براساس یافته­های حاصل از تحلیل داده­های کیفی در این مرحله، مهمترین فعالیت­های ناظر به مهارتهای مدیریت دانش شخصی، بازیابی اطلاعات (گردآوری اطلاعات، کسب دانش و اطلاعات، پرسیدن، و ...)، ارزیابی اطلاعات (تشخیص پایگاه­های خوب، ارزیابی اطلاعات، بررسی تناسب اطلاعات با نیازها، و...)، سازماندهی اطلاعات (اولویت­بندی امور، داشتن برنامه­ریزی ذهنی، نوشتن کلید واژهای مهم، و...)، اشتراک دانش و اطلاعات (شناسایی و حل مسئله، داشتن ارتباط با همکاران، اتخاذ شیوه­های کاری، و...)، تجزیه و تحلیل اطلاعات (تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات)، انتشار دانش و اطلاعات (تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی، قراردادن اطلاعات در اختیار ارباب رجوع، و...)، امنیت اطلاعات (امنیت اطلاعات، پشتبانی گرفتن از اطلاعات، بایگانی کردن سالانه، و...) می­باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت دانش شخصی ، مهارت­ های مدیریت دانش شخصی ، دانشگاه ، کارکنان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 425
نام نویسنده: سليماني، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه مدیران شرکتهای علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسان مرکز رشد در دانشگاه و خبرگان حوزه کارآفرینی گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنها مشتمل بر 22 نفر می باشد. در این میان با 16 نفر از مطلعان کلیدی (10 نفر شرکت، 2 نفر کارشناس و 4 نفر متخصص) مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز  و  محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، به طور کلی 19 مقوله شناسایی و استخراج شدند. بنابر نتایج به دست آمده، ویژگی فردی کارآفرینان، ظرفیت‌های علوم انسانی، حمایت سازمانی دانشگاه، تناسب رشته تحصیلی، ایده نوآورانه، قابلیت‌های مرکز رشد، پویایی درونی، هدفمند بودن تیم کاری، تجربه کارگروهی، و حمایت قانونی به عنوان مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده و ماهیت ناشناخته رشته‌های علوم انسانی، ضعف حمایت دانشگاه، عدم درک صحیح از فناوری‌های علوم انسانی، عدم خودباوری دانشجویان، ضعف مشارکت گروهی، نبود منابع مالی کافی، نبود نگاه میان رشته‌ای به علوم انسانی، حضور ناموفق در بازار، ضعف حمایت‌های قانونی به عنوان مهم ترین عوامل بازدارنده راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی معرفی شدند.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  شرکتهای دانش بنیان ،  تجاری سازی دانش ، کارآفرینی ،  علوم انسانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: خونیکی درمیان، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آزمون الگوی نقش میانجیگرانه نگرش و هنجار های ذهنی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر 570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر معلم مرد و 207 نفر معلم زن به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه اشتراک دانش محقق ساخته و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش با میانجیگری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که معلمان دوره دوم مورد مطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص تمایل و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و تفاوتی بین معلمان زن و مرد در رابطه با رفتار اشتراکدانش وجود ندارد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اشتراک دانش ، انگیزش ، نگرش ، هنجارهای ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، معلمان مدارس دوره دوم متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: سعیدی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مدیران آموزشگاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی مدارس هوشمند می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی استفاده شد. میدان پژوهش را سه مدرسه هوشمند پیشرفته در شهر مشهد تشکیل دادند. مطلعان کلیدی در پژهش حاضر مدیران، کارکنان آموزشی  اداری و دانش آموزان مدارس مورد مطا لعه بودند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. به طورکلی،  براساس یافته های حاصل از این پژوهش نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از مهم ترين مسائل و مشکلاتي كه مدارس هوشمند مورد مطالعه با آن مواجه هستند اثربخش نبودن آموزشهای ضمن خدمت، عدم دانش فناوری معلمان، کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه، ارزیابی عملكرد معلمان و نبود ساز وکار تشویقی قانونی، مشکلات مربوط به سیستم ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و مقاومت معلمان در برابر فناوري اطلاعات  می باشد و از جمله اقدا ماتی که مدیر در این مدارس در جهت کاهش این چنین مشکلاتی انجام می دهد توانمند سازی، اطلاع رسانی، مشارکت طلبی، ایجاد انگیزه، حمایت و پشتیبانی فنی، ایجاد فضای یادگیری، تجهیز مدرسه و کنترل می‌باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مدرسه هوشمند ، مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 465
نام نویسنده: تکافی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای لازم برای پیاده‌سازی آن می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری را کلیه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند. حجم نمونه مورد مطالعه در بین اعضای هیأت علمی، 117 نفر و در بین کارکنان 201 نفر انتخاب شد. به‌منظور گردآوری داده‌های کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. علاوه بر این جهت شناسایی راهکارهای متناسب با شکاف بلوغ مدیریت دانش از نظر خبرگان بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه فردوسی مشهد متوسط می‌باشد که از نظر کارکنان مؤلفه سیستم‌های سازمان و فناوری اطلاعات دارای بالاترین میانگین و مؤلفه‌های مهارت کارکنان، بازیابی دانش، انگیزه افراد، مبادله دانش، مدیریت سازمانی، فرآیندهای سازمانی، ایجاد تیم و فعالیت‌های تیمی، ثبت تجارب کارکنان و دسترسی به تجربیات کارکنان در رده‌های بعدی قرار دارند، و همچنین از نظر اعضای هیأت علمی مؤلفه ایجاد تیم و فعالیت‌های تیمی در بالاترین رده و مؤلفه‌های ثبت تجارب کارکنان، دسترسی به تجارب کارکنان، فرآیندهای سازمانی، مدیریت سازمان، مهارت کارکنان، مبادله دانش، انگیزه افراد، سیستم‌های سازمان و فناوری اطلاعات و بازیابی دانش در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

راهکارهای دسترسی به تجارب کارکنان (ایجاد رویه‌ها و زیرساخت‌های لازم، ایجاد انگیزه برای همکاری در انتقال دانش، برگزاری اجتماعات و نشست‌های تبادل افکار، فرهنگ‌سازی و عدم رفتارهای سیاسی در انتقال تجارب)، ثبت تجارب کارکنان (ایجاد انگیزه در انتقال تجارب با ثبت و پیگیری، ضرورت زیرساخت‌های فرآیندی، توجه به آموزش، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تعریف پروژه‌های مشترک برای الزام به همکاری)، بازیابی دانش و تجربیات (فرهنگ‌سازی، اهمیت دادن به اطلاعات کارکنان، برگزاری جلسات گروهی با کارکنان، ایجاد زیرساخت‌ها و رویه‌های لازم، اعتمادسازی و کسب اطمینان کارکنان)، مبادله دانش (استفاده از تجارب بازنشستگان، ایجاد امنیت شغلی)، انگیزه افراد (ارائه ساختار و چهارچوب مشخص برای انتقال تجارب، ارائه مشوق‌های لازم، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها، ایجاد سیستم پیشنهادها، قدردانی از افراد باتجربه، ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی)، سیستم‌های فناوری و اطلاعات (آموزش کارکنان، استقرار سیستم ارزیابی مدیریت دانش)، فرآیندهای سازمانی (فرهنگ‌سازی) می‌باشد. مدیریت دانش، شاخص نشان‌دهنده بلوغ سازمان و وضعیت جاری سازمان می‌باشد که دانشگاه می‌تواند از آن در جهت رشد و اشاعه دانش بهره گیرد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ،  بلوغ مدیریت دانش ،  دانشگاه

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.