دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط تجعفري، معصومه
تعداد نتایج به دست آمده: 4 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 165
نام نویسنده: بهادرپور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان آمادگی کتابخانه مرکزی آستان قدس­ رضوی برای پیاده‌سازی نظام آراستگی«پنج­ اس» با توجه به عوامل اثرگذار در پیاده ­سازی این نظام بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی آستان­ قدس­ رضوی در دو بخش اداره کتابخانه عمومی و اداره مخطوطات (110 نفر) بودند که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده (86 نفر) انتخاب شد. داده­های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که کتابداران کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی ضرورت پیاده‌سازی این نظام را در محل کار خود بیش از حد مطلوب می‌دانند و از نظر آنان امکان پیاده­ سازی این نظام در سطح مطلوبی است. همچنین آنان آمادگی کتابخانه برای پیاده­سازی نظام «پنج ­اس» را از نظر عوامل درون­ سازمانی در حد مطلوب نمی­دانند، اما آمادگی کتابخانه را از نظر عوامل فردی در سطح مطلوبی ارزیابی می‌کنند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از نخستین پژوهش­ها است که آمادگی یک کتابخانه عمومی را از نظر عوامل مؤثر در پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج این پژوهش می­تواند منجر به آگاهی مدیران و مسؤلان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی نسبت به میزان آمادگی کتابخانه برای پیاده‌سازی نظام «پنج­ اس» شود. همچنین می­تواند با شناساندن عوامل نامطلوب در کتابخانه، مدیران و مسئولان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس­ رضوی را جهت افزایش آمادگی کتابخانه برای پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» یاری کند                 

فهرست مندرجات

نتیجه کیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  نظام پنج اس ،  نظام فایواس ، نظام آراستگی ،  کتابداران ، کتابخانه مرکزی آستان قدس‌ رضوی.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: طباطبائی شهرآباد، سیده زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید که نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار ضرورت استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بیش از حد متوسط بود. میزان استفاده نوجوانان از خدمات امانت، مرجع و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط و در مورد خدمات جنبی کمتر از حد متوسط بود. دلیل عمده استفاده نوجوانان از کتابخانه عمومی، مربوط به استفاده از کتاب‌های غیر درسی و کمک درسی کتابخانه، و عمده‌ترین مانع استفاده آنان از کتابخانه عمومی، حجم زیاد تکالیف مدرسه و کمبود وقت بود. همچنین آنان تأثیر امکانات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند. بین میزان استفاده از خدمات کتابخانه عمومی با پیشرفت تحصیلی نوجوانان رابطه معنادار مستقیم وجود داشت. همچنین بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی با استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه عمومی رابطه معنادار مستقیم وجود داشت.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش­هایی است که تأثیر استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان را مورد بررسی قرار می­دهد، بنابراین نتایج آن می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین برای تشویق نوجوانان به استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. همچنین این نتایج می‌تواند توجه مسئولان کتابخانه‌‌های عمومی سبزوار را به گسترش کتابخانه‌های عمومی و ارائه خدمات مناسب‌تر به نوجوانان جلب کند. از آنجا ‌که این پژوهش به روشن شدن دلایل و موانع استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار پرداخته است، راهکارهایی جهت افزایش استفاده نوجوانان از کتابخانه‌های عمومی ارائه کرده و به کتابداران کتابخانه‌های عمومی سبزوار در جهت بالا بردن سطح خدمات و رفع نواقص احتمالی موجود کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های عمومی ، پیشرفت تحصیلی ، نوجوانان ، سبزوار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: مقدس، سیده زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون­سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی مشهد (58 نفر) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (47 نفر) بودند که نمونه مورد نظر (86 نفر) به صورت تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. داده­های مورد نیاز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق­ ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS (نسخه 20) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: یافته­ های پژوهش بیانگر نامطلوب بودن میزان توانمندی سازمانی، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی کتابخانه­ های هر یک از دانشگاه­ های مورد بررسی و در کل دو دانشگاه  بود. همچنین، وجود رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهای توانمندی سازمانی و توانمند سازی کتابداران، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی، و توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون ­سازمانی در دانشگاه ­های مورد بررسی تأیید شد.

اصالت و ارزش: برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم­رنگ شدن نقش کتابخانه­ ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون­ سازمانی را ضروری می ­دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون­ سازمانی در کتابخانه ­های یاد شده، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمند سازی روان­شناختی کتابداران با کارآفرینی درون ­سازمانی را بررسی کند. در این گذر و بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، ارائه رهنمود هایی برای افزایش کارآفرینی درون ­سازمانی در کتابخانه ­های این دو دانشگاه ممکن شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کارآفرینی درون ­سازمانی ، توانمندی سازمانی ، توانمندسازی روان­شناختی ، کتابداران ، کتابخانه­های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده:  نوشی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف: هدف کلی اين پژوهش، شناسایی دیدگاه مراجعان درباره اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در كتابخانه مركزي ‌آستان‌قدس‌رضوی بمنظور ارائه راهکارهایی جهت آشنایی و استفاده بیشتر مراجعان از خدمات و در مجموع بهره‌وري بهتر از منابع و خدمات این كتابخانه‌ است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. جامعه اول پژوهش، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن است. جامعه دوم، مراجعان این کتابخانه هستند که برای مطالعه یا استفاده از خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائی‌که در این پژوهش آمار دقیق و صحیح تعداد مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان‌ قدس‌رضوی در دسترس نبود، جامعه دوم پژوهش، نامحدود درنظر گرفته ‌شد. برای تعیین حجم نمونه برای جامعه دوم و با توجه به نامحدود بودن حجم آن، از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود استفاده شد (180 نفر) و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. داده‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش به وسیله دو ابزار سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه بیشتر از شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را بکار برده است. بطور کلی شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات بیش از حد متوسط و شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط در آشنایی مراجعان با کتابخانه و خدمات آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش شیوه‌های سنتی و الکترونیکی در استفاده از خدمات کتابخانه در حد متوسط بوده است. یافته دیگر آنکه، نتایج تحلیل آماری نشانگر نبود تفاوت معنادار بین میزان تأثیر شیوه‌های ترفیع و ترویج سنتی و الکترونیکی خدمات بر آشنائی و استفاده از خدمات کتابخانه است. اما با توجه به استفاده بیشتر این کتابخانه از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های الکترونیکی نسبت به شیوه‌های سنتی نقش پررنگ‌تری در آشنایی و استفاده مراجعان از خدمات کتابخانه داشته‌اند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش‌هایی است که به طور خاص به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات یک کتابخانه عمومی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت گسترش فعالیت‌های خدماتی کتابخانه، معرفی بیشتر خدمات بخصوص برای کاربران بالقوه و ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات کمک نماید. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بکارگیری شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات با هدف افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بازاریابی ، ترفیع و ترویج ، کتابخانه عمومی ، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.