دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
تعداد نتایج به دست آمده: 14 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 663
نام نویسنده: هاجري، مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بی خوابی بر خواب و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش شبه آزمایشی، 20 نفر از زنان سالمند شهر مشهد با میانگین سنی 64 سال مبتلا به اختلال بی خوابی بود که از طریق مصاحبه و ارزیابی به وسیله ی شاخص شدت بی خوابی انتخاب شدند. آزمودنی ها به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تعداد اعضای گروه آزمایش 9 نفر وگروه کنترل 10 نفر بودند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ وکیفیت زندگی سالمندان لیپاد را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش تحت گروه درمانی شناختی رفتاری بی خوابی قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست‌آمده از مقایسه‌ی تفاضل میانگین نمرات دو گروه نشان داد، شدت بی‌خوابی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی و کفایت خواب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافت، درحالی‌که تغییر معناداری در رابطه با عملکرد ذهنی مشاهده نشد. بنابراین نتایج نشان می دهد که درمان شناختی رفتاری بی خوابی می تواند باعث بهبود خواب و کیفیت زندگی سالمندان گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  سالمندان ، بی خوابی ، کیفیت خواب ، کیفیت زندگی ، درمان شناختی رفتاری بی خوابی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 669
نام نویسنده: صلایانی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

زمینه مسئله: دردهای مزمن، یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکی در تمام جهان است که هر سال میلیون‌ها نفر گرفتار آن می شوند و درمان مناسبی هم به آنها ارائه نمی شود. پژوهشها بیانگر این است که یکی از پیامدهای درد مزمن، واکنش‌های عاطفی مثل افسردگی، اضطراب و پرخاشگری است که به سبب اثرات درازمدت درد به وجود می‌آیند. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی بر درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش،50  زن مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و 30 نفر با نمرات بالا در آزمون اضطراب و پرخاشگری مشخص شدند. سپس به‌ شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا هر سه گروه، آزمون های DASS-21، پرخاشگری، مقیاس چندوجهی درد را تکمیل نمودند. سپس گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه تحت درمان قرار داشتند و مجدداً آزمون ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین درد (05/0p<)، افسردگی (05/0 p<)، اضطراب (05/0 p<) و پرخاشگری (05/0 p<) گروه های آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی شناختی و همچنین ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی می تواند درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن را کاهش دهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
استاد مشاور دوم: عطارزاده حسینی، سید رضا
کلید واژه ها:  درد مزمن ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، گروه درمانی شناختی ، خودمدیریتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 673
نام نویسنده: حسینی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

هدف پژهش حاضر بررسی ارتباط بین زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد و روشن ساختن اهمیت زیارت و تاثیر آن بر زندگی افراد است. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. 384 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه زیارت محقق ساخته، پرسشنامه شادکامی آکسفورد، مقیاس رضایت از زندگی پنج سوالی دینر و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون برای فرضیهها استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین زیارت امام رضا (ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد افرادی که به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‏شدند و آن را به عنوان یکی از اعمال و مناسک دینی در نظر داشتند از احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند. بنابراین با توجه به نقش مثبت زیارت به عنوان یکی از اعمال معنوی بهتر است افراد برای مقابله با مشکلات از وجود بارگاه منور و ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) بهره بگیرند و نقش زیارت در زندگی افراد پررنگ تر گردد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  زیارت امام رضا(ع) ، احساس شادکامی ، رضایت از زندگی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 691
نام نویسنده: محدث حکاک، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه سوءمصرف مواد یکی از معضلات جهانی است که علاوه بر مردان، زنان نیز درگیر آن شده‌اند و کیفیت زندگی آن‌ها با مسئله روبه‌رو شده است. تحقیقات نشان داده است کیفیت زندگی با تاب‌آوری و حل تعارض رابطه مثبت و معنادار دارد و با گرایش به مواد رابطه‌ی منفی و معنادار دارد، بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب‌آوری و حل تعارض زنان سوءمصرف کننده­ی مواد بوده است. روش‌: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد، 22 نفر از زنان سوءمصرف کننده­ی مواد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا برای هر دو گروه، پرسشنامه‌های اطلاعات فردی سوء­مصرف مواد ، کیفیت زندگی 26 سؤالی (فرم کوتاه)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و حل تعارض CRQ اجرا شد. سپس گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی 15 جلسه‌ای برای گروه آزمایش، برگزار شد، در آخر، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاب‌آوری و حل تعارض بهبود معنادار و گرایش به مواد کاهش معنادار در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، داشت. نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی سبب افزایش تاب‌آوری، بهبود مهارت حل تعارض و کاهش گرایش به مواد زنان سوءمصرف کننده­ی مواد شد.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ، گرایش به مواد ، تاب‌آوری ، حل تعارض ، سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 753
نام نویسنده: صابر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین اختلالات در بین نوجوانان بویژه کودکان و نوجوانان بی­سرپرست می‌باشد. به تبع وجود اضطراب اجتماعی، ضعف در خودکارآمدی، هم پایه‌ای اساسی و ملازم با این مشکل می‌باشد. درمان­های بسیاری در باب درمان این اختلال در بین این افراد، رایج و تجربه شده می‌باشند که در این میان شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمانی است که با دیدگاه­ متفاوتی به این مسائل و مشکلات می‌نگرد. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است که به بررسی اثر بخشی گروه­درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی روی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی­سرپرست بپردازد. روش: این پژوهش شبه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، تعداد 30 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست بسر می‌بردند، با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و کنترل گماشته شدند. دو مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و خودکارآمدی عمومی شرر در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه­ آزمایش در 8 جلسه درمان 90 دقیقه­ای شرکت کردند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی و گروه کنترل از نظر اثر­بخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدی نوجوانان می‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، خودکارآمدی ، گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ، نوجوانان بی­سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 767
نام نویسنده:  بداقی، سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی از جمله شایع­ترین اختلال‌های اضطرابی است که وجه مشخصۀ آن ایجاد اضطراب نسبت به موقعیت­های اجتماعی است. افراد مبتلاء به این اختلال از حضور در اجتماع پرهیز می­کنند و به ­همین خاطر عملکرد شغلی و تحصیلی آنان به خطر می­افتد. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روان­درمانی بین­فردی کوتاه‌مدت بر اختلال اضطراب اجتماعی است. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیۀ دانشجویان موسسه آموزش عالی شاندیز  بودند. تعداد 20 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش روان­درمانی بین­فردی کوتاه‌مدت به‌عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد، و متغیرهای اختلال اضطراب اجتماعی، و ابرازگری هیجان به‌عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه های اختلال اضطراب اجتماعی لیبوئیتز (LSASو ابرازگری هیجان (EEQ) کینگ و ایمونز استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی­ها به پرسشنامه­های پژوهش پاسخ دادند و پس از 10 جلسه مداخله روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌مدت، مجدداً مقیاس­ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که روان‌درمانی بین‌فردی موجب کاهش نشانگان اختلال اضطراب اجتماعی (001/0>P) اعضای گروه آزمایش شد. هم‌چنین نتایج نشان داد که روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌مدت بر ابرازگری هیجان افراد مبتلاء به اختلال اضطراب اجتماعی تأثیرگذار نبود. از نتایج به‌دست آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که روان‌درمانی بین­فردی کوتاه‌مدت برای اختلال اضطراب اجتماعی، اثربخش است

فهرست مندرجات 

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بین‌فردی کوتاه‌‌مدت، ،  اختلال اضطراب اجتماعی، ،  ابرازگری هیجانی، ،  دانشجویان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 769
نام نویسنده: رضایی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

چاقی یک نگرانی اساسی مرتبط با سلامت عمومی است که در سطح هشداردهنده ای در سراسر جهان قراردارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر نمايه توده بدني، خوردن هیجانی و خود کارآمدی وزن در زنان دارای وزن اضافه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه مورد مطالعه که شامل کلیهء زنان 19 تا 40 ساله با 25 BMI≥ مراجعه کننده به یکی از کلینیکهای تغذیه در مشهد است، 20 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی (SCID-II و SCID-Iمقیاس طرحواره های هیجانی، پرسشنامه رفتار خوردن داچ، پرسشنامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن استفاده شد. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 8 جلسه، یک بار درهفته اجراشد. تکمیل پرسشنامه ها و محاسبه BMI در خط پایه و در انتهای درمان انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار در خوردن هیجانی، افزایش معنادار در خودکارآمدی وزن و در نهایت باعث کاهش معنادار نمایه توده بدنی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. این مداخله موجب افزایش کاربرد طرحواره های هیجانی کارآمد اعتبار یابی، کنترل و اتفاق نظر شد و همچنین موجب کاهش استفاده از طرحواره های هیجانی ناکارآمد احساس گناه، ساده انگاری، کرخی، خردگرایی، دوام و سرزنش شد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که طرحواره درمانی هیجانی گروهی می تواند به عنوان یک مداخله هیجان محور در درمانهای مرتبط با چاقی و اضافه وزن مفید واقع شود.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
استاد مشاور دوم: نعمتی، محسن
کلید واژه ها:  چاقی، اضافه وزن، ،  طرحواره های هیجانی، ، خوردن هیجانی، ،  خودکارآمدی وزن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 776
نام نویسنده: انتظاری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش غنی‌سازی رابطه ی زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS در طی دوران بارداری بر افزایش صمیمیت و تمایز یافتگی زنان پس از تولد فرزند اول می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری 4 ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت و درمان رضاشهر در سال 1394 بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین زنان باردار داوطلب انتخاب شد و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری 4 ماهه، پرسشنامه صمیمیت PAIR و پرسشنامه تمایزیافتگی DSI را تکمیل نمودند. سپس داده های جمع آوری شده با تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که صمیمیت و تمایزیافتگی بعد از مداخله بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری داشت. ولی در پیگیری 4 ماهه فقط متغیر صمیمیت بین گروهها تفاوت معنادار پیدا کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش غنی‌سازی رابطه زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS، می‌تواند تمایزیافتگی و صمیمیت زناشویی زنان باردار را تحت تأثیر قرار دهد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  صمیمیت زناشویی ، تمایزیافتگی ، آموزش غنی‌سازی رابطه زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 778
نام نویسنده: صالحی، مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مسأله و هدف پژوهش: سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب یک بیماری‏های مزمن قلبی با میزان شیوع 4% تا 6% درصد  در بین زنان است. در این بیماری دو لت دریچه میترال کاملأ با یکدیگر جفت نمی‏‏گردند و دریچه‏ها به سمت عقب و به درون دهلیز چپ خمیده می‏شوند. این امر باعث بوجود آمدن علائم روانشناختی از جمله: اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی در بین بیماران می‏گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش علائم روانشناختی ناشی از سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که از پرسشنامه‏های اضطراب منتشر(GAD- 7)، اضطراب مرگ تمپلر، نگرانی سلامت دوش و اسپات، خستگی کراپ، وحشت‏زدگی آلبانی و افسردگی بک برای سنجش 16 بیمار زن مبتلا به این بیماری استفاده شد. نمونه‏ها بصورت تصادفی درگروه آزمایش(8 نفر) و گروه کنترل(8 نفر) جای داده شدند و رفتار درمانی دیالکتیک بر روی گروه آزمایش انجام گردید و داده‏های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها: داده‏های بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشان می‏دهد که از میزان وقوع اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی بطور معناداری کاسته شده است. نتیجه گیری: رفتار درمانی دیالکتیک گروهی رویکرد درمانی مؤثر و کارآمدی در کاهش دادن علائم روانشناختی بیماری سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  سندروم پرولاپس دریچه میترال ، علائم روانشناختی ،  رفتار درمانی دیالکتیک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 795
نام نویسنده:  توكلي، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مساله: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد انجام شد. از این روی طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل 100 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد زندانی بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و از همه آنها آزمون میلون 3 گرفته شد و سپس با توجه به نمرات به‌ دست‌ آمده از این آزمون تعداد 24 نفر از این افراد که نمرات نزدیک‌ تری به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند جدا شدند و از تمامی این 24 نفر پرسشنامه طرحواره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد؛ بعد از آن به‌ طور تصادفی این افراد در 2 گروه 12 نفره قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 12 جلسه هفتگی مداخله دریافت کردند و بعد از آن نیز دوباره از تمامی 24 نفر پرسشنامه طرح واره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد. سپس داده‌ ها به روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. در پایان یافته‌ها نشان دادند که بعد از مداخله، طرحواره‌ های ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنا داری دارد و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی اثرگذار است. در نهایت یافته های این پژوهش سودمندی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در بهبود طرحواره های ناسازگار شخصیت های ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد را تایید می کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مراکز نگهداری افراد سوء مصرف کننده ی مواد می توانند از این درمان استفاده نمایند.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ، طرحواره‌ های ناسازگار ،  شخصیت ضداجتماعی ، سوء مصرف کنندگان مواد

    12   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.