دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط داورپناه، محمد رضا
تعداد نتایج به دست آمده: 29 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: یمین فیروز، موسی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

این پژوهش سعی دارد هدفها، انواع منابع اطلاعاتی ، روشها و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجوی اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی را از شبکه اینترنت مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد. همچنین در پی بررسی تفاوت رفتاهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسي، علوم کشاوزری است. به علاوه الگوهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی را نیز مورد مطالعه قرار داده است و تاثیر مهارت زبان و رایانه ای را در میزان استفاده اعضای هیات علمی از اینترنت سنجیده است.

در این تحقیق از روش پیمایشی، و اطلاعات آن نیز از طریق پرسشنامه که میان 175 نفر از اعضای هینات علمی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شده است. مهمترین یافته های پژوهش بدين ترتیب بود که عمده ترین اهداف اعضای هیات علمی در استفاده از اینترنت هدفهای آموزشی و پژوهشی بوده است. بیشترين منبعی که آنها در اینترنت مورد استفاده قرار می دهند مجلات الکترونیکی تخصصی و پایگاهای اطلاعاتی تمام متن است. از بین ابزارهای جستجوی اطلاعات بیشتر از موتورهای جستجو و نشانی سایتهای اینترنتی استفاده می کند. اغلب از شیوه جستجوی ساده بهره می گیرند و خیلی کم از شیوه های جستجوی عبارتی و کوتاه سازی استفاده می کند.

اعضای هیات علمی در جستجوی اطلاعات خود بیشتر از مدل الیس بهره میگیرند تا مدل ماچیونینی و آلسترداف. همچنین نتایج نشان داد که مهارت زبان انگلیسی و مهارت رایانه ای اعضا هیات علمی در میزان استفاده آنها از اینترنت تاثیر زیادی دارد.

رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی، علوم کشاورزی ، در تمام شاخص های رفتاری(هدف، نوع منابع اطلاعاتی، ابزار های جستجو و روشهای جستجو) دارای تفاوت معنی دار بوده است. مرتبه علمی در برخی از شاخص های رفتار اطلاع یابی یعنی، هدف و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است ولی در شاخص های نوع منابع اطلاعاتی و روشهای جستحو بی تاثیر بوده است. تاثیر سابقه کار نیز بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در شاخص های هدف، نوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است. ولی در شیوه های جستجوی اعضای هیات علمی بی تاثیر بوده است.

از جمله پیشنهاهای ارائه شده پژوهش نیز می توان به برنامه ریزی های مختلف از طرف دانشگاه جهت آموزش اعضای هیات علمی در خصوص اینترنت و امکانات و کار کردهای آن، افزایش خطوط ارتباطی و بهبود کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه، بر گزاری سمینارها و سخنرانی های در این خصوص و تشکیل دوره های آموزشی سواد اینترنتی اشاره کرد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رفتار اطلاع یابی ، الگوی اطلاع یابی ، اینترنت ، اعضای هیات علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، منابع اطلاعاتی اینترنتی ، ابزارهای جستجو


>> کتابداری
شماره بازیابی: 30
نام نویسنده: حافظی، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نتاسب سوالات " درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری " آزمون  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی با دروس تخصصی دوره کارشناسی این رشته انجام گرفته است. به علاوه تاثیر عواملی چون: جنسیت، رشته ، معدل و محل تحصیل دوره کارشناسی پذیرفته شدگان بر قبولی آنان در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است. برسی دیدگاه های اعضای هیات علمی گروه های آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درباره شیوه برگزاری آزمون، مواد امتحانی و تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی نیز مورد توجه پژوهش بوده است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامع آماری پژوهش متشکل از سه بخش شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری در سالهای 1380-1376، 2- اطلاعات تحصیلی دوره کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده در سه دانشگاه تهران، مشهد، اهواز 3- اعضای هیات علمی گروههای کتابداری دارای دوره کارشناسی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش در پیوند با جامعه آماری پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل سوالات ماده آزمودنی درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری، مکاتبه را ادارات آموزشی دانشگاها و توزیع پرسشنامه در بین اعضای هیات علمی گروهای کتابداری گردآوری شد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که : بین سوالات تخصصی طرح شده در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و واحدهای درسی این رشته در دوره کارشناسی تناسبی وجود ندارد. 2- تفاوت معنی داری بین پذیرش کارشناسان کتابداری و غیر کتابداری در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده شد. 3-کارشناسان زبان انگلیسی نسبت به کارشناسان سایر رشته ها در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری موفق تر بوده اند. 4- جنسیت در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری تاثیری نداشته ولی معدل از عوامل موثر بر قبولی آنان بوده است. 5- دانشگاه محل تحصیل فارغ التحصیلان کارشناسی کتابداری در پذیرش آنان تاثیر گذار بوده است. 6- اعضای هیات علمی نسبت به شیوه فعلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و تناسب سوالات آن نگرش مثبتی ندارند بر مبنای یافته های پژوهش لازم است سه پیشنهاد زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- تجدید نظر در شیوه عملی برگزاری آزمو ن و طرح سوالات لازم و ضروری است. 2- وجود ماده آزمونی معارف اسلامی باشد مورد بازبینی قرار  گیرد. 3- پذیرش کارشناسان سایر رشته ها در دوره های کارشناسی ارشد کتابداری نیاز به بررسی جدی دارد.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: رحیمی زاده حسینی، سيد علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه از 223 نفر از کارکنان در سه سطح مدیریتی عالی، میانی و عملیاتی نمونه آماری تحقیق گردآوری شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق و تحلیل استنباطی داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور و در موارد لزوم از آزمون های همبستگی استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد:

 1. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطوح سه گانه مدیریت تفاوت وجود دارد.

2. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان صفي و ستادي هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 3. سطوح سه گانه مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 4. آن دسته از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می باشند نسبت به سایر کارکنان دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند.

 5. کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی واحدی تامین می کند.

6. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان در پیوند با نیاز اطلاعاتی و منابع کسب اطلاعات مشکلاتی همچون نداشتن وقت به دلیل فشار کاری، فقدان مرکز اطلاع رسانی و عدم دسترسی به آمارهای دقیق را در سطوح سه گانه مدیریتی از مهمترین مشکلات خود عنوان نموده اند.

7. اطلاعات مدیران ارشد در مورد نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی باشد.

8. از نظر کارکنان جامعه آماری بهره گیری از رایانه در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان نقش تعیين کننده ای داشته است. در پایان پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوی بکار گرفته شده در این تحقیق در جهت ارضاء نیازهای اطلاعاتی و ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن کارائی و بهروزی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تعمیم آن به سایر استان ها ارائه شده است. تاسیس مرکز اطلاع رسانی در ادارات کل تامین اجتماعی هر استان و تشکیل کارگاه ها ی آموزشی مدیریت دانش برای سطوح سه گانه مدیران به لحاظ آشنايی آنان با نیاز های اطلاعاتی کارکنان و ارتباط با سایر سازمان ها و ادارات هم عرض در جهت تبادل افکار و عقاید و نتیجتا بهره وری سازمانی توصیه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازهای اطلاعاتی ، سازمان تأمين اجتماعی ، سطوح مديريت ، منابع اطلاعات سازمانی ، خراسان ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: ایرانشاهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

     پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان پایان نامه های مندرج در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران با توصیفگرهای اختصاص یافته به این پایان نامه ها صورت پذیرفت. جامعه مورد بررسی، کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از ابتدا تا پایان سال 1381 بود که 65536 رکورد را شامل می شد. پس از حذف رکورد های تکراری و رکورد های که فاقد مشخصه های لازم برای بررسی بودند جامعه تحقیق بر اساس دسته بندی صورت پذیرفته در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران و فصلنامه چکیده پایان نامه های ایران به 6 حوزه علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنرتقسیم شد. سپس با استفاده از فرمول n=NZ2(d2(N-1)+Z2 pq) pq/ حجم نمونه در هر حوزه محاسبه شد. چون تعداد نمونه محاسبه شده درهر یک از حوزه ها نزدیک به 100 بود، به منظور افزایش دقت در مقایسه حوزه ها به طور مساوی در هر حوزه 100 رکورد به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی گزینش شد.

 سپس به منظور پاسخ گویي به سوالات تحقیق در ارتباط با تفاوت متوسط تعداد کلیدواژه های عنوان در حوزه های مختلف، میزان همخوانی کامل،همخوانی نسبی و عدم همخوانی کلیدواژه های عنوان با توصیفگر های نمایه سازان در این حوزه ها، سنجش رابطه تعداد توصیفگرها با تعداد کلیدواژه های عنوان و نیز رابطه تعداد کلیدواژه ها با افزایش موارد همخوانی کامل، شیوه نگارش توصیفگرها و سنجش میزان بازیافت از طریق کلیدواژهای عنوان و توصیفگر های نمایه سازان، در قالب فرم محقق ساخته ای اطلاعات مورد نظر گردآوری شده و با استفاده از جداول، نمودارها و اشکال توصیفی با استفاده از فرمول های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذورکای به سوالات مورد بحث پاسخ داده شد. نتایج به دست آمده بیان گر این بود که بین تعداد متوسط کلیدواژه های عنوان در حوزه های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و 45 درصد توصیفگر های نمایه سازان را کلیدواژه های عنوان تشکیل می دهند که اگر موارد همخوانی نسبی را نیز در نظر بگیریم این رقم به 67 درصد افزایش می یابد. از طرف دیگر یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی بالايی بین تعداد کلیدواژه های عنوان، تعداد توصیفگر ها و تعداد همخوانی کامل وجود دارد. در عین حال با گذشت زمان و شاید به دلایلی چون تدوین اصطلاح نامه ها و آموزش نمایه سازان میزان وابستگی به کلیدواژه های عنوان کاهش یافته است. نسبت تقریبا مساوی بین توصیفگرهای تک واژه(48 درصد) و ترکیب واژه(52 درصد) و فزونی توصیفگر های مفرد(87 درصد) در مقایسه با توصیفگر های جمع(13 درصد) یکی دیگر از یافته های این تحقیق بود. در پایان نیز بازیافت بیشتر از طریق توصیفگر ها در مقایسه با کلیدواژه های عنوان، اثر بخشی طرح هايی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگر های هم موضوع در این پایگاه صورت پذیرفته است. این تحقیق با پیشنهاد های به منظور رفع نقایص مربوط به پایگاه چکیده پایان نامه های ایران، اعم گردآوری ، ثبت و ضبط استفاده بهینه از توصیفگرها و کلیدواژه ها و انجام تحقیقات مشابهی بر روی دیگر پایگاه های مرکز به پایان رسیده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتیجه گیری  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: خالقی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

          وضعیت وب سایت های ایرانی بر اساس معیار های عمومی ارزیابی شامل : سازماندهی پشتیبانی کننده، نوع ، هدف ، موضوع، زبان، چگونگی دسترسی، روزآمدی، پیوندها، ارائه خدمات و امکانات، و نوع قلمرو به منظور شناخت و آگاهی از حضور اطلاعاتی ایران در شبکه وب، بررسی و در نهایت پیشنهاد هایي ارائه شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را وب سایتی معرفی شده در پنج ابزار شامل سه موتور جستجو ( گوگل، لایکوز و یاهو )، راهنمای وب Iran Digest ، و کتاب " راهنمای وب سایت های مشهور ایرانی و سایت های مشهور خارجی بر روی وب" تشکیل می دهد. از این پنج ابزار، در مجموع 265 وب سایت به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات آن ها با استفاده از سیاهه ارزیابی محقق ساخته، گردآوری شد.

      به منظور آزمون سوال های پژوهش از جدول های توزیع فراوانی، آزمون مجذورکای و همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وب سایت های تحت پشتیبانی سازمان های دولتی، بیش ازا بخش خصوصی در شبکه حضور دارند. وب سایت های اطلاعاتی بیشترین حضور و وب سایت های خدماتی، خبری، و شخصی، کمترین حضور را در اینترنت داشته اند و بیش از نیمی از وب سایت ها نیز به ذکر هدف های خود توجهی نداشته اند. در اکثر وب سایت ها به بسیاری از موضوع ها از جمله موضوع های علمی، هنر و علوم انسانی، فرهنگ و علوم اجتماعی، کودکان، ورزش و... توجه نشده است. به منظور اشاعه اطلاعات، بیشتر از زبان انگلیسی و فارسی استفاده کرده اند و به ذکر تاریخ روزآمد شدن در صفحه وب سایت نپرداخته اند. تقریبا چگونگی دسترسی  به اکثر وب سایت ها به صورت مستقیم و رایگان بوده است و بیشتر در قلمرو com, ac, ir حضور داشته اند. بین خدمات و امکانات ارائه شده در وب سایت ها تفاوت معناداری وجود دارد. بیش از نیمی از وب سایت ها از صفحه اول با دیگر وب سایت ها پیوند برقرار کرده اند و محدوده جغرافیایي بیشتر آنها شهر تهران می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد های از جمله:

 ایجاد ضوابط و قوانین مشخص برای ثبت نشانی اینترنتی وب سایت ها، آگاهی، تشویق و ترغیب مراکز حقیقی و حقوقی به ایجاد وب سایت، ایجاد موتور جستجوی ایرانی به منظور شناسايی و جستجوی وب سایت های ایرانی، توجه به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و ارائه وب سایت های دوزبانه، غنی و پربار کردن محتوای وب سایت ها و ... ارائه شده است. کلیدواژه ها: اینترنت، وب سایت ایرانی، معیار های ارزیابی، منابع الکترونیکی، فناوری اطلاعات، ایران

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مأخذ -نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 60
نام نویسنده: تجعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر به ارزیابی نمایه های پایانی كتابهای فارسی منتشر شده در سال 1382 درحوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاكهای كمی استاندارد ایزو 999 پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است . جامعه پژوهش شامل كلیه كتابهای فارسی دارای نمایه پایانی درحوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال و موجود دركتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی در حوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال 1382 و موجود در كتابخانه استان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی كه از طریق جستجو درنسخه الكترونیكی كارنامه نشر شناسایي شد شامل 233 عنوان بود كه از این تعداد 168 عنوان در كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی در دسترس بود كه برای 168 عنوان در دسترس ، سیاهه ارزشیابی نمایه پایان كتاب تكمیل شد و نمونه گیری به عمل نیامد . یافته های پژوهش نشان داد كه

 1- میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 درنمایه های مورد برسی 49/54% می باشد .

 2- درصد كتابهای دارای نمایه پایانی 92/5 % ازكل كتاهای منتشر شده در این حوزه می باشد كه بیشترین میزان كتابهای دارای نمایه در رشته كتابداری (12/21% ) و كمترین در رشته علوم تربیتی ( 89/1% ) می باشد .

 3- نسبت میانگین حجم صفحه های نمایه به صفحه های كتاب در 168 عنوان كتاب برسی شده 22/3% می باشد.

 4- انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل 50% نمایه بنیادی و 50% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مداخل شامل نمایه ساده با 55/77 % و نمایه برون بافتی با 81/15 % و نمایه درون بافتی با 63/6% می باشد و ازنظر محتوا و پوشش شامل نمایه نامها با 3/33% و نمایه موضوعی 2/29 % و هر دو نمایه به تفكیك با 7/16% و نمایه تركیبی 83/20% می باشد.

 5- فقط در 95/5%نمایه ها یادداشت مقدمه وجود دارد.

6-بیشترین نوع ساختار مدخل ازنوع یك سطحی (55/77%) وكمترین نوع ساختار مدخل از نوع چهار می باشد.

 8-در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو تفاوت معنی داری وجود دارد به طوري كه رشته كتابداری با 43/65% بیشترین و رشته علوم تربیتی با 47/47% كمترین میزان رعابت استاندارد را دارد.

 9- از نظر رعابت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 در ناشران دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در پایان برای بهبود روند نمایه سازی پایان كتاب پیشنهاداتی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  نمايه پايان كتاب ، استاندارد ايزو 999 ، كتابهاي فارسی ، علوم اجتماعی ، نمايه سازی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: نقدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

     هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت كلی كتاب های ترجمه شده براساس متغیرهای نظیر: موضوع، زبان، نویسنده، كشور اصلی محل نشر، تجدید چاپ، نوع فعالیت ناشران، جنسیت و فعالیت مترجمان در زمینه های علوم پایه، مهندسی، كشاورزی، پزشكی بین سال های 1370-1379 می باشد. روش پژوهش كتابسنجی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه كلیه كتابهای ترجمه شده منتشر شده بین سال های 1370-1379 در حوزه های چهارگانه است، كه در آخرین ویرایش ( پایز 1381) لوح فشرده كتابشناسی ملی فهرست شده است. تعداد 6677 عنوان كتاب ترجمه شده در این لوح بازیابی شد و براساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمز گذاری شده و اطلاعات آن ها با توجه به سؤالات و هدفهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد كه از كل 6677 عنوان كتاب مترجم، در رده موضوعی علوم 2484 عنوان(2/37%)، پزشكی 2206 عنوان (1/33%)، مهندسی 1568 عنوان(5/23%) و كشاورزی 419 عنوان(2/6%)كتاب ترجمه شده است. تعداد ناشران فعال كشور 1505 ناشر می باشد. بررسی پراكندگی ناشران در این پژوهش نشان می دهد كه تهران با فراوانی 1184 ناشر 7/87% از ناشران كشور و شهرستانها با 321ناشر، 3/21% از ناشران فعال كشور را در عرصه كتاب های ترجمه شده در خود جای داده اند. از مجموع 6677 عنوان كتاب ترجمه شده، فقط 1671 عنوان (02/25%) مورد تجدید چاپ قرار گرفته است. از مجموع كتاب های ترجمه شده مورد بررسی 4921 عنوان كتاب یعنی 7/73% به صورت فردی و 1756 عنوان یعنی 3/26% درصدبه صورت گروهی ترجمه شده است. در ترجمه كتاب ها، 6719 مترجم مرد (68/79 درصد)، تعداد 1601 مترجم زن ( 97/18 درصد) و تعداد مترجم 113 تنالگان یا سازمان (35/1 درصد) مترجم نقش داشته اند. از 8433 مترجم تعداد 15 مترجم زن و 78 مترجم مرد از پركارترین مترجمان می باشند. به طور كلی روند انتشار كتاب های ترجمه شده در طی ده 70 سیر صعودی داشته است. ولی در سال 1371 و سال 1374 سیر نزولی كتاب های ترجمه شده مشاهده می شود. در مجموع آثار 6274 نویسنده خارجی طی ده هفتاد مورد توجه مترجمان داخلی قرار گرفته است. دو كشور انگلستان و آمریكا مجموعا با 5336 عنوان یعنی به میزان 91/79 درصد در عرصه كتاب های مترجم حوزه علوم، پزشكی، كشاورزی، مهندسی ایران حضور داشته اند. حدود 91 درصد كتاب ها از چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی ترجمه شده اند. بین نوع زبان و موضوع و همچنین كشور اصلی محل نشر و موضوع با اطمینان 99 درصد(P=./000) رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه

استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  كتابهای ترجمه شده ، كتابسنجي ، ترجمه ، مترجم ، انتقال اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 63
نام نویسنده: اصل كیا، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله ها و نویسندگان مقاله ها کتابداری و اطلاع رسانی مجله های تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی است. این پژوهش مقاله ها را با توجه به متغیرهای نویسنده ، زبان، موضوع، کشور، وابستگی سازمانی، ارجاع ها ، استنادها ، وضعیت روزآمدی، خود استنادی و چگونگی همکاری علمی مورد بررسی قرار داده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مقاله های چاپ و نمایه شده در تعداد 56 عنوان مجله کتابداری و اطلاع رسانی تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی در فاصله سالهای 2000-2004 می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش کتابسنجی انجام گرفته است. در مجموع تعداد 8942 مقاله در این دوران چاپ و نمایه شده است که به جهت حجم زیاد مقاله ها حدود 10 درصد از این مجموع یعنی 890 عوان مقاله بر طبق نمونه گیری منظم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روشهای آماری به کار برده شده در این پژوهش، از نوع توصیفی ( جداول فراوانی و درصد فراوانی) و نیز استنباطی ( مجذور کاي) می باشد. نتایج نشان داد که زبان تمام مجله های کتابداری و اطلاع رسانی پایگاه نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی، انگلیسی است. میانگین تعداد ارجاعها برای هر مقاله 22 مدرک است. ایالات متحده آمریکا و انگلستان مجموعا با حدود 68 درصد به ترتیب اولین و دومین مقام در تولید مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی این نمایه نامه را دارا هستند. همچنین، موضوع های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربران و استفاده کنندگان کتابخانه ها به ترتیب پر گرایش ترین موضوع های مقاله های این حوزه هستند. نرخ خود استنادی در میان کل مقاله های مورد بررسی، 24.75 درصد است. دانشگاهای Univ calif los Angeles, Penn state, City univ london, Indiana university, Missouri به ترتیب پنج دانشگاه پرکار در زمینه تولید علمی مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی هستند. طبق نتایج به دست آمده Williams P, Tenopir, Spink A. Perkel JM, Nicholas D, Thelwall M, Constans A از نویسندگان پر بسامد حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نمایه نامه مورد نظر هستند. 51.12 درصد از مقاله های تولید شده به صورت کار فردی و 48.78 درصد از آنها در قالب کار علمی گروهی انجام گرفته است. حدود نیمی از کل مقاله های مورد بررسی ( 51.12 درصد) در دوره زمانی مورد بررسی مورد استناد قرار گرفته بودند. دو سال اول پس از انتشار یک مقاله، پر استناد ترین سالهای یک مقاله هستند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی ، تحلیل استنادی ، کتابداری و اطلاع رسانی ، ارجاع ، استناد ، خود استنادی ، روزآمدی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 64
نام نویسنده: حسن زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 420 مدیر کل مستقر در 21 وزارتخانه و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. از بین 420 مدیر کل بر اساس فرمول حجم نمونه 294 مدیر کل به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع و تمام پرسشنامه های توزیع شده گردآوری شد. برای آزمو ن فرضیه ها از آزمو ن تحلیل واریانس، t، مجذور کا و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که:

- بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود دارد.

- میانگین کل نمره وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین هرکدام از آنها پایين تر از نمره سازمان OECD می باشد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و دانش مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد.

-بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمانها رابطه وجود دارد.

- بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد.

نتایج همچنین نشان داد بطر کلی وضعیت عوامل زیر ساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نمی باشد.

در پایان ضمن ارائه پیشنهاد های عملی و همچنین پیشنهاد هایي برای پژوهشهای آتی پف با توجه به زیر ساخت های مورد مطالعه مدلی برای مدیریت دانش سازمانی پیشنهاد شده است.

 فهرست مطالب -فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، به اشتراک گذاری دانش ، زیرساخت ها ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دولت الکترونیک

    123   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.