دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   12345678   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط باقري، نادر
تعداد نتایج به دست آمده: 79 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 298
نام نویسنده: شجاعیان، مریم
نویسنده دوم: گرایلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 299
نام نویسنده: مجیری نژاد، مهناز
نویسنده دوم: سروی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 302
نام نویسنده: دست ورزی، عذرا
نویسنده دوم: غلامعلی پور، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: علی نژاد، تکتم
نویسنده دوم: نخعی، محبوبه
نویسنده سوم: مظفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) از دانشجویان پنج دانشکده دانشگاه فردوسی(ادبیات، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و الهیات) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش هیجانی شوت و همکاران(1998، بر اساس دیدگاه مایر و سالووی، 1990)بر روی آنها اجرا شد.این آزمون دارای 33 سوال می باشد که هر سوال 5 گزینه دارد و از 1 تا 5 نمره گذاری می شود.برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین دو گروه دختران و پسران دانشجو آزمون تی گرفته شد.نتایج آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

 

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 308
نام نویسنده: انفرادی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 49
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و ارتباط آن با جنسیت، وضعیت تأهل و دانشکده محل تحصیل می باشد. در این تحقیق کل جامعه آماری شامل 16803 نفر و 318 نفر مورد پرسش قرار گرفتند ابزار تحقیق پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات موردنظر بود.

نتایج نشان داد که دانشجویان پسر با میانگین اختلال 29/20 واز دانشجویان دختر با میانگین 03/20 دارای مشکل بیشتری می باشند. دانشجویان در مقیاس های چهار گانه به ترتیب اختلال در کنش اجتماعی(07/7) اختلال در علائم جسمانی (9/4) اختلال اضطراب و خواب (2/5) و اختلال افسردگی (8/2) نشان دادند. در بین دانشجویان افراد مجرد نسبت به متأهل دارای بیشترین میزان اختلال بودند. همچنین در میان دانشکده های مختلف دانشکده ادبیات بیشتر از سایر دانشکده ها اختلال نشان دادند.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 319
نام نویسنده: کلاهی، فهیمه
نویسنده دوم: بی غم، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

افراد در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی از مهارتهای مقابله ای که شیوه های منحصر به فرد برخورد بامشکلات هستند استفاده می کنند . بعضی افراد شیوه های کار آمد ( مساله محور هیجان محور ) و عده ای هم شیوه های ناکار آمد را بکار برده و در نتیجه از حل عمده مسائل فشار زای زندگی بر نمی آیند . پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارتهای مقابله با فشار روانی والدین دارای کودک کم توان ذهنی در مقایسه با والدین دارای کودک عادی انجام گرفته است . برای سنجش شیوه های مقابله از پرسشنامه مهارتهای مقابله ای لازاروس استفاده شده است . این پرسشنامه که توسط 120 نفر والدین دارای کودک کم توان ذهنی و کودک عادی که به خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای از جامعه آماری مدارس مشهد انتخاب شده بودند . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Spss-ww واستفاده از روشهای آماری ، آماری t  و تحلیل واریانس انجام شد . نتایج نشان داد بین میانگین های نمرات مهارتهای مقابله ای در والدین کودکان عادی و والدین کودکان عقب مانده ذهنی معنادار است . در مقایسه میانگین نمرات مسئولیت پذیری در مادران عادی و مادران عقب مانده ذهنی نسبت به مادر و پدر عادی بالاتر است . یعنی بیشتر از مقابله های ناکار آمد استفاده می کنند . و در مقایسه میانگین نمرات حمایت اجتماعی در پدران عقب مانده ذهنی و مادر عقب مانده ذهنی نسبت به مادرو پدر عادی بالاتر است . یعنی پدران و مادران عقب مانده ذهنی بیشتر از روشهای مقابله ناکار آمد استفاده می کنند . و در نتیجه آسیب پذیر می شوند . با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شده در زمینه استفاده از شیوه های مقابله ای مسئله محور بین دو گروه پدران کودکان عادی و مادران دارای کودک کم توان ذهنی با مادران کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی تفاوت معنادار وجود دارد  

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سلطانی، اسماعیل
نویسنده دوم: حسن پور، امین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: ارجی فرد، انسیه
نویسنده دوم: زنگنه، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

بررسی رابطه ای الگوهای ارتباطی والدین و هویت جنسی کودکان در شهرستان خواف با این هدف انجام شد . که اولا این متغیرها و تاثیر آنها را بر یکدیگر مورد سنجش قرار دهیم و ثانیا چون خانواده اولین محیط اجتماعی است که کودکان در آن رشد می کنند ارتباط والدین را با کودکانشان در شکل گیری هویت بی تاثیر ندانستیم و آن را مورد سنجش قرار دادیم . در این پژوهش تنها رابطه بین هویت جنسی پسران و روابط  مثبتشان با والدین رابطه معناداری پیدا کردیم . نمونه مورد بررسی ما 80 دانش آموز دختر و پسر به طور تصادفی در دبستان شهید اسماعیل زنگنه شهرستان خواف بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . در تجزیه وتحلیل از شاخص های آماز توصیفی و استنباط استفاده شده است . و نتایج حاکی از آن است که بین رابطه والد و کودک و هوششان رابطه معناداری به دست نیامد .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: صدری، محبوبه
نویسنده دوم: غلامی، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس و افسردگی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بوده است. در این پژوهش دانش آموزان از پایه های دوم و سوم شرکت داشتند (در هر پایه 90 نفر ) . برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS  استفاده شد . اعتبار حاصل برای پرسشنامه DASS  از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی 81 ٪ ، اضطراب 72 ٪ و استرس 81 ٪ می باشد . تحلیل داده ها نشان میدهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان دختران نوجوان پایه های دوم و سوم میباشد هر چند این تفاوتها با آزمون آماری t فقط در سطح 593/· ، 224/· ، 434/· ، معنادار بوده است .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   12345678   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.