دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    12345   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط مهرام، بهروز
تعداد نتایج به دست آمده: 45 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 93
نام نویسنده: معتمد، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 40
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: كرمی، مرتضي
نویسنده دوم: غلامي، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

 

ندارد

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 108
نام نویسنده: صدر الهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: حسنی رخ، رفعت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

 

 

 

 

 


فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: هاشمی فخر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراكز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش مشهد می باشد كه دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره1 ) و میزان نظارت ( شماره2 ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر آمده است.: 1- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 2- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 3- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملكرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملكردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری  پرسشنامهاستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: كنعانی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هنگامی که ضرورت استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر بهره وری مطرح می گردد برنامه ریزی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و از آنجا که برای برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه ، اطلاعات مطمئن ، جامع و صحیح مورد نیاز می باشد، فرآیند نیاز سنجی آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد .( زرین مهر -1377 چکیده)

هدف اصلی انجام این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق (5) در سراسر استان خراسان می باشد طی این پژوهش به این سوالات پاسخ داده شده است :

1-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مدرک تحصیلی (به ترتیب اولویت ) چیست ؟

2-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مناطق مختلف (به ترتیب اولویت) چیست؟

3-     نیازهای آموزشی مربیان بر حسب جنسیت ( به ترتیب اولویت) چیست؟

4-     نیاز های آموزشی مربیان برحسب موضوع تدریس (کلاس) کدام است؟

برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است و با استفاده از تکنیک دلفی ،ابتدا پرسشنامه بازپاسخی تهیه و در اختیار 60 نفر از مربیان کارشناس ودست اندر کار طرح قرار گرفت (که افراد نمونه بصورت تعمدی انتخاب شدند) لازم به ذکر است از مجموع 60 پرسشنامه تعداد22 پرسشنامه وصول گردید . دراین پرسشنامه از مربیان خواسته شد تا حداقل فهرست 5 نیاز آموزشی را برحسب اولویت ذکر نمایند . پس از جمع آوری پرسشنامه اولیه ، پرسشنامه نهایی با21 سوال بسته پاسخ و یک سوال با ز پاسخ تدوین گردید و پرسشنامه هایی در اختیار افراد نمونه که تعداد 300/2 نفر بودند قرار گرفت . از مجموعه پرسشنامه ها ی ارسال شده تعداد 362 پرسشنامه واصل گردید.

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار spss، نتایج کل زیر حاصل گردید.

1-     بهره گیری از وسایل و امکانات کمک آموزشی  با میانگین 766/6 بعنوان اولین اولویت کیه مربیان معرفی شده است.

2-     کامپیوتر و شیوه بهره گیری از آن با میانگین 677/6 دومین اولویت نیازها اعلام گردیده است.

3-     شیوه ها ی آموزشی اصول عقاید سومین اولویت نیازها به خود اختصاص داده است که میانگین آن برابر با 438/6 می باشد.

4-     شیوه ها ی آموزش مهارتهای شغلی با میانگین 320/6 در اولویت چهارم نیازها است .

5-     میانگین 313/6 «مشاوره و راهنمایی » را در ردیف پنجم قرار داده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: ذبیحی حصاری، نرجس خاتون
نویسنده دوم: ابراهيمي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

امروزه اوقات فراغت بعنوان یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب می شود و غفلت از نحوه ی گذران آن بخصوص در مورد نوجوانان و جوانان می تواند فاجعه ای ملی در پی داشته باشد . لذا برای استفاده بهینه از این اوقات تدارک برنامه هایی احساس می شود که هم به نحو احسن به پر کردن و غنی سازی این اوقات بپردازند وهم در جلوگیری از انحرافات و کجروی هاي اجتماعی موثر باشد دراین راستا طرح میثاق 5 فعالیت ها و برنامه هایی را برنامه ریزی و اجرا کرده است که در این پژوهش سعی شده در خصوص این فعالیت ها از شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آید برای انجام این امر از بین جامعه ای که شامل تمام شرکت کنندگان طرح میثاق راهنمایی و دبیرستان استان خراسان می باشد نمونه ای برحجم 1129 نفر مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر که با روش زمینه یابی (پیمایشی) صورت گرفته است برای نظرسنجی از شرکت کنندگان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده که نتایج ذیل حاصل گردیده است:

درمورد سوالات کلی ، بیشترین رضایت شرکت کنندگان در مقوله مهارت مربی جهت ارائه مطلب و کمترین رضایت آنان در خصوص امکانات و وسایل مورد نیاز اعلام شده است.

در خصوص اردوها ، شرکت کنندگان از نحوه برخورد مسئولین اردو بیشترین رضایت را داشته اند و کمترین رضایت خود را از مسابقات علمی اردوها بیان نموده اند.

در خصوص برگزاری مسابقات و جشنواره ها ، آنان بیشترین رضایت خود را نحوه ی برگزاری مسابقات و کمترین رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت ایجاد روحیه رقابت سالم بیان نموده اند.

در مورد فعالیت ها ی قرآنی ،شرکت کنندگان بیشترین میزان رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت انس با قرآن کریم و کمترین رضایت خود را از منابع و کتب استفاده شده در این کلاسها اعلام نموده اند.

در خصوص فعالیت ها ی عقیدتی – سیاسی ،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان مربوط به تعداد جلسات پرسش وپاسخ وکمترین رضایت انان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت کسب توانایی درتحلیل مسایل سیاسی اعلام شده است .درفعالیت های فرهنگی –هنری،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان از تاثیراین کلاسها جهت پرورش خلاقیت ها وتوانمندیهای احساسی وعاطفی وکمترین میزان رضایت انها از تاثیر این کلاسها جهت  اشنایی با فرهنگ ایرانی واسلامی اعلام شده است .در خصوص فعالیت های فنی –حرفه ای ومهارت های شغلی بیشترین رضایت شرکت کنند گان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت اشنایی با حرفه وشغل مورد نظر می باشد و کمترین میزان رضایت خود را مورد تاثیر حضورمتصدیان مشاغل مختلف در جلسات گروهی جهت اشنایی با حرفه مورد نظر اعلا م نموده اند.

در خصوص فعالیت های تقویتی شرکت کنندگان مربوط  به تاثیراین کلاسها جهت ایجاد سلامتی ونشاط روحی بوده است وکمترین میزان رضایت انان درخصوص وسایل وامکانات ورزشی اعلام شده است .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري- پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده: ریحانی شورچه، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

این پژوهش به منظور مقایسه جوسازمانی ورابطه آن بامیزان تمایل کارکنان به مشارکت درتصمیم گیری سازمانی  درموسسات اموزشی عالی دولتی وغیر انتفاعی شهر مشهد صورت گرفته است بانظربه اینکه جو سازمانی ارتباط نزدیکی بابرخی از عوامل موثر درکارکرد واثر بخشی سازمانها ازقبیل ؛روحیه وانگیزش کارکنان ومیزان تعارض دارد ازسوی دیگر مشارکت کارکنان وتصمیم گیریهای سازمانی درمیزان رضایت، تغییرنگرش ،روحیه کارکنان،اثربخشی وکارآیی سازمان موثر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جوسازمانی ورابطه ان با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیریهای سازمانی درموسسات اموزش عالی دولتی وغیر انتفاعی پرداخته است .گروه مورد مطالعه دراین پژوهش راکلیه کارکنان رسمی،پیمانی وقراردادی موسسات اموزش عالی دولتی(N=1641)وموسسات اموزش عالی غیرانتفاعی(N=927)تشکیل می دهند.گرداوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه ازطریق نمونه گیری  توامان خوشه ای وتصادفی ساده صورت گرفته است (N=210)که این اقدام بانظربه گسترده بودن حجم جامعه اماری انجام شده است به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز ازدو پرسشنامه جوسازمانی (هالپین وکرافت)ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری (محقق ساخته )استفاده شده است .برای تعیین پایایی پرسشنامه ازروش الفای کرونباخ استفاده شده است که ضریبت پایایی پرسشنامه جوسازمانی ومعادل91/0وضریب پایایی پرسشنامه میزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری معادل94/0به دست امده است  وبرای مطالعه روایی هردو پرسشنامه ازدو شیوه همسانی درونی وداوری تخصصی بهره گیری شده است درانجام این پژوهش ،اطلاعات جمع آوری شده ازپرسشنامه ها جهت ازمون فرضیه ها وپاسخگویی به سوالات پژوهش بااستفاده از نرم افزارspss14مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.که این نتایج حاصل گردید:موسسات اموزش عالی ،غیر انتفاعی دارای جوبازتری نسبت به موسسات آموزش عالی دولتی می باشند،بین جوباز ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری رابطه ای مستقیم ومعنادار وجود ندارد ،بین مولفه های جوسازمانی در هردو نظام تفاوت معنی داری وجود دارد ،بین همبستگی میان جوسازمانی ومیزان تمایل به مشارکت در دو نمونه موسسات اموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 195
نام نویسنده:  كاظمي، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 224
چکیده: 

پژوهش حاضر ،‌در جهت فهم كاركرد مديريت آموزشي در زمينه با توسعه و تحول بخشي به نظام ارزشي دانش آموزان دختر دوره دبيرستان انجام شده است.بدين منظور ،پنج مؤلفه عمده مديريتي شامل برنامه ريزي ، رهبري،نظارت و كنترل، سازماندهي و ارتباط از طريق بررسي آثار صاحب نظران اين حوزه تعيين شد.در مورد رشد نظام ارزشي دانش آموزان پس از بررسي نظريه هاي مربوط ، نظريه نظام ارزشي گريوز [كه تقريباً از حيث ساختار منطبق با نظام ارزشي فنري استاد مطهري (ره)است] مبنا قرار گرفت . به دليل تأكيد بر فهم پديده در اين پژوهش ، روش كيفي انتخاب گرديد . راهبرد پژوهش ، مطالعه موردي ، و فنون جمع آوري داده عبارت بودند از: مصاحبه نيمه سازمان يافته با مدير و معاونين ،مشاهده نامنظم و مصاحبه روايي با دانش آموزان مشاركت كننده .براي افزايش اعتبار ، از روش سه سويه سازي، بررسي مجدد توسط مشاركت كننده ها ،كدگذاري مجدد و روش هاي شبه آماري استفاده شد و اعتبار توصيفي ، نظري و تفسيري در روند پژوهش مد نظر قرار گرفت .پژوهشگر براي انجام پژوهش به مدت سه ماه در دبيرستان مورد مطالعه حضور يافت و به جمع آوري داده ها پرداخت. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه مجموعه مديريتي مدرسه در پنج مؤلفه مديريتي از نظر برنامه ريزي ، ساختار نايافته ، از نظر سازماندهي ، بروكراتيك ، از نظر رهبري ،‌استبدادي ، از نظر نظارت و كنترل ، انضباط مدار واز نظر ارتباط ، سلسله مراتبي مي باشند.به لحاظ نظام ارزشي ، دانش آموزان  در چهار سطح از سطوح هشت گانه نظريه گريوز جاي مي گيرند . از تطبيق اين يافته ها با نظريه شاين به نظر مي رسد كه ويژگي هاي مديريتي فوق كه عمدتاً با كاركرد ناقص بر استفاده از رويكرد هاي رفتاري در پرورش ارزش ها تكيه دارد ، احتمالاً به پرورش انسان هايي خودياب ، پيچيده و حتي اجتماعي منجر نمي شود .بر اين اساس ،‌برونداد اين نوع نظام مديريتي ، به فرض مؤثر بودن آن، احتمالاً در توليد انساني عمدتاً عقلائي -اقتصادي است. چنين ادعايي با آرمان نظام آموزشي دوره متوسطه در ايران همسو نمي باشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد
استاد مشاور دوم: امين يزدي، سيد امير


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: نیازی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش بینی متغیر میزان همگرایی دبیران بر اساس نوع نفوذ مدیر انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه ناحیه 6 مشهد می باشد که در سال تحصیلی 87-86 به صورت رسمی ( غیر حق التدریسی  ) و تمام وقت در مدارس دولتی و نیز دبیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه ناحیه 6 مشهد ( که در هفته 14 ساعت به تدریس اشتغال داشته و حداقل 2 سال سابقه همگاری با مدرسه مورد نظر را داشته اند ) می باشد . نمونه تحقیق شامل 130 نفر بوده و از پیمایشی و همبستگی است که به بررسی 3 سئوال اصلی و 3 سئوال فرعی می پردازد . نتایج تحقیق برای سوالات اصلی نشان داد که : 1-     همگرایی دبیران در مدارس متوسطه بالاتر از متوسط است .

2-     بیشترین منبع قدرت نفوذ مورد استفاده مدیران در مدارس نوع قدرت نفوذ مرجعیت است .

3-     بر اساس منبع قدرت نفوذ تخصص مدیران می توان میزان همگرایی گروهی معلمان را پیش بینی کرد .

نتایج تحقیق برای سوالات فرعی در سطح فرعی در سطح آلفای برابربا  001/0 نشان داد که : 1-     میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

2-     بین میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

3-     میزان همگرایی گروهی دبیران مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد راهنمای دوم: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل

    12345   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.