دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    1234567891011121314151617   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
تعداد نتایج به دست آمده: 165 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 98
نام نویسنده: مزدارانی، كامران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعارض معلمان مدارس راهنمایي شهرستان دماوند انجام گرفت. فرض اساسی در این پژوهش آن است كه بین جو سازمانی و میزان تعارض معلمان مدارس راهنمایي رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد جو سازمانی كه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته عبارت اند ازجو باز و جو بسته، همچنین میزان تعارض به سه سطح كم، بهینه و زیاد تقسیم شده است. نمونه مورد پژوهش از طریق روش خوشه ای چند مرحله ای از بین معلمان مدارس راهنمايی دولتی پسرانه و دخترانه دماوند به تعداد 123 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ كه توسط هالپین و گرافت ( 1963 ) به منظور تعیين نوع جو سازمانی مدارس ساخته شده است و یك پرسشنامه میزان تعارض كه توسط دوبرین برای سنجش میزان تعارض ساخته شده كه هردو پرسشنامه توسط معلمان پاسخ داده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی است. روش های آماری مورد استفاده عبارتند از شاخص های آمار توصیفی و آزمون همبستگی برای تعيین نوع رابطه بین جو سازمانی مدارس و میزان تعارض معلمان و آزمون t برای مقایسه جو سازمانی مدارس دخترانه و پسرانه و مقایسه میزان تعارض معلمان مرد و معلمان زن. نتایج آزمون فرض ها چنین شد كه : 1- بین جو سازمانی و میزان تعارض معلمان رابطه وجود دارد كه این رابطه در سطح 001/0 معنی دار است به تعبیر دیگر میزان تعارض معلمان در مدارس دارای جو بسته بیشتر از میزان تعارض معلمان در مدارس دارای جو باز است. 2- بین جو سازمانی مدارس دخترانه و مدارس پسرانه تفاوت وجود دارد كه این تفاوت در سطح 001/0 معنی دار است به تعبیر دیگر مدارس پسرانه بازتر از مدارس دخترانه است. 3- بین ميزان تعارض در معلمان زن و معلمان مرد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح 05/0 معنی دار است، به تعبیر دیگر معلمان زن از تعارض بالاتری نسبت به معلمان مرد برخوردارند. در این بررسی همچنین به سوالات جنبی پژوهش پاسخ داده شد و نتایج به این صورت است است كه: 1- بین رفتارهای حمایتی و غیر دستوری مدیران و میزان تعارض معلمان رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح001/0 معنی دار است. 2- بین رفتارهای همكارانه، صمیمی و متعهدانه معلمان و میزان تعارض رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح 001/0 معنی دار است. 3- نگرش معلمان زن و معلمان مرد نسبت به رفتارهای حمایتی، غیر دستوری و غیر مانعتی مدیران تفاوت دارد كه این تفاوت در رفتارهای حمایتی و غیر دستوری در سطح 001/0 معنی دار است. 4- نگرش معلمان زن و معلمان مرد نسبت به رفتار همكاری، صمیمی و متعهدانه خودشان تفاوت دارد و این تفاوت در سطح 001/0 معنی دار است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است كه جو بسته در ایجاد و تشدید تعارض معلمان اثر می گذارد. نتیجه دیگر این كه جو مدارس دخترانه بسته تر از جو مدارس پسرانه است به همین علت میزان تعارض زنان بیشتر از مردان شده است.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منايع و مأخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حقاني، حميد
استاد مشاور دوم: بذرافشان، مجتبي


>>
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: یعقوبی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: ندارد
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 187
نام نویسنده: عامری، محمد رضا
نویسنده دوم: چوپان وفا، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ازدواج در شهرستان بشرویه می باشد.این تحقیق را بر اساس اینکه در این شهرستان بنابر آمارگیری که به عمل آمده است،ازدواج آسانتر و طلاق کمتر بوده است،انجام گرفته است.بنابراین ما بدین منظور60 نفر از آقایان و خانمهای سطح شهر بشرویه را که بین18 تا30 سال بودند به طور تصادفی انتخاب  کردیم که همه این 60نفر مورد بررسی قرار گرفقتند. در این پژوهش یک سوال اصلی وجود دارد که معیارهای انتخاب همسر را مشخص می کند.پس آزمودنیها بر اساس پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر قبل از ازدواج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان با استفاده از شاخص های آمار توصیفی به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 99
نام نویسنده: رجب زاده، رقيه
نویسنده دوم: آهي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 58
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: اولادی، فرشته
نویسنده دوم: نورمحمدي، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 102
نام نویسنده: جوازی طرقی، صغري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 109
نام نویسنده: شمس، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

     هدف تحقیق حاضر مقایسه سطح یا تراز تغيیرات ثبات هیجانی (Emotional stability ) و رفتار تكانه ای (Impulsivity ) در بین زندانیان زندان باز و بسته است. در این تحقیق طرح های شبه تجربی از روش طرح آزمون مقدماتی و نهایي یا گروه كنترل و با استفاده از گزینش تصادفی استفاده شده است. بدین منظور دو نمونه 30 نفری از زندانیان مرد به دو گروه آزمایش و كنترل واگذار گردیدند. در این تحقیق از آزمون C.A.Q (clinical Analysis Questionaire ) استفاده شده است. فرضیه های مورد تحقیق در این آزمون عبارتند از:

     بین نمرات مقیاس C (ثبات هیجانی) و F ( رفتار تكانه ای) زندانیان زندان باز نسبت به زندانیان زندان بسته تفاوت معناداری وجود دارد. از هر دو گروه ( كنترل و آزمایش) قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل آزمون به عمل آمد. با استفاده از روش آماری آزمون t برای گروه های همبسته داده های آزمون C.A.Q مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون منجر به رد فرض تحقیق و تایيد فرض صفر مبنی بر اینكه بین نمرات C و F زندانیان زندان باز و بسته تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های اضافی تحقیق مشتمل به تفاوت معنادار در مقیاس Ps آزمون C.A.Q بود. بدین صورت كه از بین 28 مقیاس آزمون C.A.Q زندانیان ساكن در زندان باز نسبت به زندانیان ساكن در زندان بسته تفاوت معناداری در جهت كاهش نمرات Ps از خود نشان دادند

فهرست مندرجات - بحث و نتیجه گیری- منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 110
نام نویسنده: رستگار مقدم ابراهیمیان، سوسن
نویسنده دوم:  خوش چهره، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 103
نام نویسنده: كاظمی، بي بي فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 104
نام نویسنده: شفائی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

    1234567891011121314151617   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.