دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


    123456789   >

پایان نامه های راهنمایی شده توسط آهنچيان، محمد رضا
تعداد نتایج به دست آمده: 87 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 28
نام نویسنده: جواهری، محمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: خانلر، محمد جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 82
چکیده: 
نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی به اهداف از پیش تعین شده سازمان ها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در اتتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می رسد در نوشتاری که پیش رو دارید سعی بر آن است با ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبکهای انتخابی مدیران بررسی شود. برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری با توجه  به محدودیتها و عوامل مزاحم در تحقیق مدیران دبیرستانهای نواحی 7گانه شهر مشهد می باشد که 50 نفر از مدیران از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و همچنین از دبیرستانهای مورد بررسی 150 دبیر انتخاب شدندکه به پرسشنامه های روش سنجي پاسخ دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات 2 پرسشنامه روش سنج و نگر ش سنج تدوین كردند که پرسشنامه روش سنج در اختیار دبیران و پرسشنامه نگرش سنج در اختیار مدیران قرار داده شد.پاسخ های پرسشنامه نگرش سنج در بر گیرنده 4 نوع نگرش نسبت به انسان( نگرش بد بینانه- نگرش متمایل به بد بینانه- نگرش خوشبینانه- نگر متمایل به خوشبینانه) بود و پرسشنامه روش سنج نیز روش مدیران را در 3 حیطه (رابطه مدار- وظیفه مدار و بینابین) مشخص نمودند.مدیران در 4 گروه، علوم اداری و اقتصادی فنی و مهندسی(به انضمام ریاضی – فیزیک) علوم پایه، علوم انسانی، و الهیات تقسیم بندی شدند.اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار کامپیوتریSPSS و با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن مورد بررسی قرار گرفت که تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل حاصل گردید:1-  بین نگرش مدیران نسبت به انسان با توجه به رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

2-  نگرش مدیران گروه علوم اداری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران خوشبینانه تر می باشند و برعکس مدیرانی که از رشته های علوم انسانی و الهیات فارغ التحصیل شده اند از نگرش بدبینانه تری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران برخوردار هستند.

3-  بین رشته های تحصیلی مدیران با سبکهای انتخابی شان و همچنین بین نگرش آنان با سبکهای انتخابی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

4-  در بعد تصمیم گیری تفاوت معنی داری بین مدیران با رشته های تحصیلی مختلف مشاهده گردید که در این میان مدیران رشته های علوم پایه بیشتر از روشهای رابطه مدار استفاده نمودند و برعکس مدیران گروه علوم انسانی و الهیات بیشتر از روشهای ضابطه مدار استفاده می کردند.


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: حسینی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: ایران پناه، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: طیوری، محمد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: مزینانی، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: اكرمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: مهتدی، مرضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: خواجه، بتول
مقطع تحصیلی: 
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: ربانی هومانی، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا

    123456789   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.