دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


پایان نامه های راهنمایی شده توسط سعيدي رضواني، محمود
تعداد نتایج به دست آمده: 10 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 194
نام نویسنده: امیری، غلامحسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر میان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و جهت انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه های استفاده گردید . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، پرسشنامه فناوری اطلاعات با ضریب پایایی 94/0 و پرسش نامه مدیریت دانش با ضریب پایایی 87/0 می باشد . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (t-test)t استفاده شده است.

نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات و نگرش به مدیریت بر دانش تأثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعات دارای چهار مؤلفه رایانه ، نظام اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون اداری است. مدیریت دانش نیز شامل هشت مؤلفه اهداف دانش ، شناسایی دانش ، اکتساب دانش ، توسعه دنش ، اشتراک دانش ، بهره گیری دانش ، نگهداری دانش و ارزیابی دانش می باشد. در بررسی میان هر یک از متغیرها با مؤلفه های فناوری اطلاعات و مؤلفه های مدیریت دانش ، مشاهده گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش نسبت به مدیریت دانش تأثیر معناداری ندارد. فقط به کارگیری فناوری اطلاعات بر مؤلفه نگرش نسبت به نگهداری دانش تأثیر معنا داری دارد.

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  فناوری اطلاعات ، نگرش ، مدیریت دانش ، مدیران ، دانشگاه فردوسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 197
نام نویسنده: مشكاني، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 249
چکیده: 

الگوي سيپ الگويي است كل نگر و جامع كه مي تواند يك برنامه را بصورت سيستماتيك و همه جانبه بررسي كند . در اين مطالعه براي بررسي زمينه، درونداد،فرايند و برونداد در جهت ارزيابي عملكرد برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي مشهد استفاده شد.در بخش زمينه ،ضمن تجزيه و تحليل اسناد موجود، با 28 نفر از جمله مسؤولان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ،‌معاونين و كارشناسان اين دفتر ، مدير فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه و كارشناسان اين مديريت ،دبيران تشكلهاي دانشجويي و مسؤولين كانونهاي فرهنگي و هنري دانشگاه مصاحبه شد، در بررسي درونداد برنلامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه در جهت مشخص كردن امكانات و منابع مالي و منابع انساني و راهبردها و رويه ها، با مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ،مدير فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي مشهد و كليه كارشناسان اين مديريت مصاحبه به عمل آمد.در بررسي فرايند علاوه بر مصاحبه با تمام افرادي كه در بخش زمينه با تمام آنان مصاحبه به عمل آمد 5برنامه مديريت فرهنگي و فوق برنامه كه در سال 1387 برگزار شد مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت.در بررسي برونداد هم تعداد 356 پرسشنامه محقق ساخته با 55 عبارت جهت بررسي ميزان تاثير برنامه هاي مديريت فرهنگي بر روي دانشجويان با توجه به نظرات آنها با مؤلفه هاي هويت ديني،هويت ملي،بينش سياسي ، پرورش نيروهاي توانمند،مقوله هاي فرهنگي و هنري، ازدواج،اوقات فراغت و شادي و نشاط و در نهايت ميزان رضايت كلي دانشجويان از برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه توزيع شد.جامعه مدنظر در بخش برونداد شامل 5549 نفر از دانشجويان سال آخر دانشگاه فردوسي بودند.روش تحقيق ارزيابي است. جهت جمع آوري اطلاعات درارزيابي زمينه ، درونداد و فرايند ضمن بررسي و تجزيه و تحليل اسناد و مدارك موجود از مصاحبه استفاده گرديده است.

از نتايج اين پژوهش آنكه عملكرد برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه فردوسي در سطح بسيار نامطلوب ارزيابي مي گردد. نيازسنجي در بخش زمينه صورت نمي گيرد و مديران فرهنگي دانشگاه از بستر محيط اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ، پتانسيل ها و موانع آن جهت تحقق اهداف برنامه ها اطلاع كافي ندارند.

به برنامه ريزي با توجه به اصول علمي ، بي توجهي صورت مي گيردو اغلب برنامه ها بدون توجه به نيازهاي دانشجويان برگزار مي گردد

در بخش برونداد امكانات ،منابع انساني ، منابع مالي و بودجه كافي براي برگزاري برنامه ها و جود دارد،اما منابع دروندادي به خوبي مديريت نمي شوند و به نحوه ي تخصيص منابع مادي و امكانات براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي با دشواريهاي فراوان روبرو است. فرايند اجرايي و نحوه ي اجراي برنامه ها توسط مديريت فرهنگي و فوق برنامه بسيار نامطلوب است و بخش برونداد مشخص مي كند كه تأثير برنامه هاي مديريت فرهنگي و فوق برنامه با توجه به مؤلفه هاي پژوهش و ميزان رضايت كلي دانشجويان از برنامه هاي اين مديريت به طور معناداري از نمره ميانگين پايين تر و در حد اندكي بوده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  ارزشيابي سيپ ، برنامه هاي فرهنگي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 215
نام نویسنده: حسين پناه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

تحقیق پیمایشی حاضر به منظور"بررسی نگرش دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور به درس دین وزندگی و عوامل مؤثر بر آن " صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانش¬آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور تشکیل می¬دهند که از هر دو جنس و در رشته های انسانی و تجربی در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل مشغول بوده اند. در این پژوهش ، 327 نفربه عنوان حجم نمونه وبا استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد.ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه نگرش به درس دین وزندگی،نگرش به معلم و پرسشنامه هویت دینی بود. بنابر نتایج تحلیل عاملی، نگرش به سه مؤلفه جذابیت، اهمیت و فهم درس دین وزندگی به عنوان متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که: الف- بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی،نگرش دانش آموزان نسبت به سه مؤلفه جذابیت، اهمیت و فهم،نسبتاًمطلوب بوده است. ب- بر اساس نتایج حاصل از آزمونt در مورد تأثیر جنسیت بر نگرش، در مؤلفه¬های جذابیت و فهم، دانش¬آموزان دختر نگرش "نسبتاً نامطلوب" به درس دين وزندگي داشتند ولي در مؤلفه اهميت،تفاوت معناداري در نگرش دانش¬آموزان بر حسب جنسيت وجود نداشت. در مورد تأثير طبقه اجتماعي –اقتصادي بر نگرش، در مؤلفه جذابيت، دانش¬آموزان مناطق بالا شهر نگرش "نسبتاً نامطلوب" و در مؤلفه فهم،دانش¬آموزان پايين شهر، نگرش "نسبتاً نامطلوب" به درس دين و زندگي داشتند. در مؤلفه اهميت،تفاوت معناداري بين نگرش دانش¬آموزان دو طبقه بالاشهر و پايين شهر وجود نداشت. در مورد تأثير رشته تحصيلي بر نگرش ، در مؤلفه جذابيت، دانش آموزان رشته¬هاي تجربی،نگرش "نسبتاً نامطلوب"به درس دين وزندگي داشتند. ولي در مؤلفه اهميت وفهم،تفاوت معناداري در نگرش دانش¬آموزان بر حسب رشته وجود نداشت. ج- بر اساس نتايج حاصل از همبستگي پيرسون، در مورد رابطه متغیرهای نگرش به معلم، هویت دینی و نگرش به درس دين وزندگي، بين سه متغیر فوق، همبستگي مثبت مشاهده شد. درمورد رابطه معدل و نگرش به درس دين و زندگي، بين معدل و نگرش به مؤلفه هاي سه گانه رابطه¬ای مشاهده نشد. د- بر اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون به روش همزمان: در ارتباط با مؤلفه جذابيت، به ترتیب، بیش¬ترین تأثیر مربوط است به: 1- هويت ديني 2- نگرش به معلم 3- جنسيت. در ارتباط با مؤلفه اهميت، به ترتیب، بیش ترین تأثیر مربوط است به: 1- هويت ديني 2- نگرش به معلم. در ارتباط با مؤلفه فهم، به ترتیب، بیش ترین تأثیر مربوط است به:1- نگرش به معلم 2- جنسيت 3-هويت ديني 4- طبقه اقتصادي – اجتماعي.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  نگرش ، درس دین وزندگی ، دانش آموز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 214
نام نویسنده: علیجانی، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پِژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد اسنادی مکان کلیت و پایداری و کنترل پذیری با پذیرش نوآوری های آموزشی می¬پردازد. این پژوهش با اهداف 1. بررسی وضعیت پذیرش نوآوری های آموزشی مدیران 2. بررسی وضعیت سبک اسناد مدیران 3. تاثیر سبک اسناد مدیران بر پذیرش نوآوری های آموزشی انجام شده است. به این منظور 90 نفر از مدیران مدارس صالح آباد تربت جام دو پرسشنامه 1. پذیرش نوآوری های آموزشی که توسط علیزاده(1386) طراحی شده و پرسشنامه سبک اسناد ASAT که توسط هلسینگ و اندرسون تهیه شده را تکمیل نمودند اطلاعات به دست آمده با نرم افزار spss و روشهای آماری T همبسته وT با دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . فرضیه ها و سوالات پژوهش عبارتند از: ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی است بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسنادکنترل پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان کنترل¬پذیر نیست بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان درونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد بیرونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد كلي هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان اختصاصي است بالاتر است؟ آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد پایدار هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان پایدار نیست بالاتر است ؟ یافته های تحقیق در مورد رویداد های کلی و مثبت و منفی نشان داد که مدیران در سبک اسناد مکان کنترل پذیری کلیت و پایداری موفقیت ها و شکستهایشان را به عوامل درونی کنترل¬پذیر پایدار و کلی نسبت می¬دهند در مورد فرضیه سوم و چهارم به جزء در رویداد های کلی در سبک اسناد بیرونی کنترل پذیر بین هیچکدام رابطه معنی داری پیدا نشد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک اسناد ، پذیرش نوآوری ، مدیران آموزشی ، آموزش و پرورش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 224
نام نویسنده: اسلاميان، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا" نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

فهرست مطالب      فهرست منابع و مأخذ       نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تدريس ، كليات ، سازماندهي فعاليت هاي ياددهي ، يادگيري ، تمهيدات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 229
نام نویسنده: يغمايي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

به سبب اهميت همه جانبه‌اي كه اثر بخشي نقش دارد چگونگي توجيه و يا تغيير انتظارات مربوط به نقش نيز از اهميت برخوردار است. تحقيق پيمايشي حاضر به منظور بررسي انتظارات نقش مدير از ديدگاه مديران دبيران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقايسه آن با عملكرد فعلي مديران صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، دبيران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشكيل مي‌دهند نمونه شامل 12مدير د ر12دبيرستان متوسطه نظري 100معلم در رشته‌هاي مختلف در دبيرستانهاي نظري و 284 دانش آموز سال سوم متوسطه نظري در 12 كلاس در رشته‌هاي رياضي، تجربي و انساني مي‌باشند كه مديران با روش سرشماري، دبيران نمونه گيري در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق سه پرسش‌نامه محقق ساخته براي سه گروه مي‌باشند. پرشسنامه مديران و دبيران در شش مقوله آموزش و تدريس، امور كاركنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسيهلات و تجهيزات، امور اداري و مالي و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداري و مالي حذف گرديده است. نتايج نشان داد كه مديران و دبيران با اهميت وظايف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهميت وظايف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تاييد نكرده ولي چهار مقوله ديگر را تاييد كردند. همچنين مديران و دبيران انجام وظايف به ميزان لازم توسط مدير در هر شش مقوله را تاييد كرد. در حالي كه دانش آموزان در هيچ يك از مقولات انجام وظايف توسط مدير را تاييد نكردند. در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد بين انتظارات مديران و دبيران از نقش مدير، و ميزان انجام وظايف تفاوتي وجود ندارد در حالي كه بين انتظارات دانش آموزان از نقش مدير وميزان انجام وظايف توسط مدير تفاوت معنادار است. همچنين در مقايسه بين ادراكات مديران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعي دانش آموزان مشخص شد كه مديران در چهار مقوله اول ادراك درستي از انتظارات دانش آموزان دارند ولي در مقوله آخر يعني امور دانش آموزان ادراك آنها كافي نيست . بالاخره اينكه بين انتظار گروه دانش‌آموزان با مديران در تمام مقولات به جز امور كاركنان و  بين انتظارات دانش‌آموزان با دبيران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

   فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انتظار نقش ، وظايف مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 256
نام نویسنده: مهاجر، عبدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

مهم ترین هدف این تحقیق بررسی وضع مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی بود که البته برای مقایسه دبیران ریاضی نیز مورد بررسی نظرات دانش آموزان قرار گرفتند. ویژگی های معلم مطلوب با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شد وبه شکل پرسشنامه درآمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر رشته تجربی و انسانی شهر سرخس به تعداد 280 نفر بوده است. همچنین جهت مقایسه نظرات دانش آموزان برای بررسی تأثیر طبقه اقتصادی نمونه ای 225 نفری، از 3 ناحیه کم برخوردار، متوسط، و برخوردار مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و روش ¬گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است که این پایایی ها به دست آمد: مقوله اعتقادات و اخلاق فردی 79/0، مقوله شخصی و روانی 89/0، مقوله اخلاق بین فردی 90/0، مقوله ویژگی های ظاهری 78/0 و مقوله شایستگی های حرفه ای 89/0 . نتایج این تحقیق گویای آن است که دانش آموزان درکل انتظارات بالاتری را از دبیران دین و زندگی نسبت به دبیران ریاضی دارند و بیشترین انتظارات نیز از ویژگی های شخصی و روانی و اعتقادات و اخلاقیات بین فردی دبیر است. همچنین در مقایسه بین وضع مطلوب و موجود ، مشاهده شد هم دبیران دین و زندگی و هم ریاضی با وضع مطلوب و مورد انتظار دانش آموزان فاصله دارند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر جنسیت در انتظارات شاگردان بود به طوری که دانش آموزان دختر انتظارات بالاتری نسبت به پسران از دبیران دین و زندگی ابراز نموده بودند. همچنین دبیران دین و زندگی و ریاضی زن نسبت به دبیران مرد بیشتر توانسته بودند در وضع موجود انتظارات دانش آموزان را برآورده کنند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر طبقه اقتصادی- اجتماعی در انتظارات شاگردان بود. به طوری که مناطق کم برخوردارتر انتظارات بیشتری را در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دبیر طلب نموده بودند

فهرست مندرجات   نتیجه گیری   فهرست منابع و ماخذ    پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  دانش آموزان ، دبیران دین و زندگی و ریاضی ، وضع مطلوب و موجود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: امیدی ارجنکی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

این پژوهش باهدف شناسایی و تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای انجام شد. روش تحقیق توصیفی با تکیه بر آراء صاحب‌نظران بود. مستندات معتبر در زمینه اخلاق حرفه‌ای، کارفرمایان موفق و هم چنین مدیران کارخانه ها مورد مراجعه قرار گرفتند. براي نيل به هدف پژوهش از روش 5 مرحله‌ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 84 مؤلفه اخلاقی از منظر 82 صاحب‌نظر و سازمان شناسایی شد. در مرحله بعد اسناد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شامل اهداف، رسالت و مأموریت، استراتژی ها- راهبردها، خط مشی‌ها و سیاست‌ها و منشور اخلاقی این سازمان به علاوه اسناد دیگری از قبیل منشور اخلاقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای اصناف تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 55 مؤلفه استخراج گردید. سپس طی فرآیند مصاحبه با 15 تن از کارفرمایانی که کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای را به کار گرفته بودند، فهرستی مشتمل بر 58 مؤلفه اخلاقی مورد نیاز کارآموزان تهیه گردید. در مرحله چهار، ابتدا مؤلفه ها براساس ترادف ها، شباهت ها و تعلق داشتن به مفاهيم كلي تر حتي الامكان ادغام شدند و تعداد مؤلفه ها به 73 مورد رسيد. سپس جهت اعتبار یابی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای برای کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای، از پرسشنامه محقق ساخته «تعیین میزان اهمیت مؤلفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان »استفاده شد كه فقط يك مؤلفه مورد تاييد واقع نشد. در مرحله آخر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مورد نیاز کارآموزان( مشتمل بر 72 مؤلفه ) در قالب 6 خوشه اصلی مشتری مداری، ویژگی‌های اخلاقی در ارتباط با وظیفه (کار و محیط کار)، روابط سالم نسبت به همکاران، شایستگی اخلاقی اجتماعی (با تاکید بر بیرون سازمان علاوه بر درون سازمان)، شایستگی اخلاقی فردی معنوی، ارتباط با مافوق سازمان‌دهی شد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ،  مؤلفه ، کارآموزان فنی و حرفه‌ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 356
نام نویسنده: اسلامیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام­های مرتبط با خویشتن­داری جنسی دانش­­آموزان مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­­آموزان پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های انسانی، تجربی و ریاضیِ حاضر در کلاس­های آموزشی تابستانه در سال 94-1393بودند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای250 نفر از دانش­آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که از این میان 136 نفر دختر و 114 نفر پسر بودند که پرسشنامه­ محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. هم­چنین مدرسان مجرب کارگاه­های آموزش خانواده و تربیت جنسی نیز گروه دیگری از جامعه آماردی بودند که پرسشنامه محقق­ساخته مرتبط با مدرسان، توسط 12 نفر از آنان که به روش سرشماری انتخاب شده­ بودند تکمیل گردید. روش این پژوهش برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش به منظور شناسایی پیام­های موثر بر خویشتن­داری جنسی از نظر دانش­­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و سؤال دوم پژوهش به منظور شناسایی پیام­های مؤثر از دیدگاه مدرسان مجرب، استفاده از پرسشنامه­ محقق ساخته، بود. برای تحلیل داده­ها نیز از آمار در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک­راهه، تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که پیام­های مستخرج از منابع تربیت جنسی، از نظر دختران و پسران به طور کلی در سطح "نسبتا مطلوب" و سطح "مطلوب" قرار گرفتند. دانش­آموزان دختر، مؤلفه­های «ترهیبی جسمی»، «ترغیبی معنوی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی اجتماعی»، «بهشت»، «ترهیبی معنوی» و «ترغیبی جسمی» و دانش­آموزان پسر پیام­های مرتبط با مؤلفه­های«ترهیبی جسمی»، «ترهیبی اجتماعی»، «ترغیبی معنوی»، «عوامل مؤثر بر خویشتن­داری» و «بهشت» را جزو مؤلفه­های "مطلوب" ارزیابی کردند و مؤثرترین پیام­­ها بر میزان خویشتن­داری خود عنوان کردند. هم چنین مشخص شد که مؤلفه­ها از نظر میزان ­تأثیرگذاری در میان دختران و پسران تفاوت معناداری با هم دارند. مدرسان تربیت جنسی نیز به ترتیب مؤلفه­های «ترغیبی معنوی»، «بهشت»، «جهنم»، «ترهیبی جسمی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی جسمی»، «ترهیبی معنوی» را دارای

بیشترین میزان تاثیر بر خویشتن­داری جنسی دانش­آموزان ارزیابی کردند

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  پیام ، خویشتن داری جنسی ، محتوا ، مقطع متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 455
نام نویسنده: رمضانی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل مؤثر بر توانمندی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز، به روش همبستگی در مدارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق را معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه به تعداد 250 نفر تشکیل دادند، که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه محقق ساخته (سنجش توانمندی با 9 مؤلفه) و (عوامل مؤثر بر توانمندی در سه بخش، عوامل جمعیت­شناختی، مدیریتی و سازمانی)، استفاده شد. مؤلفه­ها و عوامل پرسش­نامه­ها، با مرور ادبیات نظری توانمندسازی استخراج شده بود. روایی پرسش‌نامه‌ها  توسط اساتید  محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه­های عوامل مدیریتی، سازمانی و مؤلفه­های توانمندی به ترتیب؛ 951/0، 945/0 و 875/0 بوده است. در این تحقیق عوامل جمعیت شناختی،  مدیریتی و سازمانی به عنوان متغیرهای پیش­بین و مؤلفه­های توانمندی به عنوان متغیر ملاک، مورد آزمون قرار گرفتند. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها و تعیین سهم هر کدام، از ضریب همبستگی و رگرسیون  چندگانه استفاده و تحلیل­ها انجام گرفت. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که 5 عامل مدیریتی ، 7 عامل سازمانی و 4 عامل جمعیت­شناختی با 9 مؤلفه توانمندی شامل (شایستگی، اثرگذاری، خودکنترلی، تمایل به شغل، معناداری، خوداثربخشی، وضوح و شناخت شغل، ارتقای مهارت­های شغلی، انعطاف­پذیری شغلی ) رابطه دارند. از عوامل مدیریتی؛ کارگروهی باضریب 788/0 بیشترین سهم و تسهیم اطلاعات با ضریب 442/0 کمترین سهم، از عوامل سازمانی؛ تعیین اهداف مشخص و روشن با ضریب 730/0 بیشترین سهم و مشارکت در تصمیم­گیری  سازمانی  با ضریب 338/0 کمترین سهم و از عوامل جمعیت­شناختی، سابقه شغلی با ضریب 599/0 بیشترین سهم و سن با ضریب 305/0 کمترین سهم را در اثرگذاری بر توانمندی معلمان به خود اختصاص دادند.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  عوامل ­مدیریتی ، عوامل­ سازمانی ،  عوامل­ جمعیت­ شناختی ،  توانمندی


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.