دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   123456789101112131415161718192021222324252627283848   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: شجاعی فر، حبيب الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

احساس تعهد به ارزشها و اهداف سازمانی، مستلزم كارایي و اثربخشی مدیران است. كه این فرآیند از طریق رضایت‌ شغلی مدیران یعنی همسازی ارزشها و اهداف فردی و سازمانی تحقق می‌پذیرد. هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می‌باشد. بدین منظور كلیه مدیران و معاونین دانشكده‌های دانشگاه فردوسی مشهد كه تعداد 46 نفر می‌باشند، جامعه آماری این تحقیق را تشكیل می‌دهند. نظر به اینكه، تعیين میزان هماهنگی تغیيرات دو متغیر (رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان) مورد نظر محقق بوده از روش همبستگی دو متغیری استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو رضایت شغلی ویسوكی و كروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر و برای تحلیل داده‌ها در فرضیه‌های اصلی و فرعی ذیل:‌ الف) فرضیه اصلی: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. ب) فرضیه‌های فرعی:

 1) بین مولفه‌های رضایت شغلی (رضایت از كار، رضایت از مافوق، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیعات و رضایت از حقوق) مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 2) بین رضایت شغلی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 3) بین رضایت شغلی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 4) بین تعهد سازمانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 5) بین تعهد سازمانی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چند متغیری و آزمون تفاوت بین میانگین‌ها (t-test) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها تایيد فرضیه اصلی و فرضیه فرعی شماره یك و در فرضیات شماره دو، سه، چهار و پنج را نشان داده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: یعقوبی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

نوع شخصیت یكی از عوامل مؤثر در نوع رفتار افراد می باشد و رضایت شغلی افراد یك عامل اصلی است كه در اثر بخشی و كارایي سازمان نقش مهمی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی دبیران می باشد. بدین منظور كلیه دبیران مرد مدارس متوسطه دولتی شهر كاشمر كه تعداد آنها 100 نفر بوده و از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند، جامعه آماری این تحقیق را تشكیل می دهند. برای جمع آوری اطلاعات از دو سنجش تیپ A و B و رضایت شغلی استفاده شده است. و به منظور تحلیل داده هال در سوال های اصلی و فرعی ذیل :

 الف) سؤال اصلی : آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت شغلی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ب) سؤالات فرعی: 1) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از نوع كار دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ 2) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت ازسرپرست دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ 3) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از همكاران دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ 4) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از ترفیع دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ 5) آیا بین تیپ شخصیتی A نمره و رضایت از حقوق دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با اطمینان 999/. نشان داد كه بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت شغلی دبیران و دیگر مؤلفه های رضایت شغلی رابطه معنی دار معكوسی وجود دارد. یعنی سؤالات این پژوهش مورد تایيد قرار گرفت  

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 113
نام نویسنده: امیر شیبانی، ابولقاسم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه ی جو سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل كلیه ی كاركنان حوزه ی ستادی و امورهای هشتگانه ی شركت توزیع نیروی برق شهرستان شهر مشهد بوده (N=712) كه 160 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو جو سازمانی و رفتار سیاسی استفاده شده است. به تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یك طرفه استفاده شده است و نتایج با اطمینان 99% به شرح زیر به دست آمده است: 1. بین جو سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 2. بین ویژگی های شغلی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 3. بین ارتباطات سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 4. بین مدیریت سازمان و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 5. بین انگیزه/ روحیه و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 6. بین رفتار سیاسی كاركنان بر حسب مدرك تحصیلی آنان، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 7. بین رفتار سیاسی كاركنان بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنا داری وجود دارد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: حسنی رخ، رفعت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

 

 

 

 

 


فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 115
نام نویسنده: تقوی، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

ندارداستاد راهنمای اول: نادري، مرتضي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: مهر آوران، محمد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

تحقیق حاضر که به بررسی گرایشهای ارزشی ششگانه نظری،اقتصادی، هنری، اجتماعی، سیاسی و مذهبی و رابطه آنها با مدل تصمیم گیری مدیران پرداخته با هدف شناخت ارزشیابی که با الگوهای مشورتی و مشارکتی تصمیم گیری و ارزشیابی که با الگوی آمرانه تصمیم گیری رابطه معنا داری دارند و همچنین افزایش میزان مشارکت متخصصان امر و معلمان و افراد ذینفع در اخذ تصمیمات و بهره گیری بیشتر از سبکهای مشورتی و مخصوصا مشارکتی و ارائه پیشنهادات به مسؤولان نظام آموزشی کشور بر اساس یافته های حاصل از تحقیق تدوین شده است.

برای دستیابی به هدف فوق بعد ازمقدمات و بررسی مساله و مطالعه لازم در این زمینه فرضیه لازم تدوین شده، جامعه آماری شامل مدیران و معلمان مدارس دولتی پسرانه ابتدائی ناحیه 3 آموزش و پرورش بوده که پس از مطالعه مقدماتی نمونه 141 نفر به دست آمده است که با توجه به حجم محدود مدیران در اجرای سنجش ارزشیابی غالب از روش سرشماری برای مدیران و از روش تصادفی ساده برای انتخاب نمونه معلمان استفاده گردیده. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه از 2 نوع استفاده شده است:

1- سنجش ارزشهای آلپورت که شامل 45 سوال بسته می باشد و 6 نوع ارزش (نظری، اقتصادی، هنری، سیاسی، اجتماعی، مذهبی) را می سنجد.

2- محقق ساخته که دارای 26 سؤال بسته است که با مقیاس 5 درجه ای لیکرت درجه بندی شده و 3 نوع مدل تصمیم گیری آمرانه( مستبدانه) مشورتی و مشارکتی را می سنجد.

برای آزمون فرضیه از آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج داده ها مبین این است که بین گرایشهای ارزشی مدیران و مدل تصمیم گیری آنها رابطه معناداری وجود دارد. که برخی مستقیم و برخی معکوس هستند. بدین صورت که :

- بین ارزش نظری و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

- بین ارزش اقتصادی و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

- بین ارزش هنری و مدل تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد.

- بین ارزش اجتماعی و مدل تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

- بین ارزش اجتماعی و مدل تصمیم گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد.

- بین ارزش سیاسی و مدل تصمیم گیری آمرانه رابطه مستقیم وجود دارد.

- بین ارزش مذهبی و مدل تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

- بین مدل تصمیم گیری آمرانه و مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

    - بین مدل تصمیم گیری مشورتی و مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: هاشمی فخر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراكز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش مشهد می باشد كه دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره1 ) و میزان نظارت ( شماره2 ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر آمده است.: 1- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 2- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 3- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملكرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملكردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: فعال ملكی، اكرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مولفه های امكان تصمیم گیری دبیران در مدیران با سبك های رهبری مختلف در مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 3 مشهد انجام پذیرفته است. فرضیه های اصلی در این پژوهش شامل 4 فرضیه: 1- بین امكان مفهوم سازی مشكل توسط دبیرانی كه مدیران آنها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. 2- بین امكان تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به مشكل توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. 3- بین امكان تصمیم گیری عقلایي در تعارضات تصمیم گیری توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین امكان استفاده از خلاقیت توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه می باشد؛ كلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه ( غیر انتفاعی و دولتی ) كه به شیوه سرشماری انتخاب شده اند 26= n و كلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه ( غیر انتفاعی و دولتی ) كه به صورت تقسیم حجم نمونه آماری دبیران به داد مدارس و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب نمونه از هر مدرسه صورت پذیرفت و تعداد104= N انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتند از: رهبری لوتانز ( 1985 ) كه توسط مدیران تكمیل شده است. برای تعین سبك رهبری مدیران و از پزسشنامه محقق ساخته امكان تصمیم گیری كه توسط دبیران تكمیل شده است برای تعیين میزا ن امكان تصمیم گیری آنان استفاده شده است. روش تحقیق اصلی در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش آماری برای فرضیه اصلی پژوهش، آزمون t- test، برای سوال فرعی اول آزمون x2 ( كی دو ) و برای فرضیه فرعی دوم نیز ازمون t- test استفاده شده است. نتایج آزمون در سطح ( 05/0=a ) به قرار زیر است. در فرضیه اصلی اول: بین امكان مفهوم سازی مشكل توسط دبیرانی كه مدیرا آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیرا آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی دوم: بین امكان تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به مشكل توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی سوم: بین امكان تصمیم گیری عقلایي در تعارضات تصمیم گیری توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد. در فرضیه اصلی چهارم: بین امكان استفاده از خلاقیت توسط دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار كم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی كه مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود ندارد. در سوال فرعی اول: بین سبك رهبری مدیران در مدارس دولتی و غیر انتفاعی به دلیل اینكه در مدارس غیر انتفاعی مدیران با سبك وظیفه مداری زیاد، رابطه مداری كم مشاهده نشدند و تمامی مدیران با سبك رابطه مداری زیاد و وظیفه مداری زیاد بودند،بنابراین امكان مقایسه آماری در این سوال فراهم نشد. در فرضیه فرعی دوم : بین امكان تصمیم گیری دبیران در مدارس دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجو د دارد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع  نتيجه گيري استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 119
نام نویسنده: احسنی، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران عالی، میانی و عملیاتی، نسبت به شغلشان و عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش، شامل كلیه مدیران مرد دانشگاه فردوسی مشهد در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو ، استرس شغلی و نگرش سنجی مدیران استفاده شده است. برای مقایسه نمره نگرش مدیران و فشار روانی – شغلی آنان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر به دست آمده است: 1- بین نگرش مثبت مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 2- بین نگرش مثبت مدیران عملیاتی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار و معكوس وجود دارد 3- بین نگرش مثبت مدیران عالی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 4- بین نگرش مثبت مدیران میانی و میزان عوامل فشارزای روانی – شغلی آنان رابطه معنی دار وجود ندارد 5- مدیران عالی و عملیاتی نسبت به مدیران میانی به طور معنی داری از میانگین فشارزای روانی – شغلی بیشتری برخوردارند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها براساس آزمون آنالیز واریانس نشان داد كه بین فشار روانی و نگرش مثبت مدیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذاستاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار

<   123456789101112131415161718192021222324252627283848   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.