دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

اين پژوهشبا هدف شناسائي، دسته‏بندي، تعيين اهميّت نسبي، تعيين شکاف بين وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظارو‏ اولويت‏بندی اثربخشي عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه به منظور ارائه مدلي مناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران انجام شد. عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه با مرور متون و نظرخواهي از برخی اندیشمندان در سطح کشور شناسائي و بر پایه مدلی در سه لايه تحت عنوان لايه ارزش‏ها و باورها، لايه قواعد و لايه جلوه‏ها دسته‏بندي گرديد. در ذيل هر لايه، مؤلفه‏هاي اصلي: کتابخانه، جامعه، دولت، نظام آموزشی، حوزه نشر، خانواده و فناوری‏‏اطلاعات و رسانه‏های گروهي و در زير هر مؤلفه اصلي، مؤلفه‏هاي فرعي و درنهايت شاخص‏ها قرار گرفت. در مجموع 154 شاخص عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در سه لایه مورد تاييد صاحب‏نظران قرارگرفت.

اين پژوهش توصیفی، از نوع کاربردی استو با استفاده از روش کتابخانه‏اي، دلفي، پيمايشي و فن تحلیل سلسله مراتبی[1] صورت گرفت و داده‏ها با استفاده از سه جمع‏آوري و با بهره‏گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم‏افزار تحلیل‏ سلسه مراتبی اکسپرت چویس[2] تحلیل شد.

یافته ها نشان داد در مرحله اول تحقيق، وضعیت کمّی مؤلفه‏‏هاي اصلي لایه‏هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه که لایه قواعد با 75/43 درصد بیشترین و لایه ارزش‏ها با 25 درصد کمترین مؤلفه‏‏هاي اصلي را به خود اختصاص داده ‏است.

نتایج رتبه‌بندينشان ‏دادميان ميزان اهميّت لايه‌هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه، مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر) لايه ارزش‏ها و میان مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، دولت، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر، كتابخانه و فناوري اطلاعات و رسانه‏هاي گروهي) لايه قواعد، تفاوت معني‌داري نيست. اما نتایج رتبه‌بندي مؤلفه‏هاي اصلي در لايه جلوه‏ها نشان‏داد که بين آنها تفاوت معني‌داري بوده است. نتایج مرحله دوم تحقيق نشان ‏داد كه بين وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار در سه لایه فرهنگ مطالعه تفاوت معني‌داري وجود دارد. در مرحله سوم تحقيق اولویت‌بندی اثرات مؤلفه‏‏هاي اصلي لايههاي سهگانه فرهنگ مطالعه مشخص شد به ترتیب نظام آموزشی، خانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ ونشر، فناوری‏ اطلاعات و رسانه‏های گروهي و دولت درفرهنگ مطالعه ایران تأثیرگذار بوده‏اند. درنهايت ضمن ارائه پيش‏فرض‏هايي براي پياده سازي مدل، با توجه به نتايج حاصل از سه مرحله تحقيق، مدل عملياتي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران ارائه و راهكارهايي براي اجراي آن پيشنهاد گرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مطالعه ، فرهنگ مطالعه ، لایه ارزشها و باور ها ، لایه قواعد ، لایه جلوه ها ،  مدل توسعه فرهنگ مطالعه ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 119
نام نویسنده: شریف، عاطفه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 250
چکیده: 

زمينه: فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی فارسی به منزله ابزاری استاندارد و ملی جهت بازنمایی موضوعی کتاب‌‌های فارسی از سوی کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه‌‌ها در ايران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بازشناسي عمیق ویژگی‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی در سه حيطه ساختار زباني، شبكه معنايي و نظام مفهومی است.

روش‌شناسي: پژوهش از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذیرفته است. دستور کار کدگذاری مطابق با پرسش‌های پژوهش، چارچوب تعریف شده، مبانی نظری به ویژه در حوزه زبان و بازنگری متخصصان آن حوزه تدوین شد. فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی ویرایش سوم و دو پیوست آن (11233 رکورد) و سرعنوان‌های موضوعی مشترک در فهرست کنگره و فارسی (9519 رکورد) به منزله جامعه آماری قرار گرفت. بخشي از داده‌ها از سطح جامعه آماري و بخشی دیگر از طریق نمونه‌ تصادفی گردآوري شد. اما در شناسایی شبکه کلی سلسله مراتب و نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی تمامی رکوردهای سرعنوانی (84545 رکورد) مورد بررسی قرار گرفت. نظام مفهومی حاصل شده از سرعنوان‌ها با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد.

يافته‌ها: طبق یافته‌ها از نظر ساختار زبانی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی با 17/86 درصد از زبان طبیعی پیروی کرده‌اند و 87/79 درصد از سرعنوان‌ها پیش‌همارای طبیعی هستند. از نظر دستوری شکل غالب سرعنوان‌ها به صورت اسم (1/96 درصد) و گروه اسمی (87 درصد) است. تفاوت معناداری میان دو فهرست از نظر نوع زبان، وجود یادداشت دامنه و وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبکه معنایی، تفاوتی اساسی و معنادار میان دو فهرست قابل مشاهده است. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. در تحلیل نظام مفهومی سرعنوان‌های موضوعی 241 درخت سلسله مراتب شناسایی شد. بزرگترین درخت‌ها  به منزله سرعنوان رأس (از جمله پزشکی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، قراردادها، ریخته‌گری، ریاضیات، مدیریت، حقوق و ...)  در نظام مفهومی تعیین شد. یافته‌ها نشانگر تفاوت سرعنوان‌های رأس فهرست کنگره با فهرست فارسی است. بیش از نیمی از سرعنوان‌های رأس (26/55%) با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در تحلیل دامنه موضوعی مشخص گردید که نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی جزئی‌تر از محتوای رشته‌های تحصیلی در ایران است و بخش کوچکی از نظام دانشی ایران و نه تمامی آن به صورت درخت سلسله‌مراتبي نظم يافته و بازنمایی شده است. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌ است و در سایر حوزه‌ها پیوند میان موضوعات به واسطه رابطه سلسله مراتبی، آن گونه که انتظار می‌رود برقرار نشده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به کاستی‌های فهرست سرعنوان‌ها به ویژه ضعف و اشکال در شبکه روابط معنایی و نظام مفهومی آن لازم است این فهرست در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بررسي و بازنگری قرار گیرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سرعنوان موضوعی فارسی ، ساختار زبانی ، شبکه معنایی ، نظام مفهومی ، سرعنوان موضوعی کنگره ، نظام دانشی ایران ، رده بندی کنگره ، سازماندهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، تعامل بین فردی ، رضایتمندی ، دانشجویان ، کتابداران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بین فردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: مرادنژاد، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

   هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب­های چاپی لاتین و پایگاه­های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می­باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سؤال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه­های اطلاعاتی لاتین می­پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سؤالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده­های حوزه­های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی بودند که با روش نمونه­گیری غیر احتمالی افزایشی انتخاب شدند. بخش دوم پژوهش با رویکردی کمّی و با کمک سه فرضیه پژوهشی به تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) و تعیین هزینه­های خرید کتاب­های چاپی و هزینه­های اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی لاتین پرداخت. جامعه آماری این قسمت پژوهش عبارت بودند از 1897 عنوان کتاب­ چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام­متن الکترونیکی لاتین (Elsvier؛ Proquest؛ Springer؛ Scopus؛ IEEE؛ ACS؛ ASME؛ Ebsco؛ Emerald؛ Oxford؛ Sage Publication و Wiley). درباره کتاب­های چاپی از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد و با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی حجم نمونه 320 عنوان تعیین شد.

   ارزشیابی مجموعه در این پژوهش از سه روش علمی "بررسی دیدگاه دست‌اندرکاران امر سفارشات در مورد مجموعه، با توجه به اسناد و مدارک مجموعه­سازی"، شمارش "فراوانی استفاده" و "تحلیل هزینه- اثربخشی" انجام پذیرفت. در این راستا برای گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش­های بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادی، اسناد و مدارک کتابخانه­ای مانند "قبض­های انبار کتاب­های چاپی"، "دفتر ثبت کتاب­های چاپی" و "توافق­نامه­های مجوز استفاده" پایگاه­های اطلاعاتی، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه­ها، برخی اطلاعات دیگر، مانند قیمت خرید کتاب­های چاپی و قیمت اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی از طریق این ابزارها گردآوری شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران و میزان استفاده آنها از منابع به روش مشاهده (ثبت وقایع) عمل شد. در این راستا با بررسی رخدادهای امانت نرمافزار سیمرغ برای کتابهای چاپی و همچنین بررسی این رخدادها از طریق "تحلیل گزارشهای تراکنش" برای پایگاههای اطلاعاتی، آثار به جا مانده از رفتارهای کاربران استخراج گردید. درباره سیاست­های مجموعه­سازی نیز اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و نیز "مصاحبه متمرکز گروهی" با دست‌اندرکاران سفارشات کتابخانه­های مورد مطالعه انجام گرفت.

   یافته­های پژوهش نشان داد، کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با کتاب­های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی، از روش‌ها و رویه­های اصولی و علمی مجموعه­سازی استفاده نمی­کنند. در نهایت آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان استفاده از کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 2. میزان استفاده کاربران در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی از پایگاههای اطلاعاتی لاتین بیشتر از کتابهای چاپی لاتین است؛ 3. هزینه- اثربخشی پایگاههای اطلاعاتی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 4. هزینه- اثربخشی کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجموعه سازی کتاب های چاپی لاتین ، مجموعه سازی پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین ، تحلیل هزینه- اثربخشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مرادی مقدم، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسايي الگوي رشد علم ايران در حوزه علوم طی سالهای 2010-1980 (سه دهه) و مقايسة آن با الگوي جهاني رشد علم طي همين سالها بوده است. اين پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش روندپژوهی و  بر اساس تحلیل سری­های زمانی انجام گرفته است. در این پژوهش از شیوه سرشماری استفاده شده و نمونه­گیری انجام نشده است. جامعه مورد پژوهش شامل كليه توليدات علمي نمايه شدة ايران و جهان در نمايه استنادي علوم (SCI) در سالهاي 2010-1980، بوده، همچنین آمار کلیة دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاهها در دو وزارتخانة علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نیزآمار مربوط به ميزان تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای مذكور مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات برتر، نویسندگان برتر، کشورهای همکاری کنندة برتر، زبانهای پربسامد و مدارک پربسامد در تولید علم ایران و جهان طی سال­های مورد بررسی شناسایی گردید. بر اساس تحلیل سری­های زمانی و با استفاده از نرم افزار آماری R الگوی رشد علم ایران و جهان همراه با نمودار الگوی رشد اين دو شناسایی گردید و بر اساس الگوی حاکم، تولید علم ایران و جهان پيش­بيني شد. یافته ها نشان داد الگوی رشد علم ایران لجستیکی و الگوی رشد علم جهان نمایی بوده است. در طی سال­های مورد بررسی تولید علم ایران روند رشد سالیانه یکنواختی نداشته و نرخ رشد ساليانة توليد علم ايران در دهه اول منفی و در دهه دوم مثبت و پایین، ولی در دهه سوم مثبت و بالا بوده است. متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران در این مدت %15 و جهان 15/3 درصد بوده که بر اين اساس، متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران تقریبا 5 برابر جهان بوده است. بیشترین تولید علم ایران (هشتاد درصد) در سال­های 2004-2010 انجام گرفته است.  برخی از عوامل موثر بر تولید علم ایران بررسی و تحلیل گردید. یافته ها همچنین  نشان داد همبستگي بين تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي، تعداد اعضاي هيأت علمي و ميزان توليد ناخالص ملي با توليد علم ایران مثبت و معنادار بود. نتایج نشان داد افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و میزان تولید ناخالص ملی ایران افزایش تولید علم ایران را به دنبال داشته­­اند. همچنین  فرضیة پرایس مبنی بر رشد نمایی علم با مقدار ثابت دوبرابری تولید علم هر پانزه سال یک بار، در مورد تولید علم ایران و جهان تایید نشد.  مقدار ثابت رشد مورد نظر پرایس مبهم بوده و نیاز به تجدیدنظر دارد.  همانگونه که در مورد تولید علم ایران دیده شد، شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی باعث تفاوت الگوی رشد علمی ملی و بین­المللی می­شود. الگوهاي رشد علم و كاربرد آنها در سطوح ملي و بين­المللي و نيز عوامل اثرگذار بر فراز و فرود اين رشد نيازمند تحقيقات بيشتري است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رشد علم ، تولید علم ، الگوی رشد علم ، فرضیه پرایس ، تولید ناخالص ملی ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 123
نام نویسنده: بهرامی، واحد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

فناوریهای وب2 به دلیل قابلیت های تعاملی و ارتباطی فراوانی که دارند کاربردهای فراوانی در کتابخانه‌های جهان در سالهای گذشته داشته‌اند،  اما بررسی‌ها حکایت از استفاده اندک و بسیار کم از این فناوریها در کتابخانه‌ها و خصوصا" کتابخانه‌های دانشگاهی ایران داشته است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر،  شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از فناوریهای وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. بر این اساس 45 عامل بازدارنده در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌ها شناسایی شد که در قالب سه دسته کلی (عوامل مربوط به کتابداران،  عوامل مربوط به کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی) مورد برسی قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای کشور است. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش،   محقق ساخته­ای است که براساس مطالعه منابع و مرور متون مربوطه و مشاهدات پژوهشگر از ابزارهای وب 2.0 طراحی شده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریهای وب2 کم و بسیار کم است. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان آشنایی کتابداران از فناوریهای وب2 مربوط به فناوری وبلاگ و کمترین میزان آشنایی کتابدارن مربوط به فناوری فهرستنویسی اجتماعی است. همچنین بر طبق نتایج بدست آمده،  کتابداران از ابزار ویکی بیشتر از سایر ابزارها استفاده می کنند و کمترین میزان استفاده آنان مربوط به فناوریهای سایت‌های برچسب گذاری و نشانه گذاری اجتماعی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که هر سه دسته عامل مورد بررسی،   در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی تأثیر دارد و در این میان بیشترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابدارن است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد از نظر کتابداران استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ضرورت زیادی دارد و بیشترین ضرورت نیز مربوط به فناوری آر.اس.اس با میانگین 1.95 است. در پایان پژوهش پیشنهادهایی توسط پژوهشگر در جهت رفع موانع استفاده از فناوریهای وب2  در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارائه شده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فناوری های اطلاعاتی ، وب2 ، کتابدار2 ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه های دانشگاهی ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 124
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

 

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت‌هاي ارتباطي ، تعامل بين فردي ، رضايتمندي ، دانشجويان ، كتابداران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بين فردي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 125
نام نویسنده: کیانی، حمیدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش علم ­سنجی در پی بررسی ساختار طبقه ­بندی رشته ­ها و همپوشانی آن­ها درطبقه بندی موضوعی ISI, به منظور شناسایی خطاهای نظام ­مند ناشی از آن در مطالعات علم­ سنجی است. جامعۀ پژوهش کلیّۀ مقالات نمایه ­شده در پایگاه وب آو ساینس در سال 2007 به عنوان سال پایه به همراه استنادهای آن­ها در طول سال­های 2007 تا 2011 می­باشد. یافته ­های پژوهش نشان داد بین مقالات نمایه­ نامه استنادی جامع علوم، علوم اجتماعی، و هنر و علوم انسانی همپوشانی برقرار است. نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی با 32420 عنوان (79/32%)، بالاترین میزان همپوشانی را به نسبت کلّ مقالات خود با نمایه ­نامه استنادی جامع علوم دارد و نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی نیز با 1308 مقاله (47/4% به نسبت حجم خود و 16/0% به نسبت حجم نمایه­ نامه استنادی جامع علوم)، کمترین میزان همپوشانی با نمایه ­نامه استنادی جامع علوم را دارد؛ همچنین 4085 عنوان از مقالات (97/13%) نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی با مقالات نمایه ­نامه استنادی علوم اجتماعی همپوش هستند، امّا همپوشانی نسبی این نمایه­ نامه با توجّه به حجم نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی 13/4% است. با توجه به چند­رشته ­ای بودن سه پایگاه نمایه­ نامه استنادی جامع علوم، نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی و نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی و مشخّص نبودن مرز میان رشته ­ها در طبقه­ بندی موضوعیISI، نوعی همپوشانی در رشته ­های مختلف موجود در این سه پایگاه ایجاد شده است. این وضعیت منجر به افزایش حجم و میزان رؤیت­ پذیری برخی رشته­ ها شده است. بیشترین افزایش حجم نسبت به حجم اوّلیه و رؤیت‌پذیری نسبت به رؤیت­ پذیری اوّلیه در رشته ­های حوزۀ هنر و علوم انسانی مشاهده شد. همچنین با در نظر گرفتن منشاءِ تولید مقالات مشخّص شد که بین متوسط استناد به هر مقاله در سه حوزۀ علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که متوسط استناد به هر مقاله در حوزۀ علوم بیشتر از حوزۀ هنر و علوم انسانی است و در حوزۀ علوم اجتماعی، و هنر و علوم انسانی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. جهت همپوشانی موضوعی یا تداخل محتوایی رشته ­های حوزۀ علوم بیشتر به سمت علوم اجتماعی است و برعکس؛ امّا در جهت همپوشانی موضوعی رشته های حوزۀ هنر و علوم انسانی با حوزۀ علوم و علوم اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  علم سنجی ، خطای نظام مند ، رؤیت پذیری ، همپوشانی موضوعی ، تداخل محتوایی ، طبقه¬بندی موضوعی ISI ، پایگاه وب آو ساینس ، مؤسّسۀ اطّلاعات علمی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: کیانی، محمدرضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 211
چکیده: 

 

مقدمه/ زمینه: در عصر اطلاعات، نمونه‌های بسیاری از عدم استفاده از اطلاعات را در پیرامون خودمان و حتی در رفتار اطلاعاتی خودمان شاهد هستیم. در چنین فضایی پرداختن به عدم استفاده از اطلاعات در جایگاهی مستقل از مفهوم استفاده از اطلاعات و نه به معنای معکوس آن، دغدغه‌ای است که به نظر می‌رسد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مفهوم اگرچه خیلی دیر و در ابتدای قرن بیست و یکم، جایگاهی مستقل یافته است، لیکن در سر آغاز راهی است که ادامه آن نیل به نظریه‌ای منسجم را درباره این رفتار مهم اطلاعاتی نوید می‌دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری از اطلاعات و مقوله‌های فرعی آن با اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و عدم تحمل بلاتکلیفی و مقوله‌های فرعی آن‌ها و با رویکردی شناختی است تا میزان ارتباط هر یک از این متغیرها را با موضوع اصلی پژوهش و با هم بسنجد.

روش شناسی: این پژوهش از نظر تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی (با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری) است. نوع کار تحقیقاتی، کاربردی است و گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی ( و مصاحبه نیمه ساختار یافته اجرا شده در نمونه‌ای به حجم 214 نفر، حاصل از جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شده است. برای بررسی روابط مورد نظر پژوهش و درک چرایی این روابط، پژوهشگر از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) بهره گرفته است.

یافته‌ها: حوزه تحصیلی و جنسیت آزمودنی‌ها تأثیری بر میزان متغیرهای مورد مطالعه نداشتند، اما مقطع تحصیلی بر دو متغیر اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل مؤثر و بر متغیرهای عدم استفاده اجباری از اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی بی تأثیر بود. داده‌های کمی و کیفی همسو با هم تأثیر عوامل شناختی را بر عدم استفاده اجباری از اطلاعات تأیید کردند. اغلب آزمودنی‌ها به طور متوسط شرایط مرتبط با اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و عدم تحمل بلاتکلیفی را هم خود تجربه کرده بودند و هم در همتایان خود سراغ داشتند و ضمناً نقش این عوامل را بر عدم استفاده اجباری از اطلاعات مهم قلمداد می‌کردند. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و به منظور آزمون فرضیه‌ها و سؤال‌ها، روابط میان متغیرها و شاخص‌های آن‌ها با هم آزمون و تحلیل شد و در نهایت یک مدل کلی از عدم استفاده اجباری شناختی از اطلاعات آزمون و برازش شد.

نتایج: نتایج نشان داد متغیرهای مداخله گر مؤثر بر عوامل شناختی رفتار عدم استفاده اجباری از اطلاعات عبارتند از: خود کارآمدی ادراک شده، وضعیت عاطفی قبلی و نزدیکی تهدید به فرد. این پژوهش توانست از دو طریق (تأیید نقش شاخص‌های شناختی مدل پژوهش و تأیید نقش متغیرهای مستقل پژوهش)، تأثیر عوامل شناختی را در عدم استفاده اجباری از اطلاعات تأیید کند. دستاورد بعدی این پژوهش تفکیک عوامل شناختی منجر به رفتار عدم استفاده اجباری از اطلاعات به دو بخش جنبه‌های احساسی و عاطفی (روان شناختی) شناخت و جنبه‌های اطلاعاتی و دانشی (غیر عاطفی) شناخت، بود.

کاربردهای احتمالی: یافته‌های این مطالعه ممکن است در حوزه‌های زیر کاربرد داشته باشد: در ابتدا این رساله با معرفی شرایط منجر به عدم استفاده اجباری از اطلاعات، و با تشریح موانع شناختی منجر به این رفتار و طراحی ابزار لازم، زمینه را برای شناخت هرچه بهتر حرفه مندان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی از این رفتار مهیا می‌سازد. نتیجه چنین شناختی کمک به پیشرفت رشته در عرصه‌های نظری و عملکردی خواهد بود. شناخت رفتار عدم استفاده از اطلاعات به عنوان رفتاری مستقل و تمیز دادن انواع و شرایط منجر به این رفتار اطلاعاتی، برای همه و به خصوص حرفه مندان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ضروری است. شناسایی عوامل مؤثر بر این رفتار به آنان یاری می‌رساند تا حد امکان این رفتار را از شرایط اجبار و غیر قابل اجتناب خارج سازند؛ و در کاهش آن در خود و در کاربران مراکز اطلاع رسانی محل اشتغال خود، موفق‌تر عمل نمایند.

اصالت/ ارزش: این رساله از سه جهت می‌تواند اصیل و نو باشد. اول موضوع آن که در ایران برای اولین بار و در سطح بین‌المللی دومین مطالعه‌ای است که به عدم استفاده از اطلاعات به عنوان موضوعی مستقل از استفاده از اطلاعات پرداخته است. رویکرد شناختی به این موضوع نیز کاملاً اصیل و بی همتا در سطح ملی و بین‌المللی است. روش مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها (مدل معادلات ساختاری) در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در کمتر مطالعه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان این پژوهش الگویی از روابط میان متغیرها و شاخص‌های مورد مطالعه عرضه شده است که حاصل همین مطالعه و برخاسته از نتایج کمی و کیفی آن در ترکیب با چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی آن است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  عدم استفاده از اطلاعات ، عدم استفاده اجباری ، اجتناب شناختی ، جهت گیری منفی به مشکل ، عدم تحمل بلاتکلیفی ، موانع شناختی ، آستانه کمبود دانش ، کم توجهی ، پالایش اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: خسروی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

بهترین عامل برای تعیین میزان موفقیت یک سیستم اطلاعاتی کاربران هستند. عدم امکان استفاده مؤثر کاربر از یک سیستم اطلاعاتی موجب هدر رفتن هزینه‌های هنگفتی می‌شود که هر سازمان برای تولید و بهبود آن سیستم صرف کرده است. دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال دسترسی به اهداف کلان دانشگاه و به منظور گردآوري و سازماندهی اطلاعات علمی تولید شده توسط اعضاء هیأت علمی از سال 1385 اقدام به طراحی سیستمی تحت عنوان "سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد" (ساعد) کرده است. نتایج پژوهشها نشان می دهد که در صورتی که راهنماهای مناسب در سیستم مدیریت اطلاعات وجود داشته باشند، اعضای هیأت علمی به راحتی و با کمترین خطا می توانند اطلاعات آثار خود را در ساعد ذخیره کنند. در همین راستا این پژوهش به دنبال آن بود تا بعد از اجرا و پیاده سازی راهنماها (شامل انواع راهنماهای متنی و فیلم­های آموزشی) بر روی کاربرگه ­ها میزان تمایل و رضایت اعضای هیأت علمی به استفاده از ساعد را بررسی کند. استفاده ­پذیری در این پژوهش بر دو مفهوم تمایل به استفاده و رضایت­مندی (شامل مفید بودن و کارآمدی) اشاره دارد.

تحلیل داده­های گردآوری شده نشان داد که راهنماها با میانگین 64/3 و فیلم­های آموزشی با میانگین 85/3 توانستند تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از ساعد را افزایش دهند. نتایج آزمون t برای آزمون فرضیه نیز مشخص کرد که راهنماها و فیلم­های آموزشی توانسته اند رضایت مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را در استفاده از ساعد افزایش دهند.

نتایج نشان داد، چنانچه راهنماها بر اساس نیاز کاربران آن­ها و منطبق بر اصول پایه راهنماها و تظریه­ های آموزش رایانه‌محور طراحی شوند، می‌توانند استفاده‌پذیری انواع سیستم‌های اطلاعاتی، نرم افزارهای رایانه‌ای و کتابخانه‌ایی را تا حد قابل توجهی افزایش دهند. همچنین از آنجایی که کتابداران با انواع این سیستم­ها (مخازن سازمانی)، بیش از سایر افراد آشنا هستند، در دسترس‌ترین افراد برای طراحی و تهیه راهنماها هستند و می‌توانند کمک شایانی در راستای افزایش استفاده‌پذیری سیستم‌ها و نرم افزارهای متفاوت داشته باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  آزمون استفاده پذیری ، مفید بودن ، کارآمدی ، آموزش رایانه محور ، سیستم اطلاعات علمی ، راهنمای پیوسته ، فیلم آموزشی ، سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، ساعد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.