دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: هراتی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي هزينه ‐ سودمندي و ميزان استفاده از کتاب هاي لاتين بخش
امانت کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد بوده که در طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ خريداري
شده اند. اين پژوهش، کاربردي بوده و از طريق روش پيمايشي انجام شده است. تعداد ۳۵۵۸ جلد که معادل 27/5% از کل کتابهای خریداری شده بود,به عنوان حجم نمونه انتخاب و به منظور تجزی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطي استفاده شد.نتایج نشان داد 47/5% از کتابهای لاتین اصلا استفاده نشده و 23% فقط یکبار استفاده شده بودند.در خصوص نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماري با 4/52 بار امانت براي هر کتاب و هزينه ‐سودمندي 95 هزار ریال به ازاي هر بار استفاده از کتاب هاي لاتين، در بهترين وضعيت بوده است.به طور کلی 46%  از هزینه ای که بابت خرید کتابهای لاتین شده , بدون استفاده بوده وبه عبارتی هدر رفته است.حدود 56% استفاده از کتابهای لاتین در کتابخانه های دانشگاه به مردان و 44% به زنان مربوط بود. همچنين مشخص شد که بين دو متغير قيمت کتاب ها و
ميزان استفاده از آنها همبستگي معني داري وجود داشته است، به اين صورت که هرچه قيمت
خريد کتاب بالا رفته ميزان دفعات استفاده از آن کتاب، نيز افزايش يافته است. از لحاظ استفاده
کنندگان سطوح مختلف تحصيلي و پرسنل دانشگاه از کتاب هاي لاتين، دانشجويان کارشناسي با 37% بیشترین و کارمندان با 4% کمترین ميزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند. نتايج نشان داد کتاب هاي رده موضوعي QA  (ریاضیات و علوم رایانه ) با 13/5 % و انتشاراتWiley  با 14/7% بیشترین استفاده را داشته اند و و بيشترين کتاب هاي استفاده شده مربوط به آمريکاي شمالي با ۵۰ % و سپس اروپا با ۳۶ % بوده است. در نهايت مناسب ترين الگوي اختصاص ميزان بودجه
خريد کتاب براي کتابخانه هاي مورد مطالعه ارائه گرديد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخدکلید واژه ها:  امانت کتاب ، کتاب هاي لاتين ، مجموعه سازي ، هزينه‐ سودمندي ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 129
نام نویسنده: ضیایی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

تعارض نتیجه اختلاف نظر کارکنان در رسیدن به هدف های سازمان است. امروزه با توجه به پیچیدگی روز افزون سازمان و تفاوت در اندیشه، نگرش، و باورهای افراد، تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی مطرح است. در کتابخانه های دانشگاهی نیز همانند دیگر سازمان ها امکان بروز تعارض وجود دارد. از این رو، بررسی عوامل بروز تعارض و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. نوع پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو می باشند. با بررسی پژوهش ها و دیدگاههای صاحبنظران هفت عامل، امکانات و منابع محدود، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش، تبعیض، تعارض و ابهام در نقش و وظایف کارکنان، قوانین و مقررات سازمانی، تغییرات اجتماعی و سازمانی، و وابستگی بخش های مختلف به یکدیگر، شناسایی و مبنای محقق ساخته عوامل بروز تعارض قرار گرفتند. برای شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض نیز پوتنام و ویلسون (1998) که شامل سه راهبرد راه حل گرایی، عدم مقابله و کنترل می باشد، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، از میان عوامل بروز تعارض کمترین میانگین مربوط به تعارض و ابهام در نقش است و بیشترین میانگین مربوط به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش می باشد. بررسی میزان بکارگیری هر یک از سبک های مدیریت تعارض نیز نشان داد، در کتابخانه های مورد بررسی کتابداران بیشتر از راهبرد کنترل یا رقابت در برخورد با تعارض استفاده می نمایند. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از آن است، بین راهبردهای مدیرت تعارض و متغیرهای فردی (جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدامی) رابطه معنادار وجود ندارد. فرضیه تفاوت نیز نشان داد، بین عوامل بروز تعارض و همچنین راهبردهای مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  عوامل بروز تعارض ، مدیریت تعارض ، کتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: مریدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان معیار نیاز های آموزش و پرورش، مقایسه شد. نتايج نشان مي دهد در فصلنامه های وابسته و غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش کمتر از 1درصد انطباق مشاهده شد. جهت بررسی این انطباق ضعيف از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی بهره گرفته شد که از زاویه اولویت ها و آموزش و پرورش دلایلی همچون: مشکلات مالی در آموزش و پرورش، طاقت فرسا بودن پژوهش در موضوعات آموزش و پرورش، محدودیت های مالی و مطرح نشدن بسیاری از اولویت های پژوهشی، نبود بسياري از کارشناسان آموزش و پرورش در پست های تخصصی رشته تحصیلی خود ، تقدم رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان ها، درست انتخاب نشدن اولویت های پژوهشی، عدم وجود شرط انتشار مقاله برای پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد، زیر سوال بردن بعضی از طرح های آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش ها، و از زاویه مجلات دلایلی همچون: تحت تاثیر قرار گرفتن مقلات از جامعه جهانی علوم تربیتی و فاصله آن با سیستم آموزش و پرورش کشور، عدم وجود معیار انطباق با نیازهای آموزش و پرورش هنگام ارزیابی مقالات، مقدم شدن رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و فصلنامه ها، دانشگاهي بودن اغلب مسئولین فصلنامه ها و آموزش و پرورشي نبودنشان، به عنوان عوامل و دلایل عدم انطباق بیان شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  نيازسنجی ، پژوهش ، مقاله علمي پ‍‍‍‍‍ژوهشي ، اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش ، فصلنامه علمي پژوهشي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: یوسف زاده نجدی تبریز، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، از ­ای تلفیقی از مدل­های ارزیابی کیفیت خدمات متشکل از هشت بعد و 84 گویه و در دو سطح کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار استفاده شده است. 315 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 250 دانشجوی کارشناسی ارشد و 65 دانشجوی مقطع دکتری و 40 کتابدار شاغل در بخش­های مرجع، امانت، نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی به این پژوهش پاسخ دادند. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را در هیچ کدام از ابعاد خدمات الکترونیکی برآورده سازد. همچنین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی موجود از دیدگاه کتابداران نتوانسته است در هیچ یک از ابعاد به سطح  انتظارات دانشجویان دست یابد یا از آن فراتر رود. براساس یافته­های پژوهش، بین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران دانشگاه فردوسی پیرامون کیفیت خدمات الکترونیکی موجود در تمامی ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­های پژوهش همچنین نشان داد که بین انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات الکترونیکی و درک کتابداران از این خدمات تفاوت معناداری مشاهده نشد و بنابراین کتابداران توانسته­اند درک درستی از خدمات مطلوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات آن‌ها داشته باشند. یافته­ها همچنین نشان از تفاوت میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارد. از دیدگاه کاربران منابع و مواد الکترونیکی بیشترین تأثیر و کتابخانه به عنوان اجتماع کم‌ترین تأثیر را بر کیفیت خدمات الکترونیکی داشته است. کتابداران نیز بعد مواد و منابع الکترونیکی را تأثیرگذارترین بعد تشخیص داده و تماس و ارتباط را به عنوان کم اثرترین بعد شناسایی کرده­اند. همچنین مشخص شد دانشجویان گروه­های چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی دیدگاه یکسانی دارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد و بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته­های دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه ، لیب ­کوآل ، ای-سروکوآل ، دیجی ­کوال ، کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: موسوی زارع، فرخنده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پيمايشي به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­هاي عمومي منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زماني سال 1388 تا 1390، کليه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گيري طبقه­اي و بر مبناي جدول مورگان و کرجسي تعداد 2494 عنوان کتاب، 361 مراجعه­کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجي­هاي نرم افزار طرح «کتاب من» و براي گردآوري اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو محقق ساخته­ استفاده گرديد که روايي هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسي مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنين پايايي هر دو با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. توصيف و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- در بازه زماني مورد نظر 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده است که در اين بين، رده ادبيات با 64/31 % بيشترين و رده زبان با 94/1% کمترين ميزان سفارش را به خود اختصاص داده است. 2- در بیشتر رده­هاي موضوعي کمتر از 50 % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. 3- بیشتر (60 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، به امانت رفته‌اند. 4- بيشتر (53 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، يک نفر استفاده­کننده داشته است. 5- رده ادبيات با داشتن ميانگين استفاده 02/8 % بالاترين و رده کليات با 14/2 %کمترين ميزان استفاده را داشته است. 6- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. 7- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتي داشتند. نتايج پژوهش نيز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  : طرح «کتاب من» ، ميزان استفاده، مراجعه پسندي ، کتابخانه هاي عمومي ، نهاد کتابخانه هاي عمومي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 133
نام نویسنده:  بیگ‌لو، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف: هدف عمده این پژوهش، محاسبه میزان بار اطلاعاتی واژه ­های متون علمی فارسی و بررسی رابطه برخی ویژگی­ های واژه و بار اطلاعاتی آن بر مبنای مقیاس آنتروپی شانون است.

روش: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و در جامعه آماری شامل 752 مقاله برگرفته از فهرست مجلات علمی پژوهشی در سال 1388 صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 320 مقاله بود که با توجه به گستردگی آن در هر حوزه تنها 10 درصد از مقالات به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، در این پژوهش در مجموع 111119 واژه بررسی شد که 61170 واژه مربوط به حوزه ادبیات و علوم انسانی، 8277 واژه مربوط به حوزه علوم پایه، 14162 واژه مربوط به حوزه فنی و مهندسی، و 27510 واژه مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.

یافته­ ها: پژوهش حاضر نشان داد بار اطلاعاتی واژه با احتمال رخداد آن رابطه­ ای معکوس دارد که این احتمال رخداد با افزایش تعداد حالات ممکن واژه، افزایش یافته و بنابراین، واژه اطلاعات کمتری منتقل مـــــی­نماید. علاوه بر میزان اطلاعات واژه، میزان اطلاعات متن نیز قابل محاسبه است که این اطلاعات در متون با افزایش آنتروپی کاهش می­یابد. مقایسه آنتروپی در چهار حوزه ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد، حوزه­های مختلف علمی در میزان اطلاعاتی که انتقال می­ هند یکسان نیستند و حوزه علوم انسانی بیشترین میزان آنتروپی و کمترین میزان اطلاعات را نسبت به سایر حوزه­ها داراست.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  نظریه اطلاعات ، آنتروپی ، بار اطلاعاتی واژه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 134
نام نویسنده:  رنگ‌آمیز طوسی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

مقدمه/ هدف: بهره گیری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی افراد را در موقعیت‌های مختلف زندگی توانمند می‌سازد. آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در کودکی به نهادینه شدن آن در ذهن کمک می‌کند. از سوی دیگر، وب به شکلی گسترده بر زندگی امروزی بشر چیره شده و توانسته افزون بر کارکردهای گوناگونی که دارد نقشی آموزشی را در محیط مدرسه و یا خانه برای کودکان بر عهده گیرد. به این ترتیب، انتظار میرود این بستر بتواند به پرورش مهارتهای بنیادین سواد اطلاعاتی که لازمه زندگی موفق در این زمان است کمک نماید. هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندی وب سایت‌ها در پرورش مهارت‌های سواد اطلاعاتی کودکان گروه سنی "ب" می‌باشد.

روش: این پژوهش کاربردی، از روش آمیخته، تحلیل محتوا و پیمایش برای دستیابی به هدفهای خود استفاده کرد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود. به منظور ساخت این سیاهه نخست استانداردهای سواد اطلاعاتی  برای دانش آموزان شامل NETS-S , AASL , Big6  تحلیل و هشت مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان مفهومهای بنیادین انتخاب شد. سپس، پیشینه‌ها و رهنمودهای موجود برای طراحی وب سایت‌های کودکان تحلیل گردید. از ترکیب دستاورد این دو فاز ابزار نهایی شامل 54 مصداق ساخته شد. نمونه پژوهش در بخش وب سایت‌های انگلیسی، 10 وب سایت آموزشی انتخاب شده از سیاهه "بهترین وب سایت‌ها برای کودکان " را دربرداشت که به روش هدفمند و سپس تصادفی نظام‎‎مند انتخاب گردید. در بخش دیگر نیز 10 وب سایت آموزشی که سه صفحه اول آن فارسی بود و کل جامعه پژوهش را تشکیل می‌داد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها/ : یافته‌های پژوهش نشان داد که وب سایت‌های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش 8  مهارت سواد اطلاعاتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. نتایج آزمون تی مستقل در مورد فرضیه نخست نشان داد که بین میزان حضور انواع مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های فارسی و انگلیسی تفاوت وجود دارد. آزمون فریدمن نیز در مورد فرضیه دوم نشان داد بین الویت میزان حضور مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های بررسی شده تفاوت وجود دارد.

اصالت: دستاوردهای پژوهش حاضر سیاهه ارزیابی وب سایت‌های مناسب برای کودکان و جدول رتبه بندی وب سایت‌های آموزشی فارسی و انگلیسی بر پایه مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مطالعه پیشنهادهایی برای کتابداران و طراحان وب سایتها برای تبدیل آن به بستری برای پرورش مهارتهای سواد اطلاعاتی نیز در بر دارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مهارت‌های سواد اطلاعاتی ، وب سایت‌های کودکان ، وب سایت‌های آموزشی ، اینترنت ، رتبه بندی وب سایت‌های کودکان ، استانداردهای سواد اطلاعاتی دانش آموزان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: یگانه‌فر، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانههای عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با 7 معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات میباشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ي هدف اين پژوهش شامل 3 گروه كتابخانه‌هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي عمومي داراي بخش كودك و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک) و كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در استان خراسان رضوي مي­باشد. از گروه اول و دوم به روش نمونه گيري هدفمند به ترتيب 5 و 10 كتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه­گيري طبقه اي، 42 كتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله از ابزارهاي ، سياهه وارسي و يا مصاحبه استفاده شده است.

یافته‌ها و نتایج: يافته‌ها نشان داد كه از بین 7 معیار مورد نظر در مورد خدمات کودکان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي كانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار از وضعيت مطلوبي برخوردارند و کتابخانههای عمومی برتر استان، تنها در يك مورد مطلوب مي­باشند.کتابخانههای عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور که جامعه اصلی پژوهش میباشند، در هیچکدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی درباره خدمات بخش کودک و نوجوان که از طریق پرسیده شد، نشان داد که وضعیت همه معیارها در کتابخانههای عمومی در سطحی کمتر از 40 درصد ارزیابی میشود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  کتابخانه‎های ‎عمومی ، استان خراسان رضوی ، کتابخانه‎های ‎عمومی و کتابخانه کودکان و نوجوانان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 136
نام نویسنده: دانش، فرشید
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

زمینه/هدف: یکی از زمینه‏های پژوهش در قلمرو وب‏سنجی مطالعه میزان حضور و اثربخشی وبی دانشمندان است. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در زمینه میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در دست نیست، پژوهش حاضر به این مسأله اساسی می‏پردازد. افزون‏ بر این، وضعیت این مسأله در ارتباط با عملکرد علمی و حرفه‏ای جامعه پژوهش مشخص نیست. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی ايران و پی‏بردن به رابطه آن با کسب امتیازهای مادی و معنوی در چارچوب نظریه قشربندی اجتماعی در علم و ترسیم قشرهاي جامعه پژوهش حاضر مي‌باشد.

روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‏سنجی انجام می‏شود. جامعه پژوهش را کليه اعضاء هيأت علمي شاغل در گروه هاي آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ايران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادياري به بالا و نیز دارای توليدات علمي و استنادهای وبی آن‌ها تشکيل مي‏دهند. از سیاهه وارسی برای گردآوری داده‏های وبی در مورد زمینه‏های حضور آثار و به منظور جمع‏آوری داده‏های مربوط به فعالیت‏های علمی و حرفه‏ای استفاده شده است. همچنین گردآوری داده‏های وبی در بستر سه پایگاه گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‏های آمار توصيفي مانند توزیع فراوانی، درصد، میانگین و همبستگی اسپیرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‏ها: تحلیل داده‏ها نشان داد که از نظر میزان حضور و اثربخشی برای مجموع آثار فارسی و انگلیسی اعضاء هیأت علمی گروه‏های دانشگاه‏های فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، شیراز، خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین حضور را در قشر مرکزی دارند. یافته‏ها درخصوص زمینه‏های حضور مجموع آثار جامعه پژوهش در گوگل حاکی از آن است که زمینه‏های حضور پایگاه اطلاعات علمی، خود استنادی و وب‏سایت‏های دانشگاهی جایگاه‏های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‏اند. تحلیل داده‏ها همچنین تفاوت بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش و محل اخذ مدرک دکتری از داخل و خارج را تأیید نمود. در ادامه مشخص شد که بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش با مرتبه علمی تفاوت وجود دارد. در مورد فرضیه نخست مشخص شد که بین ميزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش رابطه معنی‏دار وجود دارد. تحلیل داده‏ها در خصوص فرضیه دوم نیز نشان داد که بین میزان حضور جامعه پژوهش و حضور آثار آنها در گوگل رابطه معنی‏دار است. در مورد فرضیه سوم نیز رابطه بین قشربندی مبتنی بر عملکرد علمی و حرفه‏ای و قشربندی وبی تأیید گردید.

نتایج: تحلیل نتایج حاکی از آن است که دانش‏آموختگی در خارج از کشور، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی با دانشمندان بین‏المللی، عضویت در گروه‏های پژوهشی معتبر، اشتغال در گروه‏های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‏های اصلی حضور برخی از اعضاء جامعه پژوهش در قشر مرکزی به شمار می‏آید. همچنین، داشتن وبلاگ یا وب‏سایت شخصی روز آمد و دارای محتوا، عضویت در شبکه‏های اجتماعی علمی و پایگاه اطلاعاتی برخی از علت‏های اصلی میزان حضور بالای آثار در موتور کاوش گوگل می‏باشد.

کاربردهای احتمالی: در کنار شاخص‏های سنتی مؤسسه اطلاعات علمی، با استفاده از شاخص ارزیابی جدید مطرح شده با عنوان "شاخص حضور و اثربخشی وبی" می‏توان دانشمندان، دانشگاه‏ها و کشورها را ارزیابی و پایش نمود.

اصالت/ ارزش: پژوهش حاضر چارچوب نظری نوینی برای انجام پژوهش معرفی کرده است. همچنین نتایج بدست آمده از آن تصویری روشن از وضعیت کنونی جامعه پژوهش هم از جنبه حضور و اثربخشی در وب و هم از نظر عملکرد علمی و حرفه‏ای ارائه نمود. افزون بر این، پیشنهادهای کاربردی برخاسته از این پایان‏نامه می‏تواند به عنوان نقشه راهی برای دانشمندان جوان و کم سابقه قلمروهای علمی مختلف ارائه نماید. به بیان دیگر، آنها می‏توانند با استفاده نتایج بدست آمده در این پژوهش و توجه به عوامل و علت‏های موفقیت برخی از افراد جامعه پژوهش از آنها ایده گرفته و در زندگی علمی و حرفه‏ای خود از این الگوها استفاده نمایند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  حضور وبی ، اثربخشی وبی ، علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ، قشربندی اجتماعی در علم ، نمایه استنادی علوم ایران ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، گوگل پژوهشگر ، گوگل


>> کتابداری
شماره بازیابی: 137
نام نویسنده: رضائي، روح‌اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

اين پژوهش به‌ منظور بررسي میزان اضطراب و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در فرايند جست‌وجوي منابع اطلاعاتي آن‌ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه­های دندان‌پزشکي، داروسازي، پيراپزشکي (شامل پرستاري و مامايي) و هم‌چنين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي شاغل در مراکز درماني امام رضا (ع) و قائم (عج) بودند. تعداد کل جامعه آماري شامل 566 عضو هيأت علمي مرد و زن بود. به ‌منظور دستيابي به حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي غيرنسبتي استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه هر حوزه تحصيلي مشخص شد که با توجه به اهميت حوزه­ پزشکي و هم‌چنين به منظور بالا بردن دقت پژوهش نسبت بيش­تري از اعضای هیأت علمی این حوزه در مقايسه با حجم تعيين شده توسط فرمول انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از محقق‌ساخته در دو حوزه شناخت اينترنت و اضطراب اينترنت استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه‌گيري توسط افراد صاحب‌نظر تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 83/0 براي اضطراب اينترنتي و براي شناخت اينترنتي 85/0 به ‌دست آمد. از روش‌هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف‌معيار) و آمار استنباطي (تحليل واريانس یک طرفه، آزمون تي يک نمونه، آزمون تی مستقل، همبستگي پيرسون و دانکن) به ‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که بين ميانگين نمرات اضطراب اينترنتي اعضاي هيأت علمي و نمره متوسط اضطراب اينترنتي (75) تفاوت معناداري وجود داشت و آن‌ها کم‌تر از سطح متوسط، اضطراب اينترنتي از خود بروز دادند. نتايج پژوهش نشان داد هر چند ميانگين شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي پايين‌تر از سطح متوسط (36) بود اما در سطح جامعه اين تفاوت معنادار نبود. از ديگر يافته‌هاي پژوهش اين است که تفاوت معناداری بین میانگین اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضاي هيأت علمي بر حسب جنسیت و سن وجود نداشت. هم‌چنین بین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر حسب حوزه‌های تحصيلي مختلف نیز تفاوت معنادار نبود. نتايج بيانگر اين بود که حوزه‌هاي تحصيلي مختلف عامل مهمي در وجود تفاوت معنادار بين اعضاي هيأت علمي از نظر ميزان اضطراب اينترنتي بود و بين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي با ديگر حوزه‌ها تفاوت معناداري وجود داشت. هم‌چنين يافته‌ها نشان داد بين ميزان اضطراب اينترنتي و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي رابطه منفي و معناداري وجود داشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  اضطراب اینترنتی ، شناخت اینترنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.