دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: مجیری، شهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایي و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کابردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش اين تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه های دانشکده های ادبیات ، الهیات، علوم پایه و فنی مهندسی در یک دوره یک ماه (از 15 آبان تا 15 آذر تشکیل داد.

این پژوهش در دو بخش و از طریق توزیع دو جداگانه به انجام رسید. بخش اول: بررسی استفاده کنندگان از منابع مرجع، بخش دوم: بررسی میزان استفاده از منابع مرجع

برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین) و آمار استنباطی ناپارامتری (ویلکاکسون، همبستگی اسپرمن، U-من ویتنی، کروسکال - والیس، و مجذور کای) استفاده شد. این آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت و یافته ها و نتایج زیر به دست آمد:

1. میزان آشنایي دانشجویان دانشگاه فردوسی با منابع مرجع 6/40 درصد است.

2. میزان استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع 43 درصد است.

3. بین میزان آشنایي دانشجویان با منابع مرجع و میزان استفاده آنها از این منابع همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، یعنی هر چه میزان آشنایي بیشتر باشد میزان استفاده نیز بیشتر است.

4. میزان آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع ردیف اول بیشتر از منابع مرجع ردیف دوم است.

5.میزان آشنایي و استفاده دانشجویان رشته های علوم انسانی/ اجتماعی از منابع مرجع بیشتر از دانشجویان رشته های علمی/ کاربردی است.

6. بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره های کارشناسی تفاوتی در میزان آشنایي و استفاده از منابع مرجع وجود ندارد.

7. بین میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع مرجع چاپی و رایانه ای تفاوت معنی داری وجود ندارد.

8. دانشجویان معرفی منابع به وسیله استادان را موثرترين روش برای آشنایي با منابع مرجع و نیز استفاده از این منابع می داند.

9. مشکلاتی که باعث کاهش استفاده دانشجویان از منابع مرجع می شوند عبارتند از:

کمبود و قدیمی بودن منابع مرجع، عدم راهنمایي دانشجویان بوسیله کتابداران، عدم آشنایي دانشجویان با روشهای استفاده از منابع مرجع ، و نیز عدم راهنمای استادان در این زمینه، ساعات محدود استفاده از بخش مرجع، کمبود فضا و نیز کمبود امکانات رایانه ای در بازیابی اطلاعات در بخش مرجع.

در انتها، پیشنهادهایي برای بالا بردن سطح آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع به کتابخانه ها و نیز پیشنهاد هایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: اكرمی، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

اکنون که ضرورت ایجاد مراکز اطلاع رسانی در ایران احساس شده است، بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در تمام زمینه ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر نیز، شناسایي نیازهای اطلاعاتی دست اندرکاران صنایع غذایي مشهد و مسائل مرتبط با آن است، تا از این طریق امکان فراهم آوردن اطلاعات مفید و جامع برای متخصصان این صنعت که از صنایع نو پا و رو به گسترش استان می باشد مهیا گردد.

این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کارخانه های صنایع غذای شهر مشهد است که در تیر ماه 1379 دارای مجوز بهره برداری از اداره کل صنایع خراسان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات بود، ضمنا برای پاسخگوی به برخی از سوالات، مصاحبه نیز با سرپرستان تعدادی از کتابخانه های شهر مشهد انجام شد.

فرضیه اول این تحقیق به وضعیت مراکز اطلاع رسانی کارخانه های صنایع غذایي شهر مشهد مربوط می شد. نتایج پژوهش نشان داد : کارخانه های صنایع غذایي موجود در مشهد فاقد مرکز اطلاع رسانی کارآمد می باشد که بتواند اطلاعات مرتبط، مناسب و روزآمد آنان را به سهولت و سریع و بهنگام در اختیارشان قرار دهد.

فرضیه دوم تحقیق، توجیه راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای صنایع غذایي را مورد بررسی قرار می داد. یافته های پژوهش نشان داد: صنایع غذایي موجود در مشهد از کمیت و کیفیتی برخوردار است که راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای آنها توجیه اقتصادی - اجتماعی در بر دارد.

در انتها، پیشنهادهایي برای رفع یا کاهش موانع دستیابی به اطلاعات کارخانه های صنایع غذایي مشهد و نیز پیشنهادهایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - تنيجه گيري رسشنامه


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: پولادی نجف آبادی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دو دانشگاه فردوسی و علوم پز شکی مشهد بر اساس سبکهای مدیریتی لیکرت انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخاه ها انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون من - ویتنی استفاده شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از : سبک مدیریت مدیران کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد از لحاظ 6 شاخص ( رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، ارتباطات، هدفگذاری و کنترل) با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت مطابقت دارد؟ یافته های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص ها تفاوتهای به چشم می خورد، به این معنی که کارکنان کتابخانه های علوم پزشکی با 7/57 درصد امتیاز مدیران خود  را با 4/49 امتیاز در سبک 2 مدیریت لیکرت ارزیابی کردند. از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توانای اجرای مدیریت سبک 3 لیکرت را با 5/67 درصد امتیاز در خود دیدند و همکارانشان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی ذهینت پيدا کرده سبک 3 مدیریت لیکرت را با 5/72 درصد بیان داشتند.

در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی درباره سبک مدیریت بهتر در کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است

     -- فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 24
نام نویسنده: سلگی، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

امروزه با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و به منظور دسترسی سریع و آسان به منابع مورد نیاز، نرم افزارهای متعددی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی تولید شده که برای ایجاد پایگاهای کتابخانه ای بویژه فهرست رایانه ای (OPACs) به کار می رود. در ایران نیز تا کنون چندین نرم افزار کتابخانه ای تولید و در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق علمی / مقایسه ای با محور قرار دادن سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی به بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین متغیر مستقل " شیوه های نمایه سازی " و متغیر وابسته " قابلیت بازیابی یا میزان بازیابی " در سه نرم افزار فارسی پارس آذرخش، کاوش و نوسا ودر سه فیلد عنوان، پدیدآور و موضوع پرداخته است. در نتیجه انجام این تحقیق:

الف) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد عنوان در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه اول تايید گردید.

ب) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد پدیدآور در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه دوم رد شده است.

ج) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد موضوع در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه سوم تاید گردید.

د) در مجموع، وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد های عنوان، پدیدآور و موضوع، در سه نرم افزار مورد تحقیق مربوط به فرضیه اصلی تاید گردید. تفاوت موجود بین شیوه های نمایه سازی و قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود در سه نرم افزار مورد تحقیق عمدتا ناشی از مسایل و مشکلاتی است که در حوزه های نمایه سازی، برنامه نویسی، ورود اطلاعات، جستجو و بازیابی اطلاعات وجود دارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 25
نام نویسنده: نصر الهی، سيد نور الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

اعضای هیات علمی دانشگاهها از ارکان مهم نهاد آموزش عالی هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی آنها می تواند راهگشای رشد کمی و کیفی تولید اطلاعات علمی آنان باشد. بدین جهت پژوهش حاضر که از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است به این موضوع از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههاي کتابداری پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایي و بررسی میزان عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی، و تاکید بر رفع نسبی عوامل بازدارنده و ترغیب عوامل مشوق، می باشد. جامعه آماری این پژوهش 77 نفر از اعضای هیات علمی گروهای کتابداری می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که در یک بازه زمانی سه ماه، 58 نفر از اعضای هیات علمی به آن پاسخ دادند. از میان هفت پرسش مطرح شده در این پژوهش، چهار پرسش به ترتیب به توصیف ویژگیهای تحصیلی و حرفه ای و مشخصات فردی اعضای هیات علمی، وضعیت کمی سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده آنان، و آرای این اعضا درباره تاثیر عوامل بازدارنده و مشوق، مربوط می شد. پرسش پنجم به رابط و تفاوت بین عومل بازدارنده و مشوق و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، سوابق علمی - پژوهشی، سطح آموزشی گروه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ مدرک و مسئولیت اجرايی می پرداخت. نتایج به دست آمده همبستگی معنی داری بین عوامل بازدارنده و سابقه خدمت را نشان داد و به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف معنی داری بین عوامل بازدارنده و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده گردید. پرسش ششم به رابطه و تفاوت بین سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده اعضای هیات علمی و متغیرهای فوق می پرداخت. نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری بین سوابق علمی - پژوهشی و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده شد. پرسش هفتم به مقایسه آرای اعضای هیات علمی پژوهشگرا و آموزشگرا درباره عوامل بازدارنده مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف  معنی داری را بین این دو گروه نشان داد. پیشنهاداتی نیز درباره چگونگی زدودن عوامل بازدارنده و بهبود وضعیت فعالیتهای علمی - پژوهشی مراکز دانشگاهی آمده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: اصغری پوده، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف کتابخانه های دانشگاهی حمایت از تحقق رسالتهای سه گانه (آموزشی، تحقیقاتی، و خدماتی) دانشگاههاست. در نتیجه، طراحی وب سایت آنها باید با توجه به دیدگاهای انجام شودکه کارکردهای کتابخانه را در راستای تحقق رسالت دانشگاه ها انجام دهد.

از این نظر در حال حاضر ضعفها و مشکلاتی در دیدگاهای دانشگاهی دیده می شود. بنابراین با هدف شناسایي عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با استفاده از شیوه مورد پژوهی (Case study) انجام شد. موارد مورد بررسي در این تحقیق از 20 وب سایت کتابخانه دانشگاه های برتر 4 کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس و 5 وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران ( جهت مقایسه) تشکیل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاه ارزیابی محقق ساخته ای شامل 27ویژگی بود که همه وب سایهای مورد نظر با آن ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق به 5 سوال اصلی در رابطه با شناسایي مهمترین عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه ای دانشگاهی، میزان همخوانی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی انتخاب شده با معیارهای مورد نظر پژوهش، شناسایي مشکلات اساسی سایتهای کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی ، وجود بیشترین عناصر مشترک در بین وب سایت کتابخانه های دانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و در نهایت ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی پاسخ داد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان همخوانی وب سایت های مورد بررسی خارجی به معیارهای مورد نظر تحقیق در مجموع حدود 78% و میزان همخوانی وب سایتهای ایرانی حدود 45% بوده است. همچنین از حداکثر میانگین 5 امتیاز، برای 27 ویژگی مورد نظر میانگین گروه مورد بررسی خارجی 88/3 و میانگین گروه ایرانی 27/2 بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران از طراحی ضعیفی برخوردارند. در پایان پیشنهادهای برای بهبود وضعیت موجود وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایرانی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 27
نام نویسنده: خادمیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

ارائه منابع مرجع و نشریات ادواری به صورت چکیده و تمام متن به طور ناپیوسته و پیوسته (اینترنت) بر مجموعه سازی و دیگر کارکردهای کتابخانه ای تاثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش اینست که، با توجه به میزان دسترس پذیری کتابخانه های دانشگاهی فردوسی به ادواریهای الکترونیکی، پیشنهادهايی برای بازنگری در خط مشی مجموعه سازی ادواریهای چاپی ارائه نماید. روش این پژوهش پیمایشی (کتابخانه ای) و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری شامل مجموعه ادواریهای لاتین چاپی کتابخانه های دانشکده ای و مرکزی دانشگاه در سالهای 1998-2001 میلادی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی لاتین دسترس پذیر در پایگاهای اطلاعاتی تمام متن در این دانشگاه است. به منظور تسهیل و تسریع در امر پژوهش، از جامعه ادواریهای لاتین چاپی، به دلیل اهمیت ادواریهای لاتین برای مقاطع تحصیلات تکمیلی، 26 رشته و کتابخانه مرکزی ( 12رشته علوم انسانی / اجتماعی و 15 رشته علوم، مهندسی و کشاورزی)، به عنوان نمونه نهایي انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از الف- کاردکس ادواریهای لاتین رشته های نمونه ب- سیاهه مجله های لاتین تمام متن پایگاهای اطلاعاتی دسترس پذیر در دانشگاه ج- سیاهه مجله های اصلی موسسه اطلاعات علمی (ISI) استفاده شد. با توجه به مقیاس اندازه گیری (اسمی)، برای توصیف داده ها از درصد و برای آزمون فرضیه 1 و بخش اول فرضیه 3 (میزان همپوشانی مجله های چاپی با اصلی) از آزمون X2 استفاده شد. نتایج پژوهش به ترتیب فرضیه های 1-4 نشان داد که، کل مجله های مورد اشتراک 492 عنوان است که 184 عنوان (37.39درصد) به حوزه علوم انسانی و 308 عنوان ( 62.60درصد) به حوزه علوم، مهندسی و کشاورزی مربوط می شود. از 492 عنوان مجله مورد اشتراک، 205 مجله، به عنوان مجله های اصلی محسوب می شدند که 77 عنوان ( 37.56 درصد) به حوزه علوم انسانی و 128 عنوان ( 62.43 درصد) به حوزه علوم مربوط می شود. از تعداد کل 882 مجله موجودی، 308 مجله ( 34.92 درصد ) دارای شماره های کسری بود که 97 مجله ( 31.49 درصد ) به حوزه علوم انسانی و 211 (68.50 درصد ) به حوزه علوم مربوط می شود. آزمون آماری مجذور کا نیز تفاوت در هر سه بخش فرضیه 1 را معنی دار نشان داد. بین رشته های علمی در درون دو حوزه علمی از جهت تحول کمی و کیفی و تعداد مجله های دارای شماره های کسری تفاوت وجود دارد. بررسی کیفی مجله ها نشان داد که، میزان همپوشانی بین مجله های تمام متن و اصلی 90 عنوان ( 59.21 درصد) از 152 عنوان و بین مجله های چاپی و اصلی 207 عنوان ( 42.07 درصد) از 492 عنوان می باشد و آزمون مجذور کا تفاوت معنی داری را نشان نداد. در فرضیه 4 مشخص شد که 492 مجله چاپی مورد اشتراک 152 عنوان ( 30.89 درصد) به صورت تمام متن قابل دسترس اند. اما توصیه شد که با در نظر گرفتن ویژگیهای متفاوت این دو نوع منبع و موارد دیگری که از پژوهشهای قبلی استخراج شده اقدام مناسب انجام شود. بر مبنای نتایج حاصل شده از هر فرضیه، پیشنهادهای نیز توصیه شده است

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري


>> کتابداری
شماره بازیابی: 28
نام نویسنده: قزلی، لادن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

با توجه به حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی مشهد و تداوم اجرای طرح های بیشتر در این دانشگاه این پژوهش بر آن است که به بررسی چگونگی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی ( موجود یا غیر موجود در کتابخانه دانشگاه) در انجام طرح های پژوهشی در این دانشگاه بپردازد. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتابسنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 205 طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه فردوسی است که در فاصله زمانی ده ساله بین سال های 1370 تا 1380 و در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و ومهندسی و کشاورزی انجام پذیرفته است. اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش، از طریق مراجعه مستقیم به طرح های پژوهشی و بررسی فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان گزارش نهایي هر طرح پژوهشی گردآوری شد. یافته های پژوهش به شرح زیر می باشد: در پاسخ به فرضیه اول مشخص شد که اختلاف معنی داری بین کمیت منابع غیر فارسی موجود و غیر موجود استناد شده طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی وجود دارد. در فرضیه دوم با استفاده از آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین نوع منابع موجود و غیر موجود استناد شده در طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشاهده شد. در فرضیه سوم نتایج به دست آمده به کمک آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین روزآمدی منابع استناد شده در طرح های پژوهشی دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و مهندسی و کشاورزی مشاهده شد. در پاسخ به فرضیه چهارم، منابع به انواع مختلفی نظیر کتاب، مقاله، مجله، مقاله کنفرانس، پایان نامه و ... تقسیم شدند که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون یومان ویتنی بین میانگین تعدادی از انواع منابع مورد استفاده در طرح های پژوهشی مانند کتاب و مقاله فرسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معنی داری مشاهده شد و بین میانگین تعداد دیگری از انواع منابع مانند پایان نامه های فارسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معناداری مشاهده نشد. در فرضیه پنجم نتایج به دست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی اختلاف معنی داری بین میزان استناد طرح های پژوهشی به منابع غیر فارسی در دو حوزه مشاهده شد. در پایان پیشنهادهای به منظور ایجاد راهکارهای برای بهبود وضعیت استفاده از منابع اطلاعاتی برای پژوهش دردانشگاه ها ارائه شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: یمین فیروز، موسی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

این پژوهش سعی دارد هدفها، انواع منابع اطلاعاتی ، روشها و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجوی اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی را از شبکه اینترنت مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد. همچنین در پی بررسی تفاوت رفتاهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسي، علوم کشاوزری است. به علاوه الگوهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی را نیز مورد مطالعه قرار داده است و تاثیر مهارت زبان و رایانه ای را در میزان استفاده اعضای هیات علمی از اینترنت سنجیده است.

در این تحقیق از روش پیمایشی، و اطلاعات آن نیز از طریق که میان 175 نفر از اعضای هینات علمی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شده است. مهمترین یافته های پژوهش بدين ترتیب بود که عمده ترین اهداف اعضای هیات علمی در استفاده از اینترنت هدفهای آموزشی و پژوهشی بوده است. بیشترين منبعی که آنها در اینترنت مورد استفاده قرار می دهند مجلات الکترونیکی تخصصی و پایگاهای اطلاعاتی تمام متن است. از بین ابزارهای جستجوی اطلاعات بیشتر از موتورهای جستجو و نشانی سایتهای اینترنتی استفاده می کند. اغلب از شیوه جستجوی ساده بهره می گیرند و خیلی کم از شیوه های جستجوی عبارتی و کوتاه سازی استفاده می کند.

اعضای هیات علمی در جستجوی اطلاعات خود بیشتر از مدل الیس بهره میگیرند تا مدل ماچیونینی و آلسترداف. همچنین نتایج نشان داد که مهارت زبان انگلیسی و مهارت رایانه ای اعضا هیات علمی در میزان استفاده آنها از اینترنت تاثیر زیادی دارد.

رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی، علوم کشاورزی ، در تمام شاخص های رفتاری(هدف، نوع منابع اطلاعاتی، ابزار های جستجو و روشهای جستجو) دارای تفاوت معنی دار بوده است. مرتبه علمی در برخی از شاخص های رفتار اطلاع یابی یعنی، هدف و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است ولی در شاخص های نوع منابع اطلاعاتی و روشهای جستحو بی تاثیر بوده است. تاثیر سابقه کار نیز بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در شاخص های هدف، نوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است. ولی در شیوه های جستجوی اعضای هیات علمی بی تاثیر بوده است.

از جمله پیشنهاهای ارائه شده پژوهش نیز می توان به برنامه ریزی های مختلف از طرف دانشگاه جهت آموزش اعضای هیات علمی در خصوص اینترنت و امکانات و کار کردهای آن، افزایش خطوط ارتباطی و بهبود کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه، بر گزاری سمینارها و سخنرانی های در این خصوص و تشکیل دوره های آموزشی سواد اینترنتی اشاره کرد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رفتار اطلاع یابی ، الگوی اطلاع یابی ، اینترنت ، اعضای هیات علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، منابع اطلاعاتی اینترنتی ، ابزارهای جستجو


>> کتابداری
شماره بازیابی: 30
نام نویسنده: حافظی، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نتاسب سوالات " درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری " آزمون  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی با دروس تخصصی دوره کارشناسی این رشته انجام گرفته است. به علاوه تاثیر عواملی چون: جنسیت، رشته ، معدل و محل تحصیل دوره کارشناسی پذیرفته شدگان بر قبولی آنان در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است. برسی دیدگاه های اعضای هیات علمی گروه های آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درباره شیوه برگزاری آزمون، مواد امتحانی و تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی نیز مورد توجه پژوهش بوده است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامع آماری پژوهش متشکل از سه بخش شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری در سالهای 1380-1376، 2- اطلاعات تحصیلی دوره کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده در سه دانشگاه تهران، مشهد، اهواز 3- اعضای هیات علمی گروههای کتابداری دارای دوره کارشناسی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش در پیوند با جامعه آماری پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل سوالات ماده آزمودنی درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری، مکاتبه را ادارات آموزشی دانشگاها و توزیع در بین اعضای هیات علمی گروهای کتابداری گردآوری شد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که : بین سوالات تخصصی طرح شده در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و واحدهای درسی این رشته در دوره کارشناسی تناسبی وجود ندارد. 2- تفاوت معنی داری بین پذیرش کارشناسان کتابداری و غیر کتابداری در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده شد. 3-کارشناسان زبان انگلیسی نسبت به کارشناسان سایر رشته ها در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری موفق تر بوده اند. 4- جنسیت در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری تاثیری نداشته ولی معدل از عوامل موثر بر قبولی آنان بوده است. 5- دانشگاه محل تحصیل فارغ التحصیلان کارشناسی کتابداری در پذیرش آنان تاثیر گذار بوده است. 6- اعضای هیات علمی نسبت به شیوه فعلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و تناسب سوالات آن نگرش مثبتی ندارند بر مبنای یافته های پژوهش لازم است سه پیشنهاد زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- تجدید نظر در شیوه عملی برگزاری آزمو ن و طرح سوالات لازم و ضروری است. 2- وجود ماده آزمونی معارف اسلامی باشد مورد بازبینی قرار  گیرد. 3- پذیرش کارشناسان سایر رشته ها در دوره های کارشناسی ارشد کتابداری نیاز به بررسی جدی دارد.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.