دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: parirokh، mehri
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 408
چکیده: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: گنجی، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

     پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و هدف اصلی آن تعیين وضعیت کمی تولید اطلاعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه منابع اطلاعاتی ( تالیف کتاب، ترجمه کتاب، چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، ترجمه مقاله، سخنرانی، طرح تحقیقات، ویرایش و تصحیح ) است که توسط اعضاي هیات علمی این دانشگاه تولید شده باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از بین 240 نفر از اعضای هیات علمی صورت گرفته که از این تعداد 217 نفر ( 41/90 درصد) به ها پاسخ داده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1. بین سطح تحصیلات ، تدریس در دوره تحصیلات تکمیلي، استفاده از فرصت مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 2. بین سال های اشتغال در دانشگاه، درجه آشنای با زبان انگلیسی و تولید علمی رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای در چهار حوزه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ نوع انتشار تالیف کتاب 01/3 درصد، ترجمه کتاب 63/5 درصد، چاپ مقاله در نشریه های داخلی 64/27 درصد، چاپ مقاله در نشریات خارجی 59/9 درصد، ترجمه مقاله 14/5 درصد، سخنرانی 03/24 درصد، طرح تحقیقاتی 15/11 درصد، ویرایش و تصحیح 79/13 درصد از کل تولیدات علمی را تشکیل داده است. بیشترین منابع اطلاعاتی تولید شده به دانشکده هنر نیشابور (4/0 درصد) تعلق دارد. از نتایج دیگر پژوهش این است که از 11384 مقاله، 7944 مورد ( 78/69 درصد) به مقالات داخلی و 3440 مورد ( 22/30 درصد) به مقالات خارجی اختصاص دارد. در پایان نیز، پیشنهاد های جهت افزایش تولیدات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: قریشی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

پژوهش حاضر بمنظور آگاهی از نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت و همچنین درباره دو اصل معقول اندیشی و کمترین کوشش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی آن دسته از دانشجویان روزانه و شبانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودند که در سال سوم و چهارم در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که 253 نفر از دانشجویان این دانشکده به آن پاسخ دادند. ازمیان هشت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، پنج فرضیه نخست به نیت خواندن دانشجویان مربوط می شد. این مقاصد عبارت بودند از: خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت . نتایج بدست آمده به کمک آزمون t برای سنجش فرضیه ها نشان داد که (1) دانشجویان سال سوم و چهارم بر خواندن به قصد یادگیری بیشتر از خواندن به قصد لذت تاکید دارند، اما همین دانشجویان بر خواندن به قصد یادگیری کمتر از خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند. (2) همچنین مشخص کرد که دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد لذت تاکید دارند. (3) دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند ولی بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوت معناداری وجود ندارد. (4) بین میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های علوم تربیتی و روانشناسی و میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوتی مشاهده نمی شود. (5) نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معناداری را بین رشته تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارم و مقاصد خواندن آنها نشان نداد.

نتایج بدست آمده در مورد فرضیه ششم به کمک آزمون مجذور کا نشان داد که اصل کمترین کوشش برای هر نوع خواندنی مورد تاکید دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می باشد. نتایج بدست آمده در مورد فرضیه هفتم به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین رشته تحصیلی و اصل کمترین کوشش نشان نداد. در ادامه، بررسی نظر دانشجویان مورد پژوهش درباره اصل معقول اندیشی با استفاده از مجذور کا نشان داد که معقول اندیشی شکل دهنده رفتارهای مطالعاتی دانشجویان سال سوم و چهارم  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري
1   2
3  4استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  خواندن به قصد یادگیری ، خواندن به قصد لذت ، خواندن به قصد تصمیم گیری ، اصل معقول اندیشی ، اصل کمترین کوشش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: رحیمی زاده حسینی، سيد علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از از 223 نفر از کارکنان در سه سطح مدیریتی عالی، میانی و عملیاتی نمونه آماری تحقیق گردآوری شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق و تحلیل استنباطی داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور و در موارد لزوم از آزمون های همبستگی استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد:

 1. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطوح سه گانه مدیریت تفاوت وجود دارد.

2. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان صفي و ستادي هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 3. سطوح سه گانه مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 4. آن دسته از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می باشند نسبت به سایر کارکنان دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند.

 5. کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی واحدی تامین می کند.

6. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان در پیوند با نیاز اطلاعاتی و منابع کسب اطلاعات مشکلاتی همچون نداشتن وقت به دلیل فشار کاری، فقدان مرکز اطلاع رسانی و عدم دسترسی به آمارهای دقیق را در سطوح سه گانه مدیریتی از مهمترین مشکلات خود عنوان نموده اند.

7. اطلاعات مدیران ارشد در مورد نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی باشد.

8. از نظر کارکنان جامعه آماری بهره گیری از رایانه در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان نقش تعیين کننده ای داشته است. در پایان پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوی بکار گرفته شده در این تحقیق در جهت ارضاء نیازهای اطلاعاتی و ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن کارائی و بهروزی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تعمیم آن به سایر استان ها ارائه شده است. تاسیس مرکز اطلاع رسانی در ادارات کل تامین اجتماعی هر استان و تشکیل کارگاه ها ی آموزشی مدیریت دانش برای سطوح سه گانه مدیران به لحاظ آشنايی آنان با نیاز های اطلاعاتی کارکنان و ارتباط با سایر سازمان ها و ادارات هم عرض در جهت تبادل افکار و عقاید و نتیجتا بهره وری سازمانی توصیه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازهای اطلاعاتی ، سازمان تأمين اجتماعی ، سطوح مديريت ، منابع اطلاعات سازمانی ، خراسان ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 45
نام نویسنده: هاشمی، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی نظر آنها درباره عوامل موثر بر عملکردشان انجام گرفت. جامعه این پژوهش پیمایشی را کلیه کتابداران کتابخانه های دانشکده های دانشگاه فردوسی تشکیل می دهند. از تعداد 107 کتابدار این دانشگاه 93 نفر به پاسخ دادند. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو ابزار پرسش نامه و سیاهه وارسی انجام گرفت. از میان 8 فرضیه مطرح شده در این پژوهش، هفت فرضیه نخست به ترتیب میزان تاثیر هفت متغیر را با عملکرد کتابداران مورد بررسی قرار داد. این عوامل عبارت بودند از:

 مشارکت در تصمیم گیری، دوره های آموزشی، مطلوبیت محیط کاری، علاقه به حرفه، سیستم های پاداش، دسترسی به امکانات رایانه ای و مدیر متخصص، نتایج به دست آمده نشان داد که هر یک از عوامل فوق با سطح معنی داری بسیار بالایي بر عملکرد کتابداران تاثیر مثبت دارند. فرضیه هشتم به بررسی رابطه بین امتیازات به دست آمده از شاخص های عملکرد کتابداران از طریق مشاهده به دست آمده بودند و میانگین نمرات به دست آمده از هفت متغیر مطرح شده در سوالات مطرح شده در می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن، معنی دار نبودن رابطه بین پاسخ های داده شده به سوالات و امتیازات کسب شده از سیاهه وارسی را نشان داد. به عبارت دیگر بین نظر کتابداران درباره شرایط بهبود عملکرد و امتیازات به دست آمده از عملکرد آنها همبستگی وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهاد ها و راهکارهایي به منظور بهبود عملکرد کتابداران و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: Anthony gallo، michael
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1993
تعداد صفحات: 218
چکیده: 

the purpose of this study was to investigate the effect direct and unrestricted access to the interner had on a group of high school teachers. Based on the naturalistic inquiry paradigm (lincoln and guba,1985)  this study explored the barriers these eachers encountererd when using the interner , how and when they elected to use the internet the factors that influenced their contiinued use of the internet, and the transitions they experienced from using the internet .

During the second half of the 1992-93 academic year, seveen teachers - selected through the srategy of typical - case sampling and representing six academic disciplines - were observed and interviewed with regard to their daily use of the internet . Using patton s (1990) three approaches to interviewing , the teachers participard in weekly informal conversational interveiws .monthly group meetings in qhich general interview guides were employed . and monthly standardized open - ended interviews. interviews were conducted by a four-member research team . Daraanalysist was based in part on Miles and huberman s (1984) model of data reduction and display . and spradley s (1979) task of dornain analysis.

the findings of this study revealed that high school teachers interner experiences were consistent with many of the reported findings from computer - mediates communications resarch involving college teachers and with the results of emerging telecomunication research involving college teachers. the study showed that: (1) teachers experienced problems of comprehemsion relatedto both the internet and their Macintosh computers technical problems and time - related problems.(2) internet usage was primarly a function of teachers schedules. work loads degrees of success using internet  applications and the relevancy of the resources discovered(3) continued internet use the qas influenced by how teachers viewed the internet - they found it to be exciting were awed by its resources and felt it reduced their feelings of isolation and (4) teachers underwent several transitions that appeared to be effected by the internet including change in attitudes toward education and changes in teaching behaviors and classroom dynamics.

one implication of the findings is that teachers is that teachers require (a) angoing internet training(b) thecnical support (c) home internet access and (d) time in which to learn and incorpirate the internet in to  their classes.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: سپهری، سعيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی در مقایسه با استاندارد های کمی دیانی انجام شده است. هدف از این پژوهش مشخص کردن نقاط ضعف و مثبت این کتابخانه ها جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت آن می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل 14 کتابخانه اقماری آستان قدس در شهر مشهد است. ابزار گردآوری اطلاعات است که مجموعا 449 نفر از مراجعان، مدیران و کارمندان کتابخانه به آن پاسخ دادند. پرسش های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد: وضع موجود هر کتابخانه، نقاط قوت و ضعف، توسعه عوامل، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت عوامل، رده بندی کتابخانه ها، نمونه گیری از نظریات مراجعان و مقایسه نظرات به منظور مشخص نمودن جهت حرکت تنظیم گردیده است. نتایج بدست آمده از پژوهش به روش آزمون t نشان می دهد که کتابخانه های اقماری آستان قدس در مقایسه با معیار های نه گانه دیانی در سطح برتری قرار گرفته و تنها در یک مورد آن هم در معیار دوم ( مساحت کل) در درجه 3 دچار نقص می باشیم که باید برای رفع آن برنامه ریزی صورت گیرد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه ازسوی محقق ارائه می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: نقدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

     هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت كلی كتاب های ترجمه شده براساس متغیرهای نظیر: موضوع، زبان، نویسنده، كشور اصلی محل نشر، تجدید چاپ، نوع فعالیت ناشران، جنسیت و فعالیت مترجمان در زمینه های علوم پایه، مهندسی، كشاورزی، پزشكی بین سال های 1370-1379 می باشد. روش پژوهش كتابسنجی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه كلیه كتابهای ترجمه شده منتشر شده بین سال های 1370-1379 در حوزه های چهارگانه است، كه در آخرین ویرایش ( پایز 1381) لوح فشرده كتابشناسی ملی فهرست شده است. تعداد 6677 عنوان كتاب ترجمه شده در این لوح بازیابی شد و براساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمز گذاری شده و اطلاعات آن ها با توجه به سؤالات و هدفهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد كه از كل 6677 عنوان كتاب مترجم، در رده موضوعی علوم 2484 عنوان(2/37%)، پزشكی 2206 عنوان (1/33%)، مهندسی 1568 عنوان(5/23%) و كشاورزی 419 عنوان(2/6%)كتاب ترجمه شده است. تعداد ناشران فعال كشور 1505 ناشر می باشد. بررسی پراكندگی ناشران در این پژوهش نشان می دهد كه تهران با فراوانی 1184 ناشر 7/87% از ناشران كشور و شهرستانها با 321ناشر، 3/21% از ناشران فعال كشور را در عرصه كتاب های ترجمه شده در خود جای داده اند. از مجموع 6677 عنوان كتاب ترجمه شده، فقط 1671 عنوان (02/25%) مورد تجدید چاپ قرار گرفته است. از مجموع كتاب های ترجمه شده مورد بررسی 4921 عنوان كتاب یعنی 7/73% به صورت فردی و 1756 عنوان یعنی 3/26% درصدبه صورت گروهی ترجمه شده است. در ترجمه كتاب ها، 6719 مترجم مرد (68/79 درصد)، تعداد 1601 مترجم زن ( 97/18 درصد) و تعداد مترجم 113 تنالگان یا سازمان (35/1 درصد) مترجم نقش داشته اند. از 8433 مترجم تعداد 15 مترجم زن و 78 مترجم مرد از پركارترین مترجمان می باشند. به طور كلی روند انتشار كتاب های ترجمه شده در طی ده 70 سیر صعودی داشته است. ولی در سال 1371 و سال 1374 سیر نزولی كتاب های ترجمه شده مشاهده می شود. در مجموع آثار 6274 نویسنده خارجی طی ده هفتاد مورد توجه مترجمان داخلی قرار گرفته است. دو كشور انگلستان و آمریكا مجموعا با 5336 عنوان یعنی به میزان 91/79 درصد در عرصه كتاب های مترجم حوزه علوم، پزشكی، كشاورزی، مهندسی ایران حضور داشته اند. حدود 91 درصد كتاب ها از چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی ترجمه شده اند. بین نوع زبان و موضوع و همچنین كشور اصلی محل نشر و موضوع با اطمینان 99 درصد(P=./000) رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري  فاقد

استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  كتابهای ترجمه شده ، كتابسنجي ، ترجمه ، مترجم ، انتقال اطلاعات


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومآخذ- نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: اسفندیاری مقدم، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

     افزایش روز افزون موتورهای جستجو و عدم توانایي آنها در جستجوی بسیاری از اطلاعات موجود در اینترنت، موجب طراحی ابر موتورهای کاوش شد. این پژوهش به منظور بررسی امکانات جستجوی ابر موتورهای کاوش، ضریب بازیافت آنها و نیز تفاوت رتبه بندی با موتورهای جستجوی مشترک زیر پوشش، انجام شده است. جامعه این پژوهش را 20 ابر موتور عمومی، به زبان انگلیسی و رایگان تشکیل می دهد. برای این تحقیق، سه سوال اصلی مورد توجه قرار گرفت. برای پاسخگویي به سوال نخست، که امکانات جستجوی 20 ابر موتور را مورد توجه قرار می دهد، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. به منظور پاسخگویي به سوال دوم پژوهش که در رابطه با ضریب بازیافت ابر موتورهای کاوش می باشد، 5 ابر موتور پر استفاده که 4 موتور جستجوی مشترک، زیر پوشش آنها قرار دارد استفاده شد، به این ترتیب که 5 کلیدواژه در این 5 ابر موتور و 4 موتورمشترک زیر پوشش آنها مورد جستجو قرار گرفت. بر اساس هر 10 بازیافت نخست هر موتور کاوش در مورد هر یک از کلیدواژه ها و یا عبارت های جستجو یک سیاهه تهیه شد. به همین ترتیب، بر اساس هر 40 بازیافت نخست ابر موتورها در رابطه با همان کلیدواژه و یا عبارت سیاهه دیگری تهیه شد. با تطبیق سیاهه های مربوط به بازیافت های موتورها و ابر موتورهای جستجو در رابطه با یک واژه یا عبارت خاص، به میزان حضور بازیافت های یک موتور جستجو در یک ابر موتور پی برده شد. همچنین برای پاسخگویي به سوال سوم پژوهش که تفاوت بین رتبه بندی ابر موتورها و موتورهای کاوش را در رابطه با بازیافت¬های مشخص بررسی می کند، از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که ابر موتورها از امکانات جستجوی مناسب برخوردارند و می توان برای کاوش و بازیابی مدارک مرتبط و مناسب تا حد زیادی، به آنها اعتماد کرد. افزون بر آن مشخص شد که بین رتبه بندی موتورها و ابر موتورهای کاوش، تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت ، ابر موتورهای دارای ضریب بازیافت و امکانات جستجوی بیشتر معرفی و راهکارهایي برای استفاده از ابرموتورهای جستجو به همراه پیشنهادهایي برای پژوهش های آینده ارایه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.