دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: نوروزی چاکلی، عبد الرضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 450
چکیده: 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است ودر اجرای آن از روش " تحقیق موردی " و از نوع " چند موردی " استفاده شده است. در راستای اجرای تحقیق "چند موردی" حاضر، روشهای "پیمایشی"، "تاریخی" و "کتابخانه ای" نیز به کار گرفته شده است. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته ها، از "روش تطبیقی" استفاده شده است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی تطبیقی برنامه ها و عملکردهای مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران و همچنین، شناسایي متغیر های کیفی موفقیت یک مرکز اطلاعات علمی ملی است. این تحقیق، دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را تحت پوشش قرار داده و از اطلاعات کیفی در راستای قوام بخشیدن و تایيد اطلاعات کمی استفاده کرده است. اطلاعات کیفی این تحقیق، از پرونده ها و سوابق بایگانی، اسناد، شواهد و مدارک موجود و مواردی نیز از طریق مشاهده به دست آمده و اطلاعات کمی، با استفاده از گردآوری شده است. در فراهم آوردن اطلاعات کمی، ذی نفع های هر یک از این مراکز مورد نظر قرار گرفتند. از این رو، جامعه آماری پژوهش حاضر از مدیران و کارکنان هر یک از این مراکز، مدیران کتابخانه ها استفاده کننده هریک از این مراکز، و استفاده کنندگان حضوری و غیر حضوری هر یک از این مراکز تشکیل شده است. برای آزمون پرسش های کمی و فرضیه های تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس، t، مجذور کا، همبستگی پیرسون، تعقیبی دانکن وشفر استفاده شده است. نتایج نشان داد که:1. بین نمرات ارزیابی مدیران و کارکنان (خود این مراکز) و نمرات ارزیابی مدیران کتابخانه های استفاده کننده ( استفاده کنندگان سازمانی)، از اهداف، فعالیتها و خدمات هریک از این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.2. بین نمرات ارزیابی های درون سازمانی (استفاده کنندگان حضوری) و ارزیابی برون سازمانی (استفاده کنندگان از طریق سایت)، از خدمات این مراکز، هم به طور انفرادی (هر مرکز مجزا از مراکز دیگر) وهم به طور جمعی (هر سه مرکز با هم)، تفاوت معنی داری وجود دارد.3. در مجموع، بین نمرات ارزیابی ذی نفع های " کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز" و نمرات ارزیابی ذی نفع های " پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران" و "دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران"، به لحاظ ماموریت ها و عملکردهای این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.4. بین نظرات مدیران و کارکنان این سه مرکز در خصوص تاثیر پنج عامل ثبات مدیریت، دوری یا نزدیکی به مرکز، داشتن استقلال واختیار، تخصص مدیر سازمان، و فناوری اطلاعات بر موفقیت این مراکز در رسیدن به اهداف اصلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

در پایان، ضمن ارائه پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آتی، سهم این پژوهش در نظام ملی اطلاع رسانی مورد بحث وتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، دفتر اطلاعات و شبکه علمی کشور ، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، مراکز ملی اطلاعات علمی ایران ، نظام ملی اطلاع رسانی ، ارزیابی تطبیقی ، عملکرد ، اثر بخشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: فراشباشی آستانه، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با استفاده از شیوه تحلیل اسنادی انجام شد. بررسی معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن در منابع چاپی فارسی در بین چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله سالهای 1374-1383 به عنوان هدف این پژوهش مدنظر بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 1884 عنوان کتاب مرجع منتشر شده در فاصله زمانی یاد شده است که پس از حذف موارد نامربوط 599 عنوان، کاهش داده شد. از این میان، تعداد 303 منبع مرجع چاپی فارسی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساختاری منابع، برای هر کدام از هفت منبع مرجع مورد نظر، سیاهه استانداردی توسط پژوهشگر تدوین شد و امتیازهای به هر یک از معیارها و شاخص ها اختصاص داده شد . در طی این بررسی به یک پرسش اصلی و سه فرضیه، پاسخ داده شد. نتابح پژوهش در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان کتابهای مرجع منتشر شده در ایران از معیارهای ساختاری و شاخص های مورد نظر بهره مندند، حاکی از از آن بود که ناشران کتابهای مرجع در ایران، از نظر رعایت معیارهای ساختاری فیزیکی مانند شاخص " صفحه آرایي" و "نوع حروف" به عنوان زیر مجموعه های از "ساختار متن" به شکلی مطلوب عمل کرده اند. این در حالی است که انتشارات ناشران ایرانی به لحاظ رعایت آن دسته از معیارهایي که در زودیابی اطلاعات تاثیر بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد (نمایه پایانی)، از کیفیت بالای برخودارنبوده است. همچنین نتایج نشان داد که میان حوزهای موضوعی مورد نظر از لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط، تفاوت معناداری وجود ندارد. از طرف دیگر، از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، نتایج نشان داد که در مجموع، از نظر ساختاری فهرست مندرجات (شامل فهرست کلی و فهرست تفصیلی)، شاخص شیوه استفاده، معیار مقدمه، نمایه موضوعی و نیز اعلام در دو گروه منابع ردیف اول و ردیف دوم دارای تفاوت معنادار می باشد. همچنین میان ناشران دولتی و خصوصی به لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، در زندگینامه ها ، راهنماها، واژه نامه ها، و اطلس ها تفاوت معنا داری وجود دارد. این در حالی است که در دایره المعارف ها  و اطلس ها از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن تفاوت معنا داری دیده نمی شود.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع چاپی ، معیارهای ارزیابی ، معیارهای ساختاری ، ارزیابی منابع مرجع


>> کتابداری
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: عسگریان کاخ، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی، به روش کتابخانه ای (برسی متون)، مورد پژوهی و تحلیل محتوا انجام شده است. از بین 1364 منبع مرجع چاپی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1990 تا 2006 میلادی، 25 منبع (5 دایره المعارف، 5 راهنما، 5 واژه نامه، 5 اطلس، 5 زندگی نامه) انتخاب گردید. همچنین، معادل هر یک از آنها، 25 منبع مرجع الکترونیکی نیز انتخاب شد. در هر یک از این منابع ، 5 مدخل مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از مقایسه نمره های مدخل های در منابع الکترونیکی و نیز منابع چاپی، مشخص شد:

1. میان میانگین نمرات کل خالص از ارزیابی مدخل ها در منابع الکترونیکی و نیز میانگین نمرات آنها در منابع چاپی تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که تفاوت میانگین نمرات، در انواع منابع مورد پژوهش (دایره المعارفها، راهنماها، واژه نامه ها، اطلسها و زندگینامه ها) به نفع گروه الکترونیکی است. بنابراین امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی بیش از 50% است.

2. مابین میانگین نمره های کسب شده از ارزیابی شاخصهای کیفیت محتوای منابع مرجع چاپی و الکترونیکی تفاوت معنادار وجود دارد و به لحظ محتوای، منابع مرجع الکترونیکی رایگان ، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

3. بین میانگین نمره های دریافتی از بخش ساختاری مدخل های منابع مرجع چاپی و نیز منابع مرجع الکترونیکی رایگان، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع ، منابع مرجع الکترونیکی ، تحلیل محتوا ، تحلیل ساختار ، مطالعه کاربردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 74
نام نویسنده: سیامک، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 203
چکیده: 

پژوهش حاضر با روش پیمایشی به تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان مقطع کارشناسی و آزمون آن بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی پرداخته است. در مرحله اول پژوهش با استفاده از " استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی" تدوین ACRL ابزار مورد نظر تهیه گردیده و به منظور سنجش روایي و پایایي ابزار طراحی شده در اختیار اعضای هیئت علمی ودانشجویان دوره دکترای گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی، و کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد و کتابداران بخش مرجع دانشگاه فردوسی قرار گرفت. برای سنجش روایي ابزار از دو روش اعتبار محتوا و تحلیل عاملی استفاده شد. در اعتبار محتوا، قضاوت دو گروه از داوران، میزان مناسبت سوالهای را به ترتیب 75.38% و 91.55% نشان داد. به علاوه مشخص شد که همبستگی معنادار مثبتی بین نظرات این دو گروه درباره ی مذکور وجود دارد. تحلیل عاملی نیز در مجموع 225.65% از واریانس سواد اطلاعاتی توسط نمونه آماری را برآورد و تبيین کرد. در بررسی پایايي ابزار، آلفای کرونباخ مربوط به پیش آزمون  65.225%، کل های دانشجویان جدیدالورود 0.83، کل های دانشجویان سال آخر 0.86، و آلفای کرونباخ کل در دو گروه نیز 0.83 بدست آمد. بدین ترتیب مشخص شد که ابزار طراحی شده در اين پژوهش از روایي و پایايی بالایي برخوردار است. در مرحله دوم پژوهش، بر اساس طراحی شده، سواد اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه ای به ترتیب 335، 338 نفر متناسب با جنسیت و رشته تحصیلی در سال تحصیلی 6-1385 و 7-1386 سنجیده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره ی کل دانشجویان جدید الورود از طراحی شده 28.20است؛ که حتی از نصف نمره کل طراحی شده (43.5) نیز پایين تر است. میانگین نمره ی سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید الورود حوزه های مختلف آموزشی به ترتیب: دانشجویان کشاورزی، 30.57؛ دانشجویان علوم پایه، 28.00؛ دانشجویان علوم انسانی، 27.93؛ و دانشجویان مهندسی، 27.36است؛ که باهم تفاوت معناداری ندارند. میانگین نمره ی کل دانشجویان سال آخر از طراحی شده 39.75 بدست آمد، که پایين تر از نصف نمره کل طراحی شده (43.5) است. میانگین نمره ی سواد اطلاعاتی این دانشجویان در حوزه های مختلف آموزشی به ترتیب: دانشجویان کشاورزی، 41.51؛ دانشجویان علوم پایه، 44.84؛ دانشجویان علوم انسانی، 37.82؛ و دانشجویان مهندسی، 41.32است؛ که با هم تفاوت معناداری ندارند. در استانداردهای 1، 2 و 5 بین سطح سواد اطلاعاتی پایه دانشجویان سال آخر حوزه های مختلف آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما در استاندارد 3 و 4 سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر تفاوت معناداری وجود دارد. در استاندارد3، این تفاوت در جهت برتری سواد اطلاعاتی دانشجویان حوزه ی آموزشی علوم پایه است. در استاندارد 4، این تفاوت به ترتیب در جهت برتری سواد اطلاعاتی دانشجویان حوزه ی آموزشی مهندسی و علوم پایه بر علوم انسانی است. بین سطح سواد اطلاعاتی پایه ی دانشجویان جدیدالورود و سال آخر مقطع کارشناسی حوزه های آموزشی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین آموزش رسمی و غیر رسمی دانشگاه بر افزایش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر بوده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  استاندارد سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ، سنجش سواد اطلاعاتی ، دانشجویان جدیدالورود ، دانشجویان سال آخر ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 75
نام نویسنده: میرحسینی، ناهیدبیگم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 227
چکیده: 

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.توانایي افراد در دسترسی به اطلاعات مرکز توجه نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایي "آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آموزان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرآیند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی، با خدماتی که ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادم العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی های از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که دریابد آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل متوای متون و اسناد مرتبط در مدارس ابتدایي مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان خراسان رضوی با همکاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش استا ن خراسان رضوی، دایره ارزشیابی تحصیلی دوره عمومی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 81 نفر از معلمان، 29 نفر از مدیران مجری طرح و کابخانه های 29 مدرسه تشکیل می دهد. نظرات و عملکرد مدریران و معلمان از طریق ساخته، اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح بر اساس استانداردهای جهانی به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه نمی تواند به تحقق اهداف آمورشی طرح کمک کند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه ها ی معلمان و مدیران مشخص کرد که برای کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است. دیدگاه ها و عملکرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که از دیدگاه معلم و مدیران وجود کتابخانه و استفاده از منابع غير درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملکرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان داد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را ندیده اند. همچنین می توان نتیجه گرفت که طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نکرده است . یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می تواند رهنمودهای را برای تجدید نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  طرح ارزشیابی توصیفی ، کتابخانه های مدارس ، یادگیری مادام العمر ، تحولات آموزشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: بابا غیبی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران کتاخانه های دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه ها در دو سطح موجود و مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده های مهندسی، ادبیات، علوم پایه، و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیه جامعه کتابداران دانشکده های مورد  بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. نتایج حاصل نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیه موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه های مذکور تفاوت وجود دارد، در کیفیت خدمات موجود مربوط به بعدکنترل اطلاعات، بین آرای دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران تفاوت عمیقی وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و ادراکات کتابداران از انتظارات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تاثیر گذاری هر یک از ابعاد لایب کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه های چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل سوالهای باز ، نتایج فوق را تایيد نمود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آینده ارائه شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، مدل لایب کو آل ، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ، ارزیابی خدمات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 77
نام نویسنده: عامل، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی رفتار خود استنادی در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی در چهار رشته علوم گیاهی، مهندسی الکترونیک، پزشکی عمومی و داخلی و شیمی آلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش تحلیل محتوا است و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام گرفته است.

جامعه آماری تعداد 6778 مقاله استناد شده در رشته های مورد نظر در سالهای 2004-2006 است. حجم نمونه برابر با 1000 مقاله غیر ایرانیان در چهار رشته و 56 مقاله ایرانیان است که به روش تصادفی نظام دار انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه SCI و با برسی یکایک پیشینه ها جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (جدول فراوانی، درصد و میانگین) و روشهای استنباطی (ANOVA, X2 و همبستگی پیرسون) استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که :

1) بین مقالات استناد شده در رشته های مورد نظر تفاوت معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد مقالات استناد شده مربوط به رشته شیمی آلی (75.3%) و کمترین آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (40.7%) است.

2) بین میزان خود استنادی ایرانیان و غیر ایرانیان تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین خود استنادی ایرانیان 3.14 و میانگین خوداستنادی غیر ایرانیان 1.44 است.

3) بین میزان خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین میزان خود استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (49%) و بیشترین آن مربوط به شیمی آلی (71.2%) است.

4) بین میزان دگر استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان دگر استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (89.1%) و کمترین میزان آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (75.7%) است.

5) بین ضریب تاثیر خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین ضریب تاثیر  خود استنادی مربوط به رشته شیمی آلی  (0.317%) و کمترین آن مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (0.160) است.

6) بین سال انتشار و خوداستنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد بیشترین میزان خود استنادی در سال اول انتشار اتفاق می افتد.

7) بین میزان خود استنادی و تعداد مجلات در چهار رشته رابطه ای مشاهده نشد.

8) به طور کلی، بین ضریب تاثیر مجلات و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد.

9) بین میزان خود استنادی و باروری انتشاراتی همبستگی وجود داشت. می توان گفت نویسندگان با باروری انتشاراتی بالا گرایش بیشتری به خود استنادی دارند.

10) بین تعداد کل استنادها و خود استنادی همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد که با افزایش تعداد کل استنادها خوداستنادی کم می شود.

11) بین تعداد نویسندگان و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به طور کلی رشته علمی در میزان خوداستنادی، دگر استنادی، تعداد مقالات استناد شده و ضریب تاثیر خود استنادی تفاوت ایجاد می کند. خود استنادی با سال انتشار، ضریب تاثیر مجله، باروری انتشاراتی نویسنده، میران کل استنادها و تعداد نویسندگان رابطه دارد.


فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  خود استنادی ، ضریب تاثیر خود استنادی ، رفتار استنادی ، نمایه نامه استنادی علوم SCI ، علوم گیاهی ، مهندسی الکترونیک ، پزشکی عمومی و داخلی ، شیمی آلی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 78
نام نویسنده: صیاد عبدی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی، با صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی به وجود می آیند تا کاربران را در رفع نیاز اطلاعاتی شان یاری دهند. اما اگر نیاز کاربر به دلیل استفاده ناپذیر بودن وب سایت مرتفع نشود. عملا بخشی عمده از این زمان و هزینه و منابع انسانی صرف شده، به هدر رفته است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و مورد پژوهی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابدارن و دانشجویان درباره وضعیت مولفه های استفاده پذیری (جهت یابی، اثر بخشی، قابلیت یادگیری، کاربر پسندی و رضایت) سه وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های ایران و شناسایي نقاط قوت و ضعف آنها انجام شد.جامعه پژوهش را تمام کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (به استثنای دانشجویان کتابداری) این دانشگاه تشکیل می دهد. از این میان، تعداد 16 کتابدار به روش تصادفی ساده و از طریق قرعه کشی و تعداد 16 دانشجو به روش داوطلبانه برگزیده شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از (شامل سوالات باز و بسته)و مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از محاسبه میانه نظرات کتابداران و دانشجویان مشخص شد که وضعیت مولفه های مذکور در حد رضایت بخش (رتبه خوب) می باشد. همچنین، ثابت شد که هیچ تفاوتی بین نظر این دو گروه درباره میزان استفاده پذیری سه وب سایت مورد بررسی وجود ندارد. در نهایت، با تحلیل سوالات باز به نقاط قوت و ضعف این سه وب سایت و همچنین دلایل کاربران در مورد اهمیت این مولفه ها پی برده شد. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش استفاده پذیری و انجام پژوهش های بیشتر ارائه شد.

فهرست مندرجات- نتيجه گيري- منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ، استفاده پذیری ، مولفه های استفاده پذیری ، رضایت کاربران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 79
نام نویسنده: تقی پناهی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایي و راهنمایي انجام شده است. این پژوهش بر روی 304نفر از دانش آموزان مقاطع پنجم ابتدایي و سوم راهنمایي شهر مشهد انجام شده است. این نمونه به صورت خوشه ای انتخاب و انگیزه های خواندنMRQ در اختیارآنان قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان مورد بررسی کما بیش از همه انگیزه های خواندن برخوردارند. سطح این برخورداری از ضعیف تا متوسط رتبه گذاری شده است. انگیزه های رقابت، اهمیت ، لذت و نمره از انگیزه هایي بودند که در دانش آموزان مورد بررسي در سطح بالاتری نسبت به بقیه قرارداشتند و انگیزه های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف از انگیزه های بودند که نسبت به بقیه انگیزه ها نمرات کمتری به خود اختصاص دادند. یافته های خاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز به شرح ذیل می باشد: بین انگیزه های اهمیت، شناخت، نمره، رقابت براساس میزان برخوداری تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین انگیزه های اذت و به دلایل احتماعی بر اساس جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثر بخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن ، نمره، اجتماعی و اجتناب بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای آنها در دو سال اخیر رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، تکلیف، معدل درسی دانش آموزان مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های چالش برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه رابطه معنی دار مشاهده شد. البته در این مورد رابطه بین انگیزه های یاد شده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه های مختلف مطالعه و میزان آشنایي دانش آموزان مورد بررسی با اینترنت، رابطه معنی دار مشاهده نشد. در پایان، پس از بحث و تفسیر نتایج، پیشنهاداتی برای کتابداران و معلمان و نیز برای پژوهش های آینده داده شده است.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور دوم: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  انگیزه های مطالعه ، انگیزه های خواندن ، دانش آموزان پنجم ابتدایي ، دانش آموزان سوم راهنمایي ، جنسیت ، نمره درس املا ، نمره درس فارسی ، وضعیت تحصیلی ، اینترنت ، عضویت فعال در کتابخانه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 80
نام نویسنده: بهروز فر، هدایت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان رؤیت پذیری بین المللی مجله های علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه ی اطلاعات علمی ISI در طول سال های 2006-2000 است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتاب سنجی است.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل 1298 مقاله 7 عنوان مجله ی علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2000تا 2006 و نیز تعداد 24873 مقاله نویسندگان ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی خارجی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI در این فاصله زمانی و استنادهای آنها می باشد.مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI سرشماری شده و برای مقایسه میان آن ها با مقاله های نویسندگان ایرانی که در مجله های خارجی منتشر می شوند ، نمونه ای به حجم 1298 مقاله به روش نمونه گیری تصادفی منظم گزینش شد. دا ده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های A&HCI , SSCI , SCIE و ذخیره ی پیشینه های بازیابی شده جمع آوری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که : (1) میان میزان رؤیت پذیری مقاله های چاپ شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در فاصله سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود دارد . مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI ، بیشتر مورد استناد و درنتیجه رؤیت پذیری قرار گرفته اند . (2) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود ندارد. (3) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در حوزه های موضوعی مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد؛ حوزه های موضوعی " مهندسی شیمی " و " شیمی" بیشترین مقاله ها و نیز بیشترین میانگین میزان استناد را به خود اختصاص داده اند.(4) بین میزان رشد مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و میزان رؤیت پذیری آن ها در طول دوره ی 2006-2000 رابطه ای وجود ندارد . (5) بین میزان مشارکت نویسندگان داخلی و خارجی در تولید مقاله های منتشر شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی داری وجود دارد .(6) بین وابستگی سازمانی و تولید مقاله در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی دار وجود دارد؛ مؤسسه ی پلیمر و پتروشیمی ایران با مشارکت در تولید 9 درصد از مقاله های مجله های علمی بین المللی ایران درطول سال های 2000تا 2006 بیشترین سهم را در تولید مقاله های این مجله ها داشته است و دانشگاه های صنعتی امیر کبیر ، شیراز ، صنعتی اصفهان ،تهران ،تربیت مدرس ، تبریز ، صنعتی شریف ، علوم پزشکی تهران و علم وصنعت ایران رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند (7) بیشترین منابع استناد پذیر مجله های علمی بین المللی ایران نمایه شده در ISI ، مقاله های کامل می باشد (8) مجله<< society gournal of the iranian chemical >> با رقم 3/0 بیشترین سهم را در صدور دانش ایران در سال 2006 داشته است (9) ملک پور ، انتظامی و فقیهی هر سه از رشته ی شیمی بیشترین میزان استناد را به لحاظ خود استنادی ونیز مجموع استنادها در طول سال 2000 تا 2006 به خود اختصاص داده اند ،اما به لحاظ بیشترین میزان دگر استنادی جعفری و شمسی پور به همراه ملک پور هر سه باز هم از رشته ی شیمی در صدر قرار گرفته اند (10) حدود 88% مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI حاصل همکاری دو نفر و بیشتر هستند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رویت پذیری ، مجله های علمی بین المللی ایران ، موسسه اطلاعات علمی ، ISI

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.