دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1174 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو پرسشنامه ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

پرسشنامه 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه گیری


استاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
نویسنده دوم: انواری، سيده مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

رهبري در سازمان يك فرايند كليدي است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان به سرپرستي آن بستگي دارد. بنابراين، اگر چه قدرت و نفوذ رهبري پيش بيني كننده قدرت و نيل به اهداف سازمان است از طرف ديگر رضايت وچگونگي احساس يك رهبر نسبت به شغلش نيز ممكن است عامل تعيين كننده قدرت و ايجاد انگيزش در كاركنان باشد. در همين راستا، ساختار انگيزشي در موفيت افراد در هدف جويي هايشان و رضايت آنها از زندگي از اهميت شاياني برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ،‌قدرت رهبري(ملاحظه و ابتكار تشكيلاتي) و رضايت شغلي پرداخته است. هشتاد مدير مرد از موسسات دولتي (تعداد=40،‌ميانگين سن= 43/13) و خصوصي (تعداد=40،ميانگين سن=41/50) شهر مشهد پرسشنامه ي دغدغه هاي شخصي ( مقياس ساختار انگيزشي) ،‌عقايدرهبري،و رضايت شغلي به نتايج معناداري ختم نشد. اين  احتمال مي رود كه عدم مشاهده ي روابط معني دار بين ساختار انگيزشي و ابعاد رهبري با رضايت شغلي در مديران مورد بررسي نشان دهنده نقش عوامل ديگري مانند وضعيت معيشتي ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنيت شغلي، ميزان آزادي عمل مديران، سياست هاي كاري واقتصادي شركت و در بعد وسيع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبري و رضايت شغلي آنان باشد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، قدرت رهبری ، رضايت شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 520
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افسردگي اختلالي بسيار شديد و رايج در ميان اختلالات روانپزشكي است كه براساس سازمان بهداشت جهاني امروزه دليل اصلي ناتواني بوده و پيش­بيني مي­شود، در سال 2020 دومين مشكل رايج سلامت روان خواهد بود. در دو دهه­ي اخیر افزایش چشم­گیری در پژوهش­های بالینی، به خصوص با جهت­گیری شناختی، با هدف بررسی سازوكارهای زیربنایی افسردگي صورت گرفته است. مطابق فرض نظريه­هاي شناختي، افراد آسيب­پذير به افسردگي، متمايل به پردازش اطلاعات منفي درباره­ي خود هستند. عزت ­نفس ضمني نگرش به خود نا آگاهانه ناميده شده است، كه با مقياس­هاي ضمني سنجيده مي شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است، که در مطالعه­ي اول، نمرات عزت ­نفس ضمني دو گروه 17 نفره­ي افسرده و عادي در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس مقايسه شد. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه افسرده داراي نمره­ي عزت ­نفس ضمني پايين­تري، در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس، نسبت به گروه عادي بودند. مطالعه­ي دوم، اثربخشی برنامه­ي کامپیوتری آموزش شرطي­سازي ارزشي زير آستانه­اي را به عنوان نوعی مداخله­ي شناختی برای افزايش عزت ­نفس ضمني افراد افسرده بررسي كرد. افراد افسرده به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (8/58% =دختر ؛17 =N) و مداخله­نما (80% =دختر ؛15 =N) گمارده شدند و بر روی همه­ي آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری يك ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه مداخله­­نما، گروه آزمايش بعد از اتمام برنامه­­ي آموزشي، نمرات عزت ­نفس ضمني بالاتري در مرحله­ي پس آزمون و پيگيري يك ماهه نشان دادند و مرحله­ي پيگيري نمايانگر كاهش نمرات نشخوار فكري در آنان بود.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه و پیوست


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  آزمون تداعی ضمنی عزت نفس ، برنامه ی آموزش شرطی سازی زیر آستانه ای ، عزن نفس ضمنی ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: پاپری، حيدر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: پاك مهر، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

مقدمه: تفكر انتقادي به عنوان يكي از اهداف عمده نظام دانشگاهي در نظر گرفته شده و از سوي ديگر، آموزش عالي وارد عرصه جديدي شده كه مؤلفه كيفيت از مشخصه هاي اصلي آن محسوب مي شود. بنابراين، شناسايي عوامل كيفي موثر بر توسعه تفكر انتقادي دانشجويان ضرورتي انكار ناپذير دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش كيفيت تدريس اساتيد و مؤلفه هاي آن به عنوان يكي از عوامل مهم آماري عبارت بود از تمامي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مشغول به تحصيل در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 90-89 كه از بين آنان كليه دانشجويان ترم شش مقطع كارشناسي و ترم دوم مقطع كارشناسي ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه هاي تفكر انتقادي  واتسون_ گليرز فرم الف(1980) و كيفيت تدريس سراج (2002) را تكميل نمودند. يافته ها: نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه بين مؤلفه هاي چهارگانه كيفيت تدريس اساتيد و تفكر انتقادي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به علاوه به ترتيب بالاترين و پايين ترين همبستگي مشاهده شده بين تفكر انتقادي و مؤلفه روابط بين فردي و تفكر انتقادي با طرح درس بود. همچنين، كيفيت تدريس اساتيد به طور كلي، قادر به پيش بيني تفكر انتقادي دانشجويان بود كه البته مؤلفه روابط بين فردي، بيشترين سهم را در پيش بيني تفكر انتقادي داشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بررسي، توجه به بهبود كيفيت تدريس در آموزش عالي در جهت توسعه مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ      نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تفكر انتقادي ، كيفيت تدريس ، آموزش عالي ، دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: پاكدین، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: پاكدامن شهری، سيد محمد
نویسنده دوم: نبوي، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: پاژخ زاده، شهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و كم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل 124 آزمودنی می باشد كه 62 پسر پر تنش و كم تنش و 62 دختر پر تنش و كم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: 1. DASS برای سنجش میزان تنش، 2. مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، 3. پرسشنامه روش رویارويی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: 1. عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و كم تنش تفاوت دارد. 2. جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. 3. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و كم تنش متفاوت است. 4. جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.