دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1340 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 623
نام نویسنده: کردی‌تمندانی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شهر زاهدان انجام شده است. روش:پژوهش حاضر روش نيمه تجربي مي‌باشد که با پيش­آزمون، پس­آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و کنترل است. جامعه ­آماري پژوهش کليه کودکان نقص توجه فزون کنشی مراجعه کننده به کلینیک­ها و مراکز درمانی شهر زاهدان که داراي پرونده و تشخیص روانپزشک و روانشناس مي­باشند.در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه­گيري در دسترس تعداد 30 کودک 9-7 سال مبتلا به نقص توجه- فزون کنشی که در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر زاهدان دارای پرونده بودند، انتخاب شدند و سپس 15 کودک به تصادف در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدندو در پايان هم در مرحله پس­آزمون و پيگيري نيز اين ارزيابي صورت گرفت. مدت دوره درمان دوسا (Dohsa- Hou) در گروه آزمايش 12 جلسه که به صورت هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقه ای انجام شد و پيگيري یک ماه بعد از پس­آزمون انجام گرفت. یافته:داده­هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و آزمون­هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (تحليل کوواريانس چند متغيري MANCOVA) تجزيه و تحليل گرديد. يافته ­های حاصل از تحليل نشان داد توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou) باعث افزایش عملکرد حرکتی و بهبود خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شد (01/0P≤). نتیجه گیری:از آنجائي‌که کودکان ADHD به دلیل ضعف عملکرد حرکتی از طرف همسالان خود طرد می­شوند، توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou)، درماني موثر بر بهبود عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان ADHD مي­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا ، عملکرد حرکتی ، خودکارآمدی ، نقص توجه – فزون‌کنشی (ADHD)


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 282
نام نویسنده: کردافشاری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي رابطه‌ي بين سبك‌هاي ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه بود. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه‌ي آماري در اين پژوهش شامل كليه‌ي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان شهر گنبد كه در سال تحصيلي 91-90 در رشته‌هاي علوم تجربي و علوم انساني و رياضي مشغول به تحصيل بوده‌اند، كه تعداد آنان برابر 2510 بوده كه از اين تعداد 1320 نفر دختر و 1190 نفر پسر بوده‌اند. حجم نمونه در اين تحقيق 336 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران و مطابق با جدول مورگان برآورد گرديد و نمونه‌ها با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي مرحله‌اي از جامعه‌ي آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه‌ي سبك تدريس موسي‌پور (1377)، و پرسشنامه‌ي درگيري تحصيلي كريستيانا (2006) بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاي پرسشنامه از نرم‌افزار Exel و SPSS استفاده شده است. يافته‌ها نشان داد بين سبك ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه رابطه مثبت وجود دارد، دانش‌آموزان سبك تدريس فعال (دانش‌آموز محور) را ترجيح مي‌دهند، ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان از متوسط به بالا است، نمرات اكتسابي دانش‌آموزان دختر در سبك ترجيحي تدريس معلم محور و دانش‌آموز محور بالاتر از پسران بود و ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان دختر بيشتر بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ  نتیجه گیری  پرسش نامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تدریس ، سبک تدریس ، درگیری تحصیلی ، شناخت ، عاطفه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 289
نام نویسنده: کسروی، مهری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 341
نام نویسنده: کشاورز، حبیب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اعضای هیئت علمی نقش حیاتی در اجرای نوآوری‌های آموزشی و عملیاتی کردن تغییرات برنامه‌های درسی ایفا می‌کنند. ادراک آن‌ها از نوآوری و محتوای یادگیری الکترونیکی بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد. در پژوهش حاضر، ادراک اعضای هیئت علمی در خصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب مورد استفاده برای بررسی ادراک اعضای هیئت علمی درخصوص آموزش الکترونیکی، نظریه اتخاذ و اشاعه نوآوری راجرز (خصوصا مفهوم ویژگی‌های ادراکی این نظریه) بود. در ادامه برای بررسی عوامل مؤثر بر ادراک، از مدل قابلیت الکترونیکی استفاده شد. این تحقيق بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از حيث روش، همبستگي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 و نمونه مورد مطالعه 100 تن از این جامعه آماری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های ادراکی و قابلیت الکترونیکی بود که پس از روایی محتوایی توسط 6 تن از اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی تاییدی، در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. نتایج نشان داد اعضای هیئت علمی معتقدند، یادگیری الکترونیکی دارای مزیت نسبی است اما ویژگی‌های سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری یادگیری الکترونیکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پشتیبانی و هماهنگی، چشم‌‍انداز و برنامه‌ریزی، امکانات و شایستگی پیش‌بین‌های خوبی برای ادراک اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی می‌باشند اما متغیر توسعه حرفه‌ای قادر به پیش‌بینی ویژگی‌های ادراکی نبود. این نتایج برای برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه در زمینه پذیرش و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیکی می‌تواند بسیار مهم و کاربردی باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ویژگی‌های ادراکی ،  اتخاذ و اشاعه نوآوری ،  قابلیت الکترونیکی ، نظریه راجرز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 526
نام نویسنده: کشت کار، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

خشونت خانگی از جمله آشفتگی­ های زناشویی است که تاثیرات منفی را بر خانواده و زوجین می ­گذارد و پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای قربانیان به بار می­ آورد، به همین دلیل متخصصین سلامت روان را بر آن داشته است تا توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

دیدگاه­ های مختلفی به بررسی این آشفتگی پرداخته­ اند در این میان درمان هیجان ­مدار (EFT) و آموزش عملی مهارت­ های ارتباط صمیمانه به زوجین (PAIRS) دو روش درمانی هستند که با دیدگاهی متفاوت به این مقوله پرداخته ­اند.

 از این رو، پژوهش حاضر بر آن شده به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد بر کاهش خشونت خانگی زوجین بپردازد. این تحقیق از نوع شبه­ آزمایشی با پیش­ آزمون ، پس ­آزمون و گروه گواه است. بدین منظور تعداد 30 زوج که به دلیل خشونت خانگی به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج (20 نفر) در دو گروه آزمایش و 5 زوج (10نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان اجرا گردید. تمام این افراد پرسش­نامه پرخاشگری باس و پری را در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون تکمیل کردند. افراد گروه­های آزمایشی در 10 جلسه درمان یک ساعت و نیمه شرکت کردند.

نتایج نشان می­ دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­ ها بیانگر آن است که هر دو گروه درمانی باعث کاهش سطح خشونت خانگی می­شود واز نظر اثربخشی هر دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معناداری نداشتند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ  نتیجه گیری   پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  خشونت خانگی ، درمان هیجان مدار ، آموزش عملی مهارت های صمیمانه به زوجین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: گوهرشاهی، شيوا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

 

ندارد

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 184
نام نویسنده: گودرزی، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران دانشگاه  فردوسی مشهد و جو سازمانی حاکم بر آن انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمام کارکنان ( 528نفر) و مدیران ( 48نفر) دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی بود که از این میان 113 نفر از کارکنان به شکل طبقه ای نسبتی و همه مدیران و جو سازمانی استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق داوری تخصصی اندازه گیری شد. روایی هر دو پرسشنامه بر اساس نظر اساتید  علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد مطلوب بود . پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق الفبای کرونباخ اندازه گیری شد. پایایی پرسشنامه خلاقیت مدیران 86% و پایایی پرسشنامه جو سازمانی 89 درصد بدست آمد که نشانگر خوب بودن پایایی  پرسشنامه می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمايشی بود. برای آزمون فرضیات و سؤالات از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خلاقیت مدیران با جو سازمانی رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین بین خلاقیت مدیران با تعاملات سازمانی کارکنان ،رفتارحرفه ای  کارکنان ، رفتار متعهدانه کارکنان و رفتار صمیمی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری بدست آمد

ازطرف دیگر بین خلاقیت مدیران با جو سازمانی ( رهبری مدیران ) ، رفتار حمایتی آنان و رفتار غیر دستوری آنان رابطه معنی داری بدست نیامد.

همچنین خلاقیت مدیران با سن و سابقه مدیریتی آنان و طبقات شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری نداشت اما با سابقه کاری مدیران رابطه مستقیم و معنی داری نشان داد. به طور کلی مشخص شد که خلاقیت مدیران با جو سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری دارد و میزان خلاقیت مدیران در جامعه آماری متوسط ، و جو سازمانی آن نیز نیمه باز بود. 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 559
نام نویسنده: گل‌محمدی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی رویکرد مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان پسر دارای افت تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه در منطقه تبادکان مشهد بود که از میان آنها 30 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای و در گام دوم به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات دوباره پرسشنامه انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل در افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی تاثیر دارد و در سطح 0.01 p< معنی دار می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل به صورت معناداری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و نوع جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل ، افت تحصیلی ، انگیزش تحصیلی ، جهت گیری هدفی ، دانش آموزان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 598
نام نویسنده: گنابادی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

 از آنجایي که بخش مهمی از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان به شیوه فرزندپروری والدین بر می‌گردد و آموزش‌های فرزندپروری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان در مطالعات متعدد مورد آزمون قرار گرفته است؛ پژوهش حاضر با این هدف که، کدام یک از دو شیوه فرزندپروری، مثبت و انتخاب، تأثير بیشتری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودک دارد، انجام گرفت. تحقیق حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش را خانواده‌های مراجعه کننده به فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری مشهد، در بازه فروردین تا تیر 1392 تشکیل دادند؛ برگزاری این کارگاه‌ها از طریق پیامک به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شد. تعداد 30 مادر دارای کودک 3 تا 6 سال (20 نفر گروه‌های آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) که بر اساس سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) کودکان‌شان دارای مشکلات هیجانی یا رفتاری بودند (بالاتر از نمره درصدی 80 و نقطه برش60=T)انتخاب شدند. همچنین والدین پرسشنامه والد بودن(خودکارامدی) را نیز تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (ANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آموزش فرزندپروری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان نشان دادند. همچنین هر دو آموزش توانست میزان صلاحیت والدینی شرکت کنندگان در کارگاه را نسبت به گروه کنترل افزایش دهند. اما فرزندپروری انتخاب، در کاهش مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مؤثرتر از برنامه فرزندپروری مثبت بود. میزان صلاحیت والدینی شرکت‌کنندگان گروه فرزندپروری انتخاب با شرکت‌کنندگان در گروه فرزندپروری مثبت تفاوت معناداری نداشت. نتایج نشان داد که به طور کلی آموزش‌های فرزندپروری در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل سبب کاهش معناداری در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان است، و همچنین این آموزش‌ها سبب افزایش احساس خودکارآمدی و توانمندی در والدین هر دو گروه نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروري مثبت ، فرزندپروري انتخاب ، مشكلات رفتاري ـ هيجاني ، خودكارآمدي

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.