دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1017 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: پروار، مريم
نویسنده دوم: مقصودي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي دانشجويان متاهل ساكن در خوابگاه بود. نمونه  مورد نظر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. تعداد اعضاي نمونه 70نفر بود. آزمودني ها با استفاده از دو پرسش نامه هوش هيجاني شوت و همكاران و شاخص رضايت زناشويي (ش ر ز ) مورد سنجش قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار spssو با روش آماري ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده ، رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي اعضاي نمونه معنادار و در جهت معكوس بود. همچنين همبستگي بين مولفه بيان و ارزيابي هيجان و به كارگيري هيجان با رضايت مندي معنادار به دست آمد،‌ا ما در فرضيه رابطه مولفه تنظيم هيجان و رضايت مندي زناشويي همبستگي معناداري به دست نيامد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: پرنیان، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 است. جامعه آماری در این پژوهش كاركنان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از اعضاء هیأت علمی) (85=N) است كه از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی تحقیق علمی ـ مقایسه‌ای می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارتند از:‌ 1- پرسشنامه "استرون1375" جهت بررسی ادراك كاركنان بر اساس نظریه برابری آدامز و 2- پرسشنامه تعهد سازمانی "پورتر 1974" اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یكطرفه، آزمون t بر تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مكرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست‌ آمده است: 1- بین تعهد سازمانی كاركنانی كه ادراك نابرابری منفی، مثبت و برابر دارند تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2- بین تعهد سازمانی كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی و سنوات خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 3- بین میزان تأثیر مقوله‌های حقوق، كار و محیط كاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه‌ای در پیدایش ادراك نابرابری كاركنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مقوله حقوق بیش از سایر مقوله‌ها بر میزان پیدایش ادراك نابرابری منفی كاركنان تأثیر دارد. 4-بین زمینه‌های پیدایش 4 مقوله ادراك نظریه برابری كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی، سنوات خدمت آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بطور كلی هر گاه نسبت پاداش/درونداد كاركنانی پايین‌تر، برابر و یا بیشتر از مرجع مقایسه‌شان باشد، می‌تواند در تعهد سازمانی آنان موثر باشد.      

پرسشنامه -فهرست مندرجات - فهرست منابع وماخذ - نتیجه گیری


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مسعودي، اكبر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 19
نام نویسنده: پرخرد، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: یكتا مقدم آرتیان، منيره
نویسنده دوم: مرتضوي نژاد، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 219
چکیده: 

 

يكي از انواع نوروزهاي بحراني كه به علت كثرت وقوع جنگهاي مختلف در دنيا به وقوع مي پيوندند،‌ واكنشهاي نوروتيكي (Neurotic Reaction) است كه در ميدان نبرد بروز كرده و فشارهايي را بر فرد وارد مي كند كه تحت عنون استرس جنگ (War Stress) ناميده مي شود و باعث ايجاد آسيب هاي رواني زيادي از جمله استرس پس از سانحه (Post traumatic stress disorder) مي گردد.

كاپلان سادوك (Kaplan Sadock, 1988) معتقدند كه برخي از افراد كه علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را نشان مي دهند، ممكن است علائم اختلالات ديگر نظير اختلالات رواني با منشاء عضوي و يا اختلال عاطفي عمده را هم داشته باشند.

همچنين ساوت ويك و يهودا (Southwick Yehuda, 1991) معتقدند كه بسياري از سربازان جنگ كه دچار اختلال استرس پس از سانحه مربوز به جنگ هستند، احساس افسردگي با علائم مربوط به افسردگي دارند.

از آنجائيكه افسردگي يك بيماري شايع و مهم در اين بيماران بوده و شدت آن در گروههاي سني مختلف، متفاوت مي باشد،‌ بنابراين در تحقيق حاضر سعي شده، نشان داده شود بين شدت افسردگي در اختلال استرس پس از سانحه با سن ارتباط معني داري وجود دارد كه شدت اين افسردگي به وسيله تست يك (Beck) سنجيده شده است. بدين منظور ضرايب همبستگي بين گروههاي سني و افسردگي و همچنين نمودارهايي كه شدت افسردگي را در گروههاي سني نشان مي دهند در فصل چهارم ارائه گرديده است كه نتايج حاصل از آن بيانگر اين است كه در برخي از گروههاي سني (25 – 20 سال و 50 – 40 سال) شدت افسردگي در اين بيماران بيشتر است.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد راهنمای دوم: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 344
نام نویسنده: یونسی، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 64
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 193
نام نویسنده: یوسف آبادی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تأثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی بود . بر این اساس چهار سؤال و سه فرضیه تدوین شد . به منظور پاسخدهی به فرضیه ها و سوالات تحقیق از روش توصیفی نوع  پیمایشی و علی _ مقایسه ای استفاده شد . جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 88_87 بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول های مرتبط به تحقیقات پیمایشی و علی _مقایسه ای بهره گرفته شد. در مجموع 30 مدرسه به عنوان نمونه نهایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد و تمام مدیران این 30 مدرسه و از هر مدرسه 4 معلم برای پاسخدهی به پرسشنامه ها در نظر گرفته شدند . جهت گردآوری اطلاعات مربوط به سلامت سازمانی ازپرسشنامه های و همکاران و برای  آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از پرسشنامه اسکراو و دنیسون استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون مقایسه دو گروه مستقل (t ) ، آزمون  t برای یک گروه استفاده شد . نتایج نشان داد که بین توانایی فراشناخت مدیران در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه های توانایی فراشناخت ( دانش شناختی و تنظیم شناختی ) در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بررسی سؤال فرعی یک نشان دهنده ی تفاوت سلامت سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه بود . سلامت سازمانی در مدارس دخترانه بالاتراز مدارس پسرانه مشاهده شد. نتایج سؤال فرعی دو حاکی از آن بود که بین توانایی فراشناخت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري   

 پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> کتابداری
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: یوسف زاده نجدی تبریز، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، از پرسشنامه­ای تلفیقی از مدل­های ارزیابی کیفیت خدمات متشکل از هشت بعد و 84 گویه و در دو سطح کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار استفاده شده است. 315 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 250 دانشجوی کارشناسی ارشد و 65 دانشجوی مقطع دکتری و 40 کتابدار شاغل در بخش­های مرجع، امانت، نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی به پرسشنامه این پژوهش پاسخ دادند. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را در هیچ کدام از ابعاد خدمات الکترونیکی برآورده سازد. همچنین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی موجود از دیدگاه کتابداران نتوانسته است در هیچ یک از ابعاد به سطح  انتظارات دانشجویان دست یابد یا از آن فراتر رود. براساس یافته­های پژوهش، بین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران دانشگاه فردوسی پیرامون کیفیت خدمات الکترونیکی موجود در تمامی ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­های پژوهش همچنین نشان داد که بین انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات الکترونیکی و درک کتابداران از این خدمات تفاوت معناداری مشاهده نشد و بنابراین کتابداران توانسته­اند درک درستی از خدمات مطلوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات آن‌ها داشته باشند. یافته­ها همچنین نشان از تفاوت میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارد. از دیدگاه کاربران منابع و مواد الکترونیکی بیشترین تأثیر و کتابخانه به عنوان اجتماع کم‌ترین تأثیر را بر کیفیت خدمات الکترونیکی داشته است. کتابداران نیز بعد مواد و منابع الکترونیکی را تأثیرگذارترین بعد تشخیص داده و تماس و ارتباط را به عنوان کم اثرترین بعد شناسایی کرده­اند. همچنین مشخص شد دانشجویان گروه­های چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی دیدگاه یکسانی دارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد و بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته­های دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه ، لیب ­کوآل ، ای-سروکوآل ، دیجی ­کوال ، کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: یمین فیروز، موسی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

این پژوهش سعی دارد هدفها، انواع منابع اطلاعاتی ، روشها و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجوی اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی را از شبکه اینترنت مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد. همچنین در پی بررسی تفاوت رفتاهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسي، علوم کشاوزری است. به علاوه الگوهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی را نیز مورد مطالعه قرار داده است و تاثیر مهارت زبان و رایانه ای را در میزان استفاده اعضای هیات علمی از اینترنت سنجیده است.

در این تحقیق از روش پیمایشی، و اطلاعات آن نیز از طریق پرسشنامه که میان 175 نفر از اعضای هینات علمی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شده است. مهمترین یافته های پژوهش بدين ترتیب بود که عمده ترین اهداف اعضای هیات علمی در استفاده از اینترنت هدفهای آموزشی و پژوهشی بوده است. بیشترين منبعی که آنها در اینترنت مورد استفاده قرار می دهند مجلات الکترونیکی تخصصی و پایگاهای اطلاعاتی تمام متن است. از بین ابزارهای جستجوی اطلاعات بیشتر از موتورهای جستجو و نشانی سایتهای اینترنتی استفاده می کند. اغلب از شیوه جستجوی ساده بهره می گیرند و خیلی کم از شیوه های جستجوی عبارتی و کوتاه سازی استفاده می کند.

اعضای هیات علمی در جستجوی اطلاعات خود بیشتر از مدل الیس بهره میگیرند تا مدل ماچیونینی و آلسترداف. همچنین نتایج نشان داد که مهارت زبان انگلیسی و مهارت رایانه ای اعضا هیات علمی در میزان استفاده آنها از اینترنت تاثیر زیادی دارد.

رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی، علوم کشاورزی ، در تمام شاخص های رفتاری(هدف، نوع منابع اطلاعاتی، ابزار های جستجو و روشهای جستجو) دارای تفاوت معنی دار بوده است. مرتبه علمی در برخی از شاخص های رفتار اطلاع یابی یعنی، هدف و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است ولی در شاخص های نوع منابع اطلاعاتی و روشهای جستحو بی تاثیر بوده است. تاثیر سابقه کار نیز بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در شاخص های هدف، نوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است. ولی در شیوه های جستجوی اعضای هیات علمی بی تاثیر بوده است.

از جمله پیشنهاهای ارائه شده پژوهش نیز می توان به برنامه ریزی های مختلف از طرف دانشگاه جهت آموزش اعضای هیات علمی در خصوص اینترنت و امکانات و کار کردهای آن، افزایش خطوط ارتباطی و بهبود کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه، بر گزاری سمینارها و سخنرانی های در این خصوص و تشکیل دوره های آموزشی سواد اینترنتی اشاره کرد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رفتار اطلاع یابی ، الگوی اطلاع یابی ، اینترنت ، اعضای هیات علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، منابع اطلاعاتی اینترنتی ، ابزارهای جستجو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: یاقوتی، جعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 125
نام نویسنده: یاربی سنگانی، محمد ناصر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی جانشین برنامه ریزی بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان انجام گرفته است . بین هدف از طریق تلفیق و مقایسه نتایج ارزشیابی نظام گذشته برنامه ریزی با مبانی علمی برنامه ریزی ( الگوی نظری تحقیق منطبق بر مدل ارزشیابی cipp ) تامین گردیده است . سئوال اساسی در این پژوهش آن است که " میزان همخوانی بین الگوی نظری  تحقیق  ( برنامه ریزی بر مبنای عناصر چهارگانه مدل cipp  - زمینه ، درون داد ، فرایند و برون داد ) بانظام  برنامه ریزی قبلی بخش ترویج تا چه حد است ؟ " گروه مورد بررسی ( به روش سرشماری ) کلیه کارشناسان دفتر استان ، مرتبط با برنامه ریزی ترویج ( به تعداد 42 نفر ) انتخاب شدند . ابزار گرداوری اطلاعات را یک پرسشنامه محقق ساخته تشکیل داده است ، که برای ارزشیابی نظام برنامه ريزي قبلي ترويج خراسان مورد استفاده قرار گرفته است.در اين تحقيق از روش ارزيابي استفاده شده است . روش های آماری مورد بهره گیری شامل بررسی نمره میانه گروه مورد بررسی و آزمون یومن ویتنی ( برای مقایسه میزان همخوانی دیدگاه افراد نسبت به نظام برنامه ریزی گذشته ترویج ) بوده است . در نهایت ارزشیابی نظام قبلی ترویج و مقایسه یافته ها با مبانی علمی و الگوی رایج برنامه ریزی ترویج نتایج ذیل به منظور طراحی الگوی جانشین برنامه ریزی ترویج به دست آمده است :1- بین سطوح برنامه های ملی و استانی تا حدودی هماهنگی وجود داشته و بین سیاست های ملی و آموزش نیروها جهت آشنایی با اهداف و سیاست ها در حد زیادی همخوانی وجود داشته است . 2 – بین نظامهای برنامه ریزی بخش کشاورزی و نظام برنامه ریزی ترویج خراسان تا حد زیادی هماهنگی وجود داشته و نظام گذشته ترویج متاثر از نظام برنامه ریزی متمرکز بوده است . 3 – بین منابع مرتبط با محیط برنامه و کاربرد آنها در تعیین اهداف برنامه ها در حد متوسطی هماهنگی وجود داشته است 4 – بخشهای ترویجی سابق در حد ضعیفی به نیاز آموزشی گروههای هدف مربوطه ، توجه کرده اند 5- ازروشهای آموزش گروهی در حد زیاد و از روشهای آموزش انبوهی در حد متوسطی استفاده شده است . 6 – مشارکت مردم در نظام برنامه ریزی گذشته ترویج ، در حد متوسطی مشاهده است  7 – مشارکت مدیران ، کارشناسان بخشهای اجرایی در برنامه ریزی به میزان زیادی تحقق یافته بود 8- نظامهای نظارت و سیستم های رایانه ای  در حد متوسطی رشد داشته اند و اعتبارات دچار محدودیت بوده است 9 – کاربرد رهیافت های ترویج تابعی از ماموریت های رسمی بوده است 10 – نظام گذشته ترویج با مراحل زیادی ( 6 مرحله از 8 مرحله ) از کونتز مطابقت داشته است 11 – در نظام برنامه ریزی گذشته تشکیلات تدوین برنامه ها قوی بوده ، اما کارکرد و نتیجه هماهنگی ها ، منتهی به تنظیم صحیح برنامه ها و هم پوشی اهداف به نحو مطلوب نگردیده است . 12 – مطالعات و ارزشیابی پروژه ها از جایگاه ضعیفی برخوردار بوده است . 13 – فرایند های نظارت از بیرون ( سازمان مدیریت و .... ) در حد متوسطی مشاهده شده است 14 – به کاربرد رهیافت های برنامه ریزی تا حدودی توجه شده است . 15 – ساختار و جایگاه بخش ترویج در سطح تقریبا مطلوبی بوده است 16 – درجه تسلط علمی و تکنیکی نیروهای برنامه ریزی به مبانی علمی ، نظری و فنی مربوطه در حد متوسطی بوده است 17- انتقال یافته های تحقیقاتی ، در حد زیاد و مواردی همچون اجرای برنامه رایانه ای گزارش گیری و توزیع بودجه  ، برنامه ریزی مشارکتی ، کاربرد رهیافت ترویج خصوصی و بازخورد توسط گروه های هدف به برنامه در حد متوسطی گردیده است .الگوی جانشین برنامه ریزی یک الگوی پیشنهادی است که عناصر آن منطبق بر اجزای الگوی ارزشیابی پژوهش ( مبتنی بر نظر يه سبولا ) میباشد جنبه کاربردی الگو انطباق یافته های آزمون و الگوی ارزشیابی (cipp ) با الگوی رایج و مورد استفاده فعلی تامین شده است ، پیشنهادمي گردد الگوی جانشین توسط مدیران و برنامه ریزان بطور آزمایشی در تشکیلات ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان به مرحله اجرا نهاده شود

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: زارع فيض آبادي، احمد
استاد مشاور دوم: سعيدي رضواني، محمود

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.