دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 277
نام نویسنده: فیروزیان اصل، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان و رابطه­ی جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران میباشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران که در سال 91-1390 مشغول خدمت بودند. بدین منظور 152 تن به صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، دو ی ابعاد جو سازمانی هالپین وکرافت و مولفه‌های سازمان یادگیرندۀ واتکینز و مارسیک جهت سنجش این دو متغیر تهیه شد. جهت توصیف آماری تک‌تک سؤالات ‌های جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر: میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شده است. جهت پاسخ به معناداری سؤالات پژوهش از آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. از آنجا که سوال سوّم پژوهش به بررسی ارتباط بین دو متغیر می‌پردازد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین، جهت پیش‌بینی تغییرات جوّ سازمانی از روی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، از مدل رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که ميانگين نمرۀ جو سازمانی دانشگاه مازندران 21/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ بالاتر از متوسط این دانشگاه است. همچنین، ميانگين نمرۀ سازمان یادگیرندۀ دانشگاه مازندران 02/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ متوسط است، و نشانگر نياز به حركت اين دانشگاه به سمت ایجاد فضای سازمانی مطلوب جهت يادگيرنده‌شدن هر چه بیشتر و روزافزون ميباشد. به اضافه، يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه بین جو سازماني و سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران (01/0 p<و 93/0=r) رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد و باتوجه به نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ارائه‌شده مشخص شد که جو سازمانی توانایی پیشبینی سازمان یادگیرنده را دارد. بنابراین، میتوان گفت که برای استقرار سازمان یادگیرنده، ایجاد جو و فضای سازمانی مطلوب در دانشگاه مازندران امری ضروری است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جوّ سازمانی ، سازمان یادگیرنده ، مدیریت آموزش عالی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: فیضی، غلامرضا
نویسنده دوم: يعقوبي، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 386
نام نویسنده: فقيهی بيده، عالمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

هدف تحقيق بررسي رابطه بين ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني است.بدين منظور عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني در آزمون دقت و پيشرفت تحصيلي آنها بر اساس نمرات قرائت فارسي و املاءنويسي و معدل كل ارزيابي  شد. در اين راستا ميزان دقت و توجه در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني نيز مورد مقايسه قرار گرفت.

سوال اينست كه آيا ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي رابطه وجود دارد؟ و يا اينكه آيا بين ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عقب مانده ي ذهني رابطه وجود دارد؟

روش تحقيق بدين طريق بود كه 41 نفر از دانش آموزان ابتدايي، يعني 22 نفر از كودكان عادي در محدوده ي سني 11 سال و 19 نفر از كودكان عقب مانده ي ذهني در محدوده ي سني 13 تا 17 سال در اين آزمون شركت كردند. در اين تحقيق از آزمون خط زني تولوز-پيرون كه يك نوع آزمون دقت است، تنها در سه مرحله (مرحله اول عادي ،‌شرايط حواسپرتي و مرحله ي دوم عادي) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون مورد نظر همراه با توضيحات چگونگي اجراي آن در طي يك جلسه به مدت 30 دقيقه بر روي كودكان عادي بصورت گروهي اجرا شد. به دليل محدوديت هاي متعدد عقب مانده ها ،‌اين آزمون به صورت گروهي دو نفره كه هر كدام 30 دقيقه طول مي كشيد، بر روي كودكان عقب مانده ي ذهني اجرا شد.

نتايج نشان مي دهد كه بين سطح توجه در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني و نيز بين پيشرفت تحصيلي در هر دو گروه تفاوت وجود دارد.از جهت رابطه نيز بين سطح توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي و سطح توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عقب مانده ي ذهني رابطه اي وجود ندارد.

پيشرفت تحصيلي كودكان عادي و عقب مانده ارتباطي با ميزان توجهي كه در تحقق ارزيابي شد،‌ندارد. با اين حال ممكن است تكاليفي كه در اين تحقيق بكار گرفته شد قادر به بررسي آن نوع از توجه  كه ممكن است با پيشرفت تحصيلي ارتباط داشته باشد، نبوده است.

اگر چه توجه با پيشرفت تحصيلي ارتباطي نداشت ؛‌ولي ميزان آن در كودكان عقب مانده كمتر از عادي است. بنابراين توجه به اين امر در آموزش كودكان عقب مانده ي ذهني حائز اهميت است.

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 186
نام نویسنده: فلاح رضوی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

در دنیای در حال تحول امروز ، هدایت مدارس به سوی سازمان یادگیرنده امری ضروری قلمداد می گردد . مطالعه ی حاضر با عنوان" تأثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس" پژوهشی از نوع علّی - مقایسه ای است . جامعه ی آماری در این تحقیق شامل کلیه ی مدیران (80= N ) و معلمان (854 = N ) شاغل در سال تحصیلی 87-86 در 80 مدرسه ی مقطع ابتدایی ناحیه ی 6 مشهد بوده و نمونه ی مورد نظر در تحقیق نیز ، 320 معلم و 30 مدیر را شامل می گردد. این پژوهش دارای یک فرضیه ی اصلی و 9 سوال و فرضیه ی فرعی است که علاوه بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس (خلاقیت و نوآوری  ، ریسک پذیری ، نیاز به موفقیت ، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام )، عوامل خصیصه ای دیگری را از قبیل جنسیت ، سابقه ی کار مدیران ، و دولتی و غیر دولتی بودن مدارس نیز مورد مطالعه قرار داده است . به منظور گردآوری داده ها از دو ی سازمان یادگیرنده و  ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی استفاده گردیده و ضریب پایایی ها به ترتیب 96/0 و 93/0 مشاهده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش ،نمره ی کلی ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و مؤلفه های آن درمدیران مدارس دارای سازمان یادگیرنده و غیر آن تفاوت معنی داری نداشته است.همچنین تفاوت معنی داری میان نمره ی یادگیرنده بودن سازمان مدارس و همچنین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس بر حسب جنسیت مشاهده نشده است . این در حالی است که یادگیرنده بودن سازمان مدارس غیر انتفاعی به طور معنی داری از مدارس دولتی بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 540
نام نویسنده: فهیمی، زکیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

زنان برخوردار از سلامت کامل جسمی، روانی و عاطفی ، پایه های مستحکم یک زندگی خانوادگی سالم و توام با سعادت هستند، سرکوب نیازهای طبیعی و خدادادی شان آثار نامطلوبی بر صمیمیت و نشاط اعضای خانواده برجای خواهد گذاشت و خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتی های جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاع نشان می دهد. روابط زناشویی به عنوان بخشی از یک رابطه جسمی- عاطفی نقش به سزایی در تحکیم پیوندهای خانوادگی ایفا می کند و در این میان آگاهی زوج ها از نقش خود در مقابل همسرشان و شیوه صحیح رابطه جنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش جنسی زنان (شناختی – رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی پرداخته شد. این پژوهش در دو مطالعه انجام گرفت که مطالعه اول، با هدف بررسی رابطه رضایت جنسی با اضطراب و افسردگی زنان، با حجم نمونه 115 نفر در بین زنان متاهل ( میانگین من:29/13و انحراف استاندارد: 6.68 ) انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین میزان اضطراب و افسردگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد(0.001=p و0.69=r )، بین رضایت جنسی و افسردگی ارتباط منفی معنادار(00/0=p و 46/0- =r) و نیز بین رضایت جنسی و اضطراب ارتباط منفی معنادار وجود دارد (00/0=p و 43/0- =r). همچنین رابطه مثبت معنادار بین رضایت جنسی و سطح تحصیلات وجود دارد (516/0=p). در مطالعه دوم که بررسی با هدف آموزش مهارت های جنسی ( شناختی- رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی و زناشویی در زنان متاهل انجام شد. نتایج نشان داد که افراد شرکت کننده در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت آزموش مهارت های جنسی افزایش در رضایت جنسی(010/0=p) و زناشویی (02/0=p) و کاهش در اضطراب (04/0=p) و افسردگی (002/0=p) را گزارش نمودند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، زناشویی-رضایت جنسی ، اضطراب-افسردگی ، آموزش مهارت های جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 466
نام نویسنده: فاتحی، يونس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی از بین نواحی 4 گانه آموزشی شهر شیراز ناحیه 3 به عنوان نمونه انتخاب شد. در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان، 592 نفر(293 پسر و 299 دختر) انتخاب شدند و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. همچنین در مطالعه دوم پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه تعداد 375 نفر(182 پسر و 193 دختر) به طور تصادفی از بین نمونه انتخاب شده در مطالعه اول پژوهش انتخاب شدند و های خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز(1999) و عادت های مطالعه پالسان-شارما(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که پسران به طور معناداری از اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین دانش آموزان از لحاظ اهمال‌کاری تحصیلی به تفکیک پایه و رشته تحصیلی با یکدیگر تفاوت داشتند و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. به طوری که بیشترین اهمال‌کاری تحصیلی به ترتیب در پایه های اول و دوم و سوم و رشته های عمومی، انسانی، تجربی و ریاضی مشاهده گردید. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 42 درصد از تغییرات مشاهده شده در اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان مربوط به تفاوت در خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه آن ها می باشد. بعلاوه بین اهمال‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اهمال‌کاری تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که دانش آموزانی که از خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و عادت های مطالعه بهتری برخوردار بودند، اهمال‌کاری تحصیلی کمتری را گزارش کردند و بالعکس، دانش آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی کمتر و عادت های مطالعه نامناسبی داشتند، اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نیز داشتند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اهمال كاري تحصيلي ، خودكارآمدي تحصيلي ، عادت هاي مطالعه ، جنسيت ، پايه و رشته تحصيلي ، دانش آموز


>> کتابداری
شماره بازیابی: 107
نام نویسنده: فاضلي دهكردي، نگار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 373
چکیده: 

سواداطلاعاتي يكي ازمفاهيم اصلي عصراطلاعات است. برخورداري ازسواداطلاعاتي، افرادرابراي زندگي دردوراني توانمندمي سازد كه دستيابي به موقع به اطلاعات باكيفيت امتيازي رقابتي درعرصه هاي علمي،اقتصادي، اجتماعي و....محسوب مي شود. آغاز كسب توانمندي هاي سواداطلاعاتي ازدوران مدرسه تاثيربيشتري برنهادينه شدن اين توانمنديها درفرد دارد.ازاين رو امروزه دربسياري ازكشورهاي پيشرفته نظامهاي آموزش و پرورش مي كوشند تاباتلفيق برنامه هاي آموزش سواداطلاعاتي دربافت برنامه هاي اموزشي خوددانش اموزان رادراين زمينه توانمندكنند دراين كشورها كتابداران اموزشگاهي به دليل ماهيت حرفه اي خودبه عنوان نيروي انساني اموزش دهنده وتوسعه دهنده سواداطلاعاتي درمدارس محسوب مي شودوبراي پذيرش چنين نقشي اموزش هاي لازم وموردنيازرادريافت مي كنند.درايران پژوهش هاي اندكي درزمينه سواداطلاعاتي درمدرسه وهم چنين تربيت كتابداران اموزشگاهي باسواد اطلاعاتي انجام شده است. دراين پژوهش باهدف سنجش نيازهاي اموزشي كتابداران اموزشگاهي شهراصفهان درزمينه سواداطلاعاتي فرايندنيازسنجي اموزشي در5 مرحله وبه شيوه پيمايش درمتون، اسناد،نظرمسئولان ومتخصصان وهم چنين نظرسنجي ازكتابداران آموزشگاهي انجام گرفت. درمرحله اول ابتدااستانداردهاي سواد اطلاعاتي ونيزاستانداردها و متون پژوهشي مربوط به صلاحيت هاي كتابداران آموزشگاهي در 8 بخش و با اشتفاده ازالگوي طبقه بندي بلوم در سه دسته دانش مهارت و نگرش تئوين شدند. نتيجه تحليل اسناد آموزش و پرورش و نيز مصاحبه با دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش و دو نفر از متخصصان سواد اطلاعاتي كشور نشان داد كه گرچه مفهوم سواد اطلاعاتي به اندازه كافي در اسناد آموزش و پرورش ايران مورد توجه قرار نگرفته است اما هدف هايي در اين اسناد وجود دارد كه با هدفهاي سواد اطلاعاتي همراستا هستند. براي تحقق اين هدفها نيز راهكارهايي در اسناد آموزش و پرورش پيشنهاد شده كه با فعاليت هاي كتابخانه همراستا هستند. گرچه در اين اسناد به كتابداران آموزشگاهي براي انجام اين راه كارها توجهي نشده است اين توانمنديها و توانمنديهاي به دست آمده از تحليل اسناد و مصاحبه شباهتت و همسويي زيادي وجود دارد. در مرحله سوم نياز سنجي با استفاده از توانمنديهاي تعيين شده& هدفهاي كلي آموزش سواد اطلاعاتي به كتابدران آموزگاهي تدوين شدند. پس از اعتبار سنجي توانمنديها و هدف هاي كلي آموزش توسط 4 نفر از پژوهشگران سواد اطلاعاتي بر پايه هدفهاي كلي آموزش اي براي سنجش وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توانمنديهاي سواد اطلاعاتي كتابداران آموزشگاهي شهر اصفهان از ديدگاه آنها تهيه شد. تحليل اطلاعات به دست آمده از اين طريق نشان داد كه دو قلمرو دانش و مهارت تفاوت زيادي بين وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد و اين كتابداران در زمينه دانش و مهارت سواد اطلاعاتي به آموزش نياز دارند . درقلمرو نگرش نيز گرچه كتابداران آموزشگاهي باور دارند كه توانمنديهاي سواد اطلاعاتي براي آنها ضروري است با اين حال كمبود برخي امكانات ممكن است انگيزه كتابداران را براي فعاليت برپايه اين باور كم كند. از اين رو با ارائه برخي آموزش ها مي توان به تقويت انگيزه هاي دروني انها براي حل مشكلات و بسط سواد اطلاعاتي كمك كرد. در نهايت در مرحله پنجم نيازسنجي  هدف هاي ويژه آموزش سواد اطلاعاتي تدوين شدند. نتايج بدست آمده مي تواند به مسئولان وزارت ْآمووزش و پرورش انجمن كتابداري ايران و ساير نهاد هاي آموزشي مرتبط براي برگزاري دوره هاي آموزشي موثر كمك كند.                                                                فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها: 


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: فتاحی، رحمت اله
نویسنده دوم: حسن زاده، محمد
نویسنده سوم: افشار زنجاني، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اینترنت عرصه نوینی را در زمنیه ارتباطات و اطلاعات دراختیار همگان قرار داده است در این عرصه ، هر موسسه و سازمانی تلاش دارد تا با استفاده از فناوری جدید ، بویژه شبكه جهانی وب ، به فعالیت بپردازد . كتابخانه های دانشگاهی كه وظیفه اصلی آنها ارائه انواع خدمات اطلاعاتی به جامعه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است . طراحی و توسعه وب سایت را به منزله یكی از مطلوب ترین ابزارها در این راستا قلمداد كرده اند . اكنون وب سایت كتابخانه های دانشگاهی یكی از پر مراجعه ترین پایگاه های اطلاعاتی در دسترس جامعه دانشگاهی است. با توجه به گسترش استفاده از وب سایت به عنوان یك محیط جدید اطلاعاتی در كتابخانه های دانشگاهی ، لزوم سازماندهی محتوای اطلاعاتی انها بیش از پیش آشكار شده است . طراحان وب سایت ها اغلب از مهارتهای فنی برخوردار هستند ولی كمبود دانش و مهارتهای كتابداری بویژه دانش سازماندهی اشكار در بسیاری از وب سایت ها به چشم می خورد . این امر باعث می شود كه كاربران كتابخانه ها در استفاده از اطلاعات موجود در این وب سایت ها (كه از نظر محتوا قابل توجهی نیز هستند ) دچار سردر گمی شوند یا به صورت بهینه از ان استفاده نكنند . متون موجود در زمینه ارزیابی وب سایت ها ( كه  تعداد آنها نسبتا كم می باشد ) نیز بیشتر جنبه های فنی و یا زیبای شناختی و نظیر این موارد را مورد بررسی قرار می دهند . از انجايي كه كتابخانه های دانشگاهی دارای رسالت چشم اندازهای خاص خود هستند بنابراین وب سابت چنین مراكزی نیز بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد. ارزیابی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ، خود دارای ملاحظاتی است كه نیاز به دانش و تخصص در زمینه كتابداری و اطلاع رسانی را طلب می كنند. تحقیق حاضر به منظور مطالعه و ارزیابی شيوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایتهای كتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت : در مرحله اول ، وضعیت موجود سازماندهی اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی با استفاده از بك سیاهه وارسی محقق ساخته بررسی شد. در مرحله دوم بر اساس نتایج مرحله اول ، ای برای بررسی نظرات كتابداران متخصص ( كارشناسان ارشد كتابداری و اطلاع رسانی ) طراحی و ارسال گردید . در تحلیل اطلاعات این مرحله از نتایج مرحله اول برای مقایسه يافته های عینی با دیدگاهای ذهنی كتابداران متخصص استفاده گردید . نتایج كلی پژوهش بیانگر این است كه در سازماندهی اطلاعات صفحه اول وب سایتها ، بیشتر شیوه دسته بندی بر اساس نوع خدمات غالب است درحالی كه برای سازماندهی سایر صفحات از شیوه های نسبتا متنوعی استفاده میشود . همچنین شیوه الفبای عنوان و موضوع بیشترین كاربرد و شیوه دایر كتوری (موضوعی سلسله مراتبی ) كمترین كاربرد را برای سازماندهی انواع منابع اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی دارند . اكثریت كتابداران اعتقاد دارند كه لازم است هر یك از انواع منابع در یك صفحه مستقل ارائه شود و از اصطلاحهای متعارف برای نشان دادن انها استفاده گردد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري

1

2کلید واژه ها:  وب سايت ها ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، سازماندهي اطلاعات ، ارزيابي

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.