دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1488 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 639
نام نویسنده: فخری، مریم السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

ناتوانی هیجانی اختلالی رو به رشد و ناتوان کننده است که می تواند در سلامت فرد اخلال ایجاد کرده و بهزیستی او را کاهش دهد. شناسایی و بررسی  شیوه های درمانی تاثیرگذار بر ناگویی خلقی زنان و تلاش جهت کاهش میزان اثرآنها نقشی مهم در بهبود سلامت زنان و خانواده خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویی زنان متاهل انجام شد .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، و از نظر روش، شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوج هایی بودند که به علت مشکلات ارتباطی به مرکز مشاوره کاوش  در سال 1393-1392مراجعه نمودند و از بین آنها21 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و با جایگزینی تصادفی دردو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به دلیل ریزش به 18 نفر تقلیل یافتند. داده‌ها به کمک 47 سوالی رضایت زناشویی انریچ و ناگویی خلقی تورنتو جمع آوری شد. سپس یکی از  گروه های آزمایش 10 جلسه گروه درمانی هيجان‌مدار و گروه دیگر15 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت نمود. در این مدت گروه کنترل هیچ درمان خاصی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، پس آزمون برای هر 3 گروه اجرا شد و با استفاده از آزمون یومن ویتنی یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که درمان نوروفیدبک به صورت معنی داری موجب کاهش ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کنترل گردیده است (p<0/01). همچنین مداخله درمانی نوروفیدبک موجب کاهش معنادار میزان ناگویی خلقی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار شد (p<0/01)، اما در میزان بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار تفاوتی مشاهده نشد(p<0/10). گروه درمانی هیجان مدار نیز باعث کاهش معنادار ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کترل گردید (p<0/001).

 نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر درمان نوروفیدبک و هیجان مدار بر کاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایت زناشویی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  مداخله نوروفیدبک ، گروه درمانی هیجان مدار ، ناگویی خلقی ، رضایتمندی زناشویی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: فروتنیان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت‌ ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌ رشته‌ای در تعلیم و تربیت انجام گرفت. بر این مبنا از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری، پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده علوم شناختی و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ های علوم تربیتی دانشگاه‌ های مطرح کشور بود. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از نمونه‌ گیری هدفمند در پژوهش کیفی و نمونه‌ گیری تصادفی در پژوهش کمی استفاده شد. بر اساس متون مربوطه و نتایج مصاحبه، سه پرسش نامه‌ تدوین گردید. روایی محتوایی آن‌ها براساس اجماع نظر هفت متخصص تأیید و پایایی هر سه پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 71/0 (بررسی ضرورت‌ ها)، 86/0 (بررسی موانع)، 70/0 (بررسی امکان اجرا) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس کوربین (پژوهش کیفی) و روش‌ های آماری توصیفی و تحلیل عاملی (پژوهش کمی) انجام شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت، مؤلفه‌ های پیشرفت، جامع نگری و نوآوری ضرورت پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های مسئولیت گریزی در گروه، تخصص گرایی و عدم آگاهی و شناخت، موانع پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های حمایت، سهولت و صحت علمی به ترتیب اولویت امکان اجرای این رویکرد را تبیین می‌کند. همچنین به ترتیب اولویت رویکرد های پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم دور و پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم دور قابلیت اجرا دارند.                       

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

                                                                               

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  امکان اجرا ، پژوهش ترکیبی ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، تعلیم و تربیت ، ضرورت‌ها ،  موانع


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 230
نام نویسنده: فرهنگی، فرهنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

بدین‌منظور یكی از دبیرستانهای ناحیه‌ی پنج مشهد انتخاب و شیوه‌های رویارویي موس و بلینگر بروی 117 نفراز دانش‌آموزان 14 الی 18 ساله اجرا شد. سپس از میان 48 نفر دانش‌آموز نوجوان كه براساس نتایج ‌ی مذكور هیجان‌مدار تشخیص داده شده بودند، پس از مصاحبه‌ی اولیه، از نظر سن، معدل نمرات تحصیلی، وضعیت تحصیلی، سواد والدین و طبقه اقتصادی، غربال ودر دو گروه كنترل و آزمایش به صورت همتاسازی شده جایگزین شدند كه اعضای هر گروه 10 نفر بودند. گروه آزمایش 12 جلسه روان‌ درمانی گروهی با رویكرد «تحلیل رفتار متقابل» دریافت نمودند. پس از اتمام جلسات روان‌درمانی گروهی با رويكرد «تحلیل رفتار متقابل» اعضای هر دو گروه آزمایش و كنترل با مذكور مورد پس آزمون قرار گرفتند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه‌ها بود كه روان‌درمان گروهی با رویكرد «تحلیل رفتار متقابل» موجب كاهش هیجان مداری و افزایش مسأله مداری نوجوانان در رویارویي با استرس می‌شود. برای آزمون فرضیه‌ها از «t» تفاضل جهت بررسی تفاوت بین تفاضل میانگین‌های دو گروه همبسته استفاده شد ه است. روش مذكور تأثیر معنی‌داری (p<0/000) در كاهش هیجان‌مداری و همچنین تأثیر معنی‌داری (p<0/02) در افزایش مسأله مداری نوجوان گروه آزمایشی داشته است. نتیجه نشان می‌دهد كه به احتمال 95/0 روش مذكور بر شیوه‌های رویارویي نوجوان موثر بوده است و موجب كاهش هیجان‌مداری و افزایش مسأله‌مداری در شیوه‌های رویارویي نوجوان می‌شود. كلیدواژه‌ها: تحلیل رفتار متقابل، روان‌درمانی گروهی، شیوه‌های رویاروی با استرس، نوجوان

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: فرهمند فروتقه، جليل
نویسنده دوم: اردوني، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 820
نام نویسنده: فرهادیان، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر برسی اثر آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی زنان بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود و از نوع پیش آزمون پس آزمون گروه کنترل که روی آزمودنیه اجرا شد. جامعه ی مورد نظر کلیه زنان متاهل دارای پدر جانباز مراجعه کننده به مرکز مشاوره شاهد شهر مشهد در نیمه اول سال 1395 بودند که از میان آنها 24 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ابزار پژوهش شامل رضایت زناشویی انریچ ( رضایت زناشویی اولیا) 1385 بود به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شده است نتایج نشان داد آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی گروه ازمایشی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشته و همچنین در افزایش صمیمیت جنسی در بهبود زندگی زناشویی و ارتباطات زناشویی آنها اثر بخش باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی ، صمیمت جنسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 315
نام نویسنده: فراست، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش و ميزان ارتكاب دانش ­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هاي برنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­ آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغيرهاي پیش­بین  می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمره نگرش تقلب دانش­آموزان نسبت به تقلب  از ارزش متوسط  بیشتر است و1/96 درصد دانش­ آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش ­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­ آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ،  برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 390
نام نویسنده: فراست، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش وميزان ارتكاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هايبرنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده دراین پژوهش محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میاننمرهنگرشبهتقلبوارتکاببهآن88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد کهمتغيرهاي پیش­بین می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمرهنگرشتقلبدانش­آموزاننسبتبهتقلبازارزشمتوسطبیشتراست و1/96 درصد دانش­آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ، برنامه‌درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 95
نام نویسنده: فراشیانی، حجت الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

پژو هش حاضر به منظور تعیين رابطه خلاقیت مدیران با عملكرد آن ها در مدارس متوسطه شهر مشهد انجام گرفت و فرض اصلی این پژوهش آن است كه بین خلاقیت مدیران و عملكرد آن ها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه مدیران و دبیران متوسطه ( پسرانه )است. نمونه مورد پژوهش ازبین مدیران و دبیران به تعداد (48 =n ) مدیر و ( 200 = n ) دبیر انتخاب گردیدند. ضمنا روش نمونه گیری، طبقه ای نسبی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو بسته پاسخ ( سنجش خلاقیت ) كه توسط مدیران مدارس و عملكرد كه توسط دبیران همان مدارس پاسخ داده شد، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادها ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف یافته ها استفاده گردیده و سپس با توجه به ماهیت فرضیه تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین ها از آزمون t بهره گرفته شد و نتایج زیر در سطح 001/ بدست آمد: 1- بین خلاقیت مدیران و عملكرد آنان رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 2- بین خلاقیت مدیران و كاركرد برنامه ریزی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 3- بین خلاقیت مدیران و كاركرد سازماندهی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 4- بین خلاقیت مدیران و كاركرد كنترل و هماهنگی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 5- بین خلاقیت مدیران و كاركرد تصمیم گیری رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. 6- بین خلاقیت مدیران و كاركرد روابط انسانی رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: خوي نژاد، غلامرضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> کتابداری
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: فراشباشی آستانه، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با استفاده از شیوه تحلیل اسنادی انجام شد. بررسی معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن در منابع چاپی فارسی در بین چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله سالهای 1374-1383 به عنوان هدف این پژوهش مدنظر بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 1884 عنوان کتاب مرجع منتشر شده در فاصله زمانی یاد شده است که پس از حذف موارد نامربوط 599 عنوان، کاهش داده شد. از این میان، تعداد 303 منبع مرجع چاپی فارسی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساختاری منابع، برای هر کدام از هفت منبع مرجع مورد نظر، سیاهه استانداردی توسط پژوهشگر تدوین شد و امتیازهای به هر یک از معیارها و شاخص ها اختصاص داده شد . در طی این بررسی به یک پرسش اصلی و سه فرضیه، پاسخ داده شد. نتابح پژوهش در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان کتابهای مرجع منتشر شده در ایران از معیارهای ساختاری و شاخص های مورد نظر بهره مندند، حاکی از از آن بود که ناشران کتابهای مرجع در ایران، از نظر رعایت معیارهای ساختاری فیزیکی مانند شاخص " صفحه آرایي" و "نوع حروف" به عنوان زیر مجموعه های از "ساختار متن" به شکلی مطلوب عمل کرده اند. این در حالی است که انتشارات ناشران ایرانی به لحاظ رعایت آن دسته از معیارهایي که در زودیابی اطلاعات تاثیر بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد (نمایه پایانی)، از کیفیت بالای برخودارنبوده است. همچنین نتایج نشان داد که میان حوزهای موضوعی مورد نظر از لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط، تفاوت معناداری وجود ندارد. از طرف دیگر، از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، نتایج نشان داد که در مجموع، از نظر ساختاری فهرست مندرجات (شامل فهرست کلی و فهرست تفصیلی)، شاخص شیوه استفاده، معیار مقدمه، نمایه موضوعی و نیز اعلام در دو گروه منابع ردیف اول و ردیف دوم دارای تفاوت معنادار می باشد. همچنین میان ناشران دولتی و خصوصی به لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، در زندگینامه ها ، راهنماها، واژه نامه ها، و اطلس ها تفاوت معنا داری وجود دارد. این در حالی است که در دایره المعارف ها  و اطلس ها از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن تفاوت معنا داری دیده نمی شود.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع چاپی ، معیارهای ارزیابی ، معیارهای ساختاری ، ارزیابی منابع مرجع


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 290
نام نویسنده: فرزین، آذین
نویسنده دوم: عدالتیان عزیزی، ریحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.