دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1202 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 273
نام نویسنده: گراوند، هوشنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

دانشگاه­ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي­باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي­باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده­هاي علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم اداري دانشگاه فردوسي و دانشجويان دانشکده­هاي دندانپزشکي، پزشکي، داروسازي و پرستاري و مامايي علوم پزشکي مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي، نمونه­اي به حجم 285 نفر انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه­هاي خودکارآمدي پژوهش، محيط آموزشي- پژوهشي، عوامل اجتماعي و عملکرد آموزشي پژوهشي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل عاملي تاييدي و اکتشافي، معادلات ساختاري، همبستگي پيرسون، رگرسيون، تحليل واريانس و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0= NNFI). هر چند مدل کلي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار بود اما ضرايب مسير g در تمام مسيرها معنادار نبود و ضريب β خودکارآمدي پژوهشی به عملکرد تحصيلي معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خودکارآمدي، عملکرد پژوهشي و آموزشي از طريق مقياس‌ عوامل اجتماعي قابل پيش بيني هستند. همچنين خودکارآمدي پژوهشي از طريق محيط آموزشي-پژوهشي قابل پيش بيني بود اما عملکرد آموزشي و پژوهشي از طريق محيط آموزشي - پژوهشي قابل پيش بيني نبودند. نتايج نشان داد که بين عملکرد آموزشي، خودکارآمدي پژوهشي و مولفه­هاي آن، عوامل اجتماعي و خرده مولفه حمايت اساتيد، همچنين خرده مولفه زير ساخت­ها و امکانات از پرسشنامه محيط آموزشي پژوهشي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معناداري وجود دارد..

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکار آمدی ، پژوهش ، اجتماعی ، محیط آموزشی ، عملکرد ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 519
نام نویسنده: گرائلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی درک خطر، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی از قواعد و درونی­سازی قواعد؛ همچنین تحول اخلاق و جنبه­هایی از خودنظم جویی در پیروی کردن از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان بود. بدین منظور 100 کودک پیش دبستانی 1 و 2، شامل 53 پسر و 47 دختر در این مطالعه شرکت کردند. توانایی درک خطرات ترافیکی، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی و پیروی از قواعد رفتاری و درونی­سازی قواعد بوسیله 13 تصویر از موقعیت­های خطرناک و ایمن ترافیکی ارزیابی شد. دو مولفه­ی خودنظم جویی یعنی پیروی از دستور بزرگسال و کنترل تکانه با ابزار "سنجش خودنظم جویی پیش دبستانی؛ پروژه آمادگی برای مدرسه رفتن شیکاگو" و استدلال اخلاقی بوسیله داستان "دست­ و پا چلفتگی/ سرقت" پیاژه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در کل، درک خطرات ترافیکی به همراه آگاهی از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک و خود نظم­جویی توانستند پیروی از قواعد رفتاری در ترافیک را برای همه کودکان پیش­بینی کنند. استدلال اخلاقی با میزان برآورد کردن خطر، خودنظم­جویی با درونی­سازی قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان 5 ساله ارتباط داشت. هیچ تفاوت معناداری در عملکرد کودکان پیش دبستانی 1و 2 و دختران و پسران وجود نداشت. اما بطور مقایسه ای روابط بین متغیرها بین گروه­ها متفاوت بود. برای کودکان پیش­دبستانی 1 متغیرهای برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در حالیکه برای کودکان پیش­دبستانی 2، همه این متغیرها بعلاوه درک خطر با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در پسران فقط متغیر درونی­سازی و در دختران همه متغیرها اعم از درک خطر، برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با پیروی از قوانین ارتباط داشتند. نتایج پژوهش حاضر موید نقش شناخت، اخلاق و خودنظم­جویی در رفتار ترافیکی کودکان است. تدوین و ارائه برنامه­های آموزشی مبتنی بر سطح تحول شناختی و اخلاقی کودکان دختر و پسر پیشنهاد می­شود که می توانند در کاهش بار آسیب­های پیاده روی کودکان نقش مهمی داشته باشند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  فاقد پرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  درک خطرات ترافیکی ، میزان برآورد کردن خطر ،  آگاهی از قوانین ، پیروی از قوانین ، درونی سازی ، خود نظم جویی ، استدلال اخلاقی ، آسیب پیاده روی کودکان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: پیله چیان، مليحه
نویسنده دوم: طاهری، مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پديده رفتاري صحبت با خود در بين كودكان بر كسي پوشيده نيست. بسياري از والدين و آموزگاران گفتار خصوصي كودك را به عنوان نشانه اي از نافرماني ، عدم توجه و حتي عدم پايداري ذهني در نظر مي گيرند؛ پس شناخت اين حقيقت كه آيا صحبت با خود كودكان ممكن است تاثير مثبتي داشته باشد مي تواند تاثير فراواني بر ديدگاه ديگران در مورد اين رفتار كودكان و حتي  امور آموزشي آنها داشته باشد. هدف اصلي اين طرح پژوهشي بررسي رابطه بين استفاده كودكان از گفتار خصوصي و چگونگي عملكرد آنها بوده است و سوالات مطرح شده عبارتند از:آيا استفاده كودك از گفتار خصوصي رابطه معناداري با عملكرد كودك دارد؟ آيا دشواري يا آساني تكليف نقش بسزايي در استخراج گفتار خصوصي دارد؟ آيا استفاده از گفتار خصوصي در دختر و پسر متفاوت است؟ آيا رابطه گفتار خصوصي و عملكرد در دختران و پسران متفاوت است؟

براي پاسخ به سوالات نمونه اي از 32 كودك 5 تا 5/5 ساله دختر و پسر در مقطع پيش دبستاني ، انتخاب شدند. گفتار آنها در حين انجام تكليف برج لندن بررسي شد و داده هاي بدست آمده از عملكرد‌ آنها در تكليف برج لندن و انواع گفتار در حين انجام آن از طريق همبستگي اسپيرمن و Mann-Whitney u value و T-test مورد تحليل آماري قرار گرفتند.نتيجه بدست آمده بيانگر اين است كه استفاده از گفتار خصوصي باعث بهبود عملكرد كودكان مي گردد يا  حتي اگر باعث بهبود عملكرد كلي (موفقيت)‌در تكليف مورد نظرنشود، تعداد گامهاي ارزشمندشان را افزايش مي دهد. سختي و آساني تكليف نيز در استفاده كودكان از گفتار خصوصي نقش بسزايي ايفا كرده  و تاثير گذار است. در استفاده كودكان از گفتار خصوصي ميان دو جنس تفاوت وجود دارد.

بررسي تفاوت عملكرد دخترها و پسرها در مؤلفه هاي گفتاري و عملكرد درتكليف برج لندن نشان داد كه تعداد گامهاي ارزشمند دختران بيش از پسران اما ميزان گفتار اجتماعي پسران بيش از دختران مي باشد.

بطور كلي مي توان گفت كه گفتار خصوصي مي تواند اثر مثبتي بر عملكرد كودك داشته باشد. اين اثر بخشي مي تواند احتمالاً كودك را در امر آموزش براي هدايت و كنترل افكارش ياري دهد. همچنين والدين مي توانند از نقشه ها و اهداف و مشكلات كودكشان آگاهي يابند. معلمين بايد درك كنند كودكي كه از گفتار خصوصي بيشتر از سنش استفاده مي كند ؛ نيازمند توجه و حمايت بيشتري است.

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: پولادی نجف آبادی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دو دانشگاه فردوسی و علوم پز شکی مشهد بر اساس سبکهای مدیریتی لیکرت انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخاه ها انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون من - ویتنی استفاده شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از : سبک مدیریت مدیران کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد از لحاظ 6 شاخص ( رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، ارتباطات، هدفگذاری و کنترل) با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت مطابقت دارد؟ یافته های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص ها تفاوتهای به چشم می خورد، به این معنی که کارکنان کتابخانه های علوم پزشکی با 7/57 درصد امتیاز مدیران خود  را با 4/49 امتیاز در سبک 2 مدیریت لیکرت ارزیابی کردند. از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توانای اجرای مدیریت سبک 3 لیکرت را با 5/67 درصد امتیاز در خود دیدند و همکارانشان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی ذهینت پيدا کرده سبک 3 مدیریت لیکرت را با 5/72 درصد بیان داشتند.

در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی درباره سبک مدیریت بهتر در کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است

     -پرسشنامه- فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 294
نام نویسنده: پور گنابادی، حمیده
نویسنده دوم: صفاری، زهرا
نویسنده سوم: خزایی، راضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو پرسشنامه ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

پرسشنامه 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه گیری


استاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
نویسنده دوم: انواری، سيده مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

رهبري در سازمان يك فرايند كليدي است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان به سرپرستي آن بستگي دارد. بنابراين، اگر چه قدرت و نفوذ رهبري پيش بيني كننده قدرت و نيل به اهداف سازمان است از طرف ديگر رضايت وچگونگي احساس يك رهبر نسبت به شغلش نيز ممكن است عامل تعيين كننده قدرت و ايجاد انگيزش در كاركنان باشد. در همين راستا، ساختار انگيزشي در موفيت افراد در هدف جويي هايشان و رضايت آنها از زندگي از اهميت شاياني برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ،‌قدرت رهبري(ملاحظه و ابتكار تشكيلاتي) و رضايت شغلي پرداخته است. هشتاد مدير مرد از موسسات دولتي (تعداد=40،‌ميانگين سن= 43/13) و خصوصي (تعداد=40،ميانگين سن=41/50) شهر مشهد پرسشنامه ي دغدغه هاي شخصي ( مقياس ساختار انگيزشي) ،‌عقايدرهبري،و رضايت شغلي به نتايج معناداري ختم نشد. اين  احتمال مي رود كه عدم مشاهده ي روابط معني دار بين ساختار انگيزشي و ابعاد رهبري با رضايت شغلي در مديران مورد بررسي نشان دهنده نقش عوامل ديگري مانند وضعيت معيشتي ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنيت شغلي، ميزان آزادي عمل مديران، سياست هاي كاري واقتصادي شركت و در بعد وسيع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبري و رضايت شغلي آنان باشد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، قدرت رهبری ، رضايت شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 520
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افسردگي اختلالي بسيار شديد و رايج در ميان اختلالات روانپزشكي است كه براساس سازمان بهداشت جهاني امروزه دليل اصلي ناتواني بوده و پيش­بيني مي­شود، در سال 2020 دومين مشكل رايج سلامت روان خواهد بود. در دو دهه­ي اخیر افزایش چشم­گیری در پژوهش­های بالینی، به خصوص با جهت­گیری شناختی، با هدف بررسی سازوكارهای زیربنایی افسردگي صورت گرفته است. مطابق فرض نظريه­هاي شناختي، افراد آسيب­پذير به افسردگي، متمايل به پردازش اطلاعات منفي درباره­ي خود هستند. عزت ­نفس ضمني نگرش به خود نا آگاهانه ناميده شده است، كه با مقياس­هاي ضمني سنجيده مي شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است، که در مطالعه­ي اول، نمرات عزت ­نفس ضمني دو گروه 17 نفره­ي افسرده و عادي در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس مقايسه شد. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه افسرده داراي نمره­ي عزت ­نفس ضمني پايين­تري، در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس، نسبت به گروه عادي بودند. مطالعه­ي دوم، اثربخشی برنامه­ي کامپیوتری آموزش شرطي­سازي ارزشي زير آستانه­اي را به عنوان نوعی مداخله­ي شناختی برای افزايش عزت ­نفس ضمني افراد افسرده بررسي كرد. افراد افسرده به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (8/58% =دختر ؛17 =N) و مداخله­نما (80% =دختر ؛15 =N) گمارده شدند و بر روی همه­ي آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری يك ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه مداخله­­نما، گروه آزمايش بعد از اتمام برنامه­­ي آموزشي، نمرات عزت ­نفس ضمني بالاتري در مرحله­ي پس آزمون و پيگيري يك ماهه نشان دادند و مرحله­ي پيگيري نمايانگر كاهش نمرات نشخوار فكري در آنان بود.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه و پیوست


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  آزمون تداعی ضمنی عزت نفس ، برنامه ی آموزش شرطی سازی زیر آستانه ای ، عزن نفس ضمنی ، افسردگی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.