دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1230 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 598
نام نویسنده: گنابادی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

 از آنجایي که بخش مهمی از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان به شیوه فرزندپروری والدین بر می‌گردد و آموزش‌های فرزندپروری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان در مطالعات متعدد مورد آزمون قرار گرفته است؛ پژوهش حاضر با این هدف که، کدام یک از دو شیوه فرزندپروری، مثبت و انتخاب، تأثير بیشتری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودک دارد، انجام گرفت. تحقیق حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش را خانواده‌های مراجعه کننده به فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری مشهد، در بازه فروردین تا تیر 1392 تشکیل دادند؛ برگزاری این کارگاه‌ها از طریق پیامک به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شد. تعداد 30 مادر دارای کودک 3 تا 6 سال (20 نفر گروه‌های آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) که بر اساس سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) کودکان‌شان دارای مشکلات هیجانی یا رفتاری بودند (بالاتر از نمره درصدی 80 و نقطه برش60=T)انتخاب شدند. همچنین والدین پرسشنامه والد بودن(خودکارامدی) را نیز تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (ANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آموزش فرزندپروری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان نشان دادند. همچنین هر دو آموزش توانست میزان صلاحیت والدینی شرکت کنندگان در کارگاه را نسبت به گروه کنترل افزایش دهند. اما فرزندپروری انتخاب، در کاهش مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مؤثرتر از برنامه فرزندپروری مثبت بود. میزان صلاحیت والدینی شرکت‌کنندگان گروه فرزندپروری انتخاب با شرکت‌کنندگان در گروه فرزندپروری مثبت تفاوت معناداری نداشت. نتایج نشان داد که به طور کلی آموزش‌های فرزندپروری در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل سبب کاهش معناداری در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان است، و همچنین این آموزش‌ها سبب افزایش احساس خودکارآمدی و توانمندی در والدین هر دو گروه نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروري مثبت ، فرزندپروري انتخاب ، مشكلات رفتاري ـ هيجاني ، خودكارآمدي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: گنجی، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی میزان دسترس پذیری و استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس انجام شده است. هدف تحقیق آن است که توانایي شیوه های رایج انتخاب کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس را با تعیين مقدار وجود یا عدم وجود کتابهای برگزیده سالهای گذشته ایران و کتابهای نمونه تحقیق در آنها مورد بررسی قرار دهد و با مقایسه دفعات امانت کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد بررسی به تفاوت و عدم تفاوت در میان میزان استفاده از کتابهای سال و نمونه تحقیق در این دو مجموعه دست یابد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه کامل 331 عنوان کتاب سال، و 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق برگزیده شده به روش تصادفی از مجله نشر دانش است. از پرسشنامه حضوری (کتبی-شفاهی) برای آگاهی از شیوه انتخاب کتابهای فارسی استفاده شده است.

در تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون X2 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین وجود و یا عدم وجود کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو گروه کتابخانه تفاوت معنی داروجود ندارد. از 331 عنوان کتاب سال، 262عنوان (15/79%) کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و از 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق 93 عنوان (93%) در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود دارد. در کتابخانه آستان قدس به ترتیب 278عنوان  (7/86%) از کتابهای سال و 91(91%) از کتابهای نمونه تحقیق وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین میزان مراجعه (دفعات امانت) به کتابهای سال در دو گروه کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی داروجود دارد و تفاوت در جهت برتری دانشگاه فردوسی است. کتابهای سال 5356 با در دانشگاه فردوسی و 3595 بار در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته اند. بین ميزان مراجعه (دفعات امانت ) به کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته ها نشان داد که این کتابها در دانشگاه فردوسی 1539 بار و در کتابخانه آستان قدس 492 بار به امانت رفته است. بین میزان مراجعه به کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. داده حاکی است که 074% از کتابهای برگزیده در کتابخانه های فردوسی و (71%) در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته است. همچنین (85%) و (55%) از کتابهای نمونه تحقیق به ترتیب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی  و کتابخانه مرکزی آستان قدس به امانت رفته اند. داده ها پرسشنامه نشان داد که 9 کتابخانه دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مکتوب برای گزینش مواد هستند. خط مشی مکتوب آستان قدس گرچه از جامعیت برخوردار است ، اما شواهد حاکی از آن است که در هنگام انتخاب کتاب کمتر به این خط مشی توجه می شود. اگر چه اکثریت کتابخانه های دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مجموعه سازی هستند، اما همه پاسخ دهندگان به پرسشنامه، بر اعمال معیارهای گزینش کتاب در کتابخانه خود تاکید دارند. تحلیل داده ای کتاب سال و نمونه تحقیق نیز این مورد را تاکید میکند. در مجموع، گرچه ممکن است از نظر شیوه گزینش کتاب دو گروه کتابخانه متفاوت عمل کند، اما نتیجه حاصل از هر دو شیوه یکسان است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  -پرسشنامه


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: گنجی، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

     پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و هدف اصلی آن تعیين وضعیت کمی تولید اطلاعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه منابع اطلاعاتی ( تالیف کتاب، ترجمه کتاب، چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، ترجمه مقاله، سخنرانی، طرح تحقیقات، ویرایش و تصحیح ) است که توسط اعضاي هیات علمی این دانشگاه تولید شده باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بین 240 نفر از اعضای هیات علمی صورت گرفته که از این تعداد 217 نفر ( 41/90 درصد) به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1. بین سطح تحصیلات ، تدریس در دوره تحصیلات تکمیلي، استفاده از فرصت مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 2. بین سال های اشتغال در دانشگاه، درجه آشنای با زبان انگلیسی و تولید علمی رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای در چهار حوزه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ نوع انتشار تالیف کتاب 01/3 درصد، ترجمه کتاب 63/5 درصد، چاپ مقاله در نشریه های داخلی 64/27 درصد، چاپ مقاله در نشریات خارجی 59/9 درصد، ترجمه مقاله 14/5 درصد، سخنرانی 03/24 درصد، طرح تحقیقاتی 15/11 درصد، ویرایش و تصحیح 79/13 درصد از کل تولیدات علمی را تشکیل داده است. بیشترین منابع اطلاعاتی تولید شده به دانشکده هنر نیشابور (4/0 درصد) تعلق دارد. از نتایج دیگر پژوهش این است که از 11384 مقاله، 7944 مورد ( 78/69 درصد) به مقالات داخلی و 3440 مورد ( 22/30 درصد) به مقالات خارجی اختصاص دارد. در پایان نیز، پیشنهاد های جهت افزایش تولیدات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري
پرسشنامه

استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 210
نام نویسنده: گرایلی كلاتی، زهرا
نویسنده دوم: سريعي، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

ندارد

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 273
نام نویسنده: گراوند، هوشنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

دانشگاه­ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي­باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي­باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده­هاي علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم اداري دانشگاه فردوسي و دانشجويان دانشکده­هاي دندانپزشکي، پزشکي، داروسازي و پرستاري و مامايي علوم پزشکي مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي، نمونه­اي به حجم 285 نفر انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه­هاي خودکارآمدي پژوهش، محيط آموزشي- پژوهشي، عوامل اجتماعي و عملکرد آموزشي پژوهشي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل عاملي تاييدي و اکتشافي، معادلات ساختاري، همبستگي پيرسون، رگرسيون، تحليل واريانس و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0= NNFI). هر چند مدل کلي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار بود اما ضرايب مسير g در تمام مسيرها معنادار نبود و ضريب β خودکارآمدي پژوهشی به عملکرد تحصيلي معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خودکارآمدي، عملکرد پژوهشي و آموزشي از طريق مقياس‌ عوامل اجتماعي قابل پيش بيني هستند. همچنين خودکارآمدي پژوهشي از طريق محيط آموزشي-پژوهشي قابل پيش بيني بود اما عملکرد آموزشي و پژوهشي از طريق محيط آموزشي - پژوهشي قابل پيش بيني نبودند. نتايج نشان داد که بين عملکرد آموزشي، خودکارآمدي پژوهشي و مولفه­هاي آن، عوامل اجتماعي و خرده مولفه حمايت اساتيد، همچنين خرده مولفه زير ساخت­ها و امکانات از پرسشنامه محيط آموزشي پژوهشي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معناداري وجود دارد..

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکار آمدی ، پژوهش ، اجتماعی ، محیط آموزشی ، عملکرد ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 519
نام نویسنده: گرائلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی درک خطر، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی از قواعد و درونی­سازی قواعد؛ همچنین تحول اخلاق و جنبه­هایی از خودنظم جویی در پیروی کردن از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان بود. بدین منظور 100 کودک پیش دبستانی 1 و 2، شامل 53 پسر و 47 دختر در این مطالعه شرکت کردند. توانایی درک خطرات ترافیکی، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی و پیروی از قواعد رفتاری و درونی­سازی قواعد بوسیله 13 تصویر از موقعیت­های خطرناک و ایمن ترافیکی ارزیابی شد. دو مولفه­ی خودنظم جویی یعنی پیروی از دستور بزرگسال و کنترل تکانه با ابزار "سنجش خودنظم جویی پیش دبستانی؛ پروژه آمادگی برای مدرسه رفتن شیکاگو" و استدلال اخلاقی بوسیله داستان "دست­ و پا چلفتگی/ سرقت" پیاژه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در کل، درک خطرات ترافیکی به همراه آگاهی از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک و خود نظم­جویی توانستند پیروی از قواعد رفتاری در ترافیک را برای همه کودکان پیش­بینی کنند. استدلال اخلاقی با میزان برآورد کردن خطر، خودنظم­جویی با درونی­سازی قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان 5 ساله ارتباط داشت. هیچ تفاوت معناداری در عملکرد کودکان پیش دبستانی 1و 2 و دختران و پسران وجود نداشت. اما بطور مقایسه ای روابط بین متغیرها بین گروه­ها متفاوت بود. برای کودکان پیش­دبستانی 1 متغیرهای برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در حالیکه برای کودکان پیش­دبستانی 2، همه این متغیرها بعلاوه درک خطر با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در پسران فقط متغیر درونی­سازی و در دختران همه متغیرها اعم از درک خطر، برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با پیروی از قوانین ارتباط داشتند. نتایج پژوهش حاضر موید نقش شناخت، اخلاق و خودنظم­جویی در رفتار ترافیکی کودکان است. تدوین و ارائه برنامه­های آموزشی مبتنی بر سطح تحول شناختی و اخلاقی کودکان دختر و پسر پیشنهاد می­شود که می توانند در کاهش بار آسیب­های پیاده روی کودکان نقش مهمی داشته باشند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  فاقد پرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  درک خطرات ترافیکی ، میزان برآورد کردن خطر ،  آگاهی از قوانین ، پیروی از قوانین ، درونی سازی ، خود نظم جویی ، استدلال اخلاقی ، آسیب پیاده روی کودکان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: پیله چیان، مليحه
نویسنده دوم: طاهری، مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پديده رفتاري صحبت با خود در بين كودكان بر كسي پوشيده نيست. بسياري از والدين و آموزگاران گفتار خصوصي كودك را به عنوان نشانه اي از نافرماني ، عدم توجه و حتي عدم پايداري ذهني در نظر مي گيرند؛ پس شناخت اين حقيقت كه آيا صحبت با خود كودكان ممكن است تاثير مثبتي داشته باشد مي تواند تاثير فراواني بر ديدگاه ديگران در مورد اين رفتار كودكان و حتي  امور آموزشي آنها داشته باشد. هدف اصلي اين طرح پژوهشي بررسي رابطه بين استفاده كودكان از گفتار خصوصي و چگونگي عملكرد آنها بوده است و سوالات مطرح شده عبارتند از:آيا استفاده كودك از گفتار خصوصي رابطه معناداري با عملكرد كودك دارد؟ آيا دشواري يا آساني تكليف نقش بسزايي در استخراج گفتار خصوصي دارد؟ آيا استفاده از گفتار خصوصي در دختر و پسر متفاوت است؟ آيا رابطه گفتار خصوصي و عملكرد در دختران و پسران متفاوت است؟

براي پاسخ به سوالات نمونه اي از 32 كودك 5 تا 5/5 ساله دختر و پسر در مقطع پيش دبستاني ، انتخاب شدند. گفتار آنها در حين انجام تكليف برج لندن بررسي شد و داده هاي بدست آمده از عملكرد‌ آنها در تكليف برج لندن و انواع گفتار در حين انجام آن از طريق همبستگي اسپيرمن و Mann-Whitney u value و T-test مورد تحليل آماري قرار گرفتند.نتيجه بدست آمده بيانگر اين است كه استفاده از گفتار خصوصي باعث بهبود عملكرد كودكان مي گردد يا  حتي اگر باعث بهبود عملكرد كلي (موفقيت)‌در تكليف مورد نظرنشود، تعداد گامهاي ارزشمندشان را افزايش مي دهد. سختي و آساني تكليف نيز در استفاده كودكان از گفتار خصوصي نقش بسزايي ايفا كرده  و تاثير گذار است. در استفاده كودكان از گفتار خصوصي ميان دو جنس تفاوت وجود دارد.

بررسي تفاوت عملكرد دخترها و پسرها در مؤلفه هاي گفتاري و عملكرد درتكليف برج لندن نشان داد كه تعداد گامهاي ارزشمند دختران بيش از پسران اما ميزان گفتار اجتماعي پسران بيش از دختران مي باشد.

بطور كلي مي توان گفت كه گفتار خصوصي مي تواند اثر مثبتي بر عملكرد كودك داشته باشد. اين اثر بخشي مي تواند احتمالاً كودك را در امر آموزش براي هدايت و كنترل افكارش ياري دهد. همچنين والدين مي توانند از نقشه ها و اهداف و مشكلات كودكشان آگاهي يابند. معلمين بايد درك كنند كودكي كه از گفتار خصوصي بيشتر از سنش استفاده مي كند ؛ نيازمند توجه و حمايت بيشتري است.

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: پولادی نجف آبادی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دو دانشگاه فردوسی و علوم پز شکی مشهد بر اساس سبکهای مدیریتی لیکرت انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخاه ها انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون من - ویتنی استفاده شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از : سبک مدیریت مدیران کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد از لحاظ 6 شاخص ( رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، ارتباطات، هدفگذاری و کنترل) با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت مطابقت دارد؟ یافته های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص ها تفاوتهای به چشم می خورد، به این معنی که کارکنان کتابخانه های علوم پزشکی با 7/57 درصد امتیاز مدیران خود  را با 4/49 امتیاز در سبک 2 مدیریت لیکرت ارزیابی کردند. از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توانای اجرای مدیریت سبک 3 لیکرت را با 5/67 درصد امتیاز در خود دیدند و همکارانشان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی ذهینت پيدا کرده سبک 3 مدیریت لیکرت را با 5/72 درصد بیان داشتند.

در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی درباره سبک مدیریت بهتر در کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است

     -پرسشنامه- فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 294
نام نویسنده: پور گنابادی، حمیده
نویسنده دوم: صفاری، زهرا
نویسنده سوم: خزایی، راضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.