دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 540
نام نویسنده: فهیمی، زکیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

زنان برخوردار از سلامت کامل جسمی، روانی و عاطفی ، پایه های مستحکم یک زندگی خانوادگی سالم و توام با سعادت هستند، سرکوب نیازهای طبیعی و خدادادی شان آثار نامطلوبی بر صمیمیت و نشاط اعضای خانواده برجای خواهد گذاشت و خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتی های جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاع نشان می دهد. روابط زناشویی به عنوان بخشی از یک رابطه جسمی- عاطفی نقش به سزایی در تحکیم پیوندهای خانوادگی ایفا می کند و در این میان آگاهی زوج ها از نقش خود در مقابل همسرشان و شیوه صحیح رابطه جنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش جنسی زنان (شناختی – رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی پرداخته شد. این پژوهش در دو مطالعه انجام گرفت که مطالعه اول، با هدف بررسی رابطه رضایت جنسی با اضطراب و افسردگی زنان، با حجم نمونه 115 نفر در بین زنان متاهل ( میانگین من:29/13و انحراف استاندارد: 6.68 ) انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین میزان اضطراب و افسردگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد(0.001=p و0.69=r )، بین رضایت جنسی و افسردگی ارتباط منفی معنادار(00/0=p و 46/0- =r) و نیز بین رضایت جنسی و اضطراب ارتباط منفی معنادار وجود دارد (00/0=p و 43/0- =r). همچنین رابطه مثبت معنادار بین رضایت جنسی و سطح تحصیلات وجود دارد (516/0=p). در مطالعه دوم که بررسی با هدف آموزش مهارت های جنسی ( شناختی- رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی و زناشویی در زنان متاهل انجام شد. نتایج نشان داد که افراد شرکت کننده در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت آزموش مهارت های جنسی افزایش در رضایت جنسی(010/0=p) و زناشویی (02/0=p) و کاهش در اضطراب (04/0=p) و افسردگی (002/0=p) را گزارش نمودند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، زناشویی-رضایت جنسی ، اضطراب-افسردگی ، آموزش مهارت های جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 466
نام نویسنده: فاتحی، يونس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی از بین نواحی 4 گانه آموزشی شهر شیراز ناحیه 3 به عنوان نمونه انتخاب شد. در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان، 592 نفر(293 پسر و 299 دختر) انتخاب شدند و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. همچنین در مطالعه دوم پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه تعداد 375 نفر(182 پسر و 193 دختر) به طور تصادفی از بین نمونه انتخاب شده در مطالعه اول پژوهش انتخاب شدند و های خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز(1999) و عادت های مطالعه پالسان-شارما(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که پسران به طور معناداری از اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین دانش آموزان از لحاظ اهمال‌کاری تحصیلی به تفکیک پایه و رشته تحصیلی با یکدیگر تفاوت داشتند و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. به طوری که بیشترین اهمال‌کاری تحصیلی به ترتیب در پایه های اول و دوم و سوم و رشته های عمومی، انسانی، تجربی و ریاضی مشاهده گردید. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 42 درصد از تغییرات مشاهده شده در اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان مربوط به تفاوت در خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه آن ها می باشد. بعلاوه بین اهمال‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اهمال‌کاری تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که دانش آموزانی که از خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و عادت های مطالعه بهتری برخوردار بودند، اهمال‌کاری تحصیلی کمتری را گزارش کردند و بالعکس، دانش آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی کمتر و عادت های مطالعه نامناسبی داشتند، اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نیز داشتند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اهمال كاري تحصيلي ، خودكارآمدي تحصيلي ، عادت هاي مطالعه ، جنسيت ، پايه و رشته تحصيلي ، دانش آموز


>> کتابداری
شماره بازیابی: 107
نام نویسنده: فاضلي دهكردي، نگار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 373
چکیده: 

سواداطلاعاتي يكي ازمفاهيم اصلي عصراطلاعات است. برخورداري ازسواداطلاعاتي، افرادرابراي زندگي دردوراني توانمندمي سازد كه دستيابي به موقع به اطلاعات باكيفيت امتيازي رقابتي درعرصه هاي علمي،اقتصادي، اجتماعي و....محسوب مي شود. آغاز كسب توانمندي هاي سواداطلاعاتي ازدوران مدرسه تاثيربيشتري برنهادينه شدن اين توانمنديها درفرد دارد.ازاين رو امروزه دربسياري ازكشورهاي پيشرفته نظامهاي آموزش و پرورش مي كوشند تاباتلفيق برنامه هاي آموزش سواداطلاعاتي دربافت برنامه هاي اموزشي خوددانش اموزان رادراين زمينه توانمندكنند دراين كشورها كتابداران اموزشگاهي به دليل ماهيت حرفه اي خودبه عنوان نيروي انساني اموزش دهنده وتوسعه دهنده سواداطلاعاتي درمدارس محسوب مي شودوبراي پذيرش چنين نقشي اموزش هاي لازم وموردنيازرادريافت مي كنند.درايران پژوهش هاي اندكي درزمينه سواداطلاعاتي درمدرسه وهم چنين تربيت كتابداران اموزشگاهي باسواد اطلاعاتي انجام شده است. دراين پژوهش باهدف سنجش نيازهاي اموزشي كتابداران اموزشگاهي شهراصفهان درزمينه سواداطلاعاتي فرايندنيازسنجي اموزشي در5 مرحله وبه شيوه پيمايش درمتون، اسناد،نظرمسئولان ومتخصصان وهم چنين نظرسنجي ازكتابداران آموزشگاهي انجام گرفت. درمرحله اول ابتدااستانداردهاي سواد اطلاعاتي ونيزاستانداردها و متون پژوهشي مربوط به صلاحيت هاي كتابداران آموزشگاهي در 8 بخش و با اشتفاده ازالگوي طبقه بندي بلوم در سه دسته دانش مهارت و نگرش تئوين شدند. نتيجه تحليل اسناد آموزش و پرورش و نيز مصاحبه با دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش و دو نفر از متخصصان سواد اطلاعاتي كشور نشان داد كه گرچه مفهوم سواد اطلاعاتي به اندازه كافي در اسناد آموزش و پرورش ايران مورد توجه قرار نگرفته است اما هدف هايي در اين اسناد وجود دارد كه با هدفهاي سواد اطلاعاتي همراستا هستند. براي تحقق اين هدفها نيز راهكارهايي در اسناد آموزش و پرورش پيشنهاد شده كه با فعاليت هاي كتابخانه همراستا هستند. گرچه در اين اسناد به كتابداران آموزشگاهي براي انجام اين راه كارها توجهي نشده است اين توانمنديها و توانمنديهاي به دست آمده از تحليل اسناد و مصاحبه شباهتت و همسويي زيادي وجود دارد. در مرحله سوم نياز سنجي با استفاده از توانمنديهاي تعيين شده& هدفهاي كلي آموزش سواد اطلاعاتي به كتابدران آموزگاهي تدوين شدند. پس از اعتبار سنجي توانمنديها و هدف هاي كلي آموزش توسط 4 نفر از پژوهشگران سواد اطلاعاتي بر پايه هدفهاي كلي آموزش اي براي سنجش وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توانمنديهاي سواد اطلاعاتي كتابداران آموزشگاهي شهر اصفهان از ديدگاه آنها تهيه شد. تحليل اطلاعات به دست آمده از اين طريق نشان داد كه دو قلمرو دانش و مهارت تفاوت زيادي بين وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد و اين كتابداران در زمينه دانش و مهارت سواد اطلاعاتي به آموزش نياز دارند . درقلمرو نگرش نيز گرچه كتابداران آموزشگاهي باور دارند كه توانمنديهاي سواد اطلاعاتي براي آنها ضروري است با اين حال كمبود برخي امكانات ممكن است انگيزه كتابداران را براي فعاليت برپايه اين باور كم كند. از اين رو با ارائه برخي آموزش ها مي توان به تقويت انگيزه هاي دروني انها براي حل مشكلات و بسط سواد اطلاعاتي كمك كرد. در نهايت در مرحله پنجم نيازسنجي  هدف هاي ويژه آموزش سواد اطلاعاتي تدوين شدند. نتايج بدست آمده مي تواند به مسئولان وزارت ْآمووزش و پرورش انجمن كتابداري ايران و ساير نهاد هاي آموزشي مرتبط براي برگزاري دوره هاي آموزشي موثر كمك كند.                                                                فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها: 


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: فتاحی، رحمت اله
نویسنده دوم: حسن زاده، محمد
نویسنده سوم: افشار زنجاني، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اینترنت عرصه نوینی را در زمنیه ارتباطات و اطلاعات دراختیار همگان قرار داده است در این عرصه ، هر موسسه و سازمانی تلاش دارد تا با استفاده از فناوری جدید ، بویژه شبكه جهانی وب ، به فعالیت بپردازد . كتابخانه های دانشگاهی كه وظیفه اصلی آنها ارائه انواع خدمات اطلاعاتی به جامعه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است . طراحی و توسعه وب سایت را به منزله یكی از مطلوب ترین ابزارها در این راستا قلمداد كرده اند . اكنون وب سایت كتابخانه های دانشگاهی یكی از پر مراجعه ترین پایگاه های اطلاعاتی در دسترس جامعه دانشگاهی است. با توجه به گسترش استفاده از وب سایت به عنوان یك محیط جدید اطلاعاتی در كتابخانه های دانشگاهی ، لزوم سازماندهی محتوای اطلاعاتی انها بیش از پیش آشكار شده است . طراحان وب سایت ها اغلب از مهارتهای فنی برخوردار هستند ولی كمبود دانش و مهارتهای كتابداری بویژه دانش سازماندهی اشكار در بسیاری از وب سایت ها به چشم می خورد . این امر باعث می شود كه كاربران كتابخانه ها در استفاده از اطلاعات موجود در این وب سایت ها (كه از نظر محتوا قابل توجهی نیز هستند ) دچار سردر گمی شوند یا به صورت بهینه از ان استفاده نكنند . متون موجود در زمینه ارزیابی وب سایت ها ( كه  تعداد آنها نسبتا كم می باشد ) نیز بیشتر جنبه های فنی و یا زیبای شناختی و نظیر این موارد را مورد بررسی قرار می دهند . از انجايي كه كتابخانه های دانشگاهی دارای رسالت چشم اندازهای خاص خود هستند بنابراین وب سابت چنین مراكزی نیز بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد. ارزیابی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ، خود دارای ملاحظاتی است كه نیاز به دانش و تخصص در زمینه كتابداری و اطلاع رسانی را طلب می كنند. تحقیق حاضر به منظور مطالعه و ارزیابی شيوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایتهای كتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت : در مرحله اول ، وضعیت موجود سازماندهی اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی با استفاده از بك سیاهه وارسی محقق ساخته بررسی شد. در مرحله دوم بر اساس نتایج مرحله اول ، ای برای بررسی نظرات كتابداران متخصص ( كارشناسان ارشد كتابداری و اطلاع رسانی ) طراحی و ارسال گردید . در تحلیل اطلاعات این مرحله از نتایج مرحله اول برای مقایسه يافته های عینی با دیدگاهای ذهنی كتابداران متخصص استفاده گردید . نتایج كلی پژوهش بیانگر این است كه در سازماندهی اطلاعات صفحه اول وب سایتها ، بیشتر شیوه دسته بندی بر اساس نوع خدمات غالب است درحالی كه برای سازماندهی سایر صفحات از شیوه های نسبتا متنوعی استفاده میشود . همچنین شیوه الفبای عنوان و موضوع بیشترین كاربرد و شیوه دایر كتوری (موضوعی سلسله مراتبی ) كمترین كاربرد را برای سازماندهی انواع منابع اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی دارند . اكثریت كتابداران اعتقاد دارند كه لازم است هر یك از انواع منابع در یك صفحه مستقل ارائه شود و از اصطلاحهای متعارف برای نشان دادن انها استفاده گردد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري

1

2کلید واژه ها:  وب سايت ها ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، سازماندهي اطلاعات ، ارزيابي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: فتاحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 665
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی شامل قرآن، نهج‌البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع 28213 پیشینه) تشکیل می‌دهند که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) شناسایی و استخراج شدند. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی است. ابزار گردآوری داده‌ها، دو سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده‌های تحلیل شده، شامل دو ماتریس و 11 جدول است. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش، ابتدا روابط کتابشناختی میان پیشینه‌های فراداده‌ای مورد مطالعه بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، و سپس، نشانگرهای روابط بر اساس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)، در پیشینه‌های فراداده‌ای یاد شده شناسایی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همه انواع روابط ارائه شده در الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، به استثنای رابطه «تنظیم موسیقی» از گروه «روابط بین بیان‌های مختلف یک اثر»، در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران مشاهده شدند. از آنجا که نوع رابطه «تنظیم موسیقی» تنها رابطه در سیاهه وارسی است که فقط به اشیای محتوایی موسیقایی اختصاص دارد، بنابراین می‌توان این گونه استنباط نمود که فهرست کتابخانه ملی ایران در محدوده پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی، پوشش کاملی از انواع روابط کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر) را دارا است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 544 نشانگر در پیوست‌های آی، جِی، و اِم از استاندارد آردی‌ای (شامل 150 نشانگر پیوست آی، 346 نشانگر پیوست جِی و 48 نشانگر پیوست اِم)، به طور کلی، 62 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست آی، 175 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست جِی، و 48 نشانگر ارائه شده در پیوست اِم (در مجموع 285 نشانگر) در پیشینه‌های فراداده‌ای جامعه پژوهش ارائه شدند. تحلیل نشانگرهای شناسایی شده در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران بر اساس سطوح اثر، بیان، بازنمون عینی و مورد، نشان می‌دهد که از میان انواع روابط ارائه شده در پیوست آی، برای نشانگرهای مربوط به «ناشران» و «توزیع‌کنندگان» (در سطح بازنمون عینی)، و در پیوست جِی نیز برای «روابط بازنمون عینی همراهی»، هیچ نشانگری در مجموعه پیشینه‌های مورد بررسی ارائه نشده است. سایر انواع روابط در پیشینه‌های مورد بررسی شناسایی گردید. در مرحله بعد، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران با استفاده از نرم‌افزار ویرایشگر هستان‌شناسی پروتژه طراحی گردید و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پیاده‌سازی بازنمون آردی‌اِف برای روابط کتابشناختی و نشانگرهای شناسایی شده و پیوندهای آردی‌اِف میان پیشینه‌های فراداده‌ای، بر اساس روش داده‌های پیوندی و در قالب نحوی آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل انجام شد و گراف آردی‌اِف آن طراحی گردید. در پایان به عنوان نمونه‌ای از کاربرد این الگو، تعداد 40 پیشینه فراداده‌ای از خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی بر اساس روش داده‌های پیوندی، تبدیل، و در قالب آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل ارائه گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست کتابخانه ملی ایران ، روابط کتابشناختی ،  نشانگرهای روابط ، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر ، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌ای) ، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای ، روش داده‌های پیوندی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 205
نام نویسنده: فتحي، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

سازمان هاي آموزش و پرورش، به منزله سازمان هايي مهم و مؤثر در جهان امروز و آينده، پيوندي نا گسستني با رشد و توسعه ي جوامع دارند. مدرسه زير بناي تغييرات پايدار در جامعه مي باشد كه قادر است با درک صحیح تغییرات پیرامونی و پرورش مهارت هاي تفكر خلاق و حل مسئله در دانش آموزان، جامعه را به سمت توسعه و بالندگي رهنمون سازد. بدون شك تغيير و تحولات و فشارهاي داخلي و خارجي محيط بر مديريت این سازمان های آموزشي تاثير مي گذارد. براي موفقيت در چنين شرايطي، براي ايجاد تغيير و تحول در درون سازمان آموزشي، نياز به عاملي برانگيزاننده و شتاب بخش وجود دارد. انتظار می رود که مديريت عبور از مانع بتواند در این زمینه نتايج مثبتی در سازمان ايجاد مي كند. تعهد كاركنان به سازمان و همگام شدن آنان با اهداف سازمان به افراد در رسيدن به سطوح بالاتر عملكرد كمك مي كند. انتظار مي رود كه اين سبك مديريتي با از سر راه برداشتن مقاومت ها و موانع، كنار گذاشتن وضعيت موجود و ايجاد طرز فكر جديد، درك تازه از توانايي ها و ظرفيت هاي كاركنان و حمايت از نيروي انساني باعث اثربخشي سازماني گردد. اين تحقيق به منظور بررسي رابطه مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني مدارس ناحيه چهار مشهد صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق از ميان مديران آموزشي به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. مديراني كه ويژگي هاي آنان، مطابق با تعريف عملياتي ، امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را داشتند برابر با 85 نفر به دست آمد. در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري متغيرهاي فوق از دو مديريت عبور از مانع و سلامت سازماني استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره دو سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) بين ميزان انطباق رفتار مديران بر اساس شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازمان رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 2) اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب مدیریت عبور از مانع قابل پیش بینی است و بين ميزان اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب شاخص های مدیریت عبور از مانع رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 3) بين مهارت هاي جديد به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 4) شيوه هاي توانمند به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد ؛ 5) تنوع و عدم تشابه به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد؛ 6) بين ارزش افزوده به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 7) تفاوت معني داري در ميزان نمره كل اثربخشي بر حسب نوع مدرسه (دولتي / غير دولتي)، وجود ندارد؛ 8) در ميزان نمره كل اثربخشي مديران با سابقه خدمت بالا و مديران با سابقه خدمت پايين تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مديريت عبور از مانع ، اثربخشي سازماني ، مدارس ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: فتحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégé  طراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سؤالات ‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.

 

 فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  اصطلاحنامه اصفا ، هستی‌شناسی ، بازنمون دانش ، بازیابی مفاهیم ، ASFAOnt


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 639
نام نویسنده: فخری، مریم السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

ناتوانی هیجانی اختلالی رو به رشد و ناتوان کننده است که می تواند در سلامت فرد اخلال ایجاد کرده و بهزیستی او را کاهش دهد. شناسایی و بررسی  شیوه های درمانی تاثیرگذار بر ناگویی خلقی زنان و تلاش جهت کاهش میزان اثرآنها نقشی مهم در بهبود سلامت زنان و خانواده خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویی زنان متاهل انجام شد .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، و از نظر روش، شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زوج هایی بودند که به علت مشکلات ارتباطی به مرکز مشاوره کاوش  در سال 1393-1392مراجعه نمودند و از بین آنها21 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و با جایگزینی تصادفی دردو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به دلیل ریزش به 18 نفر تقلیل یافتند. داده‌ها به کمک 47 سوالی رضایت زناشویی انریچ و ناگویی خلقی تورنتو جمع آوری شد. سپس یکی از  گروه های آزمایش 10 جلسه گروه درمانی هيجان‌مدار و گروه دیگر15 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت نمود. در این مدت گروه کنترل هیچ درمان خاصی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، پس آزمون برای هر 3 گروه اجرا شد و با استفاده از آزمون یومن ویتنی یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که درمان نوروفیدبک به صورت معنی داری موجب کاهش ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کنترل گردیده است (p<0/01). همچنین مداخله درمانی نوروفیدبک موجب کاهش معنادار میزان ناگویی خلقی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار شد (p<0/01)، اما در میزان بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه درمانی هیجان مدار تفاوتی مشاهده نشد(p<0/10). گروه درمانی هیجان مدار نیز باعث کاهش معنادار ناگویی خلقی  و بهبود رضایت زناشویی نسبت به گروه کترل گردید (p<0/001).

 نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر درمان نوروفیدبک و هیجان مدار بر کاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایت زناشویی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  مداخله نوروفیدبک ، گروه درمانی هیجان مدار ، ناگویی خلقی ، رضایتمندی زناشویی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115125135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.