دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1163 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو پرسشنامه ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

پرسشنامه 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه گیری


استاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
نویسنده دوم: انواری، سيده مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

رهبري در سازمان يك فرايند كليدي است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان به سرپرستي آن بستگي دارد. بنابراين، اگر چه قدرت و نفوذ رهبري پيش بيني كننده قدرت و نيل به اهداف سازمان است از طرف ديگر رضايت وچگونگي احساس يك رهبر نسبت به شغلش نيز ممكن است عامل تعيين كننده قدرت و ايجاد انگيزش در كاركنان باشد. در همين راستا، ساختار انگيزشي در موفيت افراد در هدف جويي هايشان و رضايت آنها از زندگي از اهميت شاياني برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ،‌قدرت رهبري(ملاحظه و ابتكار تشكيلاتي) و رضايت شغلي پرداخته است. هشتاد مدير مرد از موسسات دولتي (تعداد=40،‌ميانگين سن= 43/13) و خصوصي (تعداد=40،ميانگين سن=41/50) شهر مشهد پرسشنامه ي دغدغه هاي شخصي ( مقياس ساختار انگيزشي) ،‌عقايدرهبري،و رضايت شغلي به نتايج معناداري ختم نشد. اين  احتمال مي رود كه عدم مشاهده ي روابط معني دار بين ساختار انگيزشي و ابعاد رهبري با رضايت شغلي در مديران مورد بررسي نشان دهنده نقش عوامل ديگري مانند وضعيت معيشتي ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنيت شغلي، ميزان آزادي عمل مديران، سياست هاي كاري واقتصادي شركت و در بعد وسيع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبري و رضايت شغلي آنان باشد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، قدرت رهبری ، رضايت شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 520
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افسردگي اختلالي بسيار شديد و رايج در ميان اختلالات روانپزشكي است كه براساس سازمان بهداشت جهاني امروزه دليل اصلي ناتواني بوده و پيش­بيني مي­شود، در سال 2020 دومين مشكل رايج سلامت روان خواهد بود. در دو دهه­ي اخیر افزایش چشم­گیری در پژوهش­های بالینی، به خصوص با جهت­گیری شناختی، با هدف بررسی سازوكارهای زیربنایی افسردگي صورت گرفته است. مطابق فرض نظريه­هاي شناختي، افراد آسيب­پذير به افسردگي، متمايل به پردازش اطلاعات منفي درباره­ي خود هستند. عزت ­نفس ضمني نگرش به خود نا آگاهانه ناميده شده است، كه با مقياس­هاي ضمني سنجيده مي شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است، که در مطالعه­ي اول، نمرات عزت ­نفس ضمني دو گروه 17 نفره­ي افسرده و عادي در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس مقايسه شد. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه افسرده داراي نمره­ي عزت ­نفس ضمني پايين­تري، در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس، نسبت به گروه عادي بودند. مطالعه­ي دوم، اثربخشی برنامه­ي کامپیوتری آموزش شرطي­سازي ارزشي زير آستانه­اي را به عنوان نوعی مداخله­ي شناختی برای افزايش عزت ­نفس ضمني افراد افسرده بررسي كرد. افراد افسرده به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (8/58% =دختر ؛17 =N) و مداخله­نما (80% =دختر ؛15 =N) گمارده شدند و بر روی همه­ي آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری يك ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه مداخله­­نما، گروه آزمايش بعد از اتمام برنامه­­ي آموزشي، نمرات عزت ­نفس ضمني بالاتري در مرحله­ي پس آزمون و پيگيري يك ماهه نشان دادند و مرحله­ي پيگيري نمايانگر كاهش نمرات نشخوار فكري در آنان بود.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه و پیوست


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  آزمون تداعی ضمنی عزت نفس ، برنامه ی آموزش شرطی سازی زیر آستانه ای ، عزن نفس ضمنی ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: پاپری، حيدر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: پاك مهر، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

مقدمه: تفكر انتقادي به عنوان يكي از اهداف عمده نظام دانشگاهي در نظر گرفته شده و از سوي ديگر، آموزش عالي وارد عرصه جديدي شده كه مؤلفه كيفيت از مشخصه هاي اصلي آن محسوب مي شود. بنابراين، شناسايي عوامل كيفي موثر بر توسعه تفكر انتقادي دانشجويان ضرورتي انكار ناپذير دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش كيفيت تدريس اساتيد و مؤلفه هاي آن به عنوان يكي از عوامل مهم آماري عبارت بود از تمامي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مشغول به تحصيل در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 90-89 كه از بين آنان كليه دانشجويان ترم شش مقطع كارشناسي و ترم دوم مقطع كارشناسي ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه هاي تفكر انتقادي  واتسون_ گليرز فرم الف(1980) و كيفيت تدريس سراج (2002) را تكميل نمودند. يافته ها: نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه بين مؤلفه هاي چهارگانه كيفيت تدريس اساتيد و تفكر انتقادي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به علاوه به ترتيب بالاترين و پايين ترين همبستگي مشاهده شده بين تفكر انتقادي و مؤلفه روابط بين فردي و تفكر انتقادي با طرح درس بود. همچنين، كيفيت تدريس اساتيد به طور كلي، قادر به پيش بيني تفكر انتقادي دانشجويان بود كه البته مؤلفه روابط بين فردي، بيشترين سهم را در پيش بيني تفكر انتقادي داشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بررسي، توجه به بهبود كيفيت تدريس در آموزش عالي در جهت توسعه مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ      نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تفكر انتقادي ، كيفيت تدريس ، آموزش عالي ، دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: پاكدین، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: پاكدامن شهری، سيد محمد
نویسنده دوم: نبوي، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: پاژخ زاده، شهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و كم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل 124 آزمودنی می باشد كه 62 پسر پر تنش و كم تنش و 62 دختر پر تنش و كم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: 1. DASS برای سنجش میزان تنش، 2. مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، 3. پرسشنامه روش رویارويی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: 1. عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و كم تنش تفاوت دارد. 2. جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. 3. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و كم تنش متفاوت است. 4. جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: پات، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش كلیدی معلمان در كنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملكرد معلمان همواره هدفی است كه مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملكرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود كه كدام یك از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملكرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران در مدارس راهنمایي منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیين سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیع، رضایت از كار ) پرسشنامه طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی كلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعيين عملكرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملكرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملكرد دفتر تشكیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: 1- بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین رضایت از حقوق و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت از كار و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین رضایت از سرپرست و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 5- بین رضایت از همكاران و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین رضایت از ترفیع و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: لطيفيان، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105115   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.