دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1084 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: پاژخ زاده، شهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و كم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل 124 آزمودنی می باشد كه 62 پسر پر تنش و كم تنش و 62 دختر پر تنش و كم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: 1. DASS برای سنجش میزان تنش، 2. مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، 3. پرسشنامه روش رویارويی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: 1. عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و كم تنش تفاوت دارد. 2. جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. 3. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و كم تنش متفاوت است. 4. جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: پات، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش كلیدی معلمان در كنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملكرد معلمان همواره هدفی است كه مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملكرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود كه كدام یك از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملكرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران در مدارس راهنمایي منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیين سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیع، رضایت از كار ) پرسشنامه طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی كلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعيين عملكرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملكرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملكرد دفتر تشكیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: 1- بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین رضایت از حقوق و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت از كار و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین رضایت از سرپرست و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 5- بین رضایت از همكاران و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین رضایت از ترفیع و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: لطيفيان، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 404

نام نویسنده: پارسايي راد، زهرا
نویسنده دوم: ميراب نژاد، مهري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

 

 با بررسي خانواده در طول زندگي بشر، به اين نكته مهم برخورد مي شود كه تنها مامن و محل آرامش و آسايش ،رشد و تحول هر فردي اين نهاد مقدس است لذا با توجه به آن و زمينه هاي آرامش و رشد ن ، از اهميت بالايي برخوردار است.در اين نوشتار يك خانواده آرام و پايدار از ديدگاه قرآن و حديث مورد مطالعه قرار گرفته است.و در چهار فصل به مسائل خانانواده پرداخته شده است و همچنين در فصلي اهداف تشكيل خانواده ذكر گشته است.طبيعي است كه داشتن هر كدام از اين اهداف در كنار يكديگر به ايجاد يك كانون گرم و صميمي و هدفدار كمك به سزايي خواهد كرد و در فصل سوم كه مهمترين فصل هم مي باشد به طور مفصل به موضع گيريهاي نظري در خصوص آرامش خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث پرداخته شده است . همانند داشتن عدف مهارتهاي ارتباطي ، دين مداري ، محبت و دوستي و.... و در واقع اين عوامل در كنار يكديگر مي توانند تضمين كننده ي روابط بين افرا دخانواده باشد، البته با اين شرط كه افراد خانواده در اين زميئه به يكديگر كمك كنند و از سعه صدر بالايي برخوردار باشند . و در فصل چهارم به موضع گيريهاي نظري در خصوص تنش در خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث اشاره مي شود. روشن است كه اگر هر نظامي داري اصول و مباني محكم مورد تاييد عقل و دين نباشد، آسيب پذير است. اما نظام خانواده در واقع يك نظام فعال و پويا مي باشد ، بيش از هر نظام ديگري محتاج اين مباني و اصول خاص مي باشد لذا حساس و آسيب پذير است.بنابر اين يك خانواده ممكن است زمينه هاي آسيب پذيري  وتنش همچون عدم توجه به تفاوت هاي زن و مرد، عوامل فشار زا در خانواده، نداشتن هدف و... را در خود احساس كند. بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشي كند و بامشاوره با فردي عاقل و مراجعه به دين كه سعادت و هدايت همه ي افراد را تضمين مي كند، به راهكارها و چاره جويي هاي لازم در اين زمينه دست پيداكند.

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: پازوكی شاهسوند، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 81-8
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

در این تحقیق به شناسایی و تبیین ارتباط بین باورهای مدیریتی  ( بر گرفته از مکاتب مدیریت کلاسیک ، نئو کلاسیک و اقتضایی ) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و اثر بخشی عملکرد آنان از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس معیارهای اثر بخشی رفتار سازمانی ارائه شده توسط ( ویلیام ج – ردین ) پرداخته شد .تحلیل داده ها در این پژوهش نشانگر این بود که : الف ) بین باورهای مدیریتی مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید شد .ب) بین باورهای مدیریتی کلاسیک مدیران گروه های آموزشی و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و در نتیجه فرضیه فرعی (1) پژوهش رد شد . ج ) بین باورهای مدیریتی نئو کلاسیک ( رفتاری ) مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد که بدین ترتیب فرضیه فرعی (2) به تایید رسید .د ) فرضیه فرعی (3) به دلیل کافی نبودن داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري- پرسشنامه


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مشكاني، علي


>>
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: پاسبان، مجيدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 148
چکیده: ندارد
استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: پاسبان، مجيد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاس هاي حضوري و مجازي دانشگاه فردوسي صورت گرفته است ولي طي آن پنج عامل مؤثر در اين ارتباطات (‌وظايف كلاس ،فعاليت هاي كلاسي، ويژگي هاي مطالب مبادله شده در كلاس، موانع ارتباطي و بازخوردهاي ارتباطي ) در قالب پنج سوال پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام داننشجوياني مي باشند كه در نيم سال دوم سال تحصيلي 83-1382 در يكي از دروسي (متون اسلامي ، تاريخ اسلام ، تاريخ اسلام و فيزيك ) كه به هر دو صورت حضوري و مجازي توسط اساتيد مشترك هر درس در دانشگاه فردوسي ارائه گرديده است ، ثبت نام نموده اند و چون اين تعداد كلا شامل416 نفر دانشجو مي باشد، تمامي اين نفرات به صورت سرشماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شده اند، همچنين از پرسشنامه دراين پژوهش پيمايشي براي جمع آوري داده ها استفاده گرديده است و براي تحليل آماري داده ها از روش تجزيه و تحليل توصيفي بهره گرفته شده است. از بررسي ديدگاه دانشجويان شركت كننده در اين دو نوع كلاس نتايج زير به دست آمده اند:

فرصت انجام فعاليت هاي گروهي و امكان ايجاد تغيير در وظايف بين فردي در اين دو نوع كلاس تقريبا يكسان مي باشد، اما وظايف بين فردي ويژگي مطالب مبادله شده ، موانع ارتباطي و بازخوردي هاي ارتباطي در ا ين دونوع كلاس متفاوت است. اين شباهت ها و تفاوت ها توسط 10 جدول و 27 نمودار در فصل چهارم پژوهش نمايش داده شده اند.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 533
نام نویسنده: پري زاده، هدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 230
چکیده: 

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان در میان زنان است. این پژوهش با هدف مقایسه­ ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب، تنیدگی و حل مشکل تصویر تن زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته ­اند انجام شد. در این پژوهش نیمه ­آزمایشی، مداخله­ ها در قالب 12 جلسه­ ی دو ساعتی به ­صورت دوبار در هفته بر روی بیماران مورد مطالعه اجرا شدند. نمونه­ ی این پژوهش شامل 24 نفر از زنان ساکن در مشهد بود که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته و دوره شیمی­ درمانی و پرتودرمانی آن­ها به پایان رسیده بود. این افراد با روش نمونه ­گیری داوطلبانه از میان مراجعه­ کنندگان به مرکز درمانی رضا، بیمارستان امید و بیمارستان امام رضای مشهد انتخاب شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش شامل پرسش­نامه­ ی روابط چند بعدی خود-بدن (MBSRQ) که شش خرده مقیاس ارزشیابی قیافه، جهت­ گیری قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­ گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت بدنی را دربر می­گیرد و فرم کوتاه پرسش­نامه­ ی افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود. داده­ها با روش آماری تحلیل کوواریانس یک ­متغیری و چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در مورد حل مشکل تصویر تن، در میان شش خرده مقیاس MBSRQ ، دو گروه آزمایش تنها در خرده مقیاس جهت­گیری قیافه با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند (039/0p=) و در پنج مقیاس ارزش­یابی قیافه ، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­گیری تناسب اندام ، وزن ذهنی و رضایت بدنی تفاوت معناداری را نشان ندادند. بااین وجود، میانگین نمره­ی کل آزمون گروه وجودی به صورت معناداری از میانگین گــروه واقعیت-درمـانی (004/0p=) بالاتر بود. نتایج تحلیل نمرات DASS-21 تفاوت معناداری را میان نتایج افسردگی، اضطراب و تنیدگی دو گروه آزمایش نشان نداد. با توجه به یافته­های پژوهش، گروه­ درمانی وجودی و واقعیت­ درمانی گروهی به یک میزان در کاهش اختلالات هیجانی زنان ماستکتومی شده مؤثرند. بااین وجود، گروه درمانی وجودی به حل مؤثر مشکل تصویر تن این زنان منجر می­گردد، درحالی­که واقعیت­ درمانی گروهی در این زمینه تأثیر معنادارندارد

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرطان پستان ، گروه درماني وجودي ، واقعيت درماني گروهي ، افسردگي ، اضطراب ، تنيدگي ، تصوير تن ، ماستکتومی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: پروار، مريم
نویسنده دوم: مقصودي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي دانشجويان متاهل ساكن در خوابگاه بود. نمونه  مورد نظر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. تعداد اعضاي نمونه 70نفر بود. آزمودني ها با استفاده از دو پرسش نامه هوش هيجاني شوت و همكاران و شاخص رضايت زناشويي (ش ر ز ) مورد سنجش قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار spssو با روش آماري ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده ، رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي اعضاي نمونه معنادار و در جهت معكوس بود. همچنين همبستگي بين مولفه بيان و ارزيابي هيجان و به كارگيري هيجان با رضايت مندي معنادار به دست آمد،‌ا ما در فرضيه رابطه مولفه تنظيم هيجان و رضايت مندي زناشويي همبستگي معناداري به دست نيامد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: پرنیان، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 است. جامعه آماری در این پژوهش كاركنان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از اعضاء هیأت علمی) (85=N) است كه از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی تحقیق علمی ـ مقایسه‌ای می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارتند از:‌ 1- پرسشنامه "استرون1375" جهت بررسی ادراك كاركنان بر اساس نظریه برابری آدامز و 2- پرسشنامه تعهد سازمانی "پورتر 1974" اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یكطرفه، آزمون t بر تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مكرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست‌ آمده است: 1- بین تعهد سازمانی كاركنانی كه ادراك نابرابری منفی، مثبت و برابر دارند تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2- بین تعهد سازمانی كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی و سنوات خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 3- بین میزان تأثیر مقوله‌های حقوق، كار و محیط كاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه‌ای در پیدایش ادراك نابرابری كاركنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مقوله حقوق بیش از سایر مقوله‌ها بر میزان پیدایش ادراك نابرابری منفی كاركنان تأثیر دارد. 4-بین زمینه‌های پیدایش 4 مقوله ادراك نظریه برابری كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی، سنوات خدمت آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بطور كلی هر گاه نسبت پاداش/درونداد كاركنانی پايین‌تر، برابر و یا بیشتر از مرجع مقایسه‌شان باشد، می‌تواند در تعهد سازمانی آنان موثر باشد.      

پرسشنامه -فهرست مندرجات - فهرست منابع وماخذ - نتیجه گیری


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مسعودي، اكبر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 586
نام نویسنده: پرهیزکار، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر کنش­‌های اجرایی به شیوه­‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌­ها و بهبود کنش­‌وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا تشخیص ADHD گرفته بودند یا از نشانه­‌های این اختلال رنج می­‌بردند و در سال 91-92 مشغول به تحصیل بودند، دعوت به همکاری شد، 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب شدند، تشخیص اولیه از طریق پرسشنامه­‌ی BAARS و تشخیص قطعی با مصاحبه‌­ی روانپزشکی صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی - رفتاری برای گروه آزمایش ارائه شد، و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی پرسشنامه‌­های BAARS و BDEFS را تکمیل کردند. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش، پس از درمان، کاهش معناداری را در نشانه­‌های ADHD نشان دادند (1p < 0/00)، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیر کندی زمان شناختی کاهش معناداری را نشان دادند (p < 0/001)، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در مولفه‌­های کنش‌­های اجرایی نشان دادند p <0/001)) به عنوان مثال تفاوت دو گروه در  متغیر مدیریت زمان ، متغیر سازمان­دهی و حل مساله،  بازداری، خودانگیزشی و متغیر خود نظم‌جویی هیجانی (همه موارد:p <0/001 ) به نفع گروه آزمایش معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­‌دهد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش­های اجرایی بر کاهش نشانه­‌های اختلال ADHD و بهبود کنش‌­وری اجرایی در این دانشجویان موثر بوده و می­تواند به عنوان یک روش درمانی در کنار سایر درمان­ها مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد راهنمای دوم: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه – فزون‌کنشی در دانشجویان ، درمان شناختی - رفتاری ، کنش‌های اجرایی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.