دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1136 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: پاپری، حيدر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: پاك مهر، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

مقدمه: تفكر انتقادي به عنوان يكي از اهداف عمده نظام دانشگاهي در نظر گرفته شده و از سوي ديگر، آموزش عالي وارد عرصه جديدي شده كه مؤلفه كيفيت از مشخصه هاي اصلي آن محسوب مي شود. بنابراين، شناسايي عوامل كيفي موثر بر توسعه تفكر انتقادي دانشجويان ضرورتي انكار ناپذير دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش كيفيت تدريس اساتيد و مؤلفه هاي آن به عنوان يكي از عوامل مهم آماري عبارت بود از تمامي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مشغول به تحصيل در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 90-89 كه از بين آنان كليه دانشجويان ترم شش مقطع كارشناسي و ترم دوم مقطع كارشناسي ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه هاي تفكر انتقادي  واتسون_ گليرز فرم الف(1980) و كيفيت تدريس سراج (2002) را تكميل نمودند. يافته ها: نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه بين مؤلفه هاي چهارگانه كيفيت تدريس اساتيد و تفكر انتقادي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به علاوه به ترتيب بالاترين و پايين ترين همبستگي مشاهده شده بين تفكر انتقادي و مؤلفه روابط بين فردي و تفكر انتقادي با طرح درس بود. همچنين، كيفيت تدريس اساتيد به طور كلي، قادر به پيش بيني تفكر انتقادي دانشجويان بود كه البته مؤلفه روابط بين فردي، بيشترين سهم را در پيش بيني تفكر انتقادي داشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بررسي، توجه به بهبود كيفيت تدريس در آموزش عالي در جهت توسعه مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ      نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تفكر انتقادي ، كيفيت تدريس ، آموزش عالي ، دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: پاكدین، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: پاكدامن شهری، سيد محمد
نویسنده دوم: نبوي، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: پاژخ زاده، شهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

عنوان این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای در دانش آموزان پر تنش و كم تنش دبیرستانی می باشد. سوالات و فرضیات مطرح شده به ارزیابی نقش میزان تنش و همچنین تاثیر جنسیت در عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله ای می پردازد. نمونه مورد برسی شامل 124 آزمودنی می باشد كه 62 پسر پر تنش و كم تنش و 62 دختر پر تنش و كم تنش را در بر می گیرد. ابزار های مورد استفاده برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش شامل موارد زیر است: 1. DASS برای سنجش میزان تنش، 2. مقیاس رویدادهای زندگی نوجوانان، 3. پرسشنامه روش رویارويی، روش تحقیق، روش علی- مقایسه ای می باشد و روش های آماری مورد استفاده آمار توصیفی ( میانگین، فراوانی، درصد ) و آمار استنباطی ( آزمون t برای میانگین های مستقل و آزمون t2 (tHotelling) می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمد: 1. عوامل تنیدگی زا در دو گروه پر تنش و كم تنش تفاوت دارد. 2. جنسیت در دو نوع عوامل تنیدگی زا تاثیر ندارد. 3. شیوه های مقابله ای در دو گروه پرتنش و كم تنش متفاوت است. 4. جنسیت در انتخاب شیوه های مقابله ای تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: پات، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش كلیدی معلمان در كنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملكرد معلمان همواره هدفی است كه مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملكرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود كه كدام یك از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملكرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران در مدارس راهنمایي منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیين سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیع، رضایت از كار ) پرسشنامه طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی كلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعيين عملكرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملكرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملكرد دفتر تشكیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: 1- بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین رضایت از حقوق و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت از كار و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین رضایت از سرپرست و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 5- بین رضایت از همكاران و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین رضایت از ترفیع و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: لطيفيان، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 404

نام نویسنده: پارسايي راد، زهرا
نویسنده دوم: ميراب نژاد، مهري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

 

 با بررسي خانواده در طول زندگي بشر، به اين نكته مهم برخورد مي شود كه تنها مامن و محل آرامش و آسايش ،رشد و تحول هر فردي اين نهاد مقدس است لذا با توجه به آن و زمينه هاي آرامش و رشد ن ، از اهميت بالايي برخوردار است.در اين نوشتار يك خانواده آرام و پايدار از ديدگاه قرآن و حديث مورد مطالعه قرار گرفته است.و در چهار فصل به مسائل خانانواده پرداخته شده است و همچنين در فصلي اهداف تشكيل خانواده ذكر گشته است.طبيعي است كه داشتن هر كدام از اين اهداف در كنار يكديگر به ايجاد يك كانون گرم و صميمي و هدفدار كمك به سزايي خواهد كرد و در فصل سوم كه مهمترين فصل هم مي باشد به طور مفصل به موضع گيريهاي نظري در خصوص آرامش خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث پرداخته شده است . همانند داشتن عدف مهارتهاي ارتباطي ، دين مداري ، محبت و دوستي و.... و در واقع اين عوامل در كنار يكديگر مي توانند تضمين كننده ي روابط بين افرا دخانواده باشد، البته با اين شرط كه افراد خانواده در اين زميئه به يكديگر كمك كنند و از سعه صدر بالايي برخوردار باشند . و در فصل چهارم به موضع گيريهاي نظري در خصوص تنش در خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث اشاره مي شود. روشن است كه اگر هر نظامي داري اصول و مباني محكم مورد تاييد عقل و دين نباشد، آسيب پذير است. اما نظام خانواده در واقع يك نظام فعال و پويا مي باشد ، بيش از هر نظام ديگري محتاج اين مباني و اصول خاص مي باشد لذا حساس و آسيب پذير است.بنابر اين يك خانواده ممكن است زمينه هاي آسيب پذيري  وتنش همچون عدم توجه به تفاوت هاي زن و مرد، عوامل فشار زا در خانواده، نداشتن هدف و... را در خود احساس كند. بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشي كند و بامشاوره با فردي عاقل و مراجعه به دين كه سعادت و هدايت همه ي افراد را تضمين مي كند، به راهكارها و چاره جويي هاي لازم در اين زمينه دست پيداكند.

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: پازوكی شاهسوند، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 81-8
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

در این تحقیق به شناسایی و تبیین ارتباط بین باورهای مدیریتی  ( بر گرفته از مکاتب مدیریت کلاسیک ، نئو کلاسیک و اقتضایی ) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و اثر بخشی عملکرد آنان از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس معیارهای اثر بخشی رفتار سازمانی ارائه شده توسط ( ویلیام ج – ردین ) پرداخته شد .تحلیل داده ها در این پژوهش نشانگر این بود که : الف ) بین باورهای مدیریتی مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید شد .ب) بین باورهای مدیریتی کلاسیک مدیران گروه های آموزشی و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و در نتیجه فرضیه فرعی (1) پژوهش رد شد . ج ) بین باورهای مدیریتی نئو کلاسیک ( رفتاری ) مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد که بدین ترتیب فرضیه فرعی (2) به تایید رسید .د ) فرضیه فرعی (3) به دلیل کافی نبودن داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري- پرسشنامه


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مشكاني، علي


>>
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: پاسبان، مجيدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 148
چکیده: ندارد
استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: پاسبان، مجيد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقايسه ارتباطات بين فردي در كلاس هاي حضوري و مجازي دانشگاه فردوسي صورت گرفته است ولي طي آن پنج عامل مؤثر در اين ارتباطات (‌وظايف كلاس ،فعاليت هاي كلاسي، ويژگي هاي مطالب مبادله شده در كلاس، موانع ارتباطي و بازخوردهاي ارتباطي ) در قالب پنج سوال پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام داننشجوياني مي باشند كه در نيم سال دوم سال تحصيلي 83-1382 در يكي از دروسي (متون اسلامي ، تاريخ اسلام ، تاريخ اسلام و فيزيك ) كه به هر دو صورت حضوري و مجازي توسط اساتيد مشترك هر درس در دانشگاه فردوسي ارائه گرديده است ، ثبت نام نموده اند و چون اين تعداد كلا شامل416 نفر دانشجو مي باشد، تمامي اين نفرات به صورت سرشماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شده اند، همچنين از پرسشنامه دراين پژوهش پيمايشي براي جمع آوري داده ها استفاده گرديده است و براي تحليل آماري داده ها از روش تجزيه و تحليل توصيفي بهره گرفته شده است. از بررسي ديدگاه دانشجويان شركت كننده در اين دو نوع كلاس نتايج زير به دست آمده اند:

فرصت انجام فعاليت هاي گروهي و امكان ايجاد تغيير در وظايف بين فردي در اين دو نوع كلاس تقريبا يكسان مي باشد، اما وظايف بين فردي ويژگي مطالب مبادله شده ، موانع ارتباطي و بازخوردي هاي ارتباطي در ا ين دونوع كلاس متفاوت است. اين شباهت ها و تفاوت ها توسط 10 جدول و 27 نمودار در فصل چهارم پژوهش نمايش داده شده اند.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.