دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

<   123456789101112131415161718283848   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 454
نام نویسنده:  حقایقی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های  فراشناخت پژوهشی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و آزمون ساختار عاملی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، برای این منظور از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره گرفته شد . پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت . به‌ این‌ترتیب که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به‌منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش، استفاده‌شده است. با اتکا به اصل نمونه‌گیری هدفمند، 5 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های فراشناخت پژوهشی و تدوین گویه‌های آن، در بخش کمی، روایی به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا، روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی و آزمون مجدد محاسبه شد. جهت بررسی‌های کمی تعداد 557 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای بر مبنای مقطع و رشته‌ی تحصیلی انتخاب شدند . یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این از دو عامل «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» تشکیل‌شده‌ است. یافته‌های حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد که ‌ی فراشناخت پژوهشی دارای همبستگی مثبت معنادار با ‌ی باورهای معرفت‌شناسی شومر و ‌ی فراشناخت حالتی است، همچنین بررسی روایی ملاکی آن نشان داد که ‌ی مذکور قادر به پیش‌بینی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است؛ که حاکی از روا بودن ‌ی فراشناخت پژوهشی است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل 96/0 و برای زیرمؤلفه‌های «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» به ترتیب 91/0 و 95/0 و ضریپ پایایی آزمون مجدد برای کل 72/0 و برای زیر مولفه‌های آن 68/0 و 70/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این است؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب، ‌ی فراشناخت پژوهشی می‌تواند در پژوهش‌های آزمایشی و پیمایشی در حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش، به کار رود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ،  فراشناخت ،  معرفت‌شناسی ،  فراشناخت پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 471
نام نویسنده:  حاتمی کیا، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش به عنوان مهم‏ترین منبع شناخت و آگاهی انسان، محوری کلیدی و اصلی‏ترین نیروی محرکه ترقی جامعه بوده و دانشمندان معتقدند که پژوهش دقیق به پیشرفت در هر زمینه‏ای منجر می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم پژوهش و پیامد‏های مورد انتظار از آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. این پژوهش از نوع پژوهش‏های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد.جامعه آماری پژوهش استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه پژوهش شامل 17 نفر از استادان که به شیوه نمونه گیری هدفمند و 50 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گردآوری داده‏ها از مصاحبه ساختار نایافته و در تحلیل آن‌ها از روش نظامدار استراووس و کوربن استفاده شده است. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‏های توصیف غنی، نگارش یادداشت‏های تاملی و کفایت اجماعی استفاده گردید.یافته‏های پژوهش؛ در دو گروه استادان و دانشجویان در بخش مفهوم پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کشف مجهولات، جستجوگری، جدید بودن پژوهش و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه و در بخش پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کارآمدی فردی، افزایش دانش، بازدهی علمی، بصیرت علمی و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ، پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش ، نظریه داده بنیاد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 440
نام نویسنده:  دانشمند، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش‌ ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان و تأثیر آن‌ ها بر نتایج مربیگری انجام شد. از لحاظ هدف پژوهش جزء پژوهش‌ های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش‌ های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرپرستان (40 نفر) و اپراتورهای (469 نفر) بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران‌خودرو خراسان جمعاً 509 نفر بوده و از این تعداد 37 نفر سرپرست و 206 نفر اپراتور جمعاً 243 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری سرپرستان سرشماری و اپراتورها سهمیه‌ای بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جهت سنجش نقش‌ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد از دو استاندارد نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد جیلی و جیلی (2007) و جهت سنجش نتایج مربیگری از محقق ساخته نتایج مربیگری بر اساس مدل کارول ویلسون (2007) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایائی ‌ ها از آلفای کرون باخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای نقش‌ های مربیگری عملکرد 89/.، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد 91/. و نتایج مربیگری عملکرد 88/. محاسبه شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان به ترتیب نقش ارزیاب عملکرد، آموزش‌ دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا می‌کنند و به ترتیب دارای شایستگی‌ های پاداش عملکرد، رابطه مشارکتی کارکنان، افزایش عزت‌ نفس کارکنان و رشد و توسعه کارکنان هستند. همچنین بین نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری، نقش‌های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نقش‌ های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد می‌توانند نتایج مربیگری را پیش‌بینی نمایند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مربیگری عملکرد ،  نقش‌های مربیگری عملکرد ،  شایستگی‌های مربیگری عملکرد ، نتایج مربیگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده:  سیاح، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 1393بود. به این منظور برنامه آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر اساس تجربیات دانشگاه­های برتر جهان در این زمینه و نیز با مرور ادبیات مربوط به حوزه­ی آشنا سازی طراحی گردید. روش این تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ورودی جدید سه رشته علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1393  دانشگاه فردوسی مشهد بود. کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 74 تن بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه 37 نفری آزمایش و دوگروه گواه انتساب یافتند. متغیر مستقل برنامه آموزش آشنا سازی و متغیر وابسته سازگاری با دانشگاه بود. برنامه آموزش آشنا سازی طراحی شده در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و برای گروه کنترل برنامه­ای اعمال نشد. به منظور سنجش تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی در میزان سازگاری دانشجویان با دانشگاه از آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) استفاده شد. پایایی این با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94/0 تعیین شد و روایی محتوایی مورد تایید محققان و روایی ملاک آزمون با استفاده از آزمون جی اچ کیو 58/0 گزارش شده بود.داده­های پژوهش  با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­ های آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر، آزمون درون­ گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه­ های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آشناسازی ، برنامه آشناسازی دانشجویان ، دانشجویان ورودی جدید ، سازگاری با دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 371
نام نویسنده:  سندگل، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

دامنه تعارض در سازمان­های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره­ گیری از راهبردهای مؤثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته‌ای که به خصوص در جوامع اسلامی حائز اهمیت است، آشنایی مدیران و کارکنان با مفهوم تعارض، انواع تعارض‌های مخرب یا سازنده، سطوح و شیوه‌های مدیریت آن از دیدگاه اسلام بوده و اینکه بتوانند از این شیوه‌ها در جهت مدیریت مطلوب تعارض استفاده نمایند. هدف از این پژوهش، مفهوم‌یابی مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام می‌باشد.  پژوهش حاضر از نظر نوع، یک پژوهش کیفی است. بر حسب نوع هدف، یک پژوهش کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌ها و مقالاتی است که پیرامون مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی بر اساس دیدگاه اسلام و پس از انقلاب اسلامی ایران، به رشته تحریر در آمده‌اند. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری در دسترس جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی است. در نهایت یافته‌ها نشان داد که در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، دامنه تعارض در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم است که می‌توان در سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردار تقسیم‌ بندی نمود. همچنین سطوح تعارض با توجه به افراد درگیر در تعارض را می‌توان در چهار سطح: تعارض میان فردی، درون گروهی، میان گروهی و میان فرهنگی تقسیم نمود. شیوه‌های مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی 1)پیش‌گیری از تعارض، 2)حل و درمان تعارض و  3)ایجاد و مجاز به استفاده از تعارض  می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مفهوم تعارض ، سطوح تعارض ، شیوه‌های مدیریت تعارض ، آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده:  شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام­ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می­باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می­شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه­ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه­هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي­های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال­هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله ­ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل­های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود.

یافته­ها و نتیجه­گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می­تواند در صورت به کارگیری درست، هدف­های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته­های این پژوهش می­تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود.

فهرست مندرجات

منابع و أخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ، طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ، سند تحول بنیادین


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 153
نام نویسنده: sadeghi، ahmad
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1980
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ-


کلید واژه ها:  higher education ، administeration


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: يعقوبي، منا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

نیروی انسانی متعهد برای هرسازمان پشتوانه‌ای قوی است که سازمان را درتحقق بهترآرمانهای خود یاری می‌رساند. این امردرنهادی چون آموزش وپرورش که عهده دارتعلیم وتربیت نسل آینده هرکشوراست ودر ارتباط با دبیران که رسالت مهمی رابرعهده دارند اهمیتی مضاعف می یابد. تعهد دبیران نسبت به سازمان وشغل خود، علاوه بررضایتمندی وخشنودی آنان، انجام وظایف به بهترین نحوممکن، افزایش کیفیت واثربخشی نظام آموزشی وپیشرفت وتعالی جامعه را بدنبال خواهد داشت. اگر فضای مدارس، فضایی دوستانه وهمراه با اعتماد وصداقت متقابل میان مدیران ودبیران باشد، درنتایج و پیامدهای سازمانی بدون تاثیر نخواهد بود، لذا پژوهش حاضربه بررسی رابطه اعتماد دبیران مدارس متوسطه دولتی وغیرانتفاعی ورابطه آن باتعهد سازمانی وشغلی آنان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران رسمی، غیررسمی ناحیه سه آموزش وپرورش مشهد درسال تحصیلی 90- 1389 می‌باشد. نمونه باحجم 130 نفراز جامعه (380 = N ) به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات ازسه اعتمادسازمانی محقق ساخته برمبنای مدل مایروهمکاران (1995)، تعهد سازمانی آلن ومایر(1991) و تعهد شغلی بلا وهمکاران (1985) استفاده شده است. پایایی ‌ها با استفاده ازروش آلفای کرونباخ برای اعتماد، تعهد سازمانی وتعهد شغلی به ترتیب 94/0، 85/0 و83/0 به دست آمد. برای پاسخدهی به سوالات پژوهش ازشاخصهای توصیفی، میانگین وانحراف استاندارد وآزمونهای رگرسیون چندگانه، ساده ومقایسه میانگینهای مستقل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادکه : 1) مولفه‌های اعتماد سازمانی(شایستگی،شخصیت وعطوفت) نتوانستند نمره تعهد سازمانی وتعهد شغلی دبیران راپیش‌بینی نماید؛ 2) نمره اعتمادسازمانی دبیران نتوانست نمره تعهد سازمانی آنان راپیش‌بینی نماید؛ 3) نمره اعتمادسازمانی دبیران نمره تعهد شغلی آنان راپیش‌بینی نمود؛ 4) بین تعهد شغلی دبیران مدارس دولتی وغیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود داشت وتعهد شغلی دبیران مدارس غیرانتفاعی بیشتر از تعهد شغلی دبیران مدارس دولتی بود؛  5) بین تعهد سازمانی دبیران مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود ن به شیوه نمونه‌گیری دردسترسداشت.

فهرست مندرجات     منابع وماخذ      نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 229
نام نویسنده: يغمايي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

به سبب اهميت همه جانبه‌اي كه اثر بخشي نقش دارد چگونگي توجيه و يا تغيير انتظارات مربوط به نقش نيز از اهميت برخوردار است. تحقيق پيمايشي حاضر به منظور بررسي انتظارات نقش مدير از ديدگاه مديران دبيران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقايسه آن با عملكرد فعلي مديران صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، دبيران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشكيل مي‌دهند نمونه شامل 12مدير د ر12دبيرستان متوسطه نظري 100معلم در رشته‌هاي مختلف در دبيرستانهاي نظري و 284 دانش آموز سال سوم متوسطه نظري در 12 كلاس در رشته‌هاي رياضي، تجربي و انساني مي‌باشند كه مديران با روش سرشماري، دبيران نمونه گيري در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق سه پرسش‌نامه محقق ساخته براي سه گروه مي‌باشند. پرشسنامه مديران و دبيران در شش مقوله آموزش و تدريس، امور كاركنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسيهلات و تجهيزات، امور اداري و مالي و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداري و مالي حذف گرديده است. نتايج نشان داد كه مديران و دبيران با اهميت وظايف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهميت وظايف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تاييد نكرده ولي چهار مقوله ديگر را تاييد كردند. همچنين مديران و دبيران انجام وظايف به ميزان لازم توسط مدير در هر شش مقوله را تاييد كرد. در حالي كه دانش آموزان در هيچ يك از مقولات انجام وظايف توسط مدير را تاييد نكردند. در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد بين انتظارات مديران و دبيران از نقش مدير، و ميزان انجام وظايف تفاوتي وجود ندارد در حالي كه بين انتظارات دانش آموزان از نقش مدير وميزان انجام وظايف توسط مدير تفاوت معنادار است. همچنين در مقايسه بين ادراكات مديران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعي دانش آموزان مشخص شد كه مديران در چهار مقوله اول ادراك درستي از انتظارات دانش آموزان دارند ولي در مقوله آخر يعني امور دانش آموزان ادراك آنها كافي نيست . بالاخره اينكه بين انتظار گروه دانش‌آموزان با مديران در تمام مقولات به جز امور كاركنان و  بين انتظارات دانش‌آموزان با دبيران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

   فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انتظار نقش ، وظايف مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 363
نام نویسنده: فیروزی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

امروزه ارتقاء اثربخشی آموزش­ها از جمله ارزشمندترین هدف هر نهاد آموزشی محسوب می­شود و مرکز آموزش­های ضمن خدمت نیز به عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای آموزشی هر کشور از این امر مستثنی نیست. این پژوهش با هدف  بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت از طریق مقایسه­ی اثربخشی الگوی مساله محوری سیستمی و سازنده­گرا در طراحی محیط­های مساله­محور در آموزش ضمن خدمت معلمان انجام شد. روش مورد استفاده در آن روش شبه آزمایشی بود که در بین طرح­های موجود در این روش، به منظور سنجش متغیرهای نگرش و رضایت از طرح پس­آزمون با گروه گواه و به منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی دوره­های ضمن خدمت معلمان شهرستان لامرد که در سال 1391 برگزار می­شد، بود که به طور تصادفی دوره­ی ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی که برای معلمان ابتدایی  به مدت 15 ساعت برگزار می­شد انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس سه گروه که در دوره­های مهرماه 1391 ثبت نام کرده بودند، به­عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شد. در این دوره 103 نفر حضور داشتند. توزیع فراگیران در گروه­ها عبارت بود از؛ جاناسن (28 نفر) مریل (35نفر) و روش­های موجود (40نفر). اثربخشی دوره با سه متغیر رضایت فراگیران از دوره، نگرش آن­ها نسبت به دوره و میزان یادگیری ایشان مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل رضایت، نگرش و آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی رضایت و نگرش فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 94/0 محاسبه شد. میزان پایایی آزمون دوره از طریق روش کودر ریچاردسون، 83/0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از یک سو نشان دهنده­ی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اثر کاربرد مساله­محوری سیستمی و سازنده­گرا نسبت به روش­های موجود بود و از سوی دیگر نشان دهنده­ی اثربخش­تر بودن مساله­محوری سازنده­گرا نسبت به مساله­محوری سیستمی بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت ، مساله محوری ، طراحی آموزشی سیستمی ، طراحی آموزشی سازنده گرا ، اثربخشی آموزش

<   123456789101112131415161718283848   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.