دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 65
نام نویسنده: خیرآبادی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 264
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 66
نام نویسنده: رحیمی، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 67
نام نویسنده: شیخی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 40
نام نویسنده: صبوری، الهه
نویسنده دوم: امامي، ثريا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

 از آنجا كه تكامل يك نوزاد انساني از ابتداي پيدايش سلولهاي نطفه تا مدتها بعد از تولد مورد توجه قرار مي گيرد. دانستن اين موضوع كه تكامل آناتوميل و فيزيولوژيك اعضا تا مدتها بعد از تولد ادامه داشته و در حقيقت تولد يك اتفاق است كه در جريان تكامل پيش مي آيد مورد اهميت است تولد موقعي صورت مي گيرد كه فرد بتواند با محيط خارج از رحم تطبيق كند، نوزاد انسان از بدو ورود به دنياي هستي تا سالها نمي تواند موقعيت خود را در جامعه حفظ كرده و مستقل زندگي كند، بنابراين لازم است كه محيط را براي رشد نمو او آماده نماييم و مسائل مختلف را براي رشد، از ابتداي جنيني تا نوزادي مورد بررسي قرار داده و اهميت اين مورد را مورد توجه قرار دهيم، دلايل زيادي در ارتباط يا زندگي پيش از بلوغ، عوارض حاملگي و تولد و تغذيه بد، عوارض عصبي، عفونت ها و حوادث و نقص بدني با اختلال رواني و احساسي در كودكان وجود دارد. بنابراين بهبود بهداشت عمومي، بهداشت شخصيت و ساختمان رواني – شناختي، اجتماعي وي مي باشد. هر چقدر محيط پرورش و رشد انسان سالمتر باشد شخصيت و ساختمان رواني وي نيز از تعادل و هماهنگي بيشتري برخوردار خواهد بود. واضح است كه روان سالم و شخصيت رشد يافته در يك مسير و محيط مناسب و پر بار از نظر تربيت صحيح و پرورش عواطف، انديشه و عملكرد سالم بوجود مي آيد.

بنابراين ما بايد در راه بهبود وضع محيطي، رشدي و تربيت كودكان سرمايه گذاري كرده و تمام نيرو و توان خويش را در اين راه به كار گيريم. باشد كه اين گامها رهاورد مثبتي در جهت تعليم و تربيت كودكان و رفع اختلالات و نابسامانيهاي محيطي آنان باشد.

سعي ما براين بوده كه اين پايان نامه بتواند ارائه نسبتا جامعي از مسائل رواني و باليني كودكان بوده و دربرگيرنده محيط زيستي دوران جنيني و كودكي و مسائل باليني اين دوره حساس كه يكي از مهمترين مراحل زندگي آدمي است باشد.

ابزار پژوهش نيست

 

 


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 51
نام نویسنده: صباغ، عبدالمجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

تحقیق حاضر د ر پی آن است تا مشخص کند، آیا میان مرکز کنترل درونی- بیرونی (I-E) بیماران اسکیزوفرن پارانوئید و افراد سالم، و میان مرکز کنترل افراد مذکر، و افراد مونث تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از : 1- آیا افراد مذکر نسبت به افراد مونث از مرکز کنترل درونی برخوردار می باشند، 2- آیا بیماران اسکیزوفرن پارانوئید نسبت به افراد سالم از مرکز کنترل بیرونی برخوردار می باشند، 3- آیا میان نوع کنترل ( درونی- بیرونی) و جنسیت تعامل وجود دارد. برای بررسی فرضیات فوق، از طرح گروه – ملاک استفاده گزینش به عمل آمد. آزمودنی های این پژوهش بطور کلی از 80 مرد و زن،35 -20 ساله خوزستانی تشکیل می گردد که در دو گروه آزمایش و گواه قرار می گیرند. افراد گروه آزمایش از میان بیماران اسکیزوفرن پارانوئید بستری و افراد گروه گواه نیزاز میان افراد سالم، گزینش گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرمول کواریانس عاملی، و آزمون t گروه های مستقل، استفاده شد و سطوح 01/0 و 05/0 به عنوان سطوح معنی داری انتخاب گردیدند

فهرست مندرجات   نتيجه گيري  منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور دوم: قريب، عباس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: برزگر، يداله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

این پژوهش به گونه تجربی و بر اساس نظریه های رفتاری، بیوشیمیایي و شناختی وسواس انجام شد. هدف پژوهش حاضر بررسی کارآیي درمان های رفتاری، داروئی، شناختی و ترکیبی آنها در اختلال وسواس شستشو می باشد که به منظور انجام آن تعداد 23 بیمار زن 18 تا 55 ساله مبتلا به اختلال وسواس شستشو انتخاب و در یکی از پنج گروه آزمایشی زیر قرار گرفتند: 1. درمان ترکیبی رفتاری- داروئی 2. رفتار درمانی- شناختی 3. رفتار درمانی 4. دارو درمانی 5. دارونما هر یک از آزمودنی ها، های وسواس جبری مادزلی، MMPI ، افسردگی بک و فهرست اعمال وسواسی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش عبارتند از: 1. رفتار درمانی ( مواجه، جلوگیری از پاسخ همراه با الگوسازی) باعث کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس شستشو می شود. 2. دارو درمانی ( کلومی پرامین با ایمی پرامین ) باعث کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس شستشو می شود. 3. ترکیب دارو درمانی و رفتار درمانی در کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی از روش های رفتار درمانی و دارو درمانی به تنهایي موثرتر است. 4. رفتار درمانی- شناختی در کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی از رفتار درمانی موثرتر است. 5. دارونما باعث کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی نمی شود. 6. رفتار درمانی در کاهش رفتار وسواسی از دارو درمانی موثر تر است. نتایج نشان دادند که رفتار درمانی باعث کاهش اعمال وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی شده و بین دو روش غرقه سازی واقعی و مواجه تدریجی واقعی تفاوتی مشاهده نشد. دارو درمانی باعث کاهش رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی شد. بر خلاف یافته های مطالعات غربی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ظاهرا ایمی پرامین در کاهش اعمال وسواسی از کلومی پرامین موثرتر و این تفاوت احتمالا از عوامل فرهنگی- اجتماعی نشات می گیرد. بر خلاف فرضیه این پژوهش، روش رفتار درمانی شناختی و رفتار درمانی در کاهش اعمال وسواسی و سطح اضطراب تاثیر یکسانی داشته اند. همچنین روش ترکیبی از رفتار درمانی و دارو درمانی موثرتر بود. اگر چه رفتار درمانی و دارو درمانی در کاهش سطح اضطراب و افسردگی تاثیر یکسانی داشتند، اما در کاهش اعمال وسواسی، رفتار درمانی موثرتر از دارو درمانی بود. دارونما باعث کاهش سطح اضطراب در بیماران وسواسی شد که این یافته بر خلاف فرضیه پژوهش می باشد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري    منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 55

نام نویسنده: افلاك سیر، عبدالعزيز
نویسنده دوم: حسن آبادي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 309
چکیده: 

هنجاریابی تیپ نمای مایرز- بریگز(MBTI) هدف مطالعه حاضر بوده است. این آزمون بر مبنای نظریه تیپ شناسی یونگ ساخته شده و شانزده تیپ ترکیبی شخصیت را مورد ارزیابی قرار می دهد . آزمون MBTI از چهار مقیاس درون گرای – برون گرای (EI)، حسی- شهودی (SN)، تفکری- عاطفی(TF) قضاوتی – ادراکی (JP) تشکیل شده که هر مقیاس به صورت دو قطبی می باشد. در این راستا ابتدا آزمون به فارسی ترجمه شد و سپس در دو مطالعه مقدماتی به منظور احراز مناسب بودن پرسشها و وقوف بر مشکلات، 210 دانشجو آزمون را تکمیل کردند. پس از آن آزمون روی 700 دانشجوی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی اجرا شد. اعتبار آزمون با روش اعتبار ملاکی و سازه انجام گرفت. در این مطالعه از گروه هنرمندان بعنوان گروه ملاک استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که آزمون MBTI از اعتبار ملاکی مناسبی برخوردار بوده و بخوبی می تواند گروه هنرمندان را از سایرین جدا نماید. میانگین نمرات گروه ملاک در رجحانهای P,F,M به ترتیب 7/9،7/7، 9/12 است که بطور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروه مطالعه (8/7، 2/6 ،9/7) می باشد. همچنین میانگین نمرات گروه مطالعه در رجحانهای S(2/20) و J( 2/19) بطور معنی داری بیشتر از میانگمین نمرات گروه ملاک در رجحان های فوق بود. همچنین تحلیل عوامل نشان داد که MBTI از چهار فاکتور اساسی و مستقل EI,SN,TF,JP و دو فاکتور غیر مستقل که ترکیبی از چهار مقیاس فوق می باشد تشکیل شده است. برای محاسبه پایایي آزمون از روشهای دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ استفاده شد. با روش دو نیمه کردن ضرایب پایایي آزمون عبارت بودند از EI=0/66، SN=0/63، TF=0/73، JP=0/78. بعلاوه یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد رجحانها و مقیاس های MBTI نیز بدست آمد. دانشجویان در متغیرهای مورد نظر با استفاده از آزمون t و f مورد مقایسه قرار گرفتند . در این مطالعه سوالات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اثر حذف سوال بر پایای هر مقیاس، همبستگی هر سوال با رجحان و با تک تک سوالات مقیاس خود و نیز همبستگی رجحانها و مقیاس ها با یکدیگر بررسی شد. توزیع تیپ های 16 گانه MBTI از دیگر یافته های مطالعه است. نتایج فوق نشان دهنده آن بود که تیپ شخصیتی اکثر دانشجویان ISTJ (48%) و ESTJ(23%) است و افرادی با تیپ INFJ(0%) و ENFJ (29/0% ) بسیار کمیاب هستند. علاوه بر اینها، در این پژوهش رابطه تیپهای شخصیتی MBTI با متغیرهای جنسیت، سن، رشته تحصیلی، سال تحصیلی و وضعیت تاهل نیز بدست آمد. بعلاوه برای هر چهار مقیاس MBTI جداول نمرات استاندارد T و رتبه های درصدی به تفکیک جنس، سن و دانشکده تهیه شد. .

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد مشاور اول: براهني، محمد نقي
استاد مشاور دوم: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: خدا رحیمی، سيامك
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 233
چکیده: 

در تاریخ مکتوب بشر رویا از چشم اندازهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و فواید آن نیز در موارد بسیاری نشان داده شده است. ضرورت این پژوهش به دلایل چندی حائز اهمیت است از جمله : الف- اهمیت رویا از یونان باستان تاکنون. ب- انواع مطرح شده رویا در فرهنگها و مذاهب مختلف. ج- اهمیت رویا بویژه در طرز تفکر اندیشمندان اسلامی و در دین اسلام و به گونه خاص در قرآن کریم. د- اهمیت رویا در روانکاوی و روان شناسی تحلیلی. ه- اهمیت فیزیولوژیکی وضعیت خواب با حرکات سریع چشم در سلامت و بهزیستی حیوانات و انسانها. من کوشیده ام اهمیت مسائل فوق الذکر را در کاربرد بالینی برای زیرگروه ترس های بیمار گونه از طبقه اختلالات اضطرابی مورد جستجو قرار دهم. هدف این پژوهش جستجوی رابطه بین رویا و تشخیص، پیش آگاهی و درمان ترسهای بیمار گونه است. فرض بنيادین من بر این است که رویا راهی برای رسیدن به این اهداف است. روش این پژوهش بالینی و مورد پژوهی است. نمونه های مورد مطالعه دو خانم هستند که یکی 25 ساله و دیگری26 ساله است و روان درمانی یکی از آنها به شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ و روان درمان دیگری با شیوه روانکاوی فروید انجام گرفته است. بیمار تحت درمان با شیوه یونگ بر اساس DSM III-R و DSM – IV به عنوان اختلال ترس بیمارگونه اجتماعی تشخیص داده شده است و بیمار تحت درمان با روش فروید بر اساس DSM III-R و DSM – IV به عنوان اختلال ترس بیمارگونه ساده یا اختصاصی تشخیص داده شده است. من مشکلات و اختلالات این بیماران را بر اساس دو رویکرد فوق الذکر تبیين کرده ام. همچنین از رویاهای آنان برای تشخیص رویدادهای رنج زا و نشانه شناسی و درمان اختلال آنها بهره جسته ام. افزون بر این رابطه بین رویا در جهت گیری آتی بازده روان درمانی آنان را مورد بررسی قرار داده ام. در بيمار اول که با شیوه تحلیلی یونگ تحت درمان بوده است به نتایج زیر دست یافتم: 1- نقاب متمرد و سرکش که نوعی همانندی با صفات مردانه داشت و وسواسهای فکری او نیز نتیجه همین نقاب بود. 2- ضربه های روانی رنج زا و رویدادهای جاری زندگی او موجب احساس حقارت و کهتری او گردیده بود.3- وجود نوعی رابطه جبرانی بین ابعاد درونگرای و برونگرای شخصیت.4- نقش جهت دهندگی رویاهای نخستین به آینده روان درمانی، نقش هشدار دهندگی و پیشگیری کنندگی رویاها، انعکاس نیازهای خاص فیزولوژیکی در رویا، مطابقت بین پیامهای رویاها ونتایج آزمونهای روانی، تشکیل علائم فوبی اجتماعی در رویا با استفاده از مکانیزمهای نمادسازی، جابه جایي، جبران وادغام، تجلی خویشتن یا اصلی ترین ساختار شخصیت در رویا. در بیمار دوم که با شیوه روانکاوی فروید تحت درمان قرار گرفته بود به نتایج زیر دست یافتم: 1- از نظر سبب شناسی ترس بیمارگونه بین بیمار از طریق تجربه انزجاری دردناک و مستقیم از یک سو و تجارب دردناک نیابتی و غیر مستقیم از سوی دیگر شکل گرفته بود. 2- نقش بحرانهای خانوادگی در پیدایش اختلال فوبی ساده بصورت یک پیوند عاطفی پایدار با عواطف دردناک در این بیمار نشان داده شد که تجلی آن به صورت خود آزاری ناخودآگاهانه بود.3- هدف ترس وی رسیده به ثبات، کنترل خویشتن و جبران بی کفایتی بود که برای تحقق این اهداف از مکانیزم برون فکنی استفاده می کرد.4- نقش روان نژندی کودکانه ، کمبود مهارتهای اساسی سازگارانه و منفی گرای منشی درتشکیل و ابقای علائم فوبی ساده در این بیمار. 5- نظامدار بودن اختلال فوبی ساده با توجه به ترکیب عناصر تعارضی، پس از ضربه و بدکاری و بی نظمی روان شناختی. 6- نگرش دوگانه نسبت به والدین در رویا، تخیلات پیش ادیپی در رویا، بروز هویت دو جنسی در رویا، ایده آل گرایي برای کسب قدرت و اقتداردر رویا، تشخیص ریشه های انعکاس رابطه انتقال و انتقال متقابل در رویا. انعکاس فواید روان درمانی در رویا. تایيد نقش محافظت کنندگی، دریچه اطمینان بودن و آرزو برآورده سازی رویاها. نقش درد در رویابه عنوان سازمان دهنده زندگی روانی. در مجموع این فرض را تایيد کردم که رویا ابزاری برای تشخیص ، پیش آگاهی و درمان اختلال ترس بیمارگونه اجتماعی و اختلال ترس بیمارگونه ساده یا اختصاصی است. به علاوه رویا یک روش پژوهشی در روان شناسی بالینی است که آن را می توان به بهترین وجه در قالب نظریه اکوسیستم های روان- فضای دکتر خدیوی زند تبیين کرد. به نظر من رویا با اهمیت ترین شاخص برای پژوهشهای بالینی است که می توانیم آن را از زوایای مختلفی مورد توجه قرار دهیم ، از انتقال، نشانه شناسی، ساختار شخصیت، رویدادهای رنج زا، وضعیت روانی جاری، رشدشخصیت و تحق خویشتن یا چشم انداز رشد گرفته تا موارد دیگر. بنابراین در پژوهشهای بالینی می توانیم در کاربرد بالینی رویا هدف خود را به یک یا چند تا از این موضوعات محدود کنیم.

فهرست مندرجات -نتيجه گيري - منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور دوم: قريب، عباس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: مهری نژاد، سيد ابوالقاسم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 188
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات       نتيجه گيري      منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: صنیع پور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

موضوع بحث پژوهش حاضر بررسی تحلیل افسردگی در کودکان است. این بررسی با استفاده از روش « مطالعه موردی» صورت پذیرفته. گامهائی که در این راستا برداشته شده بصورت زیر نشان داده می شود.

 الف – شناسایي دانش آموزان مشکل دار،

 ب – مشاهده مقدماتی رفتار،

ت – تهیه شرح حال،

 ج – انجام مصاحبه،

 د – ارائه برداشت ابتدائی،

 ر – تکمیل اطلاعات،

 ه – گزارش آزمون های روانشناختی،

 م – سنجش اطلاعت گردآوری شده

 ح – تجزیه و تحلیل علل اختلال

 ل – تحلیل محتوای اختلال،

 ص – و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش « محرومیت» در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده های افسرده، تعریف «تنبیه» ، «قهر» و رابطه آن با افسردگی، مفهوم «طرد» ، چند عامل که به نظر می رسد پیش بینی کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته های پژوهش حاضر، ارائه میشود. در خاتمه یادآور می شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه هائی از آسیب شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد.

 

فهرست مندرجات         منابع و مآخذ       نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.