دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 323
نام نویسنده: کلانی، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف:این پژوهش با هدف طراحي و ارزيابي اثربخشي بسته نرم افزاري بازيهاي زبانشناختيدر بهبود توانایی خواندن و مهارت هاي زبانشناختي دانش آموزان داراي اختلال خواندن انجام شده است.

روش بررسی: بسته­ی نرم افزاری بازی های زبان شناختی متناسب با ویژگی های شناختی دانش­آموزان دارای اختلال خواندن در پایه­ی دوم ابتدایی و با محوریت مولفه های خواندن (رمزگشایی و درک مطلب) توسط پژوهشگر و زیر نظر اساتید پژوهش طراحی و ساخته شده است. پژوهش حاضر به شيوه شبه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه‌ی آماری در این مطالعه عبارت است از کلیه‌ی دانش­آموزان دارای اختلال خواندن پسر پایه‌ی دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-1391 در مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد می‌باشند. به روش نمونه گیری در دسترس برای دوگروه آزمایش و گواه، نمونه­ای شامل 20 دانش­آموز پسر دارای اختلال خواندن در پایه دوم ابتدایی بود، از دو مرکز اختلال یادگیری ناحیه 6 و 3 آموزش و پرورش استثنایی شهر مشهد انتخاب شدند. در برنامه مداخله گروه آزمایش، هر دانش­آموز 10 جلسه 60 دقیقه­ای با بازی­ های نرم افزاری زبان شناختی آموزش دیدند، و در گروه کنترل دانش­آموزان از آموزش مرسوم در مراکز اختلال یادگیری بهره جستند.جهت سنجش دقت خواندن و درک مطلب دانش­آموزان از آزمون تشخیصی خواندن شیرازی و برای تعیین سطح آگاهی واج شناختی، معنا­شناسی و مهارت­های نحویاز آزمون رشد زبان TOLD-P3استفاده شده است.

یافته ها: نتایج حاصل از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل  در دقت خواندن (0.05>P)، درک مطلب (0.01>P)، آگاهی واج شناختی (0.05>P) و معناشناسی (0.001>P) تفاوت معناداری وجود دارد.

:آموزش به کمک بسته آموزشی بازی های زبان شناختی نسبت به روش های مرسوم بر عملکرد دقت خواندن، درک مطلب، آگاهی واج شناختی و معناشناسی تاثیرگذارتربوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال خواندن ، بازی های نرم افزاری زبان شناختی ، رمزگشایی ، آگاهی واج شناختی ، درک مطلب


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 324
نام نویسنده: اخلاقي باقرجري، اكرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد بود. بدین منظور نمونه­ای به حجم 380 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول مدارس متوسطه مشهد با روش نمونه­گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ­های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، سازگاری دانش آموزان (1993)، و کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (2000) توسط آزمودنی­ها تکمیل شد.تحلیل نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری تحصیلی با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه و معدل تحصیلی همبستگی منفی معنی­دار دارند. همچنین سازگاری تحصیلی با کیفیت زندگی در مدرسه همبستگی مثبت معنی­دار دارند.

از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه پیش­بینی کننده­های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی بوده و سازگاری تحصیلی، قویترین پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اهمال کاری تحصیلی ، سازگاری تحصیلی ، کیفیت زندگی در مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سیروسی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌‌ها و فرصت‌‌های برون‌سپاری آموزش ضمن خدمت کارکنان در شرکت‌های صنعتی شهر مشهد انجام شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحقیق مطالعه موردی می‌باشد. در این تحقیق از مصاحبه‌ نیمه‌‌ساختاریافته و بررسی اسناد به‌‌عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق شرکت‌های صنعتی استان خراسان رضوی و مؤسسات پیمان‌كار آموزشی می‌باشند. نمونه‌‌گیری در پژوهش حاضر با توجه به طرح تحقیق، نمونه‌‌گیری هدفمند می‌باشد، که با مدیران آموزش 6 شرکت‌ بزرگ صنعتی و 5 مؤسسه پیمان‌كار آموزشی مصاحبه انجام شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که از دید مدیران آموزش و مدیران مؤسسات پیمان‌كار آموزشی در راه برون‌سپاری آموزش کارکنان 9 چالش‌ بزرگ وجود دارد که مهم‌ترین چالش «تعداد کم مؤسسات پیمان‌كار حرفه‌اي» می‌باشد، همچنین از دید مدیران آموزش در راه برون‌سپاری آموزش کارکنان 7 فرصت وجود دارد که مهم‌ترین فرصت «افزايش انگيزه و علاقه كاركنان» می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای اثربخشی این فرایندکلیدی در توسعه انسانی سازمان‌ها ارائه شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش سازمانی ، آموزش ضمن خدمت ، برون‌سپاری ، برون‌سپاری آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: اسکافی، خدیجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در بین دختران نوجوان شهر مشهد بود. آزمودنی‌ها 400 نفر از دختران نوجوان (17-14 ساله) شهر مشهد بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از پالایش ‌ها، پاسخ 252 نفر از آزمودنی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش استدلال اخلاقی رست، منابع اقتدار اخلاقی و محقق ساخته نگرش‌سنجی درباره ارتباط با جنس مخالف بود. از معدل سال گذشته آزمودنی‌ها برای سنجش وضعیت تحصیلی آنان استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که رشد اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف رابطه معکوس دارد و می‌تواند در سطح متوسطی پیش‌بینی‌کننده نگرش منفی نسبت به رابطه با جنس مخالف باشد. اما رابطه رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. نتایج همچنین نشان دادکه 86% از آزمودنی‌ها در 2 تا 32% از استدلال‌های اخلاقی خود در سطح فوق قراردادی رشد اخلاقی کلبرگ قرار گرفتند. بیشترین منبع اقتدار اخلاقی که پیش‌بینی‌کننده رشد اخلاقی آزمودنی‌ها بود، منبع بهزیستی جامعه بود. منبع اقتداری که بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی را بر روی نگرش آزمودنی‌ها نسبت به رابطه با جنس مخالف داشت، منبع خود علاقمندی بود. خانواده به عنوان مؤثرترین منبع اقتدار اخلاقی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان شناخته شد. هم چنین مشخص شد که بین سن و نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف در بین دختران نوجوان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رشد اخلاقی ، منابع اقتدار اخلاقی ، رابطه با جنس مخالف ، پیشرفت تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: حسن زاده، مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی انجام گرفته است. نمونه این پژوهش 120 تن از دانش­آموزان دختر بودند که 60 تن از آن­ها به عنوان دختران منزل گریز، در سال تحصیلی 93-1392، توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، به مراکز مداخله در بحران و قرنطینه شهر مشهد ارجاع گردیده بودند و 60 تن از آن­ها نیز به عنوان گروه عادی (همتا) از ميان دانش‌آموزان دختر متوسطه ناحیه یک شهر مشهد انتخاب شدند. نمونه­گیری گروه منزل گریز، به روش در دسترس و افراد عادی به روش هدفمند انجام گرفت و هر دو گروه به ­های مقياس رابطه والد- فرزندی (PCRS)، پرسش­نامه سازگاری دانش­آموزان سینها و سینگ (1993) و محقق ساخته ادراک از جو مدرسه پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسش­نامه­ها محاسبه گردید و مورد تایید قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون­های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون چندگانه) و آزمون­های آمار استنباطی (تی وابسته) استفاده گردید. نتايج حاصل از اجراي رگرسيون چندگانه نشان مي‌دهد که تعارض والد- فرزندی و جو مدرسه مي‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پيش‌بيني نمايند (001/0>p ، 415/82=(118، 2)F). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در تعارض والد- فرزندی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)؛ به طوری­که ميانگین تعارض والد- فرزندی دانش‌آموزان منزل گریز، بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ادراک از جو مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ناسازگاری نيز تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). به طور کلی مي‌‌توان گفت تعارض والد-فرزندی و ادراک دانش­آموزان از جو مدرسه، مي‌‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پیش­بینی کنند. دانش‌آموزان دختر منزل­گریز در مقایسه با دانش­آموزان عادی، از تعارض والد-فرزندی و ناسازگاری بیشتري برخوردار بودند. همچنین دانش­آموز دختر منزل گریز، ادراک نامطلوب‌تری از جو مدرسه داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تعارض والد- فرزندی ، ادراك از جو مدرسه ، ناسازگاری دانش آموزان ، منزل گریزی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: امیریان، سیده خدیجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

       هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی همراه با بررسي ميانجی گری اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصيلی است. اين پژوهش در چهارچوب پژوهش هاي توصيفی قرار دارد و از نوع تحليل مسير و همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کليه ی دانش آموزان دختر پايه ی دوم متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلی92 -1391 مشغول به تحصيل بودند و حجم نمونه برابر با 394 نفر بود كه بر اساس روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان های درماندگی آموخته شده، اهمالکاری تحصيلي سولومون و راثبلوم (1989) و اضطراب امتحان اشپيل برگر (1980) را تکميل کردند و ميانگين نمرات آنها به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه بين درماندگي آموخته شده و پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين درماندگي آموخته شده با هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنين بين هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. تحليل مسير نشان داد كه الگوي پيشنهاد ي رابطه ي درماندگي آموخته شده با پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان از برازش خوبي برخوردار نيست. با تعديل هايي كه انجام شد سه الگوي ديگر براي روابط متغيرهاي پژوهش به وجود آمد كه هر سه تاييد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درماندگی آموخته شده ، پيشرفت تحصيلی ، اضطراب امتحان ، اهمال کاری تحصيلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: کاظمی، صديقه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 405
چکیده: 

آموزش و پرورش استثنائی / ویژه، نشانه گسترش توجه به تفاوت­های فردی است، چرا که به لحاظ ویژگی انسان و تفاوت­های فردی باید هر فردی به فراخور توان ذهنی و جسمی، نیازها، استعدادها و علایق خود از آموزش و پرورش خاصی بهره گیرد. در این میان، برنامه درسی به عنوان یکی از زیر نظام‌های اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت پشتیبانی از جریان تربیت، انجام رسالت و کمک به تحقق اهداف و کارکردهای این نظام در زیر نظام آموزش و پرورش استثنایی جایگاه خاصی دارد. هدف این رساله در بخش اول، تجزیه و تحلیل برنامه قصد شده حرفه­ای دانش­آموزان کم توان ذهنی که از سال 1386 به طور آزمایشی پس از تصویب دوره متوسّطه حرفه­ای اجرا شد، بر اساس چهار مولفه اهداف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی، بود و در بخش دوم سعی گردید بر اساس اقتضائات نظری، عملی و تجربی به دست آمده از بخش اول رساله و بررسی پیشینه، الگوی  برنامه درسی قصد شده این دوره مبتنی بر برنامه تربیتی فردی شده و اقتضائات آن در چهار مولفه، تبیین و طراحی شود و در نهایت الگوی مفهومی خلق شده، توسط متخصصان امر، اعتبارسنجی شد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از  برگزاری جلسات گروه­های کانونی با معلمان، مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و تحلیل کیفی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش استثنایی و عادی و یافته­های طرح ارزشیابی ملی دوره متوسطه حرفه­ای به سوالات رساله پاسخ داده شد. به طور کلی، یافته­ها در بخش اول نشان داد رویکرد اصلی حاکم بر برنامه فعلی در مولفه­های چهارگانه، رویکرد دیسیپلینی با جهت­گیری شغلی و تحصیلی است و در بخش دوم، مدلی مفهومی طراحی شد که نقطه عزیمت آن در هر مولفه برنامه، دانش­آموز کم­توان ذهنی بوده بدون این که بافت کلی برنامه درسی مورد غفلت قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: به پژوه، احمد
استاد مشاور دوم: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  تربیت ویژه ، برنامه درسی قصد شده ، حرفه آموزی ، برنامه تربیتی انفرادی ، طراحی برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: هاشمي، فرح
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های عادی و طلاق می‌باشد.قالب پژوهش، چندروشی است که به روش علی مقایسه‌ای و نیز  به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر مشهد است که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری شامل 293 دانش‌آموز بود که از این تعداد 31 نفر را دانش‌آموزان والدین طلاق گرفته و 262 نفر را دانش آموزان خانواده‌های عادی تشکیل می‌دادند که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه تئوری ذهن، همدلی و فرم گزارش والدین از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ بود که دو تئوری ذهن و همدلی را دانش آموز و فرم گزارش والدین را سرپرست دانش آموز تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها و به منظور پیش بینی مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان از طریق تئوری ذهن و همدلی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد، به منظور مقایسه مشکلات رفتاری- هیجانی دو گروه کودکان طلاق و عادی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و به منظور بررسی همبستگی تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری هیجانی در دو گروه خانواده‌های طلاق و عادی از فرمول z فیشر استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل سایر داده‌ها از نرم افزار SPSS16استفاده شد. نتایج نشان دادکه تئوری ذهن قادر به پیش‌بینی مشکلات رفتاری هیجانی در دانش آموزان خانواده‌های عادی است، اما این متغیر نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه کودکان عادی و طلاق رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس گزارش والدین، کودکان طلاق، مشکلات رفتاری- هیجانی بالاتری نسبت به کودکان خانواده‌های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق نشان دادکه بین همبستگیهای به دست آمده در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنادار وجودندارد. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که دو توانایی تئوری ذهن و همدلی تنها عوامل موثر در بروز و یا عدم بروز مشکلات رفتاری هیجانی کودکان نمی باشند و نیز با در نظر گرفتن این نکته که در این پژوهش مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق به گونه‌ای معنادار بالاتر از دانش آموزان خانواده‌های عادی به دست آمد توجه به فضای روانی اجتماعی خانواده هایی که کودکان طلاق در آن پرورش می‌یابندو همچنین خلق و خوی کودک حائز اهمیت است. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تئوری ذهن ، همدلی ، مشکلات رفتاری- هیجانی ، طلاق ، دانش آموزان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: جمشیدی، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

مرگ یک تجربه پویا و نا ایستا در سراسر زندگی است و اعتقادات مذهبی يكي از شاخصه­هايي است كه نوع نگرش به مرگ را تحت تأثير قرار مي­دهد.  با توجه به اثر نوع نگرش به مرگ، بر متغیرهای مختلف، انتظار مي­رود این نگرش، در تبيين اهمال­كاري و به ويژه اهمال‏کاری تحصیلی كه از شایع‌­ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است نیز مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش به مرگ و جهت­گیری مذهبی با اهمال‏کاری تحصیلی در جامعه دانشجویان رشته­هاي فني، علوم پايه و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرديد. در اين مطالعه از يك طرح  توصيفي، و از نوع همبستگي استفاده گرديد. برای تعیین حجم نمونه، یک مطالعه مقدماتی انجام شد که طی آن 35 دانشجوی دختر پرسش­نامه­های اهمال‏کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، نیم رخ نگرش به مرگ ونگ و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند و پس از آن با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي نسبي، حجم نمونه 134 نفر برآورد شد؛ اما به دلیل احتمال ریزش پرسش­نامه­ها، در نهايت حجم نمونه 150 نفر (85 دختر و 65پسر) دانشجو در نظر گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده­هاي پژ‍وهش، از آزمون­های همبستگی پيرسون و تحلیل واریانس و آزمون T و آزمون لون استفاده شد. نتایج تحقيق حاكي از آن بود كه بين اهمال­كاري تحصيلي و نگرش منفي به مرگ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (189/0r= ، 023/0p=) و بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (00/0=p، 274/0=r). همچنين نتايج نشان داد كه بين جهت گيري مذهبي بيروني و اهمال­كاري تحصيلي، رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد(125/0p=، 126/0 r=). رابطه بین جهت­گیری­مذهبی بیرونی و اهمال‏کاری تحصیلی در رشته فنی مهندسی با همبستگی (0.333) و در گروه دانشجویان دختر، با ارزش همبستگی(0.348) معنادار شد و در سایر رشته­ها و به طور کلی این فرضیه معنادار نشد. همچنين، نتايج مربوط به بررسي تفاوت اهمال­كاري در دو گروه دختران و پسران نشان داد كه، میزان اهمال‏کاری در پسران (62.09M=) بیشتر از دختران (55.68M=) می­باشد؛ اما بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گيري مذهبي در ميان دو گروه تفاوت معني­دار وجود نداشت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  اهمال‏ کاری تحصیلی ، جهت‏ گیری مذهبی ، نگرش به مرگ


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: انصاری پور، سیده راهله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش و پرورش، مبتنی بر مبانی فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی و تاریخی است که غایتهای آن بر اساس ویژگی‏های مراحل مختلف رشد، به هدفهای مقطعی(دوره ای) تبدیل می‏شود. دوره‏ی دبستان که بر اساس نظریه‏های رشد روانی ـ اجتماعی، مرحله‏ی بروز و توسعه خلاقیت نامیده شده است، مرحله‏ای است که اگر عناصر برنامه درسی قادر به تکوین فنی خلاقیت نشوند، احساس حقارت را در کودک ایجاد می‏نماید. این دوره از آن جایی که درگام ورود به مرحله هویت(پاسخ به کیستی نوجوان) است، دوره‏ای مهم تلقی می‏شود. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر به شیوه‏ی پویشی روایتی انجام شد. تلفیق زیست نگاری و خود زیست نگاری و ادغام تجارب و مشاهدات با روایت‏های دانش‏آموزان، معلمان، مدیر و سایر کارکنان مدرسه؛ راهی بود تا اطمینان از وقوف به زوایای مکنون و کنج‏های ناکاویده را بیشتر نماید. استفاده از فرایندهایی مانند سه سویه سازی و اعتبار اجماعی نیز به منظور اطمینان بیشتر از عدم سقوط به ورطه‏ی شهود گرایی مورد استفاده قرار گرفت. تلاش برای استفاده از هنر ادبیات و ارائه‏ی محصول به مثابه‏ی رمانی داستان گونه، راهی برای نافذ کردن پیامی بود که با مجموعه‏ی اهداف پژوهش که توصیف و تبیین و کشف دانسته شده‏اند، همخوان است. گزارش مطالعه در سه بخش ارائه شده است: بخش نخست را که باید بیشتر مقدمات دانست؛ مشتمل بر چهار فصل به کجا چنین شتابان(به منظور بیان دغدغه و مسأله‏ی تحقیق)، پیله‏ی ابریشم: مهد پرورش پروانه‏ها(معرفی قلمرو مطالعه)، آن سوی نقاب هنرپیشگان(معرفی هویت پژوهشگر) و نی لبک: حکایت گر دلواپسی‏ها(به منظور معرفی پژوهش روایتی) است. رسالت بخش دوم، در تبیین عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آنها در شکل دهی خلاقیت و یا احساس حقارت در مخاطبان مقطع ابتدایی بوده و چهار فصل عقربه قطب نما: ناجی ناخدا(عنصر هدف)، گل سرخ یا خر زهره(اشاره به یادگیرنده و فرایند یاد دهی و یادگیری)،‏اش خاله(عنصر محتوا) و وارونگی تربیتی(جایگاه ارزشیابی در نظام برنامه درسی موجود) را شامل شده است. بخش سوم نیز با هدف ارائه‏ی مدرسه‏ای مطلوب برای توسعه خلاقیت و ظرفیت‏های مکنون ارائه شده و عنوان تنها فصل آن " اتوپیای تربیتی: گامی در راه نرفته" گزینش شده است.

فهرست مندرجات

فاقد

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.