دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 660
نام نویسنده: براتی، بهشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر کاهش تکانش­گری و پرخاشگری زنان زندانی انجام شده است.

روش بررسی: پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل) بر روی 20 زن زندانی که در ­ های تکانش­گری بارت ویرایش یازدهم و  پرخاشگری باس و پری نمره بالاتری گرفته بودند، اجرا شد. آزمودنی­ ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.  برای گروه آزمایش 9 جلسه درمان 90 دقیقه ­ای (در هر هفته 3 جلسه) بر اساس مدل مراحل تغییر اجرا شد و گروه کنترل هیچ­گونه درمانی دریافت نکرد، در پایان، ­ های مذکور مجدداً به گروه آزمایش و کنترل ارائه شد و اطلاعات جمع آوری شد و داده­ ها با استفاده از  کواریانس تک متغیره تحلیل شد.

یافته­ ها: تحلیل یافته­ ها با استفاده از کواریانس تک متغیره نشان داد که نمرات تکانش­گری گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی درمان مبتنی بر مراحل تغییر، دارای تفاوت معنادار نمی­باشند، هم­چنین نشان داد که نمرات پرخاشگری گروه آزمایش و کنترل نیز بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی درمان مبتنی بر مراحل تغییر، دارای تفاوت معنادار نمی­باشند.

نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر مراحل تغییر منجر به کاهش معنادار تکانش­گری و پرخاشگری زنان زندانی نمی­شود و این ممکن است به دلیل پیچیدگی رفتار بزهکاران، ورود تحت فشار به درمان و یا ضعف این مدل درمانی در این حوزه ­باشد که برای تأیید آن، نیاز به مطالعات بیشتری است.

فهرست مندرجات


منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  مدل مراحل تغییر ، تکانش­گری ، پرخاشگری ، زنان زندانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 150
نام نویسنده: قلی زاده مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، تعیین نوع و میزان استفاده از فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه هر یک در شکل­دهی به جریان اطلاعات بین شهروندان جغتائی است تا به­ عنوان شاخصه­ هایی نقاطی از حرکت در مسیر توسعه­ یافتگی این شهر را بنمایانند.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیّه کارمندان، کسبه، کشاورزان و دانشجویان شهر جغتای می­باشد. برای جمع­ آوری داده ­ها حجم نمونه ه­ای به تعداد 357 نفر انتخاب شد که نسبت هر یک از جوامع چهارگانه (کارمند، کشاورز، کاسب، دانشجو) در نمونه به ترتیب برابر با 66، 185، 28، 75 نفر است. روش نمونه­ گیری، نمونه ­گیری در دسترس است، در عین حال روزها و ساعاتی که به هر یک از این گروه­ها مراجعه شد به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع­آوری داده ­ها از محقق­ ساخته استفاده شده که روایی آن با نظر استادان راهنما و مشاور و اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش­ شناسی تأئید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. داده ­­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ­ها: تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد اکثر افراد نمونه مورد مطالعه (1/97%) تلویزیون در اختیار دارند و درصد کمی از افراد (2/4%) ماهواره در اختیار دارند. بیش­ترین میزان دسترسی  افراد به تلفن ثابت (4/77%) و کم­ترین میزان دسترسی آن­ها به ماهواره (6/10%) است. بیش­تر افراد برای کسب اطلاعات روزمره خود از تلویزیون (64/2) استفاده     می­کنند و از ماهواره (15/0) کم­ترین میزان استفاده را دارند. پاسخ­گویان بر این باورند که اینترنت (45/4) بیش­ترین سودمندی و ماهواره (42/0) کم­ترین سودمندی را از جهات مختلف (فردی، اجتماعی و اقتصادی) در زندگی فردی شهروندان جغتائی و یا توسعۀ شهر جغتای دارد.

مهم­ترین منبع نمونه مورد مطالعه، برای دریافت اطلاعات درون­ شهری، گفت­وگوی حضوری (16/6) است و فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی نسبتا سنّتی بر جریان اطلاعات درون­ شهری غلبه دارد. تلویزیون و گفت­وگوی حضوری (15/8 و 41/4) و نیز اینترنت به ترتیب سه منبع مهم برای دسترسی به اطلاعات در زمینه­ های مختلف اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و ... (برون ­شهری) هستند. اطلاعات درون­ شهری بیش­تر از طریق گفت­وگوی حضوری (با میانگین سودمندی 84/2 و میانگین استفاده 16/6) و اطلاعات برون­ شهری بیش­تر از طریق تلویزیون (با میانگین سودمندی 91/2 و میانگین استفاده 15/8) در شهر جغتای جریان دارد. اینترنت و گفت­وگوی حضوری به ترتیب دو مؤلفه مهم دیگر در جریان اطلاعات برون­ شهری هستند و کتابخانه و ماهواره در آخرین رده قرار دارند و کم­ترین نقش را در این جریان دارند. هم­چنین نتایج به دست آمده بیان­گر آن است که گروه­های مورد مطالعه (کارمند، کاسب، کشاورز، دانشجو) در این پژوهش در چهار حوزه مالکیّت، دسترسی، استفاده و سودمندی منابع و کانال­های اطلاعاتی نظرات متفاوتی اعلام کرده ­اند. به بیانی دیگر نوع شغل در مالکیّت، دسترسی، سودمندی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی تأثیرگذار است.

نتیجه­ گیری: اگرچه شهر جغتای شهری نسبتاً کوچک و قرار گرفته در دور دست است، امّا فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی هم در ارتباط­های درون­ شهری و هم در ارتباط­های برون­ شهری حضوری قابل توجه دارند. این حضور بیش­تر در گروه­ های کارکنان و کسبه و تاحدودی در دانشجویان قابل رؤیت است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  جریان اطلاعات ، اطلاعات درون ­­شهری ،  اطلاعات برون­ شهری ، شهرستان جغتای ،  فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 152
نام نویسنده: كفاشان كاخكي، مجتبي
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 273
چکیده: 

هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان‌های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان‌ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت‌گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد‌های مناسب آن دارد. راهبرد‌های سازمان را می‌توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد‌های وظیفه‌ای و راهبرد‌های عملیاتی طبقه‌بندی کرد. هماهنگي بايد بتواند در سطوح مختلف راهبرد‌های سازمان به طور موفقيت‌آميزي برقرار‌ شود تا یک سازمان بتواند به هدف‌های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظيفه‌اي مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد‌های مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های عملياتي آن با راهبرد اصلي سازمان مي‌تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسايي ميزان هماهنگي راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی‌ها بر ميزان اجراي فعالیت‌های مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي می‌باشد.

روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی‌- توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و 3 و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. زیر‌ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد‌ اصلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، شناسایی راهبرد‌های زیر‌نظام‌های مدیریت دانش بر پایه برخي از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی  شکل گرفت. محتوای سیاهه‌وارسی را مصداق‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش تشکیل داد.

یافته‌ها: نتايج بدست آمده، نشان‌دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در 3 دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در 2 دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون فرضيه‌ها، نشانگر وجود رابطه مستقيم به نسبت قوي بين هماهنگي بیرونی كل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و ميزان پياده‌سازي مديريت دانش و رابطه مستقيم و قوي بين هماهنگي دروني كل راهبردها (هماهنگی درونی عمودي و افقي) و ميزان اجراي مديريت دانش بود.

کاربرد‌‌‌های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می‌تواند توسط مدیران سازمان‌ها بويژه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ‌سازي راهبرد‌های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی‌های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته شود.

ارزش و اصالت: از آنجائيكه مديريت دانش بعنوان رويكردي براي توسعه سازمان‌ها و نيز دستيابي به رسالت و هدف‌های آنها بشمار مي‌آيد، توجه به راهبردهاي آن در راستاي راهبردهاي سازمان مي‌تواند نقش اين مطالعه را در ارزش‌آفريني حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسي در مديريت سازمان‌ها مشخص کند. الگوي مفهومي پژوهش نيز مي‌تواند مبناي بسياري از پژوهش‌ها و توسعه تفكر راهبردي در سازمان‌ها باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور دوم: رحیم نیا، فریبرز
کلید واژه ها:  راهبرد مدیریت دانش ، زیر‌نظام‌های مدیریت دانش ، هماهنگی راهبردی ، نقاط مرجع راهبردی ، کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 151
نام نویسنده: زره‌ساز، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

هدف :هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر مبنای مدل ارزیابی پیشنهادی است. با توجه به نبود یک مدل جامع خاص برای ارزیابی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه‌های دیجیتال، ضرورت دارد تا مدلی جامع در این زمینه پیشنهاد شود و بر اساس آن، این خدمات بااهمیت مورد ارزیابی مداوم قرار گیرند. در این راستا، این پژوهش به شناسایی ابعاد و معیارهای اصلی و فرعی جهت طراحی مدل پیشنهادی ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک کتابخانه‌های دیجیتال و ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی براساس مدل پیشنهادی می‌پردازد.

روش‌شناسی: روش این پژوهش پیمایشی با رویکرد تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه متخصصان (شامل اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کتابداران دارای سابقه ارائه خدمات در بخش‌های تحویل مدرک سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) و گروه کاربران کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، که از زمان شروع خدمات تحویل مدرک الکترونیکی این کتابخانه دیجیتال (تیرماه 1392) از این خدمات استفاده کرده‌اند، تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد محدود متخصصان (36 نفر) از روش سرشماری استفاده شد و برای گروه کاربران، 264 کاربر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو محقق ساخته بود. متخصصان به منظور وزن‌دهی به ضرورت‌ها و شاخص‌های اصلی و فرعی مدل و تعیین میزان اهمیت آن­ها نسبت به یکدیگر با بهره‌گیری از فن تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شد و در کاربران تعداد 42 گویه برای شاخص‌های فرعی مدل ارزیابی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی طراحی شد. پایائی کاربران و مؤلفه‌های آن هم با توجه به آلفای کرونباخ به‌ دست آمده (96/.) مورد تأیید قرار گرفت. روایی ابزارها هم توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی و دانشجویان دکتری تأیید شد.

یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های این پژوهش، نمره نهائی وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با توجه به مدل ارزیابی پیشنهادی از سطح میانگین بالاتر و این تفاوت با توجه به داده‌های آزمون تی تک نمونه‌ای معنادار بود. این یافته بیانگر وضعیت نسبتاً مناسب نظام خدمات تحویل مدرک الکترونیکی آستان قدس رضوی است. همچنین شاخص‌های فرعی جستجوی پیشرفته، گزینه‌های مرور، حق معنوی، دسترسی به اطلاعات کمکی مناسب و کیفیت با توجه به نظر کاربران و ضریب اهمیت هر یک از شاخص‌ها که توسط متخصصان تعیین شده بود، در جایگاه نخست تا پنجم و شاخص‌های فرعی انعطاف‌پذیری، سرعت، برقراری ارتباط مناسب، قیمت و واضح بودن فرایندها در رده‌های آخر در میان بیست و چهار شاخص فرعی قرار گرفتند. یافته‌های مرتبط با فرضیه‌های  دیگر پژوهش نیز نشان داد که میان نمره ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران با میزان استفاده آن­ها از خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال مذکور رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری میان نمره ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران دارای تجربه استفاده از سایر کتابخانه‌های دیجیتال ایرانی با کاربران فاقد این تجربه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: طراحان کتابخانه‌های دیجیتال قادر خواهند بود با بهره‌گیری از یافته‌های این پژوهش، خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که رضایت مشتریان خود را به بهترین شکل جلب کنند. مدیران و طراحان کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز با بهره‌گیری از یافته‌های این پژوهش می‌توانند به نقاط ضعف و چالش‌های خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال خود آشنا شوند و به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان، اصلاح‌های لازم را در طراحی این نظام انجام دهند. از ویژگی‌های پژوهش حاضر همچنین پیشنهاد مدلی خاص برای ارزیابی یکی از مهم‌ترین خدمات کتابخانه‌های دیجیتال یعنی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی است

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  خدمات تحویل مدرک الکترونیکی ، کتابخانه دیجیتال ، کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی ، مدل ارزیابی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 661
نام نویسنده:  آرین مقدم، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هشت مرحله‌اي کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در رنان متاهل انجام گرفت.

روش : پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان متأهل داوطلب شرکت در گروه درمانی مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93 بودند. از بین داوطلبین 16 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب و در دو گروه 8 نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. قبل از اجرای گروه درمانی ابزار پژوهش (پیش‌آزمون) که شامل چند بعدی خود ـ بدن و تعهد زناشویی آدامز و جونز بود بین آزمودنی‌ها تکمیل گردید. بعد از انجامده جلسه درمانی90 دقیقه‌اي در 5 هفته دوباره ابزار پژوهش توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید(پس آزمون) .

یافته‌ها:  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری کوواریانس استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از دریافت  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کش بهبود معناداری در تصویر بدنی و تعهد زناشویی نسبت به گروه کنترل نشان داد.

 

نتیجه‌گيري: گروه درمانی شناختی رفتاری کش تأثیر معناداری در بهبود تصویر بدن و  بهبود تصویر بدن تاثیر معناداری در افزایش تعهد زناشویی دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که بهبود تصویر بدنی تأثیر معناداری در بهبود تعهد زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  تصویر بدن ، تعهد زناشویی ، گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 662
نام نویسنده:  تیموری، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل انجام پذیرفت.

روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل كليه زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه مورد مطالعه (N=24) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد 12 نفر حضور یافتند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا منبع کنترل راتر و آزمون رضايتمندی زناشويی انريچ را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله‌ی آموزش مثبت‌اندیشی گروهی به صورت 8 جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا ‌های مذکور را تکمیل کنند.

یافته ها: نتایج آزمون تحليل کواريانس يک راهه (آنکوا) نشان داد که هشت جلسه آموزش مثبت اندیشی باعث افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی شده است.

: مبتنی بر یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به طور کلی می‌تواند به افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل منجر گردد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  آموزش مهارت های مثبت اندیشی ، رضایت زناشویی ، منبع کنترل درونی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 153
نام نویسنده:  نیکوکار، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خراسان رضوی بود.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه کتابداران وابسته به اداره نهاد کتابخانه­های عمومی استان خراسان رضوی بود. تعداد کل آن­ها 270 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد قبول برای این جامعه، 159 نفر برآورد شد. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده­های این پژوهش، از دو استفاده شد. عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) که شامل سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای (تعاملی) است و بعد چهارمی به نام عدالت اطلاعاتی به آن افزوده شد و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) که شامل پنج بعد نوع­دوستی، وظیفه­شناسی، تحمل­پذیری، فضیلت ­شهروندی و احترام و تکریم است. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار‌ اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: میزان عدالت سازمانی کتابخانه‌های عمومی پایین­تر از حد مطلوب و میزان رفتار شهروندی سازمانی کتابداران در حد مطلوب بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد، بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (رویه­ای، توزیعی، مراوده­ای و اطلاعاتی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مستقیمی وجود داشت. هم­چنین نتایج نشان داد، بین رفتار شهروندی سازمانی کتابداران با توجه به متغیرهای جنسیت، گروه­های سنی و سطوح تحصیلی کتابداران تفاوت معنادار وجود نداشت اما بین رفتار شهروندی سازمانی کتابداران و سابقه کار آن­ها تفاوت معنادار وجود داشت که طبق آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد، بین میانگین رفتار شهروندی سازمانی کتابداران با سابقه کار 6 تا 15 سال با دو گروه دیگر تفاوت معنادار وجود نداشت ولی بین میانگین رفتار شهروندی کتابداران با سابقه کار 5 سال و کم­تر و 16 تا 25 سال تفاوت معنادار است.

اصالت/ارزش: با توجه به این­که عدالت سازمانی نقش مهمی در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی دارد، نتایج این پژوهش می­تواند کمک شایانی به توسعه عدالت سازمانی در محیط کتابخانه­ها و در نتیجه بروز بیش­تر رفتار شهروندی سازمانی از سوی کتابداران و در نهایت سبب بهبود عملکرد کتابخانه­ها شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  عدالت سازمانی ، عدالت رویه ای ، عدالت مراوده ای ، عدالت توزیعی ، عدالت اطلاعاتی ، رفتار شهروندی سازمانی ، کتابخانه های عمومی ، خراسان رضوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 663
نام نویسنده: هاجري، مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بی خوابی بر خواب و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش شبه آزمایشی، 20 نفر از زنان سالمند شهر مشهد با میانگین سنی 64 سال مبتلا به اختلال بی خوابی بود که از طریق مصاحبه و ارزیابی به وسیله ی شاخص شدت بی خوابی انتخاب شدند. آزمودنی ها به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تعداد اعضای گروه آزمایش 9 نفر وگروه کنترل 10 نفر بودند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله کیفیت خواب پیترزبورگ وکیفیت زندگی سالمندان لیپاد را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش تحت گروه درمانی شناختی رفتاری بی خوابی قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست‌آمده از مقایسه‌ی تفاضل میانگین نمرات دو گروه نشان داد، شدت بی‌خوابی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی و کفایت خواب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافت، درحالی‌که تغییر معناداری در رابطه با عملکرد ذهنی مشاهده نشد. بنابراین نتایج نشان می دهد که درمان شناختی رفتاری بی خوابی می تواند باعث بهبود خواب و کیفیت زندگی سالمندان گردد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  سالمندان ، بی خوابی ، کیفیت خواب ، کیفیت زندگی ، درمان شناختی رفتاری بی خوابی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 664
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی تلفیقی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی می باشد. که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران طلبه که در سال 93-92 در حوزه شهرستان گناباد مشغول به تحصیل بودند که 22 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک امیدواری اشنایدر، شادکامی آکسفورد و احساس گناه کوگلر از هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شدند. گروه آزمایشی بنا به هدف طرح، جلسات تلفیقی گروه درمانی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی را 9 جلسه دریافت کردند، در حالیکه برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره گروه درمانی، مجددا های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری  و واقعیت درمانی باعث افزایش امید، شادکامی و همچنین کاهش احساس گناه در گروه آزمایش شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناختی- رفتاری ، واقعیت درمانی ، امید ، شادکامی ، احساس گناه

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.