دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: رحمان زاده، ناهيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 216
نام نویسنده: طباطبائی، سيد محمود
نویسنده دوم: طالبيان شريف، بهرام علي
نویسنده سوم: جعفر، قنبري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

یکی از اختلالاتی که به علت کثرت وقوع جنگها در دنیا یافت می شود،واکنش نوروتیکی است که در میدان نبرد بروز نموده و فشارهایی را بر فرد وارد می نماید که تحت عنوان استرس جنگ نامیده می شود.استرس جنگ باعث بوجود آمدن آسیبهای روانی زیادی از جمله اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ PTSD می گردد و این اختلال،افسردگی را بدنبال دارد.بروز جنگ همچنین به لحاظ آسیب هایی که ایجاد می نماید و ناگواریهایی که در بر دارد باعث بوجود آمدن اختلال تمارض می گردد که بیشتر برای فرار و دوری گزیدن از مواجهه با چنین سختیها و ناگواریها و یا رسیدن به سود ثانویه (Gain) است.ساوت و یک و یهودا(southwick & yehuda,1988) براین عقیده اند که عده زیادی از سربازانی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ هستند دارای میزانی از افسردگی و یا علائم مربوط به آن می باشند.کاپلان و سادوک & Kaplan)اعتقاد دارند که بعضی از افرادی که در موقعیت های خاص مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات روانی را با منشا عضوی ویا بصورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان افسردگی و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و مجروحین گازهای شیمیایی به عنوان گروه های مطالعه و مقایسه آن ها با گروهی از مجروحین که عامل مجروحیت آن ها غیر از دو عامل ذکر شده بوده به عنوان مقایسه است.در این تحقیق شدت افسردگی با تست 21 سوالی بک و تمارض با هفتاد و یک سوالی MMPI با استفاده از مقیاس های Lو Fو K  سنجیده شده است.اطلاعات جمع آوری شده از طریق برنامه کامپیوتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،که نتایج حاصله بیانگر این مساله است که میزان افسردگی در مجروحین با گازهای شیمیایی بالاتر از مجروحین اختلال استرس پس از ضربه و همچین بالاتر از سایر گروه های مجروحین ناشی از جنگ است.میزان افسردگی در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بالاتر از سایر گروه های مجروحین شیمیایی و نیز بیشتر از سایر گروه های مجروحین است،تمارض در مجروحین شیمیایی بیشتر از سایر گروه های مجروحین ناشی از جنگ است.طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: طباطبایي، سيد محمود
نویسنده دوم: جلالی تهرانی، محد محسن
نویسنده سوم: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

 

آدمي، غالبا در معرض هجوم تمايلات و نفسانيات و محصور دانش و تجربيات محدود خويش و طبعا نيازمند بهره گيري از راي و نظر صاحبان انديشه و خرد و مشورت خواهي و تجربه آموزي از ارباب معرفت است.

ما اعتقاد داريم كه آدمي حالت ايستا ندارد. همه ما از جهات مختلف شخصيتي و خصوصيات فردي، داراي فراز و نشيبهايي هستيم. همه ما نيازمند آن هستيم كه در زمانهايي شخص ديگري به ما كمك كند.

خود ما به عنوان يك درمانگر و يا مشاور چنانچه به كمك احتياج داشته باشيم، از ديگري كمك خواهيم گرفت و اين عمل را بي احترامي، بي اعتباري يا انكار فضيلت خود تلقي نمي كنيم و نيز كساني را كه جهت انجام مشاوره و يا رواندرماني به مراكز مشاوره مراجعه مي كنند. يك قدم از افرادي كه مراجعه ننموده اند جلوتر مي دانيم.

اليس (Ellis,1973) مي گويد بسياري از ناراحتي ها و بي نظمي ها در زندگي مردم ناشي از عقايدي غيرمنطقي و غيرواقعي هستند كه آنها درباره خود و جهان پيرامون خويش دارند (Feldman, 1987).

شرايط ارزشمندي (Condition of Woth) يعني فرد براي ارزشمند بودن خود شرطهايي قائل مي شود و تنها در شرايط خاص خود را ارزشمند بيابد (Schultz. D, 1977, Rogets. C, 1951).

نيز درباره عزت نفس (Self – Esteem)؛ مزلو (Maslo) مي گويد: همه افراد جامعه ما به يك ارزشيابي ثابت و استوار و معمولا عالي از خودشان (عزت نفس) نياز دارند. ارضاي عزت نفس به احساساتي از قبيل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لياقت، كفايت و مفيد بودن، مثمر ثمر بودن در جهان منتهي خواهد شد. اما بي اعتنايي به اين نيازها موجب احساساتي از قبيل حقارت، ضعف و درماندگي مي شود. اين احساسات يا به نوبه خود به وجود آورنده دلسردي و ياس اساسي خواهد شد و يا اينكه گرايشهاي روانژندانه يا جبراني را به وجود خواهد آورد (شولتس، 1977)، و نيز كوپر اسميت (Cooper Smith) مي نويسد كه با بكار بردن مفاهيم و روشهاي راجرز در تحقيقات خود  به اين نتيجه رسيد كه كودكان با عزت نفس بيشتر افرادي هستند كه احساس اعتماد به نفس، استقلال، خلاقيت و خودابرازي مي كنند و به راحتي تحت تاثير عوامل محيط قرار نمي گيرند. (Bennis, 1988)

بدين منظور پژوهش حاضر تحقيقي است در زمينه بررسي ميزان و ارتباط تفكرات غيرمنطقي Irrational thinking، شرايط ارزشمندي (Condition of Worth) و عزت نفس (Self – esteem) در دانشجويان دانشگاه مشهد.

فرض تحقيق حاضر اين بوده است كه بين شرايط ارزشمندي، تفكر غيرمنطقي و عزت نفس رابطه وجود دارد و همچنين ميزان عزت نفس در بين افرادي كه در خانواده هاي پرجمعيت (برادر و خواهر بيشتر) و كم جمعيت (تا 3 برادر و خواهر) تفاوت وجود دارد.

جهت انجام اين بررسي سه مربوط به موارد فوق به صورت همزمان بر روي 451 نفر حجم نمونه اجرا گرديد.

در انتخاب آزمودنيها، متغيرهاي سن، ميزان تحصيلات، جنس، وضعيت تاهل، تعداد برادران و خواهران، محل سكونت قبل از ديپلم، شغل، مقطع تحصيلي و دانشكده محل تحصيل كنترل شد و متغيرهاي وضعيت اجتماعي فرهنگي، اقتصادي مورد توجه قرار نگرفت.

براي آزمون فرضيه از روش همبستگي، آناليز واريانس و t-test براي بررسي تفاوتهاي ميانگينها بكار برده شد.

با توجه به يافته هاي تحقيق (Research Finding) و تجزيه و تحليل داده ها، نتايج به شرح ذيل بدست آمد.

در اين تحقيق همبستگي معني داري بين عزت نفس و تفكرات غيرمنطقي، عزت نفس و شرايط ارزشمندي، شرايط ارزشمندي و تفكرات غيرمنطقي، مشاهده شد.

همچنين ميزان عزت نفس افرادي كه در خانواده هاي كم جمعيت زندگي مي كنند با آنها كه در خانواده هاي پرجمعيت زندگي مي كنند بطور معني داري تفاوت داشت.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري  منابع و مآخذ

فاقدطرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 53
نام نویسنده: باقری، نادر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 17
چکیده: 

فاقد چكيده فهرست مندرجات   نتيجه گيري    منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: تقوی، سید علیرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: خانلر، محمد جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 82
چکیده: 
نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی به اهداف از پیش تعین شده سازمان ها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در اتتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می رسد در نوشتاری که پیش رو دارید سعی بر آن است با ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبکهای انتخابی مدیران بررسی شود. برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری با توجه  به محدودیتها و عوامل مزاحم در تحقیق مدیران دبیرستانهای نواحی 7گانه شهر مشهد می باشد که 50 نفر از مدیران از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و همچنین از دبیرستانهای مورد بررسی 150 دبیر انتخاب شدندکه به های روش سنجي پاسخ دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات 2 روش سنج و نگر ش سنج تدوین كردند که روش سنج در اختیار دبیران و نگرش سنج در اختیار مدیران قرار داده شد.پاسخ های نگرش سنج در بر گیرنده 4 نوع نگرش نسبت به انسان( نگرش بد بینانه- نگرش متمایل به بد بینانه- نگرش خوشبینانه- نگر متمایل به خوشبینانه) بود و روش سنج نیز روش مدیران را در 3 حیطه (رابطه مدار- وظیفه مدار و بینابین) مشخص نمودند.مدیران در 4 گروه، علوم اداری و اقتصادی فنی و مهندسی(به انضمام ریاضی – فیزیک) علوم پایه، علوم انسانی، و الهیات تقسیم بندی شدند.اطلاعات جمع آوری شده از ها از طریق نرم افزار کامپیوتریSPSS و با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن مورد بررسی قرار گرفت که تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل حاصل گردید:1-  بین نگرش مدیران نسبت به انسان با توجه به رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

2-  نگرش مدیران گروه علوم اداری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران خوشبینانه تر می باشند و برعکس مدیرانی که از رشته های علوم انسانی و الهیات فارغ التحصیل شده اند از نگرش بدبینانه تری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران برخوردار هستند.

3-  بین رشته های تحصیلی مدیران با سبکهای انتخابی شان و همچنین بین نگرش آنان با سبکهای انتخابی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

4-  در بعد تصمیم گیری تفاوت معنی داری بین مدیران با رشته های تحصیلی مختلف مشاهده گردید که در این میان مدیران رشته های علوم پایه بیشتر از روشهای رابطه مدار استفاده نمودند و برعکس مدیران گروه علوم انسانی و الهیات بیشتر از روشهای ضابطه مدار استفاده می کردند.


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 133
نام نویسنده: علمدار، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: صاعدی، طاهره
نویسنده دوم: محبي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

ندارد

 

فهرست مطالب -  فاقد فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: صادقي، احمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: خدیوی، كيانوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

راهبرد درمان مشترک یا شبکه ای یک روش رواندرمانی است که کارایي آن در درمان اختلال وابستگی به مواد مخدر تریاک توسط نگارنده این رساله مورد بررسی نظری و علمی قرار گرفته است. « اختلال وابستگی به مواد» به همراه « اختلال سوء مصرف مواد» ، دو محور عمده در طبقه بندی پژوهشی، تشخیصی و درمانی اختلالات مربوط به مواد موثر بر روان است. جدید ترین منابع معتبر روان پزشکی و روان شناسی بالینی در تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی – عصبی به این دو محور توجه کرده اند. درمان مشترک نگرشی است جدید و پیشرفته که به منظور روان درمانی و جلوگیری از عود در بیمارانی که دچار اختلال وابستگی به مواد هستند به کار می رود. این روش در امریکا و کشورهای اروپای مورد استفاده واقع شده و موفقیتهای شایان توجهی نیز کسب کرده است اما در کشور ما برای اولین بار است که اثربخشی یک  روش درمانی به طور عام و روان درمانی مشترک را بطور خاص در زمینه اعتیاد مورد سوال و بررسی قرار داده ایم . در تحقیق حاضر، محقق به بررسی عوامل سبب شناختی اعتیاد و فنون درمانی پیشنهاد شده از سوی مکاتب و صاحب نظران مختلف پرداخته و در صد تجربه مستقیم نحوه کاربرد و بهره برداری از راهبردهای درمان مشترک برآمده و جریان کاملی از یک روش رواندرمانی را در رابطه با افراد معتاد نشان داده است. انجام این تحقیق به روش بالینی یعنی «مطالعه موردی» صورت پذیرفته که به دلیل محدودیت های موجود به ارائه یک مورد اکتفا شده است. تحقیق در زمینه کارایي شیوه های روان درمانی، پژوهشی پیوسته است که گاهی به ماه ها فرصت برای بررسی و ثبت و ضبط نیاز دارد و چنان توجه همه جانبه ای می طلبد که کل زندگی پژوهشگر را در بر می گیرد. نتایج حاصل از 7 ماه تلاش درمانی و پیگیری های به عمل آمده در مقاطع سه گانه ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، به روشنی بر پیامدهای مثبت پژوهش های مشابه قبلی صحه گذارده و برای ما نیز ره اوردهای ارزنده ای به ارمغان آورده است که هر یک از آنها می تواند ره گشای ارزشمندی برای پژوهشگران و آنهایي که روان درمانی را در حیطه دانش و هنر روانشناسی بالینی به کار می برند باشد. ضمنا محقق در این گزارش با توجه به نظریه « مجتمع های روان فضای پویا» ی آقای دکتر خدیوی زند که از خلال مجموعه تاثیر و تاثرات عوامل ، شرایط، فرایندها و فضاهای مشارکت کننده در درمان تامین می گردد به اصول و نتایجی در امر سازماندهی روش درمان مشترک دست یافته که عبارتند از: 1- تلقی پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری و نه یک جرم از سوی افراد خانواده و اجتماع، کاربرد شیوه درمان مشترک را تسهیل نموده و کارایي آن را افزایش می دهد. بر این اساس ماهیت روان درمانی مشترک این گونه اقتضا می کند که پذیرش اجتماع از فرد معتاد مانند برخورد ان با سایر بیماران باشد. 2- چنان به نظر می رسد چنانچه تعداد بیشتری از اطرافیان بیمار در روند درمان مشترک شرکت داده شوند، روش مذکور از بازده بیشتری برخوردارمی گردد. 3- استفاده از روشهای خانواده درمانی و زوج درمانی مبتنی بر اصلاح روابط متقابل خانوادگی و تعاملات زناشویي علاوه بر روان درمانی انفرادی می تواند به عنوان مکمل مناسبی برای راهبرد درمان مشترک در نظر گرفته شود. 4- دوام و ثبات دستاورد های حاصل از روان درمانی به شیوه مشترک نیز هماند هر گونه روش درمانی دیگری که در رابطه با ترک اعتیاد اعمال می گردد مستلزم وجود حمایت های خانوادگی – اجتماعی و زمینه های اشتغال مناسب پس از پایان دوره رسمی درمان است. 5- روش روان درمانی مشترک مانند سایر روشهای روان درمانی فرایندی مشتمل بر اصل همسانی و همزمانی پژوهش، تشخیص و درمان است به این معنا که به موازات پیشرفت در روند درمان قادر به شناسایي و تشخیص نکات تازه ای می شویم که آنها را در گامهای بعدی و در کل جریان پژوهش درمانی یا درمان پژوهشی خود به کار می گیریم . به نظر می رسد روش درمان مشترک همانند سایر روشهای روان درمانی زمانی از کارایي بیشتر برخوردار خواهد بود که بعد از یک دوره بازگیری مفید و نیز اقامت موقت بیمار در مراکز نگهداری مخصوص که تا مدتی وی را از خطر دسترسی به مواد مخدر بر حذر می دارد اعمال گردد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: نقابيان، محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 58
نام نویسنده: داودی، ايران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

علی رغم اینکه شناسایي افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسياری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( اختلالات که در طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال شخصیت اسکیزوتایپال نامیده می شود ) بود. تحقیق حاضر بر روی 544 دانشجو که به شیوه نمونه برداری تصادفی مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. نتایج تحلیل عامل داده ها، منجر به ساخت مقیاسی 43 ماده ای موسوم به SCS شد که از اعتبار و پایایي رضایت بخشی برخوردار است. ضمنا فرم کوتا SCS با 30 ماده و با عنوان SCS-A نیز ساخته و اعتباریابی شد. مقیاس SCS ( همچنین SCS-A ) دارای سه خرده مقیاس با عناوین ( اضطراب اجتماعی / آشفتگی شناختی ) ، ( تفکر جادویي ) و ( تفکر پارانوئیدی ) می باشد. علاوه بر ساخت مقیاس SCS چند فرضیه در مورد ارتباط ویژگی های اسکیزوتایپی با متغیر های سن، جنس، وضعیت تاهل، عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به آزمون گذاشته شد. نتایج آزمون ها همخوانی ها و ناهمخوانی های با انتظارات پیش بینی شده نشان می دهند. بین سن و اسکیزوتایپی همبستگی منفی وجود دارد. بین نمرات آزمودنی های مذکر و مونث تنها در عامل دوم یعنی تنها تفکر جادويی تفاوت معنی داری دیده می شود. میانگین نمره افراد متاهل و مجرد فقط در عامل سوم یعنی تفکر پارانوئیدی تفاوت معنی دار نشان می دهد. بین عملکرد تحصیلی آزمودنی ها و اسکیزوتایپی نیز همبستگی منفی وجود دارد. ضرایب همبستگی بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی و نمره آزمودنی ها فقط در نمونه آزمودنی های مذکر و در عامل اول معنی دار است. روی هم رفته یافته های این تحقیق بر اهمیت نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی در نحوه شکل گیری و بروز علایم این اختلال و همبسته های آن تاکید می نمایند.استاد راهنمای اول: نجاريان، بهمن
استاد راهنمای دوم: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 214
نام نویسنده: رحیمی آتانی، جوانشير
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی اثر فقدان پدر بر روی سازگاری اجتماعی و پیشترفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی اجرا گردید که حجم نمونه ی این تحقیق 160نفر بود که شامل دو گروه از دانش آموزان شاهد و دانش آموزان عادی مدارس راهنمایی بودند.در این تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق تجزیه و تحلیل گردید.یافته های تحقیق با استفاده از فرمولهای ضریب همبستگی و آزمون تی برای نمونه های مستقل تحلیل گردید و تفاوت معناداری بین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان شاهد و دانش آموزان غیر شاهد مشاهده نگردید و چنین گردید که فقدان پدر بر روی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع تحصیلی راهنمایی تاثیری ندارد و نه تنها سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد پایین تر از دانش آموزان غیر شاهد نیست،بلکه بالاتر از آن ها می باشد.


استاد راهنمای اول: الهياري، عباسعلي

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.