دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 428
نام نویسنده: روضه، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب شایستگی ارزیابان آموزشی و بررسی میزان توفیق برنامه درسی دوره تحقیقات آموزشی در احراز این شایستگی ها در فراگیران این رشته، در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش در قسمت ابتدایی توصیفی بود. برای تدوین چارچوب، ابتدا یازده چارچوب شایستگی ارزیابان انجمن ها، سازمان ها و مجلات معتبر حوزه ی ارزشیابی بررسی شد و همچنین نه محاصبه با متخصصان و اساتید این حوزه انجام شد و سپس شایستگی های مستخرج از این دو منبع با یکدیگر ترکیب شد و در نهایت 25شایستگی در پنج حیطه ی پژوهش نظام مند، تحلیل موقعیت، شایستگی های بین فردی، اصول حرفه ای و مدیریت پروژه قرار گرفت و چارچوب پیشنهادی به تایید اساتید و متخصصان رسید. بخش دوم پژوهش به روش ارزشیابی و با استفاده از الکوی ارزشیابی هاماند انجام شد. جامعه ی پژوهش این بخش شامل کلیه فراگیران رشته ی تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1388 تا 1393 با تعداد 71 نفر بود. ابزارگرداوری داده، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی تایید شد و به منظور احراز پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 98 درصد به دست آمد.در نهایت داده های حاصل از با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تحلیل شد که بر اساس نتایج آن از مجموع 25 شایستگی، در فراگیران در سطح انتظار ،8 شایستگی بالاتر از سطح انتظار و 9 شایستگی پایین تر از حد انتظار تحقیق یافته اند. در نتیجه می توان گفت که برنامه ی درسی در احراز شایستگی ها در فراگیران در حد مطلوب عمل نموده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابه و مآخذاستاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  چارچوب شایستگی ، ارزیابی آموزشی ، شایستگی ارزیاب ، الگوی ارزشیابی هاماند ، تحقیقات آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: خونیکی درمیان، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آزمون الگوی نقش میانجیگرانه نگرش و هنجار های ذهنی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر 570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر معلم مرد و 207 نفر معلم زن به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از اشتراک دانش محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش با میانجیگری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که معلمان دوره دوم مورد مطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص تمایل و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و تفاوتی بین معلمان زن و مرد در رابطه با رفتار اشتراکدانش وجود ندارد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اشتراک دانش ، انگیزش ، نگرش ، هنجارهای ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، معلمان مدارس دوره دوم متوسطه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: جلالی بردر، احمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاه‌ های بجنورد (دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور) پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های مورد بررسی بودند که تعداد آن‌ ها 32 نفر بود. ابزار گردآواری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بود که برای بخش سنجش الگوی فرهنگ سازمانی از استاندارد کامرون و کوئین و برای بخش بررسی میزان اجرای مدیریت دانش از استاندارد شرون لاوسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای گردآواری اطلاعات به شیوهای مختلف توسط پژوهشگران متعدد  تایید شده و در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای مدیریت دانش (90%r=) و برای فرهنگ سازمانی (87%r=) بدست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (851%r=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌ های مورد بررسی باهم تفاوت داشت به این ترتیب که فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه بجنورد از نوع گروهی،  فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد از نوع سلسله‌مراتبی، فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد از نوع وضعیت‌سالاری بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام عناصر فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین ضریب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مربوط به فرهنگ گروهی بود (941/.=r). یافته‌ های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان‌ ها و کتابخانه‌ ها بود که در این میان فرهنگ گروهی مهم‌ترین ابزار اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ ها به شمار می‌رفت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی بجنورد ، کتابداران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 793
نام نویسنده: شاهرخي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر بخشی دو رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی و واقعیت درمانی برسازگاری  زنان مطلقه می‌باشد.

 در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون  با گروه آزمایش و گواه بهره گرفته شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش اداره ی بهزیستی شهرستان قاین در سال 1393 و نمونه آن را 30 نفر از این زنان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و به صورت تصادفی در سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه گواه به صورت مساوی تقسیم شده اند را تشکیل می دادند. ابتدا پیش آزمون بر روی گروها اجرا شد، سپس دو روش درمانی بر روی گروههای آزمایش اجرا گردید و در پایان هم پس آزمون بر روی گروههای آزمایش و گواه اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و داده هابا استفاده از سازگاری پس از طلاق فیشر، به منظور تاثیر و مقایسه دو روش رفتار درمانی عقلانی و واقعیت درمانی ، تحلیل کوواریانس وآزمون تعقیبی ال اس دی اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر سازگاری پس از طلاق موثر بوده اند و همچنین هر دو روش باعث افزایش ارزش خود ، افزایش رهایی از رابطه ی قبلی ، افزایش اعتماد اجتماعی ، افزایش خود ارزشمندی اجتماعی و نیز باعث کاهش احساسات خشم و کاهش نشانگان غم و اندوه زنان مطلقه می شوند. در این مطالعه میانگین نمرات خرده مقایسهای گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری نشان دادند (p<%1) . به طور کلی نتایج نشان می دهند که رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس و واقعیت درمانی بر سازگاری و بهبود توان سازگاری افراد و کاهش پیامدهای منفی پس از طلاق موثر بوده اما از این لحاظ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  سازگاری پس از طلاق ، رفتار درمانی عقلانی هیجانی ، واقعیت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 794
نام نویسنده: مراديان، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج های سازگار و تاب‌آور با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می‌توانند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج های جوان شهر بشرویه بپردازد. این پژوهش به روش شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به این منظور تعداد 24زوج مراجعه کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمومنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2005) (CRI-RISC) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. پس از تکمیل  پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ ها با روش تحليل کواريانس يک راهه(آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری نشان دادند. براساس نتایج پژوهش، می‌توان آموزش مهارت‌ های ارتباطی را به عنوان روش موثری برای افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج‌ های جوان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی ومشاوره استفاده کرد

   فهرست مندرجات     

  

   فهرست منابع و مآخذ

    

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، سازگاری اجتماعی ، تاب‌آوری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 795
نام نویسنده:  توكلي، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مساله: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد انجام شد. از این روی طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل 100 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد زندانی بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و از همه آنها آزمون میلون 3 گرفته شد و سپس با توجه به نمرات به‌ دست‌ آمده از این آزمون تعداد 24 نفر از این افراد که نمرات نزدیک‌ تری به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند جدا شدند و از تمامی این 24 نفر طرحواره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد؛ بعد از آن به‌ طور تصادفی این افراد در 2 گروه 12 نفره قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 12 جلسه هفتگی مداخله دریافت کردند و بعد از آن نیز دوباره از تمامی 24 نفر طرح واره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد. سپس داده‌ ها به روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. در پایان یافته‌ها نشان دادند که بعد از مداخله، طرحواره‌ های ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنا داری دارد و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی اثرگذار است. در نهایت یافته های این پژوهش سودمندی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در بهبود طرحواره های ناسازگار شخصیت های ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد را تایید می کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مراکز نگهداری افراد سوء مصرف کننده ی مواد می توانند از این درمان استفاده نمایند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ، طرحواره‌ های ناسازگار ،  شخصیت ضداجتماعی ، سوء مصرف کنندگان مواد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: روحانی سراجی، سیدداود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

برنامه‌درسی اجراشده[1] عبارت است از برنامه‌درسی واقعی که توسط معلم در کلاس درس ارائه می‌شود و معلمان در نحوه‌ی ارائه‌ی آن آزاد هستند. درواقع برنامه‌درسی اجراشده حلقه‌ی واسطی است میان برنامه‌درسی قصد شده و برنامه‌درسی کسب‌شده که بر آن‌ها تأثیر و تأثّر دارد. برنامه‌درسی اجراشده اشاره می‌کند به اینکه چه چیزی در کلاس درس توسط معلم تدریس می‌شود و چگونه معلم در کلاس درس با دانش‌آموز ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح و تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به‌طور عام و برنامه‌ی درسی که ایشان به‌صورت عملی اجرا نموده‌اند به‌طور خاص را استخراج نموده و آن‌ها را مورد تبیین قرارداده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر اصلی برنامه‌درسی نظیر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام و ارائه‌ی یک تصویر کل گرایانه ی مفهومی از آن می‌باشد. سه روش پژوهش تاریخی، روش تبیین گزاره‌ها و روش معکوس سازی، روش‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌باشد. در این راستا بامطالعه‌ی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی فهرستی از یافته‌ها شامل 245 مورد استخراج گردید که موارد دارای منطق مشابه ذیل 45 مضمون قرار گرفتند و مضمون‌ها نیز مجموعاً 17 مقوله نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت ، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام را تشکیل دادند. پس از تشریح مقوله‌ها، یک تصویرکل گرایانه از برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام بیان گردید که در آن ویژگی‌های چهار عنصر اساسی برنامه‌ی درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با یکدیگر به تصویر درآمده است. درنهایت نیز الزامات حرکت نظام آموزشی کشور به سمت الگو گیری از برنامه‌درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام مطرح گردیده است.

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ،  برنامه‌درسی اجراشده ، تعلیم و تربیت ، نظام تربیتی ،  امام صادق علیه‌السلام.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 799
نام نویسنده: عباسی، طلایه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب‏های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با هدف مقایسه ‏ی اثربخشی رویکرد DIR با سه مدل درمانی (بازی درمانی فلورتایم آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) بر افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود بازداری رفتاری و بهبود علائم در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک انجام شد. جامعه‏ ی آماری این پژوهش کودکان مقطع پیش دبستانی یک و دو شهرستان مشهد بوده و نمونه‏ ی مورد نظر، به شیوه ‏ی غیر تصادفی (در دسترس) از میان مهدکودک‏ های این شهر انتخاب شد. بدین ترتیب که 12 نفر از کودکانی که طبق مقیاس درجه‏ بندی اختلال سلوک و همچنین ‏ی علائم مرضی کودکان، دارای نشانگان اختلال سلوک بوده و حاضر به شرکت در این طرح پژوهشی بودند به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، ‏ ی CIS-4 ( فرم والدین) و مقیاس درجه بندی شدت اختلال سلوک( فرم مربی) برای شناسایی و تعیین شدت نشانگان اختلال سلوک، و همچنین آزمون YCSDبرای تعیین میزان پذیرش اجتماعی و پارادایم علامت/ توقف به منظور ارزیابی توان بازداری رفتاری شرکت کنندگان پژوهش بوده است. روش کار نیز بدین صورت بود که ابتدا کلیه‏ی شرکت کنندگان پژوهش ‏ها را تکمیل کرده و پیش آزمون‏ها انجام شد. سپس شرکت کنندگان گروه بازی درمانی فلورتایم در طی 20 جلسه‏ ی 45 دقیقه ‏ای تحت مداخله قرار گرفتند، گروه آموزش فرزندپروری در 10 جلسه ‏ی 90 دقیقه‏ ای آموزش دیدند و گروه درمان ترکیبی در 30 جلسه ‏ی درمانی شرکت کردند. در مرحله‏ ی بعدی بعد از اتمام جلسات، مجدداً ‏ها تکمیل گردید و داده ‏های پس آزمون جمع آوری شد. نهایتاً یک ماه بعد، طی مرحله‏ ی پیگری، داده ‏ها مجدداً جمع آوری شد. تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه‏ ی ناپارامتری، نشان داد که مدل‏ های درمانی رویکرد DIR (بازی درمانی فلورتایم، آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کاهش نشانگان اختلال سلوک گردیده است. نتایج در ارتباط با بازداری رفتاری معنادار نبود. مقایسه ی اثربخشی به سه شیوه ی درمان در مؤلفه ی بهبود نشانگان اختلال سلوک و افزایش پذیرش اجتماعی نشان داد که هر سه شیوه ی درمان اثربخشی بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند. در ضمن اثربخشی سه شیوه ی درمان با یکدیگر متفاوت است؛ به طوریکه در دو مؤلفه ی فوق، گروه درمان ترکیبی بیشترین اثربخشی را نشان داده است؛ بعد از آن گروه فرزندپروری و در نهایت گروه بازی درمانی فلورتایم کمترین میزان  اثربخشی را از خود نشان داده اند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که درمانگران در ارائه ی مداخله برای اختلال سلوک از درمان با رویکرد DIR به شیوه ی ترکیبی برای اثربخشی بیشتر، استفاده کنند.

 فهرست مندرجات 

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رویکرد DIR ، بازی درمانی ، آموزش فرزندپروری ،  اختلال سلوک ، بازداری رفتاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.