دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 62
نام نویسنده: معینی زاده، مجيد
نویسنده دوم: فداكار، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 63
نام نویسنده: ناهید تیتكانلو، علي
نویسنده دوم: مصطفايي، داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 64
نام نویسنده: سواركار، عباس
نویسنده دوم: زارعي كلات، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: كریمی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 180
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 69
نام نویسنده: وطن خواه، محمد
نویسنده دوم: حسين زاده، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

فاقد چکیده

 

 فهرست مندرجات   نتيجه گيري  منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: مرتضوی نژاد، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 355
چکیده: 

همانطور که می دانیم یکی از دلایل عمده فقدان پدر، جنگ هایي است که هرروزه جان هزاران نفر را می گیرد و در نهایت، کودکان بی گناه و بی پناهی که بازمانده این مصائب هستند، باید بار مشکلات و سختی ها را به دوش بکشند. در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مردان این مرز و بوم به شهادت رسیدند و اینک، فرزندان شاهد ثمره وجودی عزیزترین افرادی هستند که در جامعه ما زندگی می کند و خواه نا خواه به دلیل شهادت پدر و شرایط ناشی از آن، از مشکلاتی رنج می برند. به احتمال زیاد یکی از مشکلاتی که این قبیل کودکان با آن دست به گریبان هستند، افسردگی و ناامیدی است که بالطبع دشواری هایي را در خانه و اجتماع و در امر تحصیل و مدرسه برای آنها به وجود می آورد. لذا هدف از مطالعه حاضر این است که مشخص کند آیا ازدواج مجدد مادر و حضور پدرخوانده در محیط خانواده می تواند از ناامیدی و افسردگی ناشی از فقدان پدر بکاهد. در این راستا، تحقیق مورد نظر بر روی دو گروه از دانش آموزانی که پدرانشان در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، انجام گرفت. یک گروه شامل فرزندان شاهد دارای پدرخوانده و گروه دیگر فرزندان شاهد فاقد پدرخوانده بودند. لازم به ذکر است که در این پژوهش، هر دو جنس مذکر و مونث مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود که در کدام گروه، حضور پدرخوانده از جهت کاهش سطح افسردگی موثرتر بوده است. سپس با استفاده از مقیاس افسردگی کودکان به سنجش افسردگی در هر یک از گروه ها پرداخته شد. درصد کل نمرات افسردگی در هر چهار گروه بالاتر از 50% می باشد که حاکی از شدت بالای افسردگی در آنهاست. همچنین از طریق آزمون t و F نیز مورد مقایسه قرار گرفتند اما در هیچ مورد اختلاف معنا داری تایيد نگردید. لذا فرض صفر تایيد و نتیجه گرفته شد که بین سطح افسردگی دو گروه از دانش آموزان شاهد دارای پدرخوانده و فاقد پدرخوانده هیچگونه اختلاف معناداری وجود ندارد

فهرست مندرجات  نتيجه گيري   منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب
استاد مشاور اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 65
نام نویسنده: میرزائیان، بهرام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

اضطراب، حالت هیجانی ناخوشایندی است که گاه به گاه افراد بهنجار را نیز مبتلا می سازد اما به شکل بارزتر و گسلنده تر در زندگی مبتلایان یه اختلالات اضطرابی ظاهر می گردد. انجمن روانپزشکی آمریکا (1994) در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( DSM-IV)، انواع گوناگونی از اضطراب را تعریف نموده که اختلال اضطراب فراگیر یکی از آنهاست. این اختلال با اضطراب و تشویش مفرط ( انتظار توام با دلواپسی ) در اکثر اوقات، به مدتی بیش از شش ماه، در مورد بعضی از رویدادها و فعالیت ها مثل کارکرد شغلی و تحصیلی مشخص است. کنترل این تشویش برای بیمار دشوار است. به سب اهمیت اضطراب، چه از حیث شیوع نسبتا زیاد در جمعیت عمومی و چه از جهات علت و معلول واقع شدن برای بسیاری از آسیب های روانی، متخصصان بالینی به کشف و کاربرد تکنیک های درمانی جهت کاهش اضطراب همت گماشته اند، که از میان آنها می توان آموزش آرمیدگی را برشمرد. تکنیک آرمیدگی عضلانی یک ابزار دفاعی است که در مقابل بسیاری از مشکلات و آشفتگی های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش آرمیدگی عضلانی و دارو درمانی ( بنزودیازپین ها) در کاهش حالت و صفت اضطراب انجام شده است. فرضیه های این پژوهش عبارتند از: - میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه دوم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که تحت درمان آرمیدگی عضلانی قرار می گیرند، کمتر از میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه دوم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری است که تحت هیچ نوع درمانی قرار نمی گیرند. - میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه چهارم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که تحت درمان داروی قار می گیرند، کمتر از میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه چهارم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری است که تحت هیچ نوع درمانی قرار نمی گیرند. - میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه شم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که تحت درمان آرمیدگی عضلانی قرار می گیرند، بیشتر از میانگین حالت اضطراب ( صفت اضطراب برای فرضیه شم) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری است که تحت هیچ نوع درمانی قرار می گیرند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، پس از تعمیم حجم کلی جمعیت آماری، برای برآورد حجم نمونه به ( نمودار کرجیس و مورگان ( 1970) برای تعیين اندازه نمونه از یک جامعه معین) مراجعه و حجم نمونه ای برابر با پانزده بیمار مرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شد. سپس آزمودنی ها ( بیماران) به طور تصادفی در سه گروه آموزش آرمیدگی عضلانی، دارودرمانی ( بنزودیازپین ها ) و عدم درمان ( کنترل) جایگزین شدند. افراد گروه آرمیدگی، هجده جلسه در حضور درمانگر تحت آموزش و درمان آرمیدگی عضلانی قرار گرفتند. ضمن آنکه در بین جلسات نیز در منزل از طریق نوار ضبط صوت آموزش آرمیدگی به تمرین می پرداختند. برای همه گروه ها، یکبار قبل از اعمال متغیرهای آزمایشی، ویکبار در پایان انجام پژوهش آزمون حالت و صفت اضطراب اشپیل برگر ( 1983) فرم Y اجرا شد. پس از نمره گذاری و جمع آوری داده ها، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل آماری، فرضیه های اول تا چهارم پژوهش تایيد شده و فرضیه های پنجم و شم با 95% اطمینان رد شد. به عبارت دیگر، پس از اعمال متغیر های مستقل ( آزمایشی)، میانگین حالت و صفت اضطراب در گروه های آرمیدگی عضلانی و دارو درمانی کمتراز گروه کنترل بوده است. اما تفاوت معناداری بین میانگین های حالت و صفت اضطراب دو گروه دارو درمانی و آرمیدگی عضلانی مشاهده نشده است. همچنین دریافتیم که از لحاظ متغیرهای سنین، میزان تحصیلات، و مدت ابتلا به بیماری بین سه گروه مورد پژوهش، تفاوت معناداری وجود ندارد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 66
نام نویسنده: امیری نیا، صمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 220
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات   نتيجه گيري    منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 67
نام نویسنده: حجت خواه، سيد محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 165
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سطح عزت نفس و اضطراب در دو گروه بیماران مضطرب و افراد عادی می باشد. بر اساس نظر راجرز افراد مضطرب در نتیجه تفاوت و فاصله زیاد بین خودآرمانی و خود واقعی دچار اضطراب می گردند. همچنین در نظریه بک افراد مضطرب و افسرده از سبک اسنادی خاصی استفاده می کند که درآن واقعیات و پدیده های عینی را بصورت تعریف شده و انتخابی تفسیر و پردازش می نمایند. پژوهش حاضر به منظور یافتن ارتباط بین عزت نفس و اضطراب ومقایسه افراد مضطرب و بهنجار با استفاده از مدل پژوهشی علی مقایسه ای یا پس رویدادی ، سعی دارد ضمن نشان دادن تاثیر اضطراب بر عزت نفس ، دو گروه بیماران مضطرب و افراد عادی را با همدیگر مورد مقایسه قرار دهد.ابتدا تعداد 50 بیمار مبتلا به یکی از اختلالات اضطرابی به گونه تصادفی از جامعه آماری مراجعین به مراکز درمانی روانشناختی شهر مشهد انتخاب گردیدند. از این تعداد 28 نفر زن و 22نفر مرد می باشند. سن آزمودنیها بین 17 تا 43سال می باشد. سپس ازمودنیها بوسیله تست عزت نفس کوپراسمیت و سیاه حالت –صفت اضطراب اشپیل برگر آزمون شدند.نمونه دوم شامل 50 نفر از افراد بهنجار می باشدکه از نظر سن ، جنسیت و میزان تحصیلات دقیقا با نمونه گروه بیماران مضطرب همتا ساری شدند. پس از تعیين نمرات عزت نفس و اضطراب، نتایج دو گروه با روش تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه و روش مقابله میانگین ها(روش شفیه) مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت تا ضمن پاسخگویي به سئوالات پژوهش، فرضیه های پنجگانه تدوین شده، مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش سه فرضیه اول را تایيد و دو فرضیه دیگر را رد کرد: براساس این نتایج، فرضیه اول پژوهش نشان داد که " بین میانگین عزت نفس بیماران مضطرب مرد بطور معناداری وجود دارد" و این فرضیه مورد تائید قرار گرفت. آزمون فرضیه دوم نیز این فرضیه را که " میانگین عزت نفس بیماران مضطرب مرد بطور معناداری پايین تر از میانگین عزت نفس مردان بهنجار می باشد"، مورد تائید قرار داد. آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان داد که " میانگین عزت نفس زنان بهنجار بطور معناداری بیشتر از میانگین عزت نفس زنان مضطرب می باشد"، این فرضیه نیز شد. آزمون فرض با روش آنالیز واریانس یکسویه و روش مقابله میانگین ها برای فرضیه چهارم نشان داد که بین میانگین های عزت نفس دو گروه بیماران مضطرب دارای «حالت اضطراب بالا» و بیماران مضطرب دارای « حالت اضطراب پاین»، تفاوت معناداری وجود دارد و « روش شیفته» نشان داد که این تفاوت مربوط به میانگین اضطراب گروه « متوسط بالا» و گروه « شدید» است. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش رد شد. و نهایتا آزمون فرضیه پنجم با روش آنالیز واریانس نیز نشان داد که « بین میانگین عزت نفس دو گروه بیماران مضطرب زن و بیماران مضطرب مرد تفاوت معناداری وجود ندارد» بنابراین فرضیه پنجم پژوهش نیز رد شد.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 68
نام نویسنده: رمضانی نامقی، عبدالرضا
نویسنده دوم: شريفي، مجيد
نویسنده سوم: موسوي، سيد حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

فاقد چکیده

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.