دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 152
نام نویسنده: اخلاقی، حسین
نویسنده دوم: تفضلي، عبدالحسين
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ>> کتابداری
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عابدی استاد، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی وضع موجود و نمایاندن جنبه های مختلف و ارائه راه حلهای احتمالی برای رفع نارسایيهاست که حول محورهای پرسشهای اساسی و روند شکل گیری، سازماندهی و خدمت دهی مجموعه کتابهای خارجی انجام شده است. این تحقیق روش مطالعه موردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود، اسناد و دفاتر، مخزن کتب خارجی، یادداشت برداری و مشاهده انجام شده است و در مواقع ضروری از جدول، نمودار و غیره استفاده شده است. یافته ها با روشهای توصیفی و استنباطی، مقایسه ای، نسبی و با بهره جويی از آمارهای میانگین، میانه، تعیين درصد و رتبه و غیره تجزیه و تحلیل شده است. در نتیجه معلوم شد که شالوده ی این مجموعه از سال 1307 شمسی ریخته شده است و اکنون دارای 43282 نسخه کتاب به 54 زبان است که عمدتا به صورت اهدای و خریداری فراهم آوری شده است و آیين نامه مدون و خاصی برای این کار موجود نیست. تا کنون روی همرفته بیش از 25000 نسخه کتاب انگلیسی و فرانسه در بیش از 14000 عنوان فهرست نویسی و رده بندی شده است . بیشترین تعداد کتب در موضوع ادبیات و کمترین آن در روانشناسی است. روال گزینش کتاب بر کتب مرجع، اسلام و ایران دور می زند. استفاده کنندگان از این مجموعه اغلب دانشجویان، اساتید و محققان هستند. امر خدمت دهی آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. رشد این مجموعه در 18 سال پس از انقلاب اسلامی 10 برابر 50 سال حکومت پهلوی است.

کتابخانه آستان قدس در مقایسه با 501 کتابخانه عمومی کشور از جایگاه بسیار ممتازی بر خوردار است و تهیه فهرست و در نهایت فهرست نویسی در آن الهام گرفته از کتابخانه سن پیترزبورگ روسیه است.

فهرست مندرجات -منابع و ماخذ - نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: حری، عباس
کلید واژه ها:  کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی ، مجموعه ی کتب خارجی ، بخش کتب خارجی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 24
نام نویسنده: مصطفوی گرو، جليل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

الف) نمونه مورد بررسی:

نمونه مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از 40 نفر از مدیران مدارس استثنایي و مدیران مدارس عادی که از نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و مدیریت آموزش و پرورش استثنایي خراسان انتخاب شده اند.

ب) جهت بررسی مربوط به پژوهش حاضر، یک 16 سئوالی بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردیده که نگرش دو گروه از مدیران را نسبت به طرح تلفیقی مورد سنجش قرار داده است. پس از تنظیم و ارائه آن به نمونه مورد بررسی و جمع آوری ها تکمیل شده و محاسبات آماری، داده های حاصل و متغیرهای تحقیق از طریق آزمون T و خی 2 محاسبه میانگین با یک عدد ثابت (3) و همبستگی دو رشته ای نقطه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایجی به شرح زیر بدست آمد:

1- بین نگرش مدیران مدارس عالی و استثنایي نسبت به طرح تلفیقی این نتیجه حاصل گردید که بین دو گروه مدیران فوق الذکر تفاوت معنادار وجود ندارد.

2- مدیران مدارس استثنایي نسبت به طرح تلفیقی، دارای نگرش مثبتی در مقایسه با متوسط هستند.

3- مدیران مدارس عالی نسبت به طرح تلفیقی دارای نگرش منفی در مقایسه با متوسط نیستند.

4- بین مدیریت در مدارس استثنایي و موافقت با طرح تلفیقی در بین مدیران مورد پژوهش که از طریق روش همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه گردیده، و فرضیه تحقیقی مورد تایيد قرار نگرفته و فرضیه مزبور رد شده است.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: ترابی، اختر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 طبق نظریه آبراهام مزلو به نظر می رسد که رضایت شغلی تابعی از میزان ارضای نیازهای فرد است او نیاز های انسان را به پنج سطح تقسیم کرده است: 1- نیاز فیزیولوژیک 2- نیاز ایمنی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز احترام 5- نیاز خودشکوفایي

هدف اساسی از انجام پژوهش در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي و تعیين نقش و میزان ارتباط نیازها به عنوان عوامل تعیين کننده رضایت شغلی می باشد.

فرضیات تحقیق عبارتند از: 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي رابطه معناداری وجود دارد.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان اداره در رده های آموزش، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین میزان سطح نیازهای پنجگانه کارکنان اداره در رده های آموزشی، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد.

گردآوری اطلاعات از طریق دو سنجش سطح نیازها و رضایت شغلی صورت گرفته که در ناحیه 4 آموزش و پرورش با نمونه 50 نفری اعتباریابی آن با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ انجام گرفته شده. سپس این دو بین 53 نفر حجم نمونه مورد مطالعه که برابر با حجم جامعه آماری است توزیع و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و استفاده از روشهای آماری رگرسیون ساده، رگرسیون چند گانه، آنالیز واریانس نتیجه 3 فرضیه بدین صورت بدست آمد. 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان در سه رده اداری تفاوت معناداری مشهود نبود.3- بین میزان نیازهای پنجگانه کارکنان رده های اداری اختلاف معناداری وجود نداشت

 

فهرست مندرجات  منابع و مأخذ  نتيجه گيري   

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: گوهرشاهی، شيوا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

 

ندارد


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: شهاب فر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

سبک مدیریتی مدیر عبارت از مجموعه ای از تفکر و عمل شخصی مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می شود و رضایت شغلی مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن به کار خود می نگرند . بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد بر اساس سبک ها ی چها ر گانه ی مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان می باشد . فرض اصلی تحقیق بیان می دارد که میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد . دراین ارتباط هفت فرض فرعی تحقیق عبارت اند از : مدیران مدارس استثنایی به کار خود علاقه مند اند معلمان مدارس استثنایی از شیوه ی مدیریت مدیران خود راضی هستند- این معلمان از همکاران خود رضایت دارند – مدیران مدارس استثنایی اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند- این مدیران معلمان را در تصمیم گیری ها مشارکت میدهند – تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد و بالاخره این که نوع مدیریت مدارس کار مدار و تاکید بر انجام قوانین و مقررات است . با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد تحقیق از نمونه گیری صرف نظر و تمامی مدیران و معلمان 16 مدرسه استثنایی شهر مشهد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد . روش جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه با سوالات بسته بود . روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرض های فرعی تحقیق ، آزمون تک متغیری کالمو گروف – اسمیر نف و برای فرض اصلی تحقیق رگرسیون بوده است نتایج حاصله نشان می دهد که تمامی فرض های فرعی به غیر از فرضیه 7 با سطح اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفتند . در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تایید گردید که سبک مدیریت تا حدود 30% در رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مشهد تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ-


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: جعفر سرابی، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع - نتيجه گيري  -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: افضل جوان، سكينه بيگم
نویسنده دوم: سليماني وفا، راحله
نویسنده سوم: قدمگاهي، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: عباسی، زهرا
نویسنده دوم: تراب بيگي، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 134
نام نویسنده: شهلايی، محبوبه
نویسنده دوم: عباسي طلائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

چكيده ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.