دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 183
نام نویسنده: ید اللهی، سيد امير حسين
نویسنده دوم: مغني برآبادي، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

بررسی رابطه ی ترتیب تولد با هیجان خواهی در نوجوانان دانش آموزان در مشهد با این هدف انجام شد که میزان هیجان خواهی را در فرزندان اول،میانه و آخر بسنجد.با توجه به تحقیقات زیاد پژوهشگران و بررسی مقالات ارائه شده تاکنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است،لذا به فکر افتادند که سطح هیجان خواهی را در نوجوانان پسر و نیز رابطه آن با فرزند اول،میانه و آخر بودن را بررسی نمایند.در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه ی مورد بررسی 378 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی و دبیرستان می باشند که از بین مدارس راهنمایی و دبیرستان ناحیه چهار مشهد به صورت تصادفی انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. درتجزیه و تحلیل از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شده است.نتایج سوالات مذکور حاکی از آن است که بین ترتیب تولد و میزان هیجان خواهی نوجوانان رابطه وجود دارد.فرزندان اول از بیشترین میزان هیجان خواهی نسبت به فرزندان میانه و آخر برخوردارند و نیز فرزندان آخر در سطح بعدی از هیجان خواهی قرار دارند.همچنین پژوهش حاضر نشان داد که فرزندان میانه نسبت به فرزندان اول و اخر از کم ترین میزان هیجان خواهی برخوردارند.با توجه به جنبه های که توسط پژوهش سنجیده می شد احتمال می رود که ویژگی هایی مانند برون گرایی،روانپزشکی،روان رنجور خویی و افسردگی در فرزندان میانه بیشتر از فرزندان اول و آخر خودنمایی کند.بنابراین نتایج مذکور می تواند مورد استفاده والدین جهت چگونگی رفتار با هر کدام از فرزندانشان و بکار بردن شیوه ی تربیتی صحیح در مورد فرزندانشان قرار بگیرد.

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 182
نام نویسنده: رضایي، محمد رضا
نویسنده دوم: اسماعيلي، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 59
چکیده: 

پژوهشی که پیش رو دارید به بررسی و مقایسه پایگاه های هویت و اضطراب هستی در دو گروه از دانشجویان دختر و پسر می پردازد جامعه ای که نمونه پژوهش از آن انتخاب گردیده است دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. که تعداد آن ها در سال تحصیلی 1380-81 برابر با 879 نفر می باشد.که تعداد 60 نفر،(30نفر دختر و 30نفر پسر )به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفتند.جهت دستیابی به اهداف این پژوهش از روش علی-مقایسه ای یا پس رویدادی استفاده گردید است که جز روشهای توصیفی در علوم رفتاری می باشد.نتایج این پژوهش تفاوت معناداری در مقیاس اضطراب هستی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوی مشهد نشان نمی دهد در مقیاس پایگاه های هویت  تنها در پایگاه ممانعت و تعلیق از بعد ایدئولوژیک تفاوت معناداری در سطوح آلفای 5% و α=1% مشاهده نمی شود ولیکن در سایر پایگاه ها و ابعاد تفاوت مشاهده شده معنا دار می باشد

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: باخلاق، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: خلیلیان، عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ي تاثير روشهاي دارو درماني،درمان رفتاري-شناختي و درمان تركيبي بر مبتلايان به وسواس كندن مو ،در دانش آموزان و د انشجويان شهرستان اصفهان انجام گرفت.فرض اساسي در اين پژوهش آن است كه ميزان تاثير درمان تركيبي در كاهش موكني بيشتر از روش دارو درماني و درمان رفتاري -شناختي به تنهايي است.تجويز دارو توسط روانپزشك انجام گرفت و درمان رفتاري -شناختي طي هشت جلسه مطابق با فرم راهنمايي كه در اين راستا تهيه شد،اجرا شد.با اجراي همزمان دو روش مذكور،درمان تركيبي نيز به مرحله ي اجرا درآمد.روش پژوهش روش شبه آزمايشي و طرح مورد استفاده طرح A-Nاز نوع طرح خاي تك آزمودني است.اعضا نمونه كه شش نفر هستند از مراجعان به كيلينيك دانشگاه يا هسته ي مشاوره ي آموزش و پرورش انتخاب شدند و نمونه گيري به صورت تصادفي انجام نگرفت.ابزار گرد آوري اطلاعات عبارتند از مصاحبه و معاينه ي وضعيت رواني كه بر مبناي DSM-IV انجام گرفت،خود سنجي كه توسط مراجعان انجام مي شد و راهنماي درمان-شناختي كه در اين فرم محقق ساخته انواع تكنيك ها و گام هايي كه محقق براي درمان رفتاري –شناختي  به كار مي برد مشخص شده است.داده هاي پژوهش از طريق مصاحبه و يادداشتهاي مبني بر خود سنجي آزمودنيها جمع آوري شدند.داده هاي پژوهش از طريق مصاحبه و يادداشت هاي مبني بر خود سنجي آزمودنيها جمع آوري شدند.داده هاي پژوهش كه عبارتند از فراواني موهاي كنده شده در هر روز،به صورت نموداري جداگانه براي هر آزمودني رسم شدو ارزيابي بگونه اي ديداري انجام گرفت .نتايج آزمون فرضها بدين قرار است:1) ميزان تاثير درماني تركيبي در كاهش موكني بيشتر از روش درمان دارويي و رفتاري- شناختي به تنهايي است.2)روش درمان دارويي بر مبتلايان به وسواس كندن مو موثر نيست.3)روش درماني رفتاري- شناختي بر مبتلايان به وسواس كندن مو موثر نيست.4)روش درمان تركيبي بر مبتلايان به وسواس كندن مو موثر است.بنابراين با توجه به يافته ها فرض اساسي تاييد شد.نتيجه اين كه در صورت بكارگيري همزمان دو روش درمان داروي و رفتاري – شناختي اختلال وسواس مو كني بهتر كنترل خواهد شد.

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: حجار، هانيه
نویسنده دوم: نشاطي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تصویر خدا در ذهن کودکان شهرستان مشهد پرداخته است و این پژوهش به دنبال این بوده تا مشخص نماید که آیا کودک تصویر عینی از خدا دارد یا ندارد؟و آیا کودک به شناخت واقعی از خدا رسده است؟صفاتی که بری خدا در نظر اوست مثبت است یا منفی؟وهمچنین نقش خداوند در نصور کودک به چه صورت است؟گروه نمونه ما شامل60کودک دختر و پسر پیش دبستانی که به طور تصادفی از مهدهای مختلف این شهرستان انتخاب شده است.نتایج نشان  می دهند که تفاوت معناداری بین کودکان پسر و دختر وجود ندارد و همچنین بین کودکان مناطق مختلف تفاوت معناداری دیده نمی شود و به طور کلی نتایج نشان دادند که کودکان ما به شناخت واقعی از خدا نرسیده اند و با این که صفاتی که برای خداوند قائل هستند به صورت مثبت است ولی این صفات و نقش خدا برای اکثر کودکان نقش تلقین است یعنی تاثیرات این تلقین و تقلید است که تصویر خدا را در ذهن کودکان ما شکل گرفته است.

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: صاحبی، علی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: توكلی، راحله
نویسنده دوم: افشار، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: صاحبی، علی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده: معینی زاده، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

پژوهش های خارجی نشان داده است كه بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری اسرای جنگی ارتباط معناداری وجود دارد. بدین منظور و به جهت بررسی آخرین وضعیت روانشناختی در آزادگان مشهد، و همچنین ارزیابی " مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی " در آنان، از بین 1700 آزاده مشهد 110 نفر به صورت نمونه در دسترس و با استفاده از فرمول پیشنهادی برگ و گان ( 1989) انتخاب گردیدند. بدین منظور ابتدا در قالب مطالعه ای مقدماتی 30 نفر از آزادگان به صورت تصادفی انتخاب شده و از حیث متغیرهای تحقیق، تحت بررسی و آزمون قرار گرفتند سپس آزمون استرس پس از سانحه (RIES) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS21) و تست حمایت اجتماعی (S.S.S) به 110 نفر گروه نمونه ارائه و توسط آنان تكمیل گردید و همراه با ها، مصاحبه تشخیصی توسط پژوهشگر برای تشخیص افتراقی اختلالات و معتبر سازی نتایج صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد كه بین طول مدت اسارت و اختلالات روانی-رفتاری آزادگان رابطه معكوس وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر یا پژوهش های داخلی همسو و با پژوهش های خارجی ناهمخوان بوده است. به نظر می رسد كه عواملی نظیر مذهب و محل اسكان آزادگان در طول مدت اسارت در چنین يافته ای نقش دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: صاحبي، علي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: حسین پور، كبري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی در فرزندان آنهاست. نمونه مورد بررسی شامل 196 نفر از دانش آموزان پایه دوم دبیرستان و مادرانشان بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از شیوه های فرزند پروری و DASS استفاده گردید. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است. روش های آماری مورد استفاده شامل میانگین، فراوانی، درصد و آزمون T برای مقایسه میانگین ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها حاكی از آن است كه بین اضطراب دانش آموزانی كه مادران سخت گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معنی داری وجود دارد. بین استرس دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادران قاطع و اطمینان بخشی دارند تفاوت معناداری وجود دارد. بین افسردگی دانش آموزانی كه مادران سخت گیر دارند با دانش آموزانی كه مادرانی قاطع و اطمینان بخش دارند تفاوت معناداری وجود دارد و بین افسردگی دانش آموزانی كه مادرانی سهل گیر دارند با دانش آموزانی كه مادران قاطع و اطمینان بخشی دارند تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: اندوز، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

چندین مدل شناختی همزمان پیشنهاد كرده اند كه متغیر شناختی "انتظارات خطر/ تهدید" نقش واسطه ای بالقوه در اختلال وسواس شستشو ایفا میكند. از این رو اخیرا شیوه درمان اختلال وسواس شستشو از طریق كاهش فكر خطرناك (DIRT) به منظور هدف قرار دادن نگرش ها و باورهای افراطی مرتبط با خطر و پیامدهای ترس آور توسط جونز و منزیس (1997) طرح ریزی شده است. در پژوهش حاضر كارای و اثربخشی روش درمانی از طریق كاهش فكر خطرناك در درمان اختلال وسواس شستشو بیماران ایرانی و مقایسه آن با روش رویاروی و جلوگیری از پاسخ(ERP) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور شش مراجع مبتلا به وسواس شستشو در یك طرح تجربی تك موردی از نوع خط پایه چندگانه در دو گروه متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. مراجعین هر گروه در سه مرحله خط پایه جلسه چهارم و جلسه آخر درمان با مادزلی(MOCI) مقیاس یل-براون(Yale-Brown)، مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس(DASS) و مقیاس میزان ناراحتی كلی (SUD) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج كلی پژوهش حاكی از كارایي هر دو روش ERPوDIRT در كاهش نشانگان وسواس شستشو می باشد. همچنین مقایسه كارایي و اثربخشی دو روش نشان داد كه روش DIRT در درمان وسواس شستشوی بیماران ایرانی كاراتر و اثربخش تر می باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در ساخت و تحول روشهای درمانی موثر به منظور درمان وسواس شستشو كه مولفه های فرهنگی به همراه دارد مفید باشد و راهگشای پژوهش های تجربی كنترل شده در آینده قرار گیرد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: صاحبی، علی
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: حمید پور، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

رویكرد های درمانی متفاوتی در زمینه اختلالات خلقی به كار برده می شود و شناخت درمانی یكی از رویكرد های موثر برای درمان افسردگی است. شناخت درمانی بك روش درمانی ثابت شده ای برای درمان افسردگی می باشد. در سال1993 با ارائه نظریه  زير سيستمهاي شناختي متعامل در خصوص افسردگي تيز دل نظريه شناختي باليني بك با انتقاداتي روبرو شد. (Ics)  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان كارایي و اثربخشی شناخت درمانی بك و شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویي ( اختلالی مقاوم به درمان محسوب می شود) است. بدین منظور شش آزمونی (دو مرد و چهار زن) به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در مطالعه حاضر از طرح تجربی تك موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. آزمودنیها در مرحله پیش از درمان(خط پایه ) و در طی جلسه های چهارم و هشتم و پس از درمان ( جلسه دوازدهم) و مرحله پیگیری ( دو ماه بعد از درمان) افسردگی بك (BDI) و مقیاس افسردگی ، اضطراب، استرس(DASS21) را تكمیل كردند. همچنین در مرحله پیش از درمان (خط پایه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقیاس نگرش های ناكار آمد (DAS)، مقیاس كنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale) و طرح واره (SQ) توسط آزمودنیها تكمیل شد. نتایج نشان می دهد كه هر دو روش درمان (شناخت درمانی بك و شناخت درمانی تیزدل ) در كاهش علائم افسرده خویي موثر بوده اند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد كه شناخت درمانی تیزدل در مقایسه با شناخت درمانی بك برتری بیشتری دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: صاحبی، علی
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.