دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: ذراتی، ايران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی انجام گرفت .بدین منظور 232 دانشجوی دوره كارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه فردوسی در سال 1383-84 ،با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها های هوش هیجانی بار-ان دلبستگی بزرگسالها زن و شیور و بازن و شیور و بازنگری شده دلستگی كولینز و رید ،را كامل نمودند .داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروهای مستقل .

 تحلیل رگرسیون چند گانه ،تحلیل شدند نتایج نشان داد كه بین سبك دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد و همچنین بین سبك دلبستگی نا ایمن مضطرب –دوسوگرا و هوش هیجانی رابطه معكوس و معنا دار وجود دارد .همچنین بین مردان و زنان در میزان هوش هیجانی تفاوت معنا داری به دست نیامد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد كه سبكهای دلبستگی می تواند پیش بینی كننده خوبی برای هوش هیجانی كلی و مولفه ای آن باشد .نتایج این پژوهش ضرورت توجه به چگونگی و اهمیت تعامل كودك با والدین در دوران طفولیت كه منجر به شكل گیری سبكهای دلبستگی متفاوت می شود را نشان می دهد چرا كه این سبكها احتمالا در پدید آیي و تحول هوش هیجانی كه خود عامل مهم و تعیين كننده ای در موفقیت فرد در زندگی می باشد ،نقش تاثیر گذاری دارند .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آزاد فلاح، پرويز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 245
نام نویسنده: حجازیان امیری، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 30
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 243
نام نویسنده: محمودی، ام ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

در پژوهش حاضر ،رابطه بین ابعاد كمال گرایي با الگوهای شخصیتی وسواسی- جبری و خود شیفته مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور 211 دانشجوی دختر و پسر دوره كارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 83-84 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .آزمودنی ها مقیاس ابعاد كمال گرايی (mps )و سنجش اختلالات بالینی میاون (MCMI-II)را كامل نمودند . داده های به دست آمده در این مطالعه با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروهای مستقل تحلیل شد .نتایج نشان داد كه بین بعد كمال گرایي دیگر مدار با الگوهای شخصیتی وسواسی-جبری تو خود شیفته رابطه مستقیم معني دار وجود دارد .(p<./.1)اما بین بعد كمال گرایي جامعه مدار و الگوی شخصیتی وسواسی-جبری رابطه معنا داری وجود نداشت.همچنین بین مردان و زنان در ابعاد سه گانه كمال گرایي خود مدار ،دیگر مدار ،جامعه مدار و الگوهای شخصیتی وسواسی-جبری و خود شیفته تفاوت معنا داری یافت نشد .نتایج اين پژوهش نشان می دهد كه هنگام مداخله درمانی برای مبتلایان به اختلالات شخصیت بخصوص وسواسی –جبری و خود شیفته ،صفت كمال گرايی كه جزءویژگی های نسبتا پایدار شخصیتی محسوب می شود را نباید مورد غفلت قرار داد . كلید واژه ها:ابعاد كمال گرایي /الگوی شخصیتی وسواسی –جبری /الگوی شخصیتی خود شیفته

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: بشارت، علي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 241
نام نویسنده: زیتونی، زهره
نویسنده دوم: غنچه گي ثاني، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

فاقد چکیده

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 242
نام نویسنده: موید فر، همام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

در این پژوهش رابطه سبكهای دلبستگی،‌ سرسختی و عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر،‌ مطالعه نوع رابطه سبك دلبستگی ایمن، سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع تحصیلات تكمیلی دانشگاه فردوسی مشهد( 52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شركت كردند.

 از آزمودنی ها خواسته شد دلبستگی بزرگسالان (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)، سرسختی اهواز و عزت نفس اجتماعی را تكمیل كند. برای تحلیل داده های پژوهش، از شاخص ها و روشهای آماری فراوانی ، درصد،‌ میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد كه سبك دلبستگی ایمن و سرسختی با 99% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. همچنین سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی مضطرب / دوسوگرا با 99% اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معكوس و معنا داری دارد. همچنین، سبك دلبستگی ایمن، سبك دلبستگی اجتنابی، سبك دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا و سرسختی می تواند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را تبین كند
(05/0 P< ،01/0 P< )

، یعنی افزایش سبك دلبستگی ایمن و سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود و افزایش سبك دلبستگی اجتنابی، سبك دلبستگی مضطرب/ دوسوگرا باعث كاهش عزت نفس اجتماعی می شود. سبك های دلبستگی از طریق تاثیر بر كیفیت روابط اجتماعی در دو جهت مثبت یا منفی، بر عزت نفس اجتماعی تاثیر می گذارد. و باعث افزایش یا كاهش عزت نفس اجتماعی می شود. مولفه های سرسختی تعهد،‌ كنترل، مبارزه جویي بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران به طور مثبت تاثیر می گذارد و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود


>> کتابداری
شماره بازیابی: 58
نام نویسنده: شیر دل، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیين میزان انطباق چکیده مقاله های فارسی مجله های علمی- پژوهشی حوزه علوم انسانی با عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به بررسی چکیده های این حوزه پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است، به دلیل تنوع چکیده ها در این حوزه، چکیده ها به دو دسته کلی تقسیم گردید: (1) چکیده های راهنما (2) چکیده های تمام نما، دو سیاهه استخراج شده از عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به عنوان ابزار پژوهش برای دو نوع چکیده موجود انتخاب شد. جامعه پژوهش حاضر شامل270 چکیده فارسی از آخرین دوره مجله های علمی- پژوهشی در دسترس حوزه علوم انسانی بود که تا قبل از سال 1383 موفق به کسب رتبه علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده بودند. این تعداد نمونه به روش تصادفی انتخاب شد؛ یافته ها نشان می دهد که 37/60% چکیده های جامعه پژوهش از نوع چکیده راهنما و 63/39% از آنها از نوع چکیده تمام نما می باشد، نیز یافته ها نشان داد که میانگین درصد همخوانی چکیده های تمام نما با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو 214 ، 70/78% و میانگین درصد همخوانی چکیده های راهنما با عناصر مذکور 14/83% می باشد. در ادامه اطلاعات الگوی ارائه شده برای نوشتن چکیده در بخش "راهنمای نویسندگان مقاله ها" در هر مجله بررسی شد و با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو214 مطابقت داده شد. نتایج نشان داد که: (1) چکیده های حوزه علوم انسانی بیشتر از نوع چکیده راهنما می باشد. (2) در حوزه علوم انسانی چکیده های راهنما بیشتر از چکیده های تمام نما با استاندارد ایزو214 مطابقت دارند. (3) اطلاعات ارائه شده در الگوی مجله برای نوشتن چکیده، عناصر محدودی از استاندارد ایزو214 را منعکس می کند

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  چكيده راهنما ، چكيده تمام نما ، استاندارد ايزو 214 ، مجله هاي علمي _ پژوهشي ، چكيده فارسي ، مقاله ها


>> کتابداری
شماره بازیابی: 56
نام نویسنده: زره ساز، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح شده در رابطه کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیين میزان رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار و تعیين عوامل موثر بر آن انجام گرفت گردآوری اطلاعات با استفاده از انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد وبر اساس میان 298دانشجو( 63دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ 101دانشجوی علوم تربیتی و 134 دانشجوی رشته روانشناسی) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. برای پاسخ به پرسشهای این پژوهش از آزمون Anova، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارتند از: 1- با توجه به میانگین بدست آمده ، وضعیت واکنش کلی کاربران، صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار ، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط است. 2- دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. 3- بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 4-بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 5- بین سابقه و میزان آشنایي دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزارابطه معناداری وجود ندارد. 6- بین میزان سواد رایانه ای و میزان رضایت دانشجویان از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود دارد. 7- بین میزان سواد کتابخانه ای دانشجویان و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهایي به منظور افزایش کارآیي نرم افزار سیمرغ و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 55
نام نویسنده: ابوالحسنی فروغی، حديث
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، عناوین مجلات علمی تحت پوشش پایگاهای اطلاعاتی حوزه علوم اجتماعی از نظر میزان همپوشانی، موضوع، گستره جغرافیایي ناشران، زبان و رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 11 پایگاه اطلاعاتی علوم اجتماعی (که عبارتند از: Journal Citation، Geobase، Eric، Business Source Elite Social Science Citation،Abstracts Social Science، Psychinfo، Lisa ، Report Wilson Social (JCR) & Wilson Social ، Wilson Business Abstracts ، Index Science (SSCI) ) و 13331 عنوان مجله تحت پوشش این پایگاه ها می شود. عناوین مجلات به تفکیک از وب سایت هر پایگاه اطلاعاتی گرفته شد. برای پاسخگویي به برخی از پرسش های پژوهش، بر اساس فومول مورگان، 2405 مجله به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در بقیه موارد تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شد. برای شناسایي متغیر های زبان، موضوع و کشور از راهنمای اولریخ 2003 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که بالاترین میزان همپوشانی عناوین مجلات پایگاها با SSCI وjcr به ترتیب با 20/62درصد و 64/59 درصد متعلق به پایگاه اطلاعاتی Social Science می باشد. در پایگاهای مورد بررسی، میان موضوع مجلات تفاوت معنادار وجود دارد. در پایگاهای حوزه علوم اجتماعی، مجلات موضوعات مختلف به میزان متفاوت نمایه شده اند که این امر نشان دهنده فعالیت علمی بیشتر برخی از موضوعات است. در پایگاه SSCI روانشناسی و بازرگانی با 98/16 و 53/14 درصد عمده ترین موضوعات هستند. در این پایگاها با موضوعاتی به ظاهر غیر مرتبط با حوزه علوم اجتماعی مواجه هستیم که نشان دهنده ارتباط میان رشته ای در این حوزه است. آمریکا و انگلستان در مجموع بیش از 82 درصد مجلات را از آن خود دارند و تنها کمتر از 18 درصد مجلات به سایر کشور های جهان تعلق دارد. زبان انگلیسی با بیش از 89 درصد به عنوان زبان علمی دنیا، عاملی قوی در نمایه شدن یک مجله درپایگاهای اطلاعاتی است. بیش از 75 درصد مجلات تنها در یک پایگاه نمایه شده اند و 68/2 درصد در بیش از دو پایگاه حضور دارند. بر اساس میزان تکرار مجلات در پایگاهای اطلاعاتی و با استفاده از قانون برادفورد، 114 عنوان مجله هسته حوزه علوم اجتماعی شناسایي شد. همچنین مشخص شد که نمونه مورد بررسی تنها 50% درصد از مجلات حوزه علوم اجتماعی را که در راهنمای اولریخ آمده شامل می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجلات علمي ، مجلات هسته ، علوم اجتماعي ، ارتباطات علمي ، پايگاههاي اطلاعاتي ، همپوشاني


>> کتابداری
شماره بازیابی: 51
نام نویسنده: رمضانی درح، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی هر سیستم اطلاع رسانی ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران این سیستم می باشد.گرچه محیط سنتی ذخیره و بازیابی اطلاعات به گونه اساسی تغیير یافته است، اما هدف اصلی، که همانا بازیابی اطلاعات مرتبط می باشد، یکسان باقی مانده است. کاربران برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده از معیارهائی استفاده می کند. در محیط مدرن و پیوسته امروز، موتورهای کاوش ابزار اصلی جستجو و بازیابی اطلاعات الکترونیک می باشند. این ابزارهای کاوش با استفاده از سازوکارهائی که الگوریتم ( قواعد) رتبه بندی نامیده می شود ربط مدارک بازیابی شده را با نیاز اطلاعاتی کاربرانی ( که در قالب پرسش کاوش بیان شده است) تعیين می کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش و مقایسه این معیارها با عناصر مورد استفاده الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند.حجم نمونه اي به بزرگي 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبي تعيين گرديد. داده هاي موردنيازازطريق دونوع جداگانه ومطالعه نوشتارهاي مربوط به الگوريتم هاي رتبه بندي موتورهاي كاوش گردآوري گرديد. نوع اول داده هاي مربوط به معيارهاي مورد استفاده دانشجويان براي ارزيابي ربط درشرايط ذهني راجمع آوري نمود. هنگام توزيع نوع اول ازدانشجويان خواسته شد كه اگرمايل به تكميل ديگري درشرايط واقعي اطلاع يابي هستند موافقت خودرااعلام دارند. درنتيجه 50 دانشجو موافقت خودرااعلام نمودند و دوم بين آنها توزيع گرديد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار spss تجزيه وتحليل گرديد.براساس نتايج،دانشجويان به عناصر خاصي ازيك مدرك(مقوله هاي معياري) توجه مي نمايند ومدارك بازيابي شده توسط موتورهاي كاوش راازطريق اختصاص ويژگي ها وكيفياتي براي هريك ازاين عناصر مورد ارزيابي قرارمي دهند.نتايج تحقيق آشكارساخت كه ازميان پنج موتوركاوش راازطريق پنج موتوركاوش (گوگل، ياهو، آلتاويستا، لايكوزوسيروس) كه بيشترين فراواني كاربرد رادربين دانشجويان داشتند، موتوركاوش سيروس به بخش زيادي ازعناصربيان شده توسط دانشجويان توجه نموده است. هم چنين عوامل جمعيت شناختي چون سن وسال ورودتاحدي برمعيارهاي مورد استفاده دانشجويان تاثيرگذاراست.براساس يافته ها، دانشجويان علاوه برداشتن معيارهاي خاص هنگام ارزيابي ربط مدارك درشرايط ذهني وواقعي اطلاع يابي،اولويت خاصي نيزبراي هريك ازاين عناصروويژگي هاي آن قائل هستند. علاوه برشناسايي معيارهاي ذهني وعيني مورد استفاده كاربران، دانشجويان موردمطالعه دلائل خاص خودرابراي پذيرش يارديك مدرك ويامجموعه اي ازمدارك بازيابي شده دارابودنديعني وجودعواملي كه ياتسهيل كننده ويامحدودكننده دسترسي به مدارك مي باشد.براساس نتايج، دانشجويان ازمعيارهاي مختلفي درشرايط ذهني وواقعي(جلسه كاوش) ارزيابي استفاده مي كنند. هم چنين بين دانشجويان حوزه هاي چهارگانه(بين گروهي)درتوجه به معيارهاي ارزيابي ربط درشرايط ذهني وعيني تفاوت هاي معناداري مشاهده مي گردد.بعلاوه درتوجه دانشجويان هريك ازحوزه هاي چهارگانه(درونگري) به عناصر(مقوله هاي معياري) وويژگي هاي هريك ازاين عناصر(معيارهاي ربط) درشرايط ذهني وعيني نيزتفاوت هاي معنادارملاحظه مي گردد. براساس نتايج، عناصري چون عنوان، چكيده، زبان ومحتوي بيش ازسايرعناصرموردتوجه دانشجويان قرارگرفته است. مهمترين توصيه پژوهش آن است كه صاحبان موتورهاي كاوش هنگام طراحي الگوريتم هاي رتبه بندي به عناصرمورداستفاده كاربران توجه نمايند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ-

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  ربط ، الگوریتم های رتبه بندی ، معیارهای ربط ، عناصر مدرک ، ارزیابی ربط ، موتورهای کاوش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 165
نام نویسنده: رشید ترابی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

     استفاده از اینترنت در آموزش فرصت مناسبی برای دست اندركاران آموزش مداوم پرشكی است، چراكه فرصتی همگانی و متنوع بدون محدودیت و وابستگی به زمان و مكان با قابلیت ها و جذابیت های بالای آموزشی برای خیل عظیم پزشكان درنقاط دور و نزدیك فراهم می كند. علی رغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از كشورهای دنیا، در كشور ما اقدام با یسته ای برای راه اندازی این دوره ها صورت نگرفته است. هدفی كه این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت) دست اندركاران این دوره ها و عوامل مؤثر بر آن است. از میان این عوامل وضعیت موجود، امكانات سخت افزاری، آموزشهای كامپیوتری و اینترنتی و دسترسی به اینترنت و رابطه آن با نگرش مدیران گروه و اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد و پزشكان عمومی شركت كننده در دوره های آموزشی مداوم به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است . حجم نمونه 254 نفر است كه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری دادها پرسش نامه سنجش نگرش محتوی 28 سؤال به روش 5 گزینه ای سیكرت است. نتایج آزمون خی 2- در مجموع 3 گروه – وجود رابطه بین وجود امكانات و برخورداری از آموزش را با نگرش رد می كند، ولی همین آزمون وجود رابطه معنی دار بین دسترسی به اینترنت و نگرش را مورد تأیيد قرار می دهد. رابطه معكوس و معنی داری بین سابقه خدمت و نگرش در كل آزمودنی ها مشهود است.همچنین نتایج نشان دهنده ی نگرش منفی مدیران گروه غیر بالینی و نگرش نسبتا مثبت مدیران بالینی مؤید وجود تفاوت معنادار بین آن دو می باشد. اگر چه درمجموع ، نگرش مثبت به دوره ها وجود دارد ولی با توجه به پایين بودن میانگین های سه گروه مهمترین پیشنهاد این تحقیق ، تلاش برای بهبود نگرش از طریق آموزش و اطلاع رسانی از فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امكانات مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش ایشان می باشد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.