دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 55
نام نویسنده: افتخار زاده، سيد عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: مسكنی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: علی آبادی، مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: برآبادی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 45
نام نویسنده: چشامی، محمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 61
نام نویسنده: ناصری، حمزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 63
نام نویسنده: مجدی، محمد هاشم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 64
نام نویسنده: ابویسانی، ذبيح اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي تحليلي و شناخت عوامل موثر در رضايت شغلي دبيران مرد و زن در دو مقطع راهنمايي و متوسطه آموزش و پرورش در منطقه جغتاي مي باشد . براي رسيدن به اين هدف مراحلي به شرح زير طي شده است .

الف: نمونه اي به حجم يك صد و بيست نفر به طور تصادفي از ميان افراد مذكور انتخاب شد.

ب: اي مركب شش قسمتي در بين آنها توزيع گرديد .

ج: اطلاعات جمع آوري شده ي مورد بررسي ، تجزيه و تحليل قرار گرفت .پس از انجام اين مراحل و بعد از بررسي هاي لازم برروي اطلاات مستخرجه از هاي فوق الذكر نتايجي به شرح زير به دست آمد:

1-ضريب همبستگي به دست آمده بين عوامل واسطه اي و رضايت شغلي دال برهمبستگي قوي معني دار ميان اين دو عامل است .

2- بين عوامل انگيزشي و رضايت شغلي يك همبستگي متوسط معني دار وجود دارد.

3-بين دو متغير رضايت شغلي و عوامل محيطي يك همبستگي متوسط معني دار وجود دارد.

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 68
نام نویسنده: عبدی، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: مهری، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.