دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1099 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 288
نام نویسنده: امیریان، سیده خدیجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی همراه با بررسي ميانجی گری اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصيلی است. اين پژوهش در چهارچوب پژوهش هاي توصيفی قرار دارد و از نوع تحليل مسير و همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کليه ی دانش آموزان دختر پايه ی دوم متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلی92 -1391 مشغول به تحصيل بودند و حجم نمونه برابر با 394 نفر بود كه بر اساس روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه های درماندگی آموخته شده، اهمالکاری تحصيلي سولومون و راثبلوم (1989) و اضطراب امتحان اشپيل برگر (1980) را تکميل کردند و ميانگين نمرات آنها به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه بين درماندگي آموخته شده و پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين درماندگي آموخته شده با هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنين بين هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. تحليل مسير نشان داد كه الگوي پيشنهاد ي رابطه ي درماندگي آموخته شده با پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان از برازش خوبي برخوردار نيست. با تعديل هايي كه انجام شد سه الگوي ديگر براي روابط متغيرهاي پژوهش به وجود آمد كه هر سه تاييد شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درماندگی آموخته شده ، پيشرفت تحصيلی ، اضطراب امتحان ، اهمالکاری تحصيلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 289
نام نویسنده: صابری، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 281
چکیده: 

امروزه، آموزش هنر یکی از دغدغه های ملی و جهانی نظام های آموزشی است. در این راستا، هدف اصلی رساله، طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت اندیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان برنامه درسی قرار گیرد. برای پاسخ به این هدف، دو سؤال دیگر مطرح شد. سوال اول این بود که چه رویکرد یا رویکردهایی بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی حاکم است ؟ و سؤال دوم مرتبط با نقاط قوت و ضعف برنامه های درسی هنر بود.

 در این پژوهش،  با استفاده از روش تحلیلی و تحلیل محتوا به سؤالات مرتبط پاسخ داده شد.

براساس نتایج تحقیق، رویکرد حاکم بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی رویکرد تولید محور شناسایی شد. در بررسی نقاط قوت و ضعف، جهت گیری دینی و پذیرفتن این حوزه به عنوان یک دیسیپلین از موارد قوت و کم توجهی در تلقی این دیسیپلین نسبت به سایر دیسیپلین ها، وجود برنامه درسی پوچ ، عدم انسجام کافی مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر  و توجه ناکافی به رویکرد تلفیقی از موارد ضعف برنامه های درسی بود. به منظور طراحی الگو، براساس یک قیاس عملی، هدف غایی، درک معنا به عنوان مقدمه اول  در نظر گرفته شد. در مقدمه دوم نیز اهداف عام و رویکردهای آموزش هنر قرار گرفتند. اهداف عام شامل: ابراز خود، درگیر شدن در جامعه، فهم جهان، مهارت های ارتباطی، اخلاق حسته و پرورش عواطف و رویکردهای تاثیرگذار در این الگو شامل: رویکرد اسلامی، دیسیپلین محور، دریافت احساس و معنا ،رویکرد تلفیقی و چشم بصیرمی باشند. نتیجه این قیاس، شامل اصول مغایر نبودن برنامه ها با هنراسلامی، دیسیپلین مداری، ، تلفیق انگاری، توجه به ویژگی های تحولی، واکاوی معنا، جهت گیری به سوی ادراک فرم، پرورش خلاقیت و تخیل و اصل ارتباط و کاربرد هنر به عنوان گزاره های تجویزی مشخص شدند. در ذیل هر اصل ارتباط آن ها با مبانی، رویکرد یا رویکردها تعیین گردید و همچنین ویژگی ها و روش های دستیابی به هر اصل بیان گردید.  در این الگو، اهداف خاص دربرگیرنده ادراک هنری و زیبایی شناسی، نقد هنری، تاریخ هنر و تولید هنری می باشند. در بخش محتوا، نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی و حرکات موزون در قالب ادراک هنری، زمینه تاریخی، ارزش گذاری هنری، تولید هنری و کاربرد هنر و فرصت های یادگیری مرتبط مطرح شدند. در سازماندهی محتوا نیز تلفیق چند رشته ای، بین رشته ای، تلفیق از طریق فرایند ها و فرا برنامه درسی توضیح داده شدند. در بعد ویژگی های ارزشیابی، در حیطه شناختی، توجه به دانستن این که، دانستن چرا، دانستن درون و جداکردن فرم از محتوا، در بعد عاطفی، رضایت، لذت و قدردانی از هنر و در بعد مهارتی نیز، توجه به دانستن چگونه مورد توجه قرار گرفت و بر روش های خود ارزیابی، دیگر ارزیابی، قضاوت تخصصی  و تشکیل پرونده هنری در چارچوب عدم توجه به سیستم کمی و نمره ای تاکید شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دوره راهنمایی ، رویکردها ، چارچوب مفهومی ، آموزش هنر ، حیطه های دانستن


>> کتابداری
شماره بازیابی: 133
نام نویسنده:  بیگ‌لو، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف: هدف عمده این پژوهش، محاسبه میزان بار اطلاعاتی واژه ­های متون علمی فارسی و بررسی رابطه برخی ویژگی­ های واژه و بار اطلاعاتی آن بر مبنای مقیاس آنتروپی شانون است.

روش: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و در جامعه آماری شامل 752 مقاله برگرفته از فهرست مجلات علمی پژوهشی در سال 1388 صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 320 مقاله بود که با توجه به گستردگی آن در هر حوزه تنها 10 درصد از مقالات به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، در این پژوهش در مجموع 111119 واژه بررسی شد که 61170 واژه مربوط به حوزه ادبیات و علوم انسانی، 8277 واژه مربوط به حوزه علوم پایه، 14162 واژه مربوط به حوزه فنی و مهندسی، و 27510 واژه مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.

یافته­ ها: پژوهش حاضر نشان داد بار اطلاعاتی واژه با احتمال رخداد آن رابطه­ ای معکوس دارد که این احتمال رخداد با افزایش تعداد حالات ممکن واژه، افزایش یافته و بنابراین، واژه اطلاعات کمتری منتقل مـــــی­نماید. علاوه بر میزان اطلاعات واژه، میزان اطلاعات متن نیز قابل محاسبه است که این اطلاعات در متون با افزایش آنتروپی کاهش می­یابد. مقایسه آنتروپی در چهار حوزه ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد، حوزه­های مختلف علمی در میزان اطلاعاتی که انتقال می­ هند یکسان نیستند و حوزه علوم انسانی بیشترین میزان آنتروپی و کمترین میزان اطلاعات را نسبت به سایر حوزه­ها داراست.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  نظریه اطلاعات ، آنتروپی ، بار اطلاعاتی واژه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 339
نام نویسنده: آهنچیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 224
چکیده: 

با انفجار دانش و گسترش انواع دانشگاه‏ها نیاز به دانش برنامه درسی آموزش عالی افزایش یافته است. متخصصان برنامه درسی  و نیز اعضای هیئت علمی لازم است با اهتمام ویژه ای، دانش لازم جهت مواجهه با این چالش را گرد آوری کنند. با توجه به اینکه بخشی از این دانش مورد نیاز در تجربه حرفه‏ای اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه موجود است، در این بررسی، تجربه اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه مورد کند و کاو قرار گرفته و کار پوشه‏های حرفه‏ای آنان تجزیه و تحلیل شده است تا هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی شناسایی شده و طبقه بندی مفهومی آنها ارائه شود. برای این منظور با رویکرد پدیدار شناسی با بیست تن از اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه‏های ساخت نایافته انجام شده است. به منظور ثبت، کد گذاری، و تحلیل داده‏ها از نرم افزار  تحلیل داده‏های کیفی استفاده شده است. یافته‏های این پژوهش نشان داده است که نمونه‏های مورد بررسی در برنامه درسی آموزش عالی بطور هیوریستیکی به اقداماتی مبادرت کرده‏اند. این اقدامات پس از مفهوم سازی در قالب جداولی با عنوان هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی ارائه شده‏اند که شامل؛ اختصاص زمانی برای تامل در برنامه، ارزشیابی موثر،  استادِ الگو، استفاده از مکان متناسب برای تدریس، انتخاب منابع و رسانه‏های متناسب یادگیری، تحلیل مسائل برنامه، تربیت متفکر مسئول و خلاق هدف است، تسلط استاد به محتوای مورد تدریس، تعاملات موثر استاد، جسارت‏های استاد، جهان بینی و باور‏های استاد، زمان‌بندی متناسب، شرایط حرفه‏ای شدن استاد، علایق استاد، فعالیت‏های یادگیری دانشجویان در کلاس،  گروهبندی برای یادگیری بهتر، محتوای متناسب و مرتبط، نگاه جامع استاد به مسائل برنامه درسی آموزش عالی و هنر‏های تدریس می‏باشد. نتایج نشان می‏دهند برخی از هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی بنیادی برای ایجاد سایر هیوریستیک‏ها هستند. یکی دیگر از نتایج این پژوهش طبقه بندی مفهومی هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی و بنیادهای این هیوریستیک‏ها می‏باشد که بر اساس آن می‏توان در طراحی برنامه درسی آموزش عالی بر این هیوریستیک‏ها و بنیاد‏های آن تامل کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی آموزش عالی ، راه حل‏های هیوریستیک ،  کارپوشه حرفه ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 301
نام نویسنده: حسن نیا مقدم، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

نهاد امور تربیتی با هدف ایجاد تحول و دگرگونی در آموزش و پرورش بر مبنای معیارها و ارزش‌های اسلامی و انتقال فرهنگ انقلاب به نسل حاضر ایجاد شد. اما واقعیت آن است که امور تربیتی در طی این سال‌ها چندان موفق عمل نکرده و نتوانسته به اهداف خویش نائل شود.

طی سال‌های گذشته  مسائل و عوامل بسیاری عملکرد امور تربیتی را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده‌اند از جمله این عوامل : نبود برداشتی مشترک از وظایف مربی  پرورشی در میان  سه گروه دانش آموزان، مدیر و حتی خود مربیان، از این رو محقق در صدد برآمد تا با یافتن موارد اختلاف برداشت در میان سه گروه  فوق گامی در جهت وفاق نظرات برداشته و به تحقق اهداف امور تربیتی کمک کند چرا که نوع نگرشی که مدیران، دانش آموزان و خود مربیان نسبت به مقوله پرورشی دارند تعیین کننده نوع برخورد و کارکرد آنان در این زمینه است. جامعه آماری: شامل کلیه مدیران و مربیان مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 22 نفر می‌باشند و کلیه دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 1000نفر می‌باشند. نمونه گیری از دانش آموزان به شکل خوشه ای و در چند مرحله و با حجم 125نفر انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین انتظار مدیران و دانش آموزان مربوط به برگزاری مسابقات است و هردو گروه همین نظر را در زمینه بالاترین عملکرد فعلی مربیان دارند وپایین ترین انتظار این دو گروه به ترتیب مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری اردوهاست در زمینه پایین ترین عملکرد فعلی نیز مدیران معتقدند کمترین فعالیت را مربیان در زمینه طراحی و انتشار محصولات فرهنگی انجام می دهند از نظر دانش آموزان مربیان پایین ترین  فعالیت را زمینه برگزاری اردوها انجام می دهند. ا بالاترین نتظار مربیان  در زمینه اقامه و ترویج فرهنگ نماز و پایین ترین انتظار مربوط به تدریس درس پرورشی است . نتایج نشان می‌دهد که مربیان مطابق انتظاراتشان عمل می کنند .

 

ضرورت همگرایی نظرات سه گروه  دانش آموزان، مدیر و مربیان در زمینه مسائل آموزشی و پرورشی بخصوص راجع به نقش مربی پرورشی  در زمینه سازی برای وفاق و کسب نتایج بهتری برای نیل به اهداف والای امور تربیتی نقش بسزایی دارد .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مربی پرورشی ، امور تربیتی ، مدیر دبیرستان ، دانش آموز متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 302
نام نویسنده: بهلول، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که مشتمل بر 317 نفر بودند. از این مجموع، 173 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه، پرسشنامه رفتار اشتراک دانش راجا و چنامانی و پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش آن‌ها استفاده شد. که روایی آن با استفاده از نظر سه تن از اساتید تائید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90 درصد برای پرسشنامه رفتار اشتراک دانش و 86 درصد برای پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نیز تحلیل مسیر) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، مؤلفه تمایل به اشتراک دانش بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی و باورهای رفتاری نسبت اشتراک دانش در مراتب بعدی قرار گرفتند. علاوه براین، یافته‌ها نشان داد که از مجموع عوامل سازمانی موثر بر اشتراک دانش، مولفه های کسب شهرت، ترس از دست دادن قدرت، درک فواید متقابل و لذت کمک به دیگران در سطح فردی، نوآوری و مطلوبیت از مولفه های مربوط به جو سازمان و نیز فناوری نقش تعیین کننده‌ای بر اشتراک دانش در بین معلمان دارند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، اشتراک دانش ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، عوامل سازمانی ، معلمان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 303
نام نویسنده: شریفی، زهرا محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر درون مدرسه­ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش­ آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می­باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه­ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان "پرسشنامه سنجش روحیه پژوهشگری" و "سیاهه عوامل درون مدرسه­ای مؤثر بر روحیه پژوهشگری" استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 91/0 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی کودک رسید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ناحیه هفت شهر مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده که تعداد 1084 نفربه عنوان حجم نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای اجرای سیاهه، محقق به شناسایی مدارسی پرداخت که به لحاظ روحیه پژوهشگری در دو کران بالا و پایین قرار داشتند. از هر کرانه، پانزده مدرسه به شیوه نمونه­ گیری کرانه­ای انتخاب و سیاهه عوامل درون مدرسه­ای در آن اجرا گشت. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و بیشینه و کمینه) و آمار استنباطی (مانوا، خی­دو) صورت گرفت. یافته­ های حاصل از پژوهش مؤید آن است که عوامل درون مدرسه­ای (محیط شناختی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی) هیچ تأثیری بر ایجاد یا بازداری روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان نداشته است. به عبارت دیگر می­توان گفت که این عوامل نه باعث کاهش روحیه پژوهشگری شده‌اند و نه موجبات افزایش آن را در دانش ­آموزان فراهم نموده­اند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  پژوهش ، روحیه پژوهشگری ، محیط شناختی ، محیط فیزیکی ، محیط اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 305
نام نویسنده: محمدی چابکی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 240
چکیده: 

نظریه های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه های "پارادایم سادگی" شکل گرفته است. با گسترش پارادایم پیچیدگی در عرصه های گوناگون علوم ,اندیشیمندان علوم تربیتی با نقد و بررسی نظریه های تربیتی موجود پرداختند، اما هنوز نظریه های تربیتی مبتنی بر پارادایم جدید ارائه نشده است.با توجه به این منظره هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه استلزامات طرح و تدوین این نظریه جدید با توجه به مؤلفه های پاارادایم پیچیدگی است. بدی منظور، با استفاده از روش های استدلال فلسفی، ابتدا به استنتاج مؤلفه هاای پاارادایم سادگی در ارکان سه گانه هستی شناسی، معرفات شناسی، و رو شناسی و نحاوه اثرگذاری آنها بر نظریه های تربیتی معاصر پرداخته شد. سپس، مؤلفه های پارادایم پیچیدگی در همان ارکان سه گانه معرفی شده و در نهایت، استلزام های تدوی نظریه تربیتی با اتکا به این مؤلفه ها مورد بررسی قرار گرفتند.در این راستا ابتدا از امکان یک نظریه قوی تربیتی در این پارادایم دفاع شد و سپس، با استفاده از برخی از مفاهیم همچون "نظریه توزیعی" به توضیح ماهیت نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی پرداخته واین استلزام ها برای تدوین برشمرده شد:(1) ملاحظه نظام های تعلیم و تربیت همچون سیستم های پیچیده( با ویژگی های منحصر به فرد) آن با روابط و تعاملات گسترده,عمیق، و غیرخطیِ درونی( میان عناصر و اجزای درونی آن سیستم  و برونی( میان فراسیستم تربیتی با نهادهای دیگر جامعه),(2) توجه به تغییروتحول دایمی جهان هستی و تمام پدیده های واقع در آن از جمله پدیده های تربیتی,(3) در نظر داشاتن تمام لایه های هستی های تربیتی به مثابه یک کل واحد,) 4( لزوم ملاحظه سطوح گوناگون فرایندهای تربیتی همچون یادگیری و طراحی و اجرای برنامه های درسی؛ ( 5) توجه به ویژگی تعیین پذیری سااختاری در مواجهه با سیستم های اجتماعی )مانند نظام تعلیم و تربیت( که شامل عامل های خودمختار و آزاد هستند؛ ( 6) مخالفت با قطعیت کامل (مانند نظریه های مدرن) و عدم قطعیت کامل (مانناد نظریه هایپسامدرن) تمام نظریه های خُرد و کلان در این حوزه و انتساب درجه ای از قطعیت به آن ها ( 7) استفاده ازمنطق فازی در حوزه های گوناگون علوم تربیتی؛ (8) نظریه تربیتی در پاارادایم پیچیدگی ناظر به نوعی نظریه توزیعی است.(9)نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی "وابسته به زمینه" است.(10)لزوم مطالعه پدید ه های تربیتی از منظری تکثررشته ای و به کمک انواع رشته های علمی.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  پارادایم سادگی ، پارادایم پیچیدگی ، نظریه تربیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: اسمعیلی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی از طریق باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل كليه دانشجویان دکتری رشته‌های علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روان شناسی و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد ساری بود. طبق جدول موردگان برای تعداد 113 نفر تعداد افراد جامعه، 101 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، چهار پرسشنامه‌ی باور پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، علاقه­مندی پژوهشی و تجربه­ی پژوهشی بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش تحلیل مسیر (برای فرضیه اصلی) و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (برای فرضیه‌های فرعی) استفاده شد. برای آزمون الگوی ، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی با میانجیگری باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش این الگو داشت. اما پس از آن، برای برازش الگوی برازش نایافته اولیه، تعدیل‌هایی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت. شاخص‌های کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیح شده حاکی از برازش کلی این الگو است (03/5= χ 2، 4=df، 05/0 = RSMEA، 98/0GFI =، 91/0AGFI =،99/0CFI =).  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  محیط آموزشی- پژوهشی می تواند باور تفسیری را پیش بینی کند اما نمی تواند باور اثباتی و باور انتقادی دانشجویان را پیش­بینی کند. محیط آموزشی- پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند اما نمی تواند  علاقه‌مندی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند. باورهای پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان  را پیش بینی کند اما نمی تواند به علاقه­مندی پژوهشی دانشجویان را پیش­بینی کند. نهایتاً علاقه­مندی پژوهشی قادر به پیش بینی تجربه­ی پژوهشی دانشجویان می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  محیط آموزشی-پژوهشی ، باور پژوهشی ، علاقه¬مندی پژوهشی ، تجربه پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 306
نام نویسنده: رضایی اصل، سیده کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به اهمیت آموزش ضمن­خدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و وجود پژوهش­هایی که نشان دهنده­ی اثربخشی این آموزش­ها بر اثر بکارگیری اصول آندراگوژی­ بود، این پژوهش با هدف تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق جزء پژوهش­های کاربردی و از نظر شیوه­ی گردآوری داده­ها جز روش­های توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی معلمان دوره­های ضمن­خدمت شهرستان ساری که در سال 1391 برگزار می­شد بود، و تعداد آن­ها 338 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه­ای نمونه­ای به حجم 226 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه مدل فرایندی آندراگوژی، رضایت، نگرش و میانگین نمرات آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. هم­چنین برای روایی پرسش­نامه مدل فرایندی آندراگوژی از تحلیل عاملی نیز استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه مدل آندراگوژی، نگرش و رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 88/0 و 91/0 محاسبه شد. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون ساده و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان مدل فرایندی آندراگوژی بکار گرفته نمی­شود و این­ در حالی است که مدل فرایندی آندراگوژی می­تواند (نگرش، رضایت و یادگیری) دوره­های آموزش ضمن­خدمت را پیش بینی کند. بنابراین با توجه نتایج پژوهش، می­توان نتیجه گرفت برای بهبود دوره­های آموزشی می­توان از مدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اجرای برنامه­ها و ارزشیابی آموزش ضمن­خدمت استفاده کرد و این امر منجر به بهبود کیفیت این دوره­ها و در نتیجه نظام آموزشی خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آندراگوژی ، اثربخشی آموزشی ، آموزش ضمن¬خدمت ، معلمان ،  مدل فرایندی آندراگوژی

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.