دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1017 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: اسمعیلی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی از طریق باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل كليه دانشجویان دکتری رشته‌های علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روان شناسی و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد ساری بود. طبق جدول موردگان برای تعداد 113 نفر تعداد افراد جامعه، 101 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، چهار پرسشنامه‌ی باور پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، علاقه­مندی پژوهشی و تجربه­ی پژوهشی بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش تحلیل مسیر (برای فرضیه اصلی) و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (برای فرضیه‌های فرعی) استفاده شد. برای آزمون الگوی ، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی با میانجیگری باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش این الگو داشت. اما پس از آن، برای برازش الگوی برازش نایافته اولیه، تعدیل‌هایی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت. شاخص‌های کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیح شده حاکی از برازش کلی این الگو است (03/5= χ 2، 4=df، 05/0 = RSMEA، 98/0GFI =، 91/0AGFI =،99/0CFI =).  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  محیط آموزشی- پژوهشی می تواند باور تفسیری را پیش بینی کند اما نمی تواند باور اثباتی و باور انتقادی دانشجویان را پیش­بینی کند. محیط آموزشی- پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند اما نمی تواند  علاقه‌مندی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند. باورهای پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان  را پیش بینی کند اما نمی تواند به علاقه­مندی پژوهشی دانشجویان را پیش­بینی کند. نهایتاً علاقه­مندی پژوهشی قادر به پیش بینی تجربه­ی پژوهشی دانشجویان می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  محیط آموزشی-پژوهشی ، باور پژوهشی ، علاقه¬مندی پژوهشی ، تجربه پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 306
نام نویسنده: رضایی اصل، سیده کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به اهمیت آموزش ضمن­خدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و وجود پژوهش­هایی که نشان دهنده­ی اثربخشی این آموزش­ها بر اثر بکارگیری اصول آندراگوژی­ بود، این پژوهش با هدف تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق جزء پژوهش­های کاربردی و از نظر شیوه­ی گردآوری داده­ها جز روش­های توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی معلمان دوره­های ضمن­خدمت شهرستان ساری که در سال 1391 برگزار می­شد بود، و تعداد آن­ها 338 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه­ای نمونه­ای به حجم 226 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه مدل فرایندی آندراگوژی، رضایت، نگرش و میانگین نمرات آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. هم­چنین برای روایی پرسش­نامه مدل فرایندی آندراگوژی از تحلیل عاملی نیز استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه مدل آندراگوژی، نگرش و رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 88/0 و 91/0 محاسبه شد. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون ساده و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان مدل فرایندی آندراگوژی بکار گرفته نمی­شود و این­ در حالی است که مدل فرایندی آندراگوژی می­تواند (نگرش، رضایت و یادگیری) دوره­های آموزش ضمن­خدمت را پیش بینی کند. بنابراین با توجه نتایج پژوهش، می­توان نتیجه گرفت برای بهبود دوره­های آموزشی می­توان از مدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اجرای برنامه­ها و ارزشیابی آموزش ضمن­خدمت استفاده کرد و این امر منجر به بهبود کیفیت این دوره­ها و در نتیجه نظام آموزشی خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آندراگوژی ، اثربخشی آموزشی ، آموزش ضمن¬خدمت ، معلمان ،  مدل فرایندی آندراگوژی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 308
نام نویسنده: امیری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبيين و سنجش جهت­گيري­­اسلامي معلّمان و دست­اندركاران نظام برنامه­ريزي درسي ايران انجام شد. برای این منظور جامعه آماری شامل 286 نفر از معلّمان مقاطع متوسطه شهر مشهد به روش نمونه­گیری در دسترس و 34 نفر از دست­اندکاران و کارشناسان دفتر تألیف و برنامه­ریزی کتب درسی به روش نمونه­گیری تمام شماری، پرسش­نامه اصلاح­شدۀ جهت­گیری­های برنامه درسی را تکمّیل کردند. با توجه به تغییرات انجام شده در پرسش­نامه جهت­گیری­های برنامه­درسی با 30 سؤال در طیف چهار درجه­ای لیکرت به 5 سؤال با 6گزینه در قالب یک گزینه درست، پایایی مجدد این پرسش­نامه با استفاده از روش باآزمایی بررسی شد؛ که ضریب همبستگی 0.71به دست آمد. روش این پژوهش در پاسخ­گویی به قسمت اول پژوهش، برای دست­یافتن به فهم روشنی از دیدگاه اسلامی در برنامه درسی روش­تحلیلی   استناجی بود، جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیر آزمایشی پیمایشی استفاده شد. و داده­ها با استفاده از نرم­افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که جهت­گیری غالب در هر دو گروه معلّمان و دست­اندرکاران جهت­گیری اسلامی است و بین دو گروه دست­اندرکاران و معلّمان تفاوت معناداری وجود ندارد.  همین­طور در رابطه با مقایسه یافته­های پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده در این زمینه در سال 89 یافته­ها بیانگر تفاوت معنادار بین­جهت­گیری­های برنامه درسی معلّمان در دو پژوهش حاضر بود؛ در قسمت یافته­های  نیز جانبی نیز  بین دوگروه­ معلّمان و دست­اندرکاران تفاوت معناداری در جهت­گیری­های برنامه درسی بر حسب چهار متغیر جنسیت، سابقه، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  جهت¬گیری¬ برنامه درسی ، برنامه درسی اسلامی ، جهت¬گیری انسان¬گرایی ، جهت¬گیری شناختی ، جهت¬گیری رفتاری ، جهت¬گیری عقل¬گرایی آکادمیک ، جهت¬گیری بازسازی اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 309
نام نویسنده: اکرمی، رابعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و بررسی نیازهای آموزش پژوهش به آنان انجام شد. روش پژوهش، روش کمی غیرآزمایشی بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی معلمان زن و مرد نواحی هفت­گانه مشهد در سال تحصیلی 92-91 بود،که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس از نواحی 1و 2 و3  نمونه مورد نظر انتخاب گردید. همچنین برای بررسی شایستگی­های پژوهشی معلمان تعداد 5 نفر از متخصصان پژوهش و تعداد 10 نفر از معلمین خبره به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای بررسی ظرفیت پژوهشی، از پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی با سه مؤلفه­ی تخصص پژوهشی، انگیزه پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی استفاده شد. برای احراز روایی از روایی محتوا ( نظر متخصصان پژوهش) و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که برای مؤلفه­ی انگیزه پژوهشی، سه خرده مؤلفه­ی انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی­انگیزگی و برای مؤلفه­ی فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی، شش خرده مؤلفه­ی توجه به علایق معلم در یافتن ایده­ ، تقویت مثبت، کاربردی کردن علم، جستجوی علم به عنوان تجربه اجتماعی و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و سبک­های متنوع پژوهشی مشخص گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی برای مؤلفه­ انگیزه پژوهشی 82/0و مؤلفه­ فرصت­های پژوهشی در محیط آموزشی 72/. محاسبه شد. نتایج نشان داد که به طورکلی از نظر انگیزه­ی پژوهشی، معلمان به طور معنادار در سطح بالاتری از میانگین و از نظر فرصت­ها و امکانات پژوهشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر نداشتند. برای بررسی مؤلفه­ی تخصص پژوهشی معلمان، نیازهای آموزش پژوهش به معلمان از رویکرد نیازسنجی مبتنی بر شایستگی مشخص گردید. طبق این رویکرد، ابتدا شایستگی­های پژوهشی مورد نیاز معلمان بر اساس مبانی نظری، نظر متخصصان پژوهش و معلمان خبره شناسایی و اولویت بندی گردید. سپس برای اعتباریابی شایستگی­های شناسایی شده، فهرست  شایستگی­ها در قالب پرسشنامه در اختیار معلمین قرار گرفت، نتایج نشان می­داد که میزان شایستگی ­های پژوهشی معلمان در سطح مطلوبی قرار ندارد، که این شایستگی­ها نشان دهنده­ی میزان تخصص و مهارت و دانش پژوهشی معلمان نیز هست. سپس حیطه­هایی که معلمین بیشترین نیاز به آموزش را داشتند اولویت­بندی گردید. پایایی این پرسشنامه 90/0 محاسبه گردید. همچنین تفاوت معناداری بین وضعیت موجود پژوهش با وضعیت مطلوب پژوهش در بین معلمان وجود دارد.  نظر به اینکه وضعیت پژوهش در بین معلمان مطلوب نیست، باید بر اساس اهداف مهم و کاربردی از جمله برگزاری دوره های عملی برای آموزش فرایند پژوهش، اختصاص ساعتی برای پژوهش، فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش، نیازسنجی پژوهشی برای مشخص کردن نیازها و علایق پژوهشی و... جهت بهبود ظرفیت و توانمندی­های پژوهشی معلمان برنامه ریزی گردد.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  ظرفیت پژوهشی ، تخصص پژوهشی ، انگیزهی پژوهشی ، فرصتها و امکانات پژوهشی ، ، نیازهای آموزش پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 310
نام نویسنده: رضازاده، مینا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و شناسایی چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت‌های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، براساس گزارش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 10 شرکت بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد بوده است که 4 شرکت به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و تحلیل اسناد شرکت‌ها در زمینه آموزش مدیران، مصاحبه با مسئولین و کارشناسان آموزشی و استادان دانشگاهی و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روایی همه ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87% مصاحبه شد. یافته‌های پژوهش در ارتباط با 4 سوال پژوهش بودند که یافته‌های 3 سوال اول، از طریق روش تحلیل تفسیری و تاملی مورد بررسی قرار گرفتند و یافته‌های سوال چهارم به شیوه ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت موجود نیازسنجی آموزش مدیران نشان دادند که، در اکثر شرکت‌ها از روش‌های مناسب نیازسنجی آموزش مدیران استفاده ای نمی شود، میزان مشارکت مدیران در نیازسنجی بسیار محدود است و نیازسنجی به صورت مستمر انجام می گیرد. نتایج حاصل از سوال دوم در ارتباط با وضعیت موجود طراحی دوره‌های آموزشی نشان داد که، در اکثر شرکت‌ها برنامه ریزی مشخصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی وجود ندارد و بعضی از شرکت‌ها هیچ علاقه ای به برگزاری دوره‌های آموزشی ندارند، محتوای دوره‌ها توسط یک کادر متخصص صورت نمی گیرد و عمدتا طراحی دوره‌ها براساس رویکرد سازنده گرایی صورت نمی گیرد. مدیران به طور معمول خیلی کم در دوره‌ها حضور پیدا می کنند و اغلب آن‌ها این دوره‌ها را جدی نمی گیرند. عمده شرکت‌ها از شیوه آموزشی کنفرانس استفاده می کنند و روش آموزشی غالب در شرکت‌ها برای آموزش مدیران، روش سخنرانی و پرسش و پاسخ است. مدرس دوره از توانایی لازم برخوردار نیست و معمولا آشنایی چندانی با صنعت ندارد. در ارتباط با سوال سوم پژوهش نتایج نشان داد که، تنها در یکی از شرکت‌ها از روش‌های مناسب ارزشیابی مدیران استفاده می شود در حالی که در بقیه شرکت‌ها ارزشیابی مدیران براساس سابقه و مدرک تحصیلی و عمدتا براساس برداشت شخصی مدیر ارشد سازمان است. نتایج به دست آمده در ارتباط با سوال چهارم پژوهش نیز چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران را نشان داد. این چالش‌ها در دو مقوله چالش‌های مشترک و چالش‌های تخصصی نشان داده شدند. چالش‌های مشترک شامل، دانش و تخصص، امکانات و تخصیص بودجه کافی به بخش آموزش، دیدگاه مدیر ارشد سازمان، فرهنگ آموزش نزد مدیران و فرهنگ کلی و عمومی سازمان می باشد. چالش‌های تخصصی نیازسنجی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش می باشد. همچنین چالش‌های تخصصی طراحی شامل، مدرس، حضور مدیران در دوره‌های آموزشی، زمان اجرا و واحد آموزش می باشد. چالش‌های اختصاصی ارزشیابی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش و ضرورت و اهمیت را در برمی گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مدیران ، نیازسنجی ، طراحی دوره‌های آموزشی ، ارزشیابی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: افشاری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدوين شاخص هاي کيفيت براي ارزيابي مقاله هاي علمي بود. به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، روش اين پژوهش تلفيقي از نوع ترکيبي بود. جامعه آماري پژوهش شامل؛کاربرگ ارزيابي مقالات علمي مجلات و دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي و متخصصان و صاحب نظران در حوزه هنجارهاي علم و يا جامعه شناسي علم بود. از جامعه مذکور، 53 کاربرگ ارزيابي مقالات و 7 نفر از متخصصان در حوزه هنجار علم با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از سياهه محقق ساخته به استخراج شاخص هاي موجود در کاربرگهاي ارزيابي و با استفاده از مصاحبه نيمه ساخت يافته با متخصصان به استخراج مولفه هاي هنجار علم و همچنين خلاء کاربرگهاي ارزيابي مقالات مبادرت شد. به منظور بررسي دادهها از روشهاي آمار توصيقي، شامل فراواني و درصد فراواني استفاده شد. نتايج پژوهشنشان داد که بيشترين فراواني در شاخص ها به دو شاخص "منابع" با 62 فراواني و "جامعيت و کفايت پيشينه" با 65 فراواني و همچنين کمترين فراواني در شاخص هاي "عدم گرايش به گروه مذهبي و سياسي "با فراواني 1 و شاخص هاي "استفاده از مرور پيشينه به شيوه تحليلي و انتقادي"، "قابل فهم بودن سبک نگارش مقاله براي مخاطبان" و واضح بودن معادلهاي فارسي واژههاي خارجي با فراواني 6 اختصاص داشت. همچنين مقوله "روش تحقيق" 11 در صد کاربرگهاي ارزيابي مقالات را به خود اختصاص داده بود که بيشترين تعداد سوالات در کاربرگهاي ارزيابي مقالات به اين بخش اختصاص داشت و مقوله "محتوا " با 1 درصد کمترين مقوله مورد توجه در کاربرگهاي ارزيابي مقالات بود. همچنين طي فرايند مصاحبه 16 خلاء در کاربرگهاي ارزيابي مقالات به دست آمد. در زمينه ميزان انطباق کاربرگهاي ارزيابي مقالات با هنجارهاي علم مرتون سه کاربرگ خارجي در وضعيت مطلوب، دو کاربرگ داخلي در وضعيت کاملاً نامطلوب و سي کاربرگ ديگر در وضعيت نامطلوب قرار داشتند که نشان از وضعيت نامطلوب کاربرگهاي ارزيابي در انطباق با هنجارهاي علم مرتون داشت. در نهايت از استخراج شاخص هاي ارزيابي مقالات از کاربرگهاي ارزيابي ، استخراجمولفه هاي هنجار علم مرتون و به دست آوردن خلاء کاربرگهاي ارزيابي مقالات، سياهه نهايي ارزيابي مقالات با 81 گويه و 8 طيف ساخته شد و با اعتبارسنجي توسط متخخصان به شکل نهايي درآمد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  شاخص ، ارزيابي کيفيت ، توليدات علمي ، هنجارهاي علم رابرت مرتون


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 312
نام نویسنده: محمدجانی اسرمی، عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی میزان توجه به ابعاد مختلف قلمرو تخصصی رشته برنامه درسی و شناسایی خلاء­های پژوهشی موجود در آن انجام شد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بود. کلیه مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی حوزه برنامه­درسی معرفی شده توسط انجمن برنامه­درسی، مجلات معرفی شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه­ی علوم تربیتی، پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله­های دانشجویان دکترای رشته­ی برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه­های کشور، قلمرو مورد بررسی در این پژوهش بود. به دلیل گستردگی قلمرو پژوهش و با تحدید در قلمرو منابع و قلمرو زمانی مورد نظر، 679 مقاله از 90 شماره مجله علمی-پژوهشی و 326 پایان­نامه مقطع تحصیلات تکمیلی و در مجموع 1005 اثر علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده­های پژوهش از طریق کاربرگ کدگذاری که شامل ابعاد معرفتی و زمینه­ای حوزه­ی برنامه­درسی و مقوله­های آن بود به­ شیوه قیاسی و استقرایی تحلیل شد. برای بررسی اعتبار کدگذاری، ده درصد از موارد توسط کدگذار دوم مورد بررسی قرار گرفت که توافق میان کدگذاران 75 درصد حاصل شد. داده­های پژوهش با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. هم­چنین جهت بررسی تفاوت میان میزان توجه به قلمروهای موضوعی با میزان ضرورت توجه پژوهشگران در جامعه علمی (از نظر متخصصان) از آزمون مجذور کا و آزمون دوجمله­ای بهره­گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت تولیدات علمی در حوزه­های مربوط به ابعاد معرفتی برنامه درسی چون؛ نظریه برنامه درسی، تدوین برنامه درسی، انواع برنامه درسی، پژوهش برنامه درسی، سیاست و برنامه درسی، مبانی برنامه درسی و ابعاد زمینه­ای برنامه درسی چون؛ برنامه درسی گروه­های خاص، چالش­های معاصر در برنامه درسی، مطالعات تطبیقی در قلمرو برنامه درسی کشورهای مختلف فراوانی تولیدات علمی کمتر از حد انتظار است. با عنایت به نقش بنیادی که بین نتایج پژوهش­ها و تولیدات علمی در عرصه عمل، برنامه‌ریزی و تدوین  اسنادی فرادست نظیر برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت که به ­عنوان گام­های نیل به اهداف سند چشم­انداز ایران 1404 وجود دارد، انتظار می­رود که مسئولان و دست­اندرکاران رشته برنامه درسی با برگزاری سمینارها، همایش­ها و هدایت انجمن­های علمی با محوریت موضوعات مغفول، گامی در جهت بهبود و توسعه تولید علم در حوزه­های مغفول بردارند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، پژوهش در برنامه درسی ، موضوعات مغفول ، ابعاد معرفتی برنامه درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 550
نام نویسنده:  سلطانی اصل هریس، سهیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

وابستگی به متامفتامین، تبدیل به یک مسئله سلامت عمومی شده است وآنچه درمان سوء مصرف این ماده را دچار مشکل کرده است، وجود وسوسه ها و به تبع آن عود (بازگشت) است که هر دو با شناخت مختل شده ارتباط دارد که یک بخش از این شناخت مختل شده می تواند شکست در بازداری (توانایی عقب نگه داشتن یک فکر، احساس یا عمل) باشد. بنابراین توجه به بازداری به عنوان مهم ترین کنش اجرایی دخیل در سوء مصرف مواد در فرآیند سنجش و درمان می تواند به فهم سوء مصرف و ایجاد برنامه های درمانی کمک کند. هدف. مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در سوء مصرف کنندگان متامفتامین و گروه کنترل در مطالعه اول و بررسی اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف کنندگان متامفتامین در مطالعه دوم بود. روش. در مطالعه اول، 20 نقر در گروه سوء مصرف کننده و 20 نقر در گروه کنترل قرار گرفتند و در مطالعه دوم، 10 نفر در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه مداخله نما به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار. آزمودنی ها در مطالعه اول، تکلیف برو/ نرو و آزمون نگهش دار را انجام دادند و در مطالعه دوم، از تکلیف برو/ نرو  هیجانی، مقیاس خطر عود مواد محرک، پرسشنامه وسوسه آمفتامین ها را تکمیل کردند. نتایج. مطالعه اول نشان داد که افراد گروه سوء مصرف کننده دارای بازداری شناختی ضعیف تری نسبت به گروه کنترل بودند اما تفاوت معناداری در بازداری رفتاری بین دو گروه وجود نداشت، و نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه مداخله نما، پس از دریافت آموزش کنترل بازداری در مرحله پس آزمون و پیگیری، بهبود عملکرد در بازداری شناختی،  کاهش نمرات وسوسه و کاهش خطر عود را نشان دادند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سوء مصرف متامفتامین ، بازداری ، بازداری شناختی ، بازداری رفتاری ، وسوسه ، خطر عود ، آموزش کنترل بازداری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: یوسف زاده نجدی تبریز، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، از پرسشنامه­ای تلفیقی از مدل­های ارزیابی کیفیت خدمات متشکل از هشت بعد و 84 گویه و در دو سطح کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار استفاده شده است. 315 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 250 دانشجوی کارشناسی ارشد و 65 دانشجوی مقطع دکتری و 40 کتابدار شاغل در بخش­های مرجع، امانت، نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی به پرسشنامه این پژوهش پاسخ دادند. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را در هیچ کدام از ابعاد خدمات الکترونیکی برآورده سازد. همچنین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی موجود از دیدگاه کتابداران نتوانسته است در هیچ یک از ابعاد به سطح  انتظارات دانشجویان دست یابد یا از آن فراتر رود. براساس یافته­های پژوهش، بین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران دانشگاه فردوسی پیرامون کیفیت خدمات الکترونیکی موجود در تمامی ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­های پژوهش همچنین نشان داد که بین انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات الکترونیکی و درک کتابداران از این خدمات تفاوت معناداری مشاهده نشد و بنابراین کتابداران توانسته­اند درک درستی از خدمات مطلوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات آن‌ها داشته باشند. یافته­ها همچنین نشان از تفاوت میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارد. از دیدگاه کاربران منابع و مواد الکترونیکی بیشترین تأثیر و کتابخانه به عنوان اجتماع کم‌ترین تأثیر را بر کیفیت خدمات الکترونیکی داشته است. کتابداران نیز بعد مواد و منابع الکترونیکی را تأثیرگذارترین بعد تشخیص داده و تماس و ارتباط را به عنوان کم اثرترین بعد شناسایی کرده­اند. همچنین مشخص شد دانشجویان گروه­های چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی دیدگاه یکسانی دارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد و بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته­های دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه ، لیب ­کوآل ، ای-سروکوآل ، دیجی ­کوال ، کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: موسوی زارع، فرخنده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پيمايشي به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­هاي عمومي منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زماني سال 1388 تا 1390، کليه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گيري طبقه­اي و بر مبناي جدول مورگان و کرجسي تعداد 2494 عنوان کتاب، 361 مراجعه­کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجي­هاي نرم افزار طرح «کتاب من» و براي گردآوري اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو پرسشنامه محقق ساخته­ استفاده گرديد که روايي هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسي مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنين پايايي هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. توصيف و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- در بازه زماني مورد نظر 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده است که در اين بين، رده ادبيات با 64/31 % بيشترين و رده زبان با 94/1% کمترين ميزان سفارش را به خود اختصاص داده است. 2- در بیشتر رده­هاي موضوعي کمتر از 50 % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. 3- بیشتر (60 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، به امانت رفته‌اند. 4- بيشتر (53 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، يک نفر استفاده­کننده داشته است. 5- رده ادبيات با داشتن ميانگين استفاده 02/8 % بالاترين و رده کليات با 14/2 %کمترين ميزان استفاده را داشته است. 6- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. 7- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتي داشتند. نتايج پژوهش نيز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  : طرح «کتاب من» ، ميزان استفاده، مراجعه پسندي ، کتابخانه هاي عمومي ، نهاد کتابخانه هاي عمومي مشهد

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.