دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819202122232425263646   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: محمدزاده شريف، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 98
چکیده: 
بر طبق گلایه های بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت از عدم کیفیت آموزشی دانشگاهها و مرتبط دانستن این موضوع با عدم تامین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی، پژوهشگر را بر آن داشت به منظور تعیين نیازمندیهای آموزشی از طریق تحقیق زمینه یابی به توصیف،تعيين و کشف نیاز آموزشی آنان اقدام نماید.هدف اساسی از انجام پژوهش تعیين نیازمندیهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. تعیين نیازهای آموزشی گروههای چهارگانه (علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی)، تعيین نیازهای آموزشی مرتبه های علمی مختلف اعم از مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار، و استاد و تعيین نیازهای آموزشی هر گروه همراه با رتبه اعضاء هیات علمی همان گروه، از سوالات تحقیق این پژوهش هستند.با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی، نسبت به تنظیم دو از طریق روش دلفی اقدام گردید. اولیه برای صد نفر از اعضاء هیات علمی که معرف جامعه بودند ارسال شد. در این از یک سوال باز پاسخ استفاده شده و از افراد خواسته شد نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی را بدون توجه به گرایش و تخصص حداقل در پنج ردیف نام برند. پس از ارسال صد به گروهای چهارگانه (هر گروه 25 نفر) تعداد 91 واصل گردید. از ماحصل این ها یک حاوی 20 سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ تهیه گردید. پس از ارسال به کل جامعه (610نفر) قریب به 233 تکمیل شده عودت داده شده، تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام که برخی از نتایج به شرح ذیل آمده است:1-  اولویت نیازهای آموزشی گروهای علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی دست یافتن به شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.2-  اولویت نیازهای آموزشی گروه علوم انسانی، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی و استفاده از شبکه اطلاع رسانی INTERNET به منظور تحقیق و پژوهشهای تعيین شده است.3-  اولویت نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی در مرتبه های مختلف علمی آشنا شدن با شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.

اولین اولویت نیازمندی آموزشی اساتید در سطح دانشگاه، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی قید شده است.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ

پرسسشنامه


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 74
نام نویسنده: زرین مهر، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: زرین قلم، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

انگیرش موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توحه قرار گرفته باشد و این مفهوم از دیرباز توجه فلاسفه  اندیشمندان به ویژه مربیان بزرگ را بر خود جلب کرده است

به استثنای مطالعات علمی _تجربی که در چند دهه اخیر از انگیزش به عمل آمده ، بیشتر نگرشها در رابطه با این موضوع بعد فلسفی داشته و الگوها ی مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است و از این رو ، مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روان شناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهش گسترده ای را می طلبد

هر یک از اندیشمندان و نویسندگان مقدم ، در تبیین عوامل انگیرش  متأثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم ، نظریه ها یی ابراز داشته اند . کندوکاو و تفحص در آراء و عقاید آنان سودمند است . در این پژوهش که نظریه آبراهام مازلو به عنوان یکی از نظریه پردازان متأخر  در انگیزش محور نظری تحقیق قرار گرفته است ، به نیازهای انگیزشی معلمین استثنایی توجه شده است . 

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش ، روش زمینه یابی است و در این پژوهش تمام مراکز آموزش استثنایی شهر مشهد شرکت داده شدند و از هر مرکز به طور تصادفی انتخاب و ها بین تمامی آنها توزیع شد

ابزار جمع آوری اطلاعات ،  ای مشتمل بر دو بخش است . بخش اول مربوط به ویژگیهای شخصی پاسخگو است که شامل هشت سؤال می باشد و بخش دوم شامل 30 سئوال استاندارد تستی ، که میزان انگیزش معلمین را بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی می کند.

اطلاعات به دست آمده از اجرای ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی و درصد خلاصه و طبقه بندی شده و برای ارائه بهتر یافته ها از آزمون مجذور کای ؟ استفاده گردیده است 

نتایج تحقیق نشان میدهد که

در این پژوهش سلسله مراتبی بودن نیازهای معلمین استثنایی رد  شده است 

در این پژوهش نیازهای فیزیولوژی معلیمن با 76/18% د راولویت اول نیازهای معلمین استثنایی قرار نداشته است 

در این پژوهش نیاز به محترم بودن با 55/21 % به عنوان مهمترین عامل در ارزشیابی شغل برای معلمین مورد تأیید قرار نگرفته است 

در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و  مهمترین عامل در پاداش واقعی در کار اختلاف در سطح؟ معنی دار نمی باشد 

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و مهمترین عامل در تصمیم گیری معلمی جهت احراز مشاغل بالاتر اختلاف در سطح ؟ معنی دار نمی باشد 

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز مورد محبت بودن با تلاش و کوشش در کار اختلاف در سطح ؟ معنی دار می باشد  

بر اساس نتایج آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای حرمت و آسیب دیدن روحیه و انگیزه کاری افراد جامعه تعیین رابطه معنی داری وجود ندارد

در این پژوهش عدم تأمین نیازهای ایمنی معلمین با 91/19% به عنوان مهمترین عامل در ترک شغل و حرفه از دید افراد جامعه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته است 

بر اساس آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و ویژگی های شخصی آنها این نتایج به دست آمده است 

بین تأمین نیازهای انگیزشی زن و مرد از نظرا رضاء نیاز اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید 

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و وضعیت تأهل َآنها اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و تعداد فرزندان آنها اختلاف معنی داری ملاحظه گردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت استخدامی اختلا ف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و سابقه کار اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و مدرک تحصیلی اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت مسکن اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید.

فهرست مطالب - فهرست منابع ومأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انگیزش ، ارضاء نیازها ، سلسله مراتب مازلو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 81
نام نویسنده: مرادزاده، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر روانی- اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه 4 شهرستان مشهد انجام گرفت. سوال اساسی در این پژوهش این است که بخش عمده ای از دانش آموزان، در انتخاب رشته تحصیلی خود تاثیرپذيري زیادی از تبلیغات داشته اند. سوال فرعی به قرار زیر است:

1- آیا بین دانش آموزانی که تحت اثر تبلیغ به رشته تحصیلی معینی رفته اند و دانش آموزان دیگر از لحاظ پیشرفت تحصیلی اختلاف معنا داری وجود دارد؟

2- آیا تبلیغات در انتخاب رشته تحصیلی دختران و یا پسران موثر است؟

3- آیا تاثیر تبلیغات بر رشته تحصیلی، بین دانش آموزان رشته های ریاضی - فیزیک و تجربی و انسانی یکسان است؟

4- آیا اثر تبلیغات بر انتخاب رشته بین دانش آموزان از معدل 14 به بالا کمتراست. از تاثیر ان بر انتخاب رشته دانش آموزان دارای معدل کمتر از 14؟

5- آیا بین محل سکونت دانش آموزان  و اثر پذیری از تبلیغات در انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی رابطه وجود دارد؟

6- آبا بین انسجام خانواده و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغات رابطه وجود دارد؟

7- آیا بین میزان مطالعه دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

8- آیا بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

9- آیا بین خود تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی در اثر تبلیغ رابطه وجود دارد؟

نمونه مورد بررسی به روش تصادفی ساده از بین دبیرستانهای دولتی دخترانه و پسرانه شهر مشهد به تعداد 110 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش محقق ساخته بود. روش تحقیق در این بررسی روش پیمایشی بوده است.

روش آماری مورد استفاده، برای تحلیل داده ها از آزمون T.test آنالیز واریانس، ضریب همبستگی رتبه ای اسپيرمن ، ضریب همبستگی خطی پیرسن تحلیل رگرسیون قدم به قدم، آزمون اعتبار و  قابلیت اعتماد بهره گرفته شده است. نتایح بدست آمده گویای این واقعیت است که تاثیر تبلیغات بر دانش آموزان (دختر و پسر) چشم گیر است. و اثر خود را در نقاط مختلف ناحیه و طبقات مختلف مردم و خانواده های مختلف در دانش آموزان با تصورات مختلفی که از خود دارند به یک اندازه باقی گذارده است. و موجب افت تحصیلی شده است.

نتیجه دیگر اینکه بی سوادی با کم سوادی اکثر والدین و عدم تامین زندگی آنها در حد متوسط،نیز موجب می شود که تبلیغات ، تاثیر بیشتری در دانش آموزان داشته باشد و این تاثیر تداوم یابد و حتی به ثبات نیز برسد.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: سيلانيان طوسي، علي
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 80
نام نویسنده: معدنی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

رشد و بالندگی یک جامعه در گرو رشد استعدادها و خلاقیت انسانهای آن جامعه می باشد. مهمترین بستر تحقق این هدف، نظام آموزشی است که میتواند با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و منطبق با نیازهای متنوع و متغیر افراد جامعه راه رشد  توسعه را هموار سازد. بدیهی است که مدیران اجرائی نظام آموزشی ، با بکارگیری بهینه منابع انسانی و مادی و تلاش در بهسازی سازمان خویش و با اتخاذ شیوه های رهبری مناسب و موثر می تواند با تغیير در نگرش کارکنان و دبیران خود زمینه ساز رشد و خلاقیت آینده سازان جامعه گردند.

در این تحقیق «رابطه بین سبک مدیریت و نگرش دبیران به خلاقیت در دبیرستانهای دخترانه ناحیه 4 مشهد به شیوه سرشماری و در بین 324 نفر از دبیران که تحت مدیریت 34 مدیر به مدت 2 تا 3 سال در محل همان دبیرستانها به تدریس اشتغال داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت روش اصلی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری تحقیق دو (سنجش سبک مدیریت) و ( سنجش نگرش دبیران به خلاقیت) برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور تحلیل داده ها، با توجه به فرضیه تحقیق از روش همبستگی پیرسون و جهت فرضیه های فرعی از آزمونTاستفاده شده  است.

نتایج زیر در سطح (5%= p) بدست آمده است.

1- بین سبک مدیریت و نگرش دبیران به خلاقیت رابطه مستقیم و معنا دار جود دارد.

2- بین سبک مدیریت در دبیرستانهای دولتی با غیرا نتفاعی تفاوت معنا دار وجود دارد.

3- بین نگرش دبیران به خلاقیت در دبیرستانهای دولتی با غیر انتفاعی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 79
نام نویسنده: ابوترابزاده، سيد محمد كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

با توجه به اهمیت نقش معلمان راهنمايي در آموزش و پرورش کشورمان و توجه بیشتر به آموزشهای مورد نیاز آنان تحقیقی تحت عنوان " بررسی نیازهای آموزشی معلمان راهنما" در شهر مشهد و مناطق تابعه انجام شده است.سئوالات این تحقیق عبارتند از:1-     اولویتهای نیازهای آموزشی از نظر راهنمایان تعلیماتی کدامند؟2-  اولویتهای نیازهای آموزشی معلمان راهنما از حیث (جنسیت، مدرک تحصیلی، محل خدمت) چه موضوعاتی می باشند؟3-  آیا بین نیازهای آموزشی معلمان راهنما با مدارک تحصیلی (لیسانس، فوق دیپلم، دیپلم) تفاوت معنی داری وجود دارد؟4-  آیا بین نیازهای مدیریتی، روانشناختی، اجتماعی، اداری، تدریس معلمان راهنمای زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟جامعه آماری در اين تحقیق کلیه معلمان راهنمای شهر مشهد و مناطق تابعه بودند و چون همه عناصر جامعه مورد بررسی قرار گرفت به جای نمونه گیری از سر شماری استفاده شد.روش جمع آوری اطلاعات ای بود که با رویکرد دلفی تدوین شده است داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است و نتایج زیر بدست آمده است:1-  اولویتهای نیازهای آموزشی معلمان راهنما عبارتند از : آشنایي با نظارت و راهنمای تعلیماتی، آشنای با کامپیوتر، آشنایي با شرح وظایف راهنمایان تعلیماتی، آشنايی با اصول برنامه ریزی آموزشی.2-  بین گروه های مختلف معلمان راهنما از نظر مدرک تحصیلی، جنسیت، محل خدمت از لحاظ اولویت آموزشی اتفاق نظر وجود داشت و آنها مسائل مدیریتی را به عنوان اولویت اول در موضوعات آموزشی خود عنوان نموده اند.3-  بین نیازهای آموزشی معلمان راهنما یا مدرک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم تفاوت معنی داری مشاهده شد.4-  بین نیازهای مدیریتی، روانشناختی، اجتماعی، اداری معلمان راهنمای زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در مسائل تدریس تفاوت معنی داری مشاهده شد.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ
استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 78
نام نویسنده: قربانی، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 129
چکیده: 
مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و رضایت شغلی کارکنان از مورد توجه ترین موضوعات معاصر مدیریت و بویژه مدیریت رفتار سازمانی می باشد. مطالعات گوناگون نشان داده است که مشارکت چنانچه با انگیزه ارج نهادن به دانش واطلاعات، تجربه و توانایيهای کارکنان و توجه به شرایط تصمیم گیری و میزان بلوغ و پذیرش کارکنان نسبت به تصمیم مورد نظر همراه باشد، بر کاهش مقاومت در برابر تغيیرات، کاهش تعارضات، افزایش کیفیت تصمیمات، بهبود روابط، افزایش کارآيی و اثر بخشی، ارتقاء سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه بهره وری سازمان، موثر خواهد بود و رضایت از شغل نیز بر کاهش غیبت و کم کاری، انتقال و استعفا و همچنین افزایش تفاهم و همکاری گروهی و علاقمندی به شغل و سازمان موثر است. مدیران مراکز آموزشی دانش آموزان استثنایي با توجه به اینکه تشکیل شورای آموزشی مدرسه از وظایف مصوب آنان است، شایسته است از نظرات معلمین این مراکز به عنوان رکن اصلی آموزش مراکز در قالب تشکیل شورا و گروه های آموزشی، تعيین نماینده ، صندوق پیشنهادها، بهره برداری لازم بعمل آورند تا بدینوسیله سطح رضایت شغلی آنان نیز ارتقاء یابد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان نظرات معلمین استثنايی درباره مشارکت در فرآیند تصمیم گیری مدیران با میزان رضایت شغلی آنان در مراکز استثنايی شهر مشهد پرداخته است.در این بررسی بر اساس اهداف مورد نظر سه سئوال پژوهشی مطرح گردیده است که عبارتند از:1-     به نظر معلمین مراکز استثنايی مشارکت آنان در فرآیند تصمیم گیری مدیران چگونه است؟2-     بر اساس نظرات معلمین مراکز استثنایي رضایت شغلی آنان چه میزان است؟3-  آیا میان نظرات معلمین مراکز استثنايی درباره مشارکت آنان در فرآیند تصمیم گیری مدیران با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟به منظور دستیابی به اهداف و پاسخ به سئوالات پژوهش این تحقیق و با توجه به ماهیت آنها از روش تحقیق همبستگی استفاده شده  است و جامعه آماری مورد پژوهش، معلمین شاغل در مراکز استثنايی شهر مشهد در سال تحصیلی 76-75 می باشد که تعداد کل افراد جامعه 470 نفر بوده است و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از آنان انتخاب شدند. وسیله جمع آوری اطلاعات، ای با 37 سئوال بسته است كه از اين تعداد  5 سئوال به مشخصات فردی معلمین مراکز استثنایي، 11 سئوال به مشارکت در تصمیم گیری، و 19 سئوال به رضایت شغلی اختصاص یافته است. پرسشهای مربوط به مشارکت در تصمیم گیری با مقیاس اسمی 5 گزینه ای و پرسشهای مربوط به رضایت شغلی به جز در یک مورد 5 گزینه ای بوده و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و روايی Validity صوری پرسشها نیز به تايید اساتید رسیده است. تعداد های گردآوری شده قابل قبول 100 عدد بوده که برای استخراج و محاسبه داده ها و تجزیه و تحلیل یافته ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که:-    به طور کلی معلمین مراکز استثنایي در فرآیند تصمیم گیری مدیران این مراکز مشارکت دارند و شیوه تصمیم گیری این مدیران در اکثر موارد چون برگزاری امتحانات، تغیير برنامه کلاسها، حل اختلافات تقسیم امکانات مدرسه و تنظیم برنامه اجرای شورای معلمین، تعیين حیطه اختیار گروه های آموزشی به صورت شورايی می باشد و رای اکثریت تعیين کننده تصمیم است.-    میزان رضایت شغلی در بین معلمین مراکز استثنايی سطح شهر مشهد نسبتا بالا بوده و تمایل به تغیير شغل در آنان بسیار کم می باشد.-    میزان رضایت و پسند معلمین مراکز استثنايی از محیط روانی مدرسه زیاد بوده و اکثرا تمایل به برقراری روابط دوستانه با همکاران دارند.-    یکی دیگر از یافته های این پژوهش عدم تناسب حقوق و مزایای دریافتی با هزینه های معمول زندگی می باشد.

میانگین حاصل از داده های به سئوال پژوهشی 3 نشان می دهد میان مشارکت معلمین مراکز استثنایي در تصمیم گیری ها با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد و این دو متغیر نسبت به هم وابسته می باشند.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري -منابع و مأخذ -   


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: آقائی نژاد امامقلی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 172
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق دستیابی به الگو و معیار مناسب برای یك مشاور موفق و آگاهی از سطح انتظارات دانش آموزان مقطع متوسطه نظام جدید از مشاورین خود و بررسی طبقه اجتماعی در نگرش دانش آموزان این مقطع درباره وی‍ژگی های یك مشاور موفق است. بر این اساس هدف كلی از این پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه ناحیه 6 مشهد درباره ویژگیهای مشاورین موفق می باشد. روش این بررسی توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها ای مشتمل بر 28 سوال بسته پنج گزینه ای كه بر اساس مقیاس لیكرت تهیه شده است می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت از: كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظام جدید ناحیه 6 مشهد می باشد كه تعداد دانش آموزانی كه دبیرستانهای آنان جهت انجام پژوهش مناسب به نظر می رسید 8971 نفر می باشد از این دانش آموزان تعداد384 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ای كه به صورت چند مرحله ای انجام گرفته به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش آماری این بررسی از نوع توصیفی ( میانگین، درصد و نمودار فراوانی) و استنباطی(مربع كای دو متغیری) می باشد. این بررسی دارای چهار سوال تحقیق است نتايج حاصل از بررسی سوالات های مربوط به سوال اول تحقیق بیانگر این بوده که از دید دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای هدایت تحصیلی مشاور موفق این است که: - دوره خاص مشاوره تحصیلی را گذرانده باشد- دارای مدرک لیسانس و بالاتر در رشته مشاوره یا علوم تربیتی باشد. - در اجرای تستهای هوش و پیشرفت تحصیلی مهارت داشته باشد. - در تنظیم فرمهای 1 تا5 هدایت تحصیلی دقت و به جمع آوری نظرات و اطلاعات مربوطه بپردازد. - درس آشنایي با برنامه ریزی تحصیلی و گرایش های آن آشنایي کامل داشته باشد - برای ارائه اطلاعات شغلی از صاحبان حرف و مشاغل جهت سخنرانی دعوت به عمل آورد. نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال دوم تحقیق روشن می سازد که از نظر دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای مشاور موفق در زمینه حل مشکلات عاطفی و روانی این است که : - با دانش آموزان صمیمی و خوش اخلاق باشد- در مورد نارسائیهای روانی و عاطفی دانش آموزان شناخت داشته باشد. - به مشکلات روحی و روانی دانش آموزان بیشتر توجه کند- از مشکلات خانوادگی دانش آموزان مطلع و برای هر دانش آموز یک پرونده کد دار تشکیل دهد- دانش آموزان را یاری کند که از هدفهای غیر واقعی و تخیلی به هدفهای واقعی نایل آیند- در مورد رفع مشکلات عاطفی و روانی با دانش آموزان مشاوره انفرادی داشته و نسبت به مسائل آنان کاملا راز دار باشد. نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که از دید دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه ارزشیابی از نحوه عملکرد دانش آموزان دارای اطلاعات زیر باشد: - از استعداد و توانايی دانش آموزان شناخت داشته باشد- دانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نکند. - به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه نماید- دانش آموزان را یاری کند تا از توانایي ها و علائق حرفه ای خویش آگاه شوند. - در ارزشیابی کلی از دانش آموزان مسائل و مشکلات شخصی آنان را در ارزشیابی دخیل نداند. همچنین نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال چهار تحقیق بیان می کند که از نظردانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه برقراری رابطه انسانی مناسب با دانش آموزان و اولیاء آنان دارای ویژگیهای زیر باشد: - رفتارش با دانش آموزان کاملا دوستانه باشد. - برحسب نیاز و ضرورت دانش آموزان را با مسائل بلوغ و بحران جوانی آشنا سازد. - در ساعات فراغت دانش آموزان، مثل زنگ تفريح در میان آنان باشد. - حتی المقدور در جهت ایجاد روابط حسنه میان خود و دانش آموزان تلاش نماید. - در جهت رفع مشکلات تحصیلی و... باید با اولیاء دانش آموزان مشاوره فردی و گروهی داشته باشد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: سيلانيان طوسي، علي
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: سر رشته دار، علي اصغر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دانش آموزان از ارکان مهم نهاد آموزش و پرورش هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی آنان می تواند موجب رشد کمی و کیفی تعلیم و تربیت شود. تحقیق حاضر با درک این ضرورت که سبک رفتار کلاسی معلمین می تواند بر افت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد صورت گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای رفتاری مشارکت جویانه و آمرانه معلمین بر افت تحصیلی دانش آموزان يعني کسانی که در ارتباط مستقیم با معلمین هستند را مورد داوری و ارزشیابی قرار می دهد در این راستا به منظور بررسی و مشخص نمودن دو سبک رفتاری مشارکت جو و آمرانه، و همچنین افت تحصیلی با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده یک فرضیه اصلی و دو فرضیه جانبی( فرعی) تهیه و تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی. جامعه آماری، دبیران رسمی شاغل در مدارس متوسطه نظری ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان مشهد که از میان آنها 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها به دو صورت انجام گرفت. بدین صورت:1- برای سنجش سبکهای رفتاری معلمین، از ای که بر اساس مقیاس لیکرت بصورت بسته پاسخ که حاوی 32 گویه می باشد، تنظیم شده است. 2- برای سنجش افت تحصیلی از روش اسنادی استفاده گردیده است. بعد از جمع آوری داده ها که بصورت فراوانی، میانگین و درصد، توصیف و تفسیر گردیدند، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. به منظور سنجش رابطه میان سبک رفتاری مشارکت جو و سبک آمرانه بر افت تحصیلی، با تنظیم جداول توافقی و با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذور خی( CHI-SQUARE) استنباط آماری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که : فرضیه اول تحقیق با سطح معنی دار مورد تایيد قرار گرفت به عبارت دیگر، وجود رابطه را بین سبک رفتاری معلمین و افت تحصیلی نشان داد. فرضیه 2) با سطح معنی دار تایيد شد. به عبارت دیگر در مدیریت مشارکت جویانه مشارکت دادن دانش آموزان در امر تدریس و یادگیری اعتماد کردن به آنان و برانگیختن آنها و بوجود آوردن جو مساعد در کلاس باعث کاهش افت تحصیلی می گردد. فرضیه3) با سطح معنی دار نیز مورد تایيد قرار گرفت. بعبارت دیگر سبک رفتاری آمرانه به دلیل تمرکز در تصمیم گیری، درس نگری ، کنترل دقیق کلاس، بی توجهی به روابط انسانی، باعث افزایش افت تحصیلی می گردد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: سيلانيان طوسي، علي
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: پات، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش كلیدی معلمان در كنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملكرد معلمان همواره هدفی است كه مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملكرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود كه كدام یك از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملكرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران در مدارس راهنمایي منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیين سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیع، رضایت از كار ) طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی كلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعيين عملكرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملكرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملكرد دفتر تشكیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: 1- بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین رضایت از حقوق و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت از كار و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین رضایت از سرپرست و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 5- بین رضایت از همكاران و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین رضایت از ترفیع و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: لطيفيان، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا

<   12345678910111213141516171819202122232425263646   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.