دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 104
نام نویسنده: نيك زمان، امير
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 202
چکیده: 

ارتباط ميان كاربران و منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني مستلزم برقراري ارتباط ميان واژگان كاربر (عبارت‌هايي که کاربران به منظور جستجو در نظام بازیابی اطلاعات استفاده می‌کنند) و واژگان نظام (اصطلاح‌هايی که نظام به منظور نمایه‌سازی منابع استفاده می‌کند) از جمله سرعنوان‌هاي موضوعي مي‌باشد. از اين رو، هدف پژوهش حاضر اين است تا زبان جستجوي موضوعي كاربران (دانشجویان) را به لحاظ همخواني با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي مورد بررسي قرار دهد. همچنين، هدف دیگر، پی بردن به چگونگي بسط عبارت جستجوي موضوعي و ميزان همخواني عبارت‌هاي بسط‌‌داده‌شده با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي و نيز، مقایسة الگوهاي جستجوي موضوعي در دو حوزة علوم كاربردي (كشاورزي) و علوم انساني (علوم تربيتي و روانشناسي، كتابداري) است. به این منظور، جامعة این پژوهش را دانشجویان دو دانشکدة کشاورزی و علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل دادند که رفتار جستجوی موضوعی آن‌ها در فهرست رایانه‌ای کتابخانه‌های دو دانشکده طی مدت حدود دو ماه مورد مشاهده، ثبت و تحلیل قرار گرفت. از این رو، از دو روش مشاهده و تحلیل محتوا به منظور گردآوری اطلاعات لازم استفاده شد. در يك تحليل كلي، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكدة كشاورزي ميزان همخواني كامل 9/30 درصد، ميزان همخواني نسبي 5/19 درصد و ميزان عدم همخواني 6/49 درصد مي‌باشد؛ در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي نيز ميزان همخواني كامل 7/37 درصد، ميزان همخواني نسبي 1/21 درصد و ميزان عدم همخواني 2/41 درصد مي‌باشد. در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكده‌هاي مذكور، 4/98 درصد از شكل‌هاي عبارت‌هاي جستجوي موضوعي با آن دسته از انواع شكل‌هاي سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي همخواني دارند كه احتمالاً در زبان طبيعي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ آن شكل‌ها عبارتند از: عبارت‌هاي جستجوي موضوعي متشكل از بيش از يك واژه، عبارت‌هاي جستجوي موضوعي ساده و عبارت‌هاي جستجوي موضوعي متشكل از چند اسم همراه با حرف ربط يا اضافه. در مورد چگونگي بسط جستجو، در يك تحليل كلي مي‌توان به سه نكته اشاره كرد: 1) كاربران در دانشكدة كشاورزي و دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي، هنگام بسط جستجو از متغير زبان‌شناختي بيشتر از متغير زمينه‌اي استفاده مي‌كنند؛ 2) كاربران در دانشكده‌هاي مذكور، در بيشتر اوقات بسط جستجوي خود را با استفاده از يك تغيير به انجام مي‌رسانند؛ و 3) تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط جستجو بيشتر در مورد فيلدهاي عمومي، عنوان و موضوع رخ مي‌دهد. ميان زبان جستجوي دانشجويان دانشكده‌هاي مورد نظر در مورد اكثر انواع همخواني‌هاي عبارت جستجوي موضوعي با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان دو دانشكده در مورد هر يك از انواع همخواني شكلي عبارت‌هاي جستجوي موضوعي دانشجويان با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان رفتار بسط جستجوي دانشجويان دو دانشكده به لحاظ انواع حالت‌هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغيرهاي زمينه‌اي و زبان‌شناختي و همچنين، تعداد تغييرهاي انجام‌شده در هر بسط جستجو در بيشتر موارد تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان زبان جستجوي دانشجويان دو دانشكده نيز به لحاظ ميزان همخواني واژگاني با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، در جستجوي موضوعي اول، بسط اول و بسط دوم در بيشتر موارد تفاوت معناداري مشاهده نمي‌شود. فهرست مندرجات   فهرست منابع وماخذ    نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  جستجوی موضوعی ، سرعنوان های موضوعی ، بسط جستجو ، همخوانی شكلي ، همخوانی واژگانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 105
نام نویسنده: محمودی توپكانلو، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو و یک سیاهه وارسی بود. اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس ناهاپیت و گوشال((Nahapiet and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. دوم و سیاهه وارسی، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی "سن" و "مدرک تحصیلی" با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را میزان اجرای مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه اجتماعی شناختی ، سرمايه اجتماعی رابطه ای ، سرمايه اجتماعی ساختاری ، كتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 106
نام نویسنده: ناصری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 345
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي چگونگي سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي (منوها) در وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از رويكرد كاربرمدار است. در اين راستا، 10 وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های ایران توسط 30 نفر دانشجوي ارشد و دكتري از جنبه ميزان منطقي بودن سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي، همچنين قابلیت درك کاربر و پیش­بینی­پذیري برچسب­های بکار رفته برای بازنمون اين مقوله­ها، ميزان تأثير عمق منو (تعداد مراحل يا لايه­هاي منو) بر كاهش پيش­بيني­پذيري، بر افزايش گم­شدگي و صرف زمان بيشتر كاربر براي پيدا كردن اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از چهار روش مختلف (مكاشفه­اي، تحليل ساختار، مرتب­سازي كارت­ها و مصاحبه نيمه­ساختار يافته) براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. نتايج حاكي از آن است كه وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از جنبه­هاي مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. مصاحبه با كاربران نيز اين يافته­ها را تأييد كرد. همچنين مشخص شد كه عمق منو زماني بر كاهش پيش­بيني­پذيري اقلام تحت منو و افزايش زمان براي پيدا كردن اقلام تحت منو تأثيرگذار است كه افزون بر استفاده از لايه­هاي زياد، اقلام نيز به درستي دسته­بندي نشده باشند و از برچسب­هاي خود توصيف و قابل درك برخوردار نباشند. با استفاده از روش مرتب­سازي كارتها، نگاه كاربران به دسته­بندي اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بخش نشان داد كه كاربران در انتخاب مقوله براي قرار دادن اقلام، ديدگاه متفاوتي از طراحان سايت دارند و برخي از اقلام را در دسته­هاي متفاوت از طراحان قرار مي­دهند.

 از ديگر روش­هاي بكار رفته تحليل ساختار وب­سايت­ها از نظر الگوهاي بكار رفته براي دسته­بندي اقلام بود، دستاوردهاي اين بررسي نشان داد از ميان پنج الگوي موجود (كاهشي، افزايشي، محدب، مقعر و ثابت)، ساختار مقوله­هاي وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران بيشتر از الگوي كاهشي و مقعري استفاده مي­كنند. استفاده از الگوي مقعري برخلاف ديگر الگوها باعث كاهش بروز خطاي انتخاب مي­شود و استفاده از الگوي كاهشي عدم قطعيت در منو را افزايش مي­دهد. در پايان، الگوي پيشنهادي توسط پژوهشگر براي درك بهتر و بيشتر سازماندهي اطلاعات (مقوله­ها و منوهاي) وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ارائه شده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سازماندهی مقوله­ های اطلاعاتی ، پيش­ بيني­ پذيری ، عمق سازماندهی ، قابليت درك برچسب ، وب­ سايت كتابخانه ­های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 107
نام نویسنده: فاضلي دهكردي، نگار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 373
چکیده: 

سواداطلاعاتي يكي ازمفاهيم اصلي عصراطلاعات است. برخورداري ازسواداطلاعاتي، افرادرابراي زندگي دردوراني توانمندمي سازد كه دستيابي به موقع به اطلاعات باكيفيت امتيازي رقابتي درعرصه هاي علمي،اقتصادي، اجتماعي و....محسوب مي شود. آغاز كسب توانمندي هاي سواداطلاعاتي ازدوران مدرسه تاثيربيشتري برنهادينه شدن اين توانمنديها درفرد دارد.ازاين رو امروزه دربسياري ازكشورهاي پيشرفته نظامهاي آموزش و پرورش مي كوشند تاباتلفيق برنامه هاي آموزش سواداطلاعاتي دربافت برنامه هاي اموزشي خوددانش اموزان رادراين زمينه توانمندكنند دراين كشورها كتابداران اموزشگاهي به دليل ماهيت حرفه اي خودبه عنوان نيروي انساني اموزش دهنده وتوسعه دهنده سواداطلاعاتي درمدارس محسوب مي شودوبراي پذيرش چنين نقشي اموزش هاي لازم وموردنيازرادريافت مي كنند.درايران پژوهش هاي اندكي درزمينه سواداطلاعاتي درمدرسه وهم چنين تربيت كتابداران اموزشگاهي باسواد اطلاعاتي انجام شده است. دراين پژوهش باهدف سنجش نيازهاي اموزشي كتابداران اموزشگاهي شهراصفهان درزمينه سواداطلاعاتي فرايندنيازسنجي اموزشي در5 مرحله وبه شيوه پيمايش درمتون، اسناد،نظرمسئولان ومتخصصان وهم چنين نظرسنجي ازكتابداران آموزشگاهي انجام گرفت. درمرحله اول ابتدااستانداردهاي سواد اطلاعاتي ونيزاستانداردها و متون پژوهشي مربوط به صلاحيت هاي كتابداران آموزشگاهي در 8 بخش و با اشتفاده ازالگوي طبقه بندي بلوم در سه دسته دانش مهارت و نگرش تئوين شدند. نتيجه تحليل اسناد آموزش و پرورش و نيز مصاحبه با دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش و دو نفر از متخصصان سواد اطلاعاتي كشور نشان داد كه گرچه مفهوم سواد اطلاعاتي به اندازه كافي در اسناد آموزش و پرورش ايران مورد توجه قرار نگرفته است اما هدف هايي در اين اسناد وجود دارد كه با هدفهاي سواد اطلاعاتي همراستا هستند. براي تحقق اين هدفها نيز راهكارهايي در اسناد آموزش و پرورش پيشنهاد شده كه با فعاليت هاي كتابخانه همراستا هستند. گرچه در اين اسناد به كتابداران آموزشگاهي براي انجام اين راه كارها توجهي نشده است اين توانمنديها و توانمنديهاي به دست آمده از تحليل اسناد و مصاحبه شباهتت و همسويي زيادي وجود دارد. در مرحله سوم نياز سنجي با استفاده از توانمنديهاي تعيين شده& هدفهاي كلي آموزش سواد اطلاعاتي به كتابدران آموزگاهي تدوين شدند. پس از اعتبار سنجي توانمنديها و هدف هاي كلي آموزش توسط 4 نفر از پژوهشگران سواد اطلاعاتي بر پايه هدفهاي كلي آموزش اي براي سنجش وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توانمنديهاي سواد اطلاعاتي كتابداران آموزشگاهي شهر اصفهان از ديدگاه آنها تهيه شد. تحليل اطلاعات به دست آمده از اين طريق نشان داد كه دو قلمرو دانش و مهارت تفاوت زيادي بين وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد و اين كتابداران در زمينه دانش و مهارت سواد اطلاعاتي به آموزش نياز دارند . درقلمرو نگرش نيز گرچه كتابداران آموزشگاهي باور دارند كه توانمنديهاي سواد اطلاعاتي براي آنها ضروري است با اين حال كمبود برخي امكانات ممكن است انگيزه كتابداران را براي فعاليت برپايه اين باور كم كند. از اين رو با ارائه برخي آموزش ها مي توان به تقويت انگيزه هاي دروني انها براي حل مشكلات و بسط سواد اطلاعاتي كمك كرد. در نهايت در مرحله پنجم نيازسنجي  هدف هاي ويژه آموزش سواد اطلاعاتي تدوين شدند. نتايج بدست آمده مي تواند به مسئولان وزارت ْآمووزش و پرورش انجمن كتابداري ايران و ساير نهاد هاي آموزشي مرتبط براي برگزاري دوره هاي آموزشي موثر كمك كند.                                                                فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 108
نام نویسنده: آدميان، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي تاثيرتوسعه يافتگي كشورها برميزان رويت پذيري مقالات هم تاليقي علمي بااستفاده ازروش علم سنجي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مقالات هم تاليفي حوزه علوم نمايه شده درپايگاه اي اس اي درسالهاي 2005و2006،به همراه استنادهاي اين مقالات درطول سالهاي 2005تا2010 مي باشد. براي دسترسي به اهداف اين پژوهش ابتدابه صورت تصادفي براساس ليست سازمان توسعه وهمكاري اقتصادي حجم نمونه اي به تعداد20 كشورشامل 10 كشورتوسعه يافته و10 كشوردرحال توسعه انتخاب شدند. فهرست مقالات حوزه علوم دراين كشورهابه صورت سالانه طي سالهاي 2005و2006 ازوبگاه علوم تهيه ومقالات هم تاليفي جداگرديد. آنگاه بااستفاده ازجدول مورگان ازمجموعه مقالات هم تاليفي نمونه گيري به عمل امد. ميزان رويت پذيري تمامي مقالات نمونه گيري شده دردوسال پايه درطي يك دوره شش ساله 2005 تا2010 موردبررسي قرارگرفت. يافته ها نشان ميدهد كه متوسط استنادبه مقالات مشترك كشورهاي درحال توسعه باكشورهاي توسعه يافته 11/29، ومتوسط استنادبه مقالات هم تاليفي غيرمشترك كشورهاي درحال توسعه باكشورهاي توسعه يافته 5/18 است هم چنين بين تعدادكشورهاي همكاري كننده درمقالات حاصل ازهمكاري علمي وميزان استنادبه انهارابطه مثبت وجودداشته وضريب هم بستگي بين اين دومتغييرمثبت پانصدوسي وهشت هزارم مي باشد.دربررسي تفاوت معناداري بين الگوهاي همكاري علمي دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه مشاهده شدكه ميزان همكاري علمي منطقه اي ياقاره اي دركشورهاي توسعه يافته حدودسه برابركشورهاي درحال توسعه وميزان همكاري علمي درون قطبي دركشورهاي توسعه يافته حدوديازده برابركشورهاي درحال توسعه است كه نشان ازتمايل بالاي محققان براي همكاري علمي باهمكاران خود دركشورهاي توسعه يافته راداردامابين ميزان همكاري هاي ملي وفرامنطقه اي دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه  تفاوت چنداني وجودندارد. الگوهاي همگاري علمي(ملي يابين المللي) برميزان استنادمقالات تاثيرمتفاوتي دارد. ميزان استنادمقالات هم تاليفي بين المللي حدود يكونيم برابرميزان استنادبه مقالات هم تاليفي ملي است.درمجموع اختلاف ميزان استناد به همكاري هاي بين المللي باميزان استنادبه همكاري هاي ملي دركشورهاي توسعه يافته حدودهفت مميزپنجاه وشش صدم بيشترازكشورهاي درحال توسعه حدودپنج مميزنودوهفت صدم است. بين ميزان رويت پذيري مقالات هم تاليفي دركشورهاي توسعه يافته وكشورهاي درحال توسعه تفاوت معني داري وجوددارد.ميانگين استنادبه مقالات هم تاليفي كشورهاي توسعه يافته حدوددوبرابركشورهاي درحال توسعه است. نتايج حاصله نشان مي دهد همكاري هاي بين المللي بويژه همكاري با كشورهاي توسعه يافته باعث افزايش حدوديك ونيم برابري ميزان استنادبه مقالات علمي كشورهاي درحال توسعه مي شودوكشورهاي درحال توسعه براي افزايش رويت پذيري مقالات خودبهتراست همكاري هاي خودباكشورهاي توسعه يافته راگسترش دهند .

فهرست مندرجات    نتيجه گيري   فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رويت پذيري ، هم تاليفي ، توسعه يافتگي ، موسسه اطلاعات علمي ، ISI


>> کتابداری
شماره بازیابی: 110
نام نویسنده: خسروی، عبدالرسول
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 244
چکیده: 

مقدمه:يكي ازهدف هاي اصلي نظام هاي اطلاعاتي، بازيابي اطلاعات مرتبط بانيازكاربراست.موتوركاوش گوگل ازسال2008 به منظوركمك به كاربران درتدوين عبارت جستجو،قابليت كليدواژه ها وعبارتهاي پيشنهادي را به امكانات خودافزوده است. هدف پژوهش حاضربررسي كارامدي اين گونه كليدواژه ها وعبارتهادربسط جستجوازديدگاه كاربران(دانشجويان تحصيلات تكميلي) براساس اصل كمترين كوشش ونظريه بارشناختي است.

روش شناسي: باتوجه به رويكردتركيبي(كمي وكيفي) پژوهش نمونه هاي پژوهش برپايه نمونه گيري غيراحتمالي ازنوع نمونه هدفمند استفاده شد.تعداد60 نفردانشجوي تحصيلات تكميلي ازدو حوزه بزرگ موضوعي علوم انساني اجتماعي وعلوم پايه /فني مهندسي برپايه نمونه گيري هدفمندبرگزيده شدند. نشست هاي جداگانه اي باهريك از60 نفربرگزاروديدگاه هاي انها به 4 شيوه يعني ، پروتكل بلندانديشي وتحليل فايلهاي ثبت رخدادها ومصاحبه كسب شد.تمركزاطلاعات موردنيازدرواكنش جامعه موردبررسي نسبت به معيارهاي گزينش كليدواژه هاي پيشنهادي گوگل ونيزقضاوت انها دربارهي ربط اطلاعات بازيابي شده ي حاصل ازكاربرداين كليدواژه ها بود. 

يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان دادكه درپيوند بامعيارهاي گزينش كليدواژه وعبارتهاي پيشنهادي همخواني كليدواژه پيشنهادي بانيازكاربرياكليدواژه اوليه جستجوي وي باميانگين 3/53 ازنمره 4 ازبالاترين ميزان توافق نظربين كاربران برخورداراست هم چنين بيشترين اتفاق نظردرپيوندبامعيارهاي قضاوت ربط مدارك ياصفحه هاي بازيابي شده موتوركاوش گوگل مربوط به معيارهمخواني ربط مدارك بازيافتي درارتباط بانيازهاي كاربران شناسايي شد.يافته هاي اين پژوهش درموردنوع وميزان بارشناختي كليدواژه ها وعبارتهاي پيشنهادي نشان دادكه اين گونه كليدواژه ها ونتايج بازيابي شده بارشناختي منفي براي كاربران ايجادنكرده، بلكه به فهم كاربران درجستجوي بهتركمك كرد. آزمون فرضيه ديگرپژوهش نيزنشان دادكه تفاوت معناداري بين ميزان ربط نتايج بازيافتي حاصل ازعبارت جستجوي اوليه ونتايج بازيافتي حاصل ازبسط جستجوي مبتني بركليدواژه ها/عبارتهاي پيشنهادي وجوددارد.به بيان ديگراستفاده ازكليدواژه ها/عبارتهاي پيشنهادي دربهبودربط بازيافت ها موثربوده است. هم چنين يافته هاي اين بخش براساس اصل كمترين كوشش نشان داد كه بيش از87/4 درصد ازكاربران به كليدواژه ها وعبارتهاي پيشنهادي موتوركاوش گوگل توجه نموده وانهارامورد استفاده قرارمي دهند. نيزبين ميزان استفاده كاربران دوحوزه تحصيلي علوم انساني/ اجتماعي وعلوم پايه/ فني مهندسي ازكليداژه ها وعبارتهاي پيشنهاديب درموتوركاوش گوگل تفاوت معني داري وجودندارد. درپايان به منظوربهبودنتايج بازيافت حاصل استفاده ازكليدواژه ها وعبارتهاي پيشنهادي پيشنهادهاي كاربردي ارائه شده است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  كليدواژه ها وعبارتهاي پيشنهادی ، موتورهای كاوش ، گوگل ، بسط جستجو ، قضاوت ربط ، اصل كمترين كوشش ، نظريه بارشناختی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: مختاري، حيدر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش كاربردي-پيمايشي بررسي رابطة باورهای معرفت­ شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل 19965 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته ­ها و مقاطع مختلف تحصیلی اين دانشگاه در سال تحصیلي 90-1389 بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ ای به تعداد 359 نفر به روش نمونه­ گيري تصادفي طبقه­ اي نسبي انتخاب شدند. آزمودنيها سه پرسشنامۀ  "فهرست باورهای معرفتی"، "سنجۀ نیاز به شناخت" و "پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی" را که روایی و پایایی آنها پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه

مقدمه/هدف: پایگاه‌های اطلاعات علمی مهمترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کار بر قابل دسترسی می‏باشند. یکی از راهکارها جهت بر طرف ساختن چالش­های موجود در حوزه رابط کاربر، بکارگيري نظريه معنابخشي است. رويكرد معنابخشی به کاربر کمک ­می کند تا موقعیت دشواری را که با آن مواجه شده درک کر ده و نسبت به رفع شکاف شناختی و اطلاعاتی خود با استفاده از عناصر محیط رابط اقدم نماید. هدف این پژوهش ارزیابی محيط رابط پايگاه‏هاي اطلاعاتي ابسکو (Ebsco)، پروکوئست (Proquest)  و ساینس دایرکت (ScienceDirect) در پشتيباني از الگوي رفتار اطلاع­جويي كاربران بر اساس نظریه معنابخشی می­باشد.

روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکردی ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه­های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمی از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‏های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

یافته ‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در  پایگاه‌های مورد بررسی میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‏ها همچنین نشان داد میانگین ميزان آگاهي كاربران از عناصر محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي از سطح متوسط بالاتر است. یافته‏های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخ‏ها نشان دهنده وجود هدف در بکارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی بوسیله آزمودنی ها ست. در همه زمینه‏های مورد بررسی، یافته‏های بدست آمده نشان داد که عناصر شروع، دنبال کردن، مرور، تمایز و بر‏گیری از میانگین بالاتر است، اما در خصوص مؤلفه رفتار اطلاع جویی ردگیری از میانگین پایین­تر است.

همچنین آزمون فرضیه‏ها نشان داد که تفاوتی در رفتار اطلاع جویی کاربران دو حوزه تحصیلی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی مهندسی از نظر بکارگیری عناصر رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد. در واقع دانشجویان در فرایند جستجوی خود شش مؤلفه رفتار اطلاع‏جویی الیس را بکار گرفته و مورد استفاده قرار دادند. یافته‏های دیگر پژوهش نشان داد رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی از فرایند اطلاع جویی کاربران بر اساس مؤلفه­های الگوی معنابخشی دروین پشتیبانی می‏کند. همچنین این یافته‏ها مشخص کرد که کمک محیط رابط پایگاه‏های اطلاعاتی از رفتار اطلاع‏جویی کاربران در سطح مطلوبی است.

نتیجه­ گیری: از نتایج پژوهش حاضر چنین برآمد محیط‏های رابط کنونی نه تنها از رفتار اطلاع­جویی کاربران پشتیبانی می­کنند، بلکه آنها را در موقعیت‏های دشوار، پیچیده و ابهام‏زا همراهی می­کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که امکان بهره­گیری از راهبردهای الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و الگوی معنابخشی دروین در کنار هم وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر نشان داد هم الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و هم رویکرد معنابخشی در محیط رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی کاربرد دارند و احتمالا در بازطراحی و ارتقاء این محیط‏ها می­توانند مؤثر واقع شوند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  معنا بخشی ، برندا دروین ، پایگاه های اطلاعاتی ، رابط کاربر ، الگوی رفتار اطلاع جویی ، دیوید الیس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 113
نام نویسنده: نصيري مقدم، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان کتابخانه های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری می باشد. جامعه آماري اين پژوهش ساختمان، تجهيزات و منابع21 كتابخانه ي عمومي شهر مشهد بود.  جامعه انساني اين تحقيق نيز عبارتند از: 1) مسوولان کتابخانه 2)  نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين عضو و نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين غير عضو در 21 كتابخانه ی عمومي شهر مشهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی انجام گردید. برای گردآوری اطلاعات از ، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. در پژوهش حاضر از دو نوع براي بررسي ديدگاههاي مسؤولان و معلولان استفاده گردید. برای سنجش روایی از استاندارد IDA به ADA و سیاهه وارسی دسترسي به كتابخانه ها براي افراد داراي معلوليت ايفلا 2005 و نيز سیاهه وارسی ايجاد محيطي بدون مانع براي كتابخانه ها، و نظرات اساتید راهنما و مشاور، و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که براي مسؤولین 87/. و معلولان عدد 89/. تعيين گرديد كه ضریب قابل قبولي بود. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) سیاست مدونی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به معلولان وجود ندارد، 2) میانگین ارزیابی کلی معلولان از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی مشهد امتیاز 6/2 از 4 می باشد که وضعیت متوسط را نشان می دهد، 3) میانگین ارزیابی کلی مسوولان کتابخانه از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی امتیاز 1/2 از 4 می باشد که وضعیت ضعیف را نشان می دهد، 4) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان به ترتیب وضعیت پارکینگ، سطح شیبدار، فضای اختصاصی، فضای عمومی، و فضای درونی می باشد. 5) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان از دیدگاه مسؤولان کتابخانه به ترتیب، فضای اختصاصی، پارکینگ، فضای عمومی، فضای درونی، سطح شیب دار می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه ها نشان داد که: 1) بين تسهیلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد با تسهيلات و خدمات خاص مشخص شده براي معلولان در استانداردهاي بين المللي مربوطه تفاوت وجود دارد. 2) مسوؤلان کتابخانه سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را كمتر از سطحي كه براي اين موارد در استانداردهاي بين المللي مشخص شده است مي دانند. 3) معلولين سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را در سطحي بسيار كمتر از سطحي مي دانند كه مورد نياز آنهاست. 4) بين نظرات مسوؤلان کتابخانه و معلولان عضو و غير عضو كتابخانه هاي عمومي درباره كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات كتابخانه هاي عمومي براي معلولان تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  معلولان و خدمات کتابخانه های عمومی ، كتابخانه هاي عمومي مشهد ، خدمات كتابخانه براي معلولان

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.