دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: بهزادي، حسن
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 262
چکیده: 

هدف: نظام‌هاي بازيابي اطلاعات بايد به گونه­اي طراحي شوند که مبتني بر ويژگي­هاي جسمي و رواني جستجوگران بوده و رضايت، کاربرپسندي و تعامل بيشتري را براي کاربران و طراحان نظام به دنبال داشته باشند. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف شناسايي هيجان­هاي کاربران در مراحل مختلف بازيابي اطلاعات، بر مبناي مدل بازيابي اطلاعات در محيط وب و همچنين، شناخت هيجان­هاي فرعي کاربران پس از اتمام جستجو، بر اساس مدل انتساب هيجان­هاي وينر انجام شد.

روش­شناسي: از نظر روش­شناسي، پژوهش حاضر آزمايشي و از نظر نوع کاربردي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) در مقطع کارشناسي ارشد رشته­هاي علوم انساني، تشکيل مي­دادند. نمونه آماري جامعه پژوهش، شامل 72 دانشجو بود که در 3 گروه مورد آزمون قرار گرفتند: 30 نفر گروه اصلي آزمون و دو گروه 21 نفره به عنوان گروه­هاي القاي هيجاني مثبت و منفي. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*Power و بر اساس روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي، تعيين شد. گردآوري داده­ها با استــفاده از: پرسشــنامه ويژگي­هاي جمعيت­شناختي و سابقه کار با اينترنت، ­ي سبک­هاي اسنادي، ­ي پس از جستجو، موفقيت / شکست در بازيابي اطلاعات، فايل­هاي ثبت رخداد (تحليل گزارش داد و گرفت)، مقياس عواطف مثبت و منفي (PANAS)، پايگاه تصاوير عاطفي ژنو (GAPED) و تصاوير ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت.

يافته­هاي پژوهش: يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- انطباق داده­هاي گردآوري شده بر اساس مدل بازيابي اطلاعات در وب چو، دتلور و ترنبال (2000) نشان داد که در مرحله­ي جستجوي آغازين، هيجان ترس و در مرحله پيونديابي، هيجان­هاي منفي در مجموع  با 3/49% بيشترين ميزان فراواني را داشتند. همچنين در دو مرحله­ي مرور و تمايز، هيجان شادي بيش از ساير هيجان­ها مشاهده شدند. 2- بين هيجان­هاي مختلف کاربران در مراحل چهارگانه­ي بازيابي اطلاعات، رابطه معناداري مشاهده شد. 3- اسناد موفقيت­ها و شکست­ها به علت­هاي دروني در بين هر سه گروه مورد آزمون، بيشترين سهم را به خود اختصاص داد که بر اساس نظريه­ي وينر، اين اسناد در موفقيت، هيجان فرعي غرور و در شکست، دو هيجان فرعي گناه و شرمساري را به دنبال داشت. همچنين، آزمودني­ها، عامل تلاش را اصلي­ترين علت موفقيت خود در بازيابي اطلاعات مي­دانستند که اين انتساب، هيجان فرعـــي امـــيد را براي اين افراد در پي داشـــت. 4- بررسي هيجان­هاي کاربران در جستجوهاي انجام شده نيز نشان داد که در جستجوي ساده، هيجان شادي بيشترين و هيجان تنفر، کمترين هيجان بروز داده شده توسط آزمودني­ها و در جستجوي دشوار نيز هيجان­هاي غم و عصبانيت به ترتيب بيشترين و هيجان تنفر، کمترين هيجاني بود که توسط آنان بــروز داده شد. در مجــموع هيجان­هاي منفي (ترس، عصبانيت، غم و تنفر) در جستجوي دشوار بيشتر از جستجوي ساده بود و بين سطح دشواري وظايف جستجــو و نوع هيجان­هاي کاربران رابطه معنا اري وجود داشت. 5- بين دو گروه آزمودني­ با القاي هيجاني مثبت و منفي، تفاوت معناداري بين عملکرد آنان در جستجوي ساده وجود نداشت، اما در جستجوي دشوار، اين تفاوت معنادار بود. 6- بررسي ميانگين رضايت کلي آزمودني­هاي دو گروه مثبت و منفي نشان داد که ميانگين رضايت گروه مثبت، هم در جستجوي ساده و هم در جستجوي دشوار نسبت به گروه منفي، اندکي بيشـــتر بود، اما اين تفاوت معنادار نبود. 7- آزمودني­هاي داراي سبک اسناد دروني، نسبت به آزمودني­هاي سبک اسناد بيروني، داراي رضايتمندي بيشتري بودند. همچنين، آزمودني­هايي که در بازيابي اطلاعات، موفقيت خود را به توانايي خويش نســـبت داده­ بودند، نسبت به افرادي که انتساب­هاي ديگري داشتند، داراي ميزان رضايت بيشتري بودند. 8- آخرين يافته پژوهش نيز نشان داد که بين الگوي کلي انتساب هيجان­هاي کاربران و الگوي انتساب هيجان­هاي آنان در بازيابي اطلاعات، در جستجوي ســاده رابطه­اي معناداري وجود ندارد، اما اين رابطه در جستجوي دشوار و مجموع دو جستجو، رابطه وجود دارد.

نتايج: نتايج نشان مي­دهند که نظـام­هاي بازيابي اطلاعات و يا واسط­هاي اطلاعاتي (همانند کتابداران) بايد بتوانــند با کم­رنگ کردن و يا از بين­بردن ضعف­هاي کاربران در بازيابي اطلاعات و فراهم­نمودن تهميداتي همانند: راهنماها، اصطلاحنامه­ها، شيوه­نامه­ها و دستورالعمل­هاي جستجو، زمينه­ي ارتـقاي توانمند­هاي کاربران در بازيابي اطلاعات و در نتيجه افزايش رضايتمندي کاربران را فراهم نمايند تا آنان موفقيت خود را مديون توانايي­هاي خويش که عاملي دروني و پايدار است، بدانند تا بدين وسيله خودکارآمدي و عزت نفس آنان افزايش يابد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  هيجان ، القاي هيجاني ،  نظريه ي انتساب ، وينر ،  اِسناد، بازيابي اطلاعات ، دانشجويان تحصيلات تکميلي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: جهانگیر، غلامحسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف: هدف اصلی این پژوهش توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش میزان تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران (اعضای هیأت علمی) بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان) مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بود. روش‌ها: این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه‌ 248 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-92 بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها بود که ضریب کلی آلفای کرونباخ آن 95 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و LISRER استفاده شد. یافته‌ها: متغیرهای جنسیت، سابقه کاری، مرتبه علمی و دانشکده محل خدمت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأثیری بر میزان متغیرهای مورد مطالعه نداشتند. پذیرش سامانه پژوهان با باورهای خودکارآمد کاربران رابطه مثبت و معنی‌دار و با باورهای ناکارآمد آنان رابطه منفی و معنی‌داری داشت. رابطه باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران با استفاده واقعی از سامانه پژوهان با خذف اثر متغیرهای درونی معنی‌دار نبود. سهولت استفاده از سامانه با سودمندی آن همبستگی معنی‌داری داشت. پذیرش سامانه از سوی اعضای حوزه پزشکی غیربالینی بیش‌تر از گروه بالینی بود. سازه سهولت استفاده در پذیرش سامانه پژوهان دارای بیش‌ترین میزان تأثیر بود. در نهایت نتایج به دست‏آمده نشان داد که روابط پیش‏بینی‏شده در مدل پیشنهادی و مفهومی پژوهش حاضر مثبت و معنی‏دار و در نتیجه مدل ارائه‏ شده از برازش کافی برخوردار بود. نتایج: نتایج نشان داد عوامل سازنده مدل پذيرش فناوري اطلاعات در اين پژوهش نيز به عنوان عوامل تأثيرگذار بر پذيرش سامانه پژوهان شناسايي شدند. دستاورد بعدی این پژوهش این بود که مدل ارائه‌شده در ارتباط با پذیرش سامانه پژوهان با ترکیب متغیرهای باورهای خودکارآمد و ناکارآمد به عنوان متغیرهای بیرونی مدل پذیرش فناوری اطلاعات مبتنی بر نظریه شناختی – اجتماعی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به نظر می‏رسد مدل یاد‏شده، الگوی قابل قبول و چارچوب مناسبی برای مطالعه رفتار پذیرش کاربران باشد. کلیدواژه‌ها:،، باورهای ناکارآمد، نظریه شناختی- اجتماعی، سامانه اطلاعاتی پژوهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM).
استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  پذیرش فناوری اطلاعات ،  باورهای خودکارآمد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: كفاشان كاخكي، مجتبي
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان‌های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان‌ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت‌گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد‌های مناسب آن دارد. راهبرد‌های سازمان را می‌توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد‌های وظیفه‌ای و راهبرد‌های عملیاتی طبقه‌بندی کرد. هماهنگي بايد بتواند در سطوح مختلف راهبرد‌های سازمان به طور موفقيت‌آميزي برقرار‌ شود تا یک سازمان بتواند به هدف‌های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظيفه‌اي مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد‌های مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های عملياتي آن با راهبرد اصلي سازمان مي‌تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسايي ميزان هماهنگي راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی‌ها بر ميزان اجراي فعالیت‌های مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي می‌باشد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی‌- توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و 3 و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. زیر‌ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد‌ اصلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، شناسایی راهبرد‌های زیر‌نظام‌های مدیریت دانش بر پایه برخي از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی شکل گرفت. محتوای سیاهه‌وارسی را مصداق‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش تشکیل داد. یافته‌ها: نتايج بدست آمده، نشان‌دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در 3 دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در 2 دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون فرضيه‌ها، نشانگر وجود رابطه مستقيم به نسبت قوي بين هماهنگي بیرونی كل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و ميزان پياده‌سازي مديريت دانش و رابطه مستقيم و قوي بين هماهنگي دروني كل راهبردها (هماهنگی درونی عمودي و افقي) و ميزان اجراي مديريت دانش بود. کاربرد‌‌‌های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می‌تواند توسط مدیران سازمان‌ها بويژه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ‌سازي راهبرد‌های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی‌های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته شود. ارزش و اصالت: از آنجائيكه مديريت دانش بعنوان رويكردي براي توسعه سازمان‌ها و نيز دستيابي به رسالت و هدف‌های آنها بشمار مي‌آيد، توجه به راهبردهاي آن در راستاي راهبردهاي سازمان مي‌تواند نقش اين مطالعه را در ارزش‌آفريني حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسي در مديريت سازمان‌ها مشخص کند. الگوي مفهومي پژوهش نيز مي‌تواند مبناي بسياري از پژوهش‌ها و توسعه تفكر راهبردي در سازمان‌ها باشد. فهرست مندرجات منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: رحیم نیا، فریبرز
کلید واژه ها:  راهبرد مدیریت دانش ،  زیر‌نظام‌های مدیریت دانش ،  هماهنگی راهبردی ،  نقاط مرجع راهبردی ،  کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 159
نام نویسنده: عدالتیان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 205
چکیده: 

مقدمه/هدف: در دنیای رقابتی امروز، اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند­مدت و اثربخش با مشتریان بنا می­شود. بدین منظور راهبردهایی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری یا سی.آر.ام طراحی شده است که هدف آن ترکیب کردن توانایی­های فناوری اطلاعات و نیروی­ انسانی برای رسیدن به بینشی عمیق درباره خواسته­های مشتریان و ارائه خدمات به آن­ها است. در حالیکه بررسی پژوهش­ها و پروژه های سی.آر.ام، ضمن تأکید بر ضرورت آن، حکایت از نرخ بالای شکست این راهبرد دارند، توجه به نیروی انسانی که نقش مؤثری در اجرای موفق آن دارد، اساسی است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه نیروی­ انسانی در خصوص راهبرد و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در­کتابخانه­های دانشگاهی ایران و بررسی مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده بر آن است. بر این اساس 4 مؤلفه مؤثر در قالب چهار دسته کلی (مؤلفه­ انسانی، مؤلفه­ سازماندهی، مؤلفه­ مدیریت دانش و مؤلفه­ فناوری اطلاعات) و 13 مؤلفه بازدارنده در استقرار و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­ها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های کشور بودند. گردآوری داده­ها با استفاده از تلفیقی حاصل از بررسی های موجود در حوزه سی.آر.ام و براساس منابع و مرور متون حوزه سی.آر.ام طراحی شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد.

یافته­ها / نتایج : یافته­های پژوهش نشان داد که کتابداران ضرورت وجود و استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری را بیش از حد متوسط بیان کردندکه خود بیانگر شناختی است که کتابداران در خصوص ضرورت و جایگاه این راهبرد در کتابخانه­های دانشگاهی  بدست آورده­اند. از میان مؤلفه­های شناسایی شده در استقرار سی.آر.ام از دیدگاه کتابداران، سازماندهی  با میانگین  928/0 مهم­ترین مؤلفه­ مؤثر در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­های دانشگاهی شناخته شد. همچنین مؤلفه نیروی انسانی با میانگین 872/0، مؤلفه مدیریت دانش با میانگین 865/0 و مؤلفه فناوری اطلاعات با میانگین 750/0 به ترتیب در رده دوم تا چهارم اثرگذاری بر سی.آر.ام قرار گرفتند. از میان مؤلفه­های بازدارنده در استقرار و به­کارگیری سی.آر.ام مؤلفه نبود آمادگی فرهنگی  با میانگین رتبه 820/0 در مرتبه اول اثرگذاری و مؤلفه همخوانی ضعیف راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری با میانگین رتبه 114/0- در مرتبه سیزدهم در ممانعت از استقرار و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارند. همچنین یافته­های این پژوهش نشان داد بین درک کتابداران از مزایای مدیریت ارتباط با مشتری و پذیرش مثبت این راهبرد رابطه وجود دارد.

اصالت/ ارزش: نتایج این پژوهش علاوه بر ارائه الگویی برای تقویت مؤلفه­های مؤثر و کاهش مؤلفه­های بازدارنده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­های دانشگاهی ایران، در نتیجه استقرار آن می­تواند مدیران کتابخانه­ها را در شناخت  دیدگاه­ها و انتظارات کتابداران یاری دهد. همچنین نتایج حاصل از دستیابی به اهداف این پژوهش می­تواند مدیران کتابخانه­های دانشگاهی ایران را از نقاط قوت و  ضعف کتابخانه آگاه سازد و آن­ها را در تصمیم­گیری­های بهینه و  بهبود و اصلاح وضعیت کتابخانه­های دانشگاهی و کیفیت خدمات یاری دهد. افزون براین، کتابخانه­ها می­توانند با استفاده از نتایج به­دست آمده در این پژوهش و توجه به مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده خطر شکست را کاهش و احتمال موفقیت این راهبرد را افزایش دهند و به راه­اندازی سی.آر.ام اقدام کنند.

فهرست مندرجات

نتبجه گییری

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل بازدارنده بر مدیریت ارتباط با مشتری ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، کتابداران ، CRM


>> کتابداری
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: وکیلی‌ازغندی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی و مقایسه میزان اهمیت ملاک­های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانش­آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها بود. در این خصوص به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو محقق ساخته استفاده شد. یکی تعیین و اولویت­بندی ملاک­های انتخاب کتاب توسط نوجوانان که بر پایه ملاک­های کلی انتخاب کتاب شورای کتاب کودک و بررسی متون داخلی و خارجی تنظیم شد، و دیگری ارزشیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بررسی امکانات رفاهی موجود در شهر و روستا که با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظر متخصصان در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی و علوم اجتماعی تهیه شد. روایی از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آلفا در نخست برابر با 86/0 و در دوم برابر با 84/0 بود. نتایج به دست آمده، میزان اهمیت هریک ازملاک­های اصلی و ملاک­های فرعی انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص ساخت. در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، کیفیت محتوا را اولویت نخست و قیمت را اولویت آخر خود انتخاب کردند. هم­چنین نوجوانان روستایی در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، قیمت را اولویت نخست و اعتبار ناشر را اولویت آخر خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی در خصوص میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). هم­چنین مشخص گردید که بین میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی- اقتصادی  تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب رابطه معناداری وجود داشت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ملاک‌های انتخاب کتاب ، ملاک‌های نوجوانان شهری ، ملاک‌های نوجوانان روستایی ، شرایط اقتصادی- اجتماعی ، شهرستان کاشمر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 156
نام نویسنده: زره‌ساز، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 261
چکیده: 

هدف: این پژوهش بر آن است تا رفتار راهنمایابی کاربران را در هنگام اطلاع‌یابی آنها در کتابخانه دیجیتال، با بررسی عوامل روانشناختی و مهارتی مؤثر بر شکل‌گیری، نوع موقعیت‌های راهنمایابی و نحوۀ تقاضا و استفاده از منابع راهنما و کمک دارای سطوح تعاملی متفاوت، مورد واکاوی قرار دهد. بدین منظور رفتار راهنمایابی کاربران (دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) بر پایۀ مراحل مختلف يك مدل تعدیل شده اطلاع‌يابی (که برمبنای مدل اطلاع‌یابی مارکیونینی است) مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی و طرح زاویه‌بندی مدل تبدیل داده‌ها  انجام شد.  همچنین با استفاده از روش نمونه گیری هدف‌مند طبقه‌ای و نرم‌افزار PASS 11 ،  38 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اقدام‌هایی نیز همچون انتخاب کتابخانه دیجیتال بر مبنای معیارهای مورد نظر، تدوین و آماده‌سازی منابع راهنما و طراحی سناریوی پژوهش به عنوان مراحل آماده‌سازی اجرای پژوهش صورت پذیرفت. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مختلفی همچون ، پروتکل بلنداندیشی و نرم افزار مورائه  استفاده شد. در تحلیل داده‌های کمّی پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. از این رو، به منظور بررسی روابط موجود میان متغیرهای روانشناختی و مهارتی با متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های کیفی (برای تعیین نوع موقعیت‌های راهنمایابی و تقاضاهای راهنمایی و کمک) نیز از روش پروتکل بلنداندیشی و مدل‌های مربوطه بهره گرفته شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت‌های مهارتی و مجموعه پیش‌داشته‌های دانشی شرکت‌کنندگان نقش مؤثری در کاهش بروز نشانه‌های راهنمایابی آنها در فرایند اطلاع‌یابی داشته است. از نکته‌های قابل تأمل در یافته‌های پژوهش، ثبت نشانه‌های راهنمایابی در هر چهار مرحله اصلی مدل تعدیل شده اطلاع‌یابی است. با این حال، در مرحله جستجو که کاربر به صورت عملی وارد فرایند جستجو می‌شود، نیاز به راهنمایابی بیش از سایر مراحل به ثبت رسید. یافته‌های پژوهش این نکته را نیز به تأیید رساند که اغلب تقاضاهای ارائه شده برای دریافت راهنمایی و کمک توسط کاربران از نوع اجرایی و ناشی از فقدان و یا کمبود دانش در رابطه با مشکل پدید آمده و همچنین بیانگر انفعال آنها در فرایند راهنمایابی است. همچنین شرکت‌کنندگان تمایل بیشتری به تعامل با منبع راهنمای دارای خصوصیات تعاملی بیشتر، آن هم به دلیل انعطاف‌پذیری و سرعت بیشتر در ارائه پاسخ‌ها داشتند و این تعامل را سودمندتر ارزیابی کردند. در پژوهش حاضر مشخص شد که از میان متغیرهای روانشناختی مطرح در نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده، متغیر نگرش مثبت در قبال راهنمایابی به عنوان یکی از قابلیت‌های روانشناختی مهمی است که از طریق مثبت‌تر کردن نیت افراد نسبت به راهنمایابی، این ظرفیت روانی را در آنها پدید آورده تا زمان بیشتری را صرف تعامل با منابع راهنما کنند و تقاضاهای بیشتری نیز برای دریافت کمک و راهنمایی داشته باشند. یافته‌‌ها همچنین نشان داد که هنجارسازی مناسب برای راهنمایابی توسط گروه‌های مرجع همچون کتابداران و اطلاع‌رسانان، در فضای مجازی به ویژه کتابخانه دیجیتال به عنوان امری ضروری برای یک اطلاع‌یابی موفق است.

نتیجه‌گیری: با توجه به مجموعه یافته‌های پژوهش حاضر و با درنظر گرفتن ثبت نشانه‌های راهنمایابی در همه مراحل اصلی فرایند اطلاع‌یابی، مدل تعدیل شده اطلاع‌یابی مورد استفاده در این پژوهش تکمیل و مدلی نظری برای اطلاع‌یابی در کتابخانه‌ دیجیتال پیشنهاد گردید. در این مدل، راهنمایابی به عنوان رفتاری پشتیبان و مکمل رفتار اطلاع‌یابی است که پس از درگیر شدن کاربران در موقعیت‌های راهنمایابی آغاز شده و تا رفع چالش‌های پدید آمده در آن موقعیت‌ها ادامه پیدا می‌کند. همچنین یافته‌‌ها بر ضرورت تقویت عوامل مشوّق راهنمایابی با استفاده از روش‌های مختلف همچون برگزاری دوره‌های آموزشی و برقراری ارتباطات بین‌فردی و مجازی تأکید نمود.

فهر ست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  راهنمایابی ، اطلاع‌یابی ، مدل اطلاع‌یابی مارکیونینی ، نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده ، سواد رایانه‌ای ، سواد اطلاعاتی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 157
نام نویسنده: آخشیک، سمیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف: مدیریت موفق فرایند تغییر سازمانی و کاستن از مقاومت در برابر این فرایند، دغدغه بسیاری از مدیران و دست‌اندرکاران تغییر در سازمان‌ها است. پژوهش حاضر با رویکردی دانش‌مدار به تغییر سازمانی توجه دارد. چارچوب نظری این پژوهش، از تلفیق نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده به‌دست آمد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مربوط به دو بعد فردی و سازمانی و نقش هریک از این عوامل در ایجاد مقاومت در برابر تغییر در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (طرح تجمیع کتابخانه‌های این دانشگاه) است.

روش‌شناسی پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردی است كه با شيوه پيمايشي و رویکرد ترکیبی در گردآوري داده‌ها و با استفاده از طرح مثلث‌سازی و مدل همگرا برای تحلیل و بر پايه مطالعه موردی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را سه گروه تشکیل دادند؛ کتابداران (40 نفر)، مدیران میانی (11 نفر) و مدیران ارشد (5 نفر) کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد. از شیوه نظرسنجی برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. گردآوری داده‌های پژوهش از سه طریق صورت گرفت: (برای کتابداران)، بحث گروهی متمرکز (برای مدیران میانی) و مصاحبه نیمه ساختار یافته (برای مدیران ارشد). این روش‌ها برای هر مرحله از سه مرحله تغییر برنامه‌ریزی شده (یعنی، انجمادزدایی، اجرای تغییر و انجماد مجدد) به تفکیک اجرا شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مقاومت در برابر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، به‌ترتیب 3/71% و 6/72% و در مرحله انجماد مجدد، 6/50% بوده است. افزون بر آن، مشخص شد که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، نیروهای پیش‌برنده فردی بر نیروهای بازدارنده این بعد فزونی گرفتند. اما در بعد سازمانی در این دو مرحله، نیروهای بازدارنده بر نیروهای پیش‌برنده غلبه داشتند. برآیند نیروهای این دو مرحله، منفی و نشان‌دهنده غلبه نیروهای بازدارنده بود. یافته‌های این پژوهش نشان داد بعد فردیِ نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، در مقایسه با بعد سازمانی این نیروها، مقاومت کمتری در برابر تغییر ایجاد کرده است. افزون بر آن، یافته‌ها بیانگر این بود که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، بخش قابل توجهی از مقاومت نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، به‌دلیل عوامل فردی چسبندگی دانش و کاستی‌های مربوط به آموخته‌زدایی فردی ایجاد شد. در ارتباط با نظریه میدانی لوین و نظریه چسبندگی دانش، مشخص شد که در فرایند تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد، عوامل سازمانی چسبندگی دانش در مقایسه با عوامل فردی آن نقش بیشتری در ایجاد مقاومت در برابر تغییر برنامه‌ریزی شده داشتند.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده سازمانی، میدان وسیعی از نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده در فرایندی پیچیده و چند بعدی در تعامل یا تقابل با یکدیگر حضور دارند. طی این فرایند، عواملی چون آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش به ایجاد نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده کمک می‌کنند. بنابراین، برای موفقیت در مدیریت تغییر سازمانی، نه‌تنها شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به تغییر در میان کارکنان سازمان و ایجاد فرهنگ و جو سازمانی مناسب با تغییر لازم است، بلکه باید به جایگزینی دانش منسوخ با دانش جدید در دو بعد فردی و سازمانی نیز توجه شود. از دستاوردهای این پژوهش، تأیید ارتباط میان آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش با تغییر سازمانی است. در این راستا، رهنمودهایی بر پایه نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده و به تفکیک ابعاد فردی و سازمانی برای مدیریت تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌های دانشگاهی ارائه شده است.

فهریت مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  تغییر برنامه‌ریزی شده ، مقاومت در برابر تغییر ، نظریه چسبندگی دانش ، آموخته‌زدایی ، نظریه میدانی لوین ، مدیریت تغییر ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، تجمیع کتابخانه‌های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 158
نام نویسنده: رجبعلی‌بگلو، رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 256
چکیده: 

هدف: بهرهمندی از دانش همه افرادی که ذی‌نفع یک محصول یا خدمت هستند، می‌تواند به بهبود محصول‌ و ارائه خدمات نوآورانه، و در نتیجه، به ارزش‌آفرینی برای همه آن‌ها منجر گردد. این امر با واکاوی ساختار دانشی (شناختی) ذی‌نفعان و کشف دیدگاه‌ها، ترجیح‌ها، باورها و ارزش‌های آن‌ها در استفاده از یک محصول یا خدمت قابل دسترس است. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه ساختار شناختی گروه‌های سه‌گانه ذینفع نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال ایران (کاربران، کتابداران و طراحان) بر پایه نظریه وسیله-هدف است. این کار با بررسی مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان و ترسیم نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی) آنها که دربرگیرنده ویژگی‌ها، پیامدها و ارزش‌های مورد نظر در ذهن آن‌هاست انجام‌پذیر می‌باشد. هدف دیگر پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر سایر نظام‌ها و محیط‌های اطلاعاتی (از جمله پایگاه‌های اطلاعاتی، فهرست‌های رایانه‌ای، موتورهای کاوش، وب‌سایت‌ها و شبکه ‌ای اجتماعی) بر شکل‌گیری مدل‌های ذهنی ذینفعان کتابخانه دیجیتال می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر رویکرد، شناختی است که با شیوه پیمایشی و رویکرد ترکیبی در گردآوری داده‌ها انجام شد. در این پژوهش، از طرح مثلث‌سازی "داده‌ها" و نیز طرح "روش‌شناختی" برای بررسی مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل دو گروه بود: 1) نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتال در ایران که از این گروه، نرم‌افزارهای آذرخش، پاپیروس و ثنا انتخاب شدند. مبنای انتخاب این نرم‌افزارها پیشینه کاربرد آن‌ها در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی معتبر (علمی و دانشگاهی) و تلاش شرکت‌های مربوط برای توسعه آن‌ها بود. 2) ذی‌نفعان این نرم‌افزارها، شامل کاربران نهایی (16 نفر)، کتابداران (21 نفر) و طراحان (5 نفر) بودند که در مجموع 42 نفر در این پژوهش شرکت کردند. گردآوری داده‌های پژوهش از دو طریق پرسش‌نامه و مصاحبه (با استفاده از تکنیک‌های نردبانی و شبکه مخزنی) انجام شد. تحلیل محتوای مصاحبه‌ها نیز با روش کیفی جهت‌دار و با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی) طراحان پیچیده‌تر از نقشه شناختی کاربران و کتابداران بود. افزون بر آن، مشخص شد مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان تحت تأثیر استفاده از سایر نظام‌ها و محیط های اطلاعاتی قرار داشت. مدل‌های ذهنی طراحان بیشتر تحت تاثیر موتورهای کاوش (با 5/45%)، کتابداران بیشتر تحت تاثیر پایگاه‌های اطلاعاتی (با 2/42%) و کاربران بیشتر تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی (با 6/21%) بود. به طورکلی، موتورهای کاوش (با 42%) در مقایسه با پایگاه‌های اطلاعاتی (با 31%) و شبکه‌های اجتماعی (با20%) سهم بیشتری از ویژگی‌های مورد انتظار ذی‌نفعان را به خود اختصاص دادند؛ بیشترین تشابه میان ویژگی‌های نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال با ویژگی‌های پایگاه‌های اطلاعاتی (با 3/54%) در حالی مطرح شد که شبکه‌های اجتماعی (با 3/28%) و موتورهای کاوش (با 9/10%) سهم کمتری از این تشابه‌ها را داشتند. یافته‌های این پژوهش، بر لزوم همسویی قابلیت‌های نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال با ویژگیهای سایر نظام‌های اطلاعاتی تأکید داشت.

نتیجه‌گیری: از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که میان نقشه‌های سلسله‌مراتبی ارزش گروه‌های سه‌گانه ذی‌نفع تفاوت وجود داشت. از این‌رو، نوعی شکاف شناختی میان آن گروه‌ها دیده شد. این شکاف شناختی همچنین تحت تأثیر تجربه‌های استفاده از سایر نظام‌های اطلاعاتی قرار داشت. بنابراین، لازم است طراحان، با به‌کارگیری ویژگی‌های مورد انتظار ذی‌نفعان و الگوبرداری از قابلیت‌های سایر نظام‌های اطلاعاتی به بهبود نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال و در نتیجه، به کاهش این شکاف شناختی اقدام نمایند. از دستاوردهای این پژوهش، شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری مدل‌های ذهنی بود که پیشتر مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین در این پژوهش مشخص شد، نظریه وسیله-هدف می‌تواند چارچوبی نظری برای تفسیر و توجیه نحوه شکلگیری مدل‌های ذهنی ذینفعان ارائه نماید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  ارزش‌آفرینی مشترک ، مدل‌های ذهنی ، نقشه‌های شناختی ، نقشه سلسله‌مراتبی ارزش ، نظریه وسیله-هدف ، نظام‌های اطلاعاتی ، کتابخانه‌های دیجیتال


>> کتابداری
شماره بازیابی: 161
نام نویسنده: حسینی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط ‌کاربر کتابخانه‌‌های ‌دیجیتال فارسی کودکان بر اساس معیارهای استخراج شده از متون است. برای انجام پژوهش از روش­های پیمایشی و ارزیابانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه­ی وارسی محقق ساخته گردآوری شد. از میان پژوهش‌های مشاهده شده، دسته‌بندی 21 ‌گانه  نوروزی و حریری (1388) در نظر گرفته شد. سیاهه­ی اولیه شامل 21 مقوله­ی (طراحی، نمایش اطلاعات، سادگی، انسجام، راهنمایی، راهبری، کنترل کاربر، زبان، تصحیح­خطا ، تعامل، بازخورد، جست­و­جو، قابلیت یادگیری، پشتیبانی از کاربر، کاهش بار حافظه کاربر، تجربه کاربر، سازگاری، مشاهده وضعیت سامانه، تطبیق بین سیستم و جهان واقعی، انعطاف پذیری و شخصی­سازی) و 171 معیار بود. پس از اعتبارسنجی سیاهه با احتساب نقطه مطلوب 4، سیاهه­ی نهایی با 17 مقوله و 97 معیار برای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه­های دیجیتال (ICDL، تبیان، ملی، کودکان، جامعه­ی مجازی، جزیره­ی­دانش، کتابک و کودکانه) مورد استفاده قرار گرفت.  یافته­ها نشان داد از بین معیارهای مورد مطالعه، "وضوح در ارائه جملات راهنما و قابل درک بودن راهنما" از مقوله­ی زبان با میانگین 55/4 و "اجتناب از آوردن متن‌های زیر خط دار در کنار پیوندها" از مقوله­ی طراحی با میانگین 96/2 به ترتیب بالاترین و پایین­ترین امتیاز را از نظر متخصصان کسب کردند. حاصل رتبه­بندی کتابخانه­ها از نظر رعایت معیارهای سیاهه ارزیابی نشانگر آن است که کتابخانه دیجیتال ملی کودکان با رعایت 73 درصد معیارها در رتبه نخست قرار دارد پس از آن کتابخانه‌های دیجیتال کتابک (72 %ICDL (68 %)، جزیره­ی دانش (67 %)، کودکانه (47 %)، تبیان (44 %)،  جامعه­ی مجازی (44 %) و کودکان (32 %) قرار دارند.

قهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های دیجیتال فارسی ، کتابخانه‌های دیجیتال کودکان ، رابط کاربر ، معیارهای ارزیابی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 162
نام نویسنده: مقیمی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه یکی از دلایل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمان­ها وجود عوامل انگیزشی در حد بالا در آن سازمان می­باشد. از عوامل مهمی که بر رفتار و انگیزش نیروی انسانی تاثیرگذار است، شرایط محیطی کار است که علم ارگونومی به آن می­پردازد. بی­تردید چگونگی محیط، تجهیزات و ابزار در بروز و ظهور توانایی­های درونی انسان نقشی اساسی دارد. کتابداران کتابخانه­های عمومی نیز می­توانند نقش مهمی در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه ایفا نمایند و با بهبود شرایط ارگونومیکی کتابخانه­ها و نیز افزایش انگیزش شغلی می­توانند در بالا بردن خدمات کتابخانه­ موثر باشند. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط شرایط ارگونومیکی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد بود.

روش: پژوهش از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد شامل 68 کتابدار در 22 کتابخانه نهادی تحت پوشش نهاد کتابخانه­های عمومی بودند. ابزار گردآوری داده­ها، انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر (1997) و سیاهه وارسی استانداردها و اصول ارگونومي در محيط کتابخانه کورانلو (1386) بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار‌ اکسل و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج آزمون پیرسون نشان داد بین شرایط ارگونومیکی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد رابطه معناداری وجود ندارد. شرایط ارگونومیکی کتابداران جامعه مورد بررسی پایین­تر از حد مطلوب (950) است و انگیزش شغلی آنها از سطح متوسط (60) بالاتر است. نتایج فرضیه­­های پژوهش نیز نشان داد بین متغیرهای فردی جنسیت، سابقه کار، سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد با میزان انگیزش شغلی آنها اختلاف میانگین وجود دارد که بیانگر انگیزش شغلی بیشتر در زنان نسبت به مردان، افراد دارای مدرک تحصیلی پایین­تر (دیپلم) در مقایسه با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر (لیسانس و وق­لیسانس)، شاغلین پیمانی در مقایسه با شاغلین رسمی و افراد با سابقه کاری 21-25 سال است. در حالیکه بین سن، وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با میزان انگیزش شغلی اختلاف میانگین وجود ندارد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  شرایط ارگونومیکی ، انگیزش شغلی ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابداران کتابخانه­ های عمومی شهر مشهد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.