دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 101
نام نویسنده: شمس آرا، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده و اعتبار سنجی منابع وبي در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد، در چهار حوزه علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی است؛  تا مشخص شود دانشجويان كارشناسي ارشد اين چهار حوزه تا چه حد از منابع وب در تهيه پايان نامه هاي خود استفاده مي كنند و این گونه منابع تا چه حد از اعتبار برخورداند.

پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شد، که یکی از انواع تحقیقهای توصیفی است. جامعه آماري پژوهش حاضر را پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1385-1381 تشکیل می دهد که تعداد آنها 1738 پایان نامه بوده و از بین آنها با استفاده از نمونه گیری طبقه ای یا سهمیه ای و  تصادفی منظم ، 313 پایان نامه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. دراین پژوهش از دو ابزار برای گردآوری داده ها استفاده شده است:  

      الف. یک فرم ساده برای یادداشت تعداد و انواع استنادها در مآخذ پایان نامه های مورد بررسی

ب. یک سیاهه وارسی شامل معیارهای بررسی اعتبار منابع وبی مورد استناد در پایان نامه ها.

 یافته ها حاکی از آن است که بطور کلی میزان استفاده از منابع وبی در پایان نامه های چهار حوزه تحصیلی 33/1 درصد می باشد که تفاوت بین این چهار حوزه از نظر میزان استفاده به لحاظ آماری معنادارمی باشد. بطور کلی میانگین نمره اعتبار سنجی  در چهار حوزه تحصیلی (288/9) بوده است؛که از لحاظ آماری تفاوت معناداری در چهار حوزه مشاهده گردید همچنین بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد حوزه های علوم انسانی و علوم پایه مربوط به مقالات بوده که به ترتیب 2/64% و 7/47% می باشند. در حوزه های تحصیلی کشاورزی و مهندسی بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد مربوط به سایر منابع (وب سایتهای دانشگاهی، خبری، گزارش گردهمایی ها و...) می باشد که به ترتیب 5/46% و 6/48% می باشند. به استثنای حوزه تحصیلی علوم انسانی، روند استناد دهی به منابع وبی در طول پنج سال مورد مطالعه صعودی نبوده و تقریبا ثابت باقی مانده و در همه حوزه های تحصیلی منابع وبی خارجی بیشترین درصد استناد دهی را به خود اختصاص می دهند (9/91%) و نیز استناد دهی به منابع وبی داخلی با درصد 1/8% در مقام دوم قرار دارد. در همه حوزه های تحصیلی نسبت استناددهی به منابع چاپی در برابر استناددهی به منابع وبی 98 به 2 می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر خلاف تصور تاثیر گسترده اینترنت در همه زمینه ها خصوصا زمینه های پژوهشی و دانشگاهی، هنوز هم منابع چاپی منابع غالب در فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان محسوب می شوند.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  رفتار استنادی ، منابع وبی ، پايان نامه ، اعتبار سنجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 88
نام نویسنده: جعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر بر استفاده و نيز موانع و مشكلات دسترسي و استفاده از اينترنت به عنوان عوامل بازدارنده مي پردازد.

جامعه آماري اين پژوهش 325 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه كابل است. يافته ها نشان داد كه 72% از دانشجويان از اينترنت استفاده مي كنند . اين افراد به ميزان 65% به منظور جستجوي اطلاعات تخصصي و علمي از طريق موتورهاي كاوش ،59% يافتن مطالبي كه درمنابع ديگر يافت نمي شوند و به ميزان 58% به منظور تكاليف درسي از شبكه استفاده مي كنند. بطور متوسط كاربران 1،62 ساعت را صرف انجام امور ، 1،50 ساعت براي انجام امور آموزشي و 1،27 ساعت را براي انجام امور ارتباطي از طريق اينترنت صرف مي كنند.

نتايج نشان داد كه بين ميزان استفاده از مهارتهاي اينترنتي دانشجويان و تجربه استفاده از اينترنت تفاوت معنا دار وجود دارداما بين ميزان استفاده و داشتن رايانه شخصي ، نوع سكونت دانشجويان ، ميزان رضايت و جنسيت تفاوت معنا دار وجود ندارد. عمده ترين ( 50،50%) دليل عدم استفاده از شبكه اينترنت توسط غير كاربران" عدم دسترسي " مي باشد . پس از آن عدم آشنايي با مهارتهاي اينترنت ، عدم وجود برق دائمي ،‌نداشتن رايانه شخصي ، خرابي خطوط مخابراتي و سرعت كم ، عدم نياز به استفاده ، عواملي است كه غير كاربران از آن به عنوان دلايل عدم استفاده از اينترنت ذكر كرده اند.از نظر كاربران" كمبود تعداد رايانه به نسبت دانشجويان " مهمترين مانع استفاده از اينترنت در دانشگاه كابل است." عدم دسترسي به اينترنت در همه دانشكده ها "،" سرعت كم اتصال به اينترنت "،" عدم دسترسي رايگان به اينترنت در خوابگاههاي دانشجويي " و " عدم اهميت دادن مسئولين دانشگاه و دانشكده ها به توسعه خدمات اينترنت در دانشگاه كابل" و " خرابي رايانه ها" از مشكلات ديگر دانشجويان در استفاده از اينترنت مي باشد.

65% از كاربران اعتقاد دارند كه " آگاهي به دانشجويان درباره مزاياي استفاده از اينترنت" باعث مي شود كه آنها بيشتر از اينترنت استفاده نمايند. كاهش قيمت دسترسي به اينترنت در كشور"(44%)" ،تشويق و يا اجبار دانشجويان به استفاده از اينترنت توسط اساتيد "( 46،60) از جمله عواملي است كه بر استفاده بيشتر تأثير مي گذارد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  اينترنت ، دانشگاه كابل ، ميزان استفاده ، عوامل مؤثر ، موانع و عوامل بازدارنده


>> کتابداری
شماره بازیابی: 87
نام نویسنده: روايتی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاهي ايران و تعيين ويژگي هاي شبكه هم پيوندي و ميان پيوندي آنهاست.روش به كاررفته در اين پژوهش ، روش تحليل پيوندهاست كه يكي از روش هاي وب سنجي است.جامعه پژوهش حاضر، 43 وب سايت دانشگاههاي تحت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است كه در "فهرست 100 سازمان برتر ايران پايگاه Web of Science(WOS) آمده اند. اين وب سايت ها در يك دوره زماني يك ماهه (15 شهريور-15 مهر 1387) با استفاده از موتور كاوش آلتاويستا بازيابي شد و به منظور تحليل  پيوندهاي آنها بر روي رايانه شخصي بارگذاري گرديد. پيوندهاي دريافتي ، هم پيوندي ها و ميان پيوندي هاي اين وب سايت ها به منظور تعيين ميزان رؤيت ، تاثيرگذاري و همكاري آنها در سطح ملي و بين المللي در محيط وب، مورد تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel و بخش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره نرم افزار spss  نسخه 16 و نرم افزار شبكه اجتماعي UCINET استفاده شد. به منظور به كارگيري روش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره، پر بسامد ترين  وب سايت ها از نظر هم پيوندي انتخاب شدند كه در نتيجه برش داده ها ، تعداد آنها 35 وب سايت كاهش يافت. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت هاي دانشگاههاي صنعتي شريف ، تهران ، علم و صنعت ، اميركبير ، فردوسي مشهد و ديگر دانشگاههاي مستقردر شهرهاي بزرگ و دانشگاههاي رتبه برتر از نظر تعداد مقالات ISI ، در مقياس هاي وب سنجي اين پژوهش رتبه هاي برتر را كسب كرده اندكه در مورد عوامل تاثير گذار وب اين نتيجه كاملاً برعكس است. همچنين تفاوت بسيار كمي از نظر مقادير عوامل تاثير گذاري و داده هاي پيوندي وب سايت ها در بين موتورهاي كاوش آلتاويستا، آل دوب و ياهو ديده شد. بررسي الگوي پيوندي از نظر ميزان پيوندهاي دريافتي دانشگاههاي از انواع سايت ها نشان داد كه دامنه هاي co.ir,net.ir,bize,name,gove,pro,mil كمترين تعداد پيوندها و دامنه هاي ac.ir,ir , com بيشترين ميزان پيوند را به وب سايت هاي دانشگاهي ايران داشته اند. دسته بندي خوشه اي، وب سايت ها ي دانشگاهي را در 5 خوشه و تحليل متغيره در 4 دسته به صورت هم پيوند نشان داد.نتايج نشان داد ه تعداد صفحه هايPDF با محتواي علمي و تعداد مقالات ISI و بعضي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي، زباني، اقتصادي، پژوهشي و.... مي تواند بر ميزان رؤيت وب سايت هاي دانشگاهي ايران در وب تأثير داشته باشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: عمادي، مهدي
کلید واژه ها:  وب سنجي ، عامل تأثير گذار وب ، رؤيت پذيری ، تحليل پيوندها ، وب سايت هاي دانشگاهي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 86
نام نویسنده: اخوتي، مريم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

مفاهيم و واژگان علمي وابسته به نظريه اي هستند كه واژگان در آن بروز مي كنند، بنابراين ممكن است يك واژه در حوزه هاي مختلف علم متفاوت باشد. اين مطالع بر آن است كه به بررسي وضعيت تبعيت يا عدم تبعيت سرعنوان موضوعي فارسي از واژه ها و عبارات موضوعي متون كتابداري و اطلاع رساني بر اساس رويكرد تحليل حوزه اي بپردازد. براي انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شد. جامعه آماري شامل دو بخش است: 1)كتاب ها و مقالات مجلات منتشر شده در زمينه كتابداري و اطلاع رساني كه طي 0سالهاي 85-81 به زبان فارسي در ايران منتشر شده اند و2)ابزارهاي  كنترل واژگان كتابداري و اطلاع رساني :سرعنوان موضوعي فارسي (ويرايش سوم) ،سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني (ليزا ) .از 392 كتاب و782مقاله، 99 عنوان كتاب و 197 مقاله (در مجموع296 متن) بعنوان حجم نمونه بررسي انتخاب شد. از طرف ديگر ، سرعنوانهاي مرتبط با حوزه كتابداري و اطلاع رساني از سرعنوان موضوعي فارسي و سرعنوان موضوعي كنگره و سيرز استخراج شدند.فهرست توصيفگرهاي ليزا نيز تهيه گرديد .بدين ترتيب مفاهيم برگرفته از سرعنوان موضوعي فارسي با مفاهيم متون و ديگر ابزارهاي مورد بررسي ، مطابقت داده شدند. طبق يافته ها ،از 296 متن مورد بررسي ،‌1730واژه استخراج شد.948 واژه به كتابها و 782 واژه به مقالات اختصاص داشت. بين تعداد مقالات مورد بررسي و تعداد واژه ها رابطه معني داري وجو داشت (p=0/000) ، در حالي كه اين رابطه براي كتاب ها معني دار نبود (p=0/69) .پس از ادغام واژگان داراي يك مفهوم ، 873 مفهوم- واژه بدست آمد.طبقه مفهومي منابع اطلاعاتي در متون مورد بررسي بيش از ساير طبقات مفهومي مورد توجه قرار گرفته بود، شبكه مفهومي حاكم بر كتاب ها با شبكه مفهومي مقالات تفاوت معني داري داشت(x281/84,p=0/000) . مفاهيمي همچون هوش مصنوعي ،سازمان ها و انجمن ها، علوم اطلاعات و اطلاع رساني، ذخيره و بازيابي اطلاعات، دانش و مديريت دانش ، مديريت ركوردها، ارتباطات از راه دور ،‌وب ،‌اطلاعات پزشكي و مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در مقالات بيش از كتاب ها موردتوجه بوده اند.صرفاً 10/65 درصد از مفهوم- واژگان متون مورد بررسي در بين مفاهيم مرتبط با كتابداري و اطلاع رساني سرعنوان موضوعي فارسي و 29/32 درصد از آن ها در كل سرعنوان موضوعي فارسي و متون مورد بررسي مشاهده شد(p=0/000) . شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي فارسي بطور معني داري با شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و ليزا متفاوت بود. بنابراين، با توجه به اينكه حوزه هاي مختلف علمي پارادايم ها ، رويكردها و واژگان خاص خود را دارند و از آنجا كه سرعنوان موضوعي فارسي با انتشارات حوزه مورد بررسي همگام نبوده است، لازم است ابزارهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات از جمله سرعنوان موضوعي فارسي  با استفاده از رويكرد تحليل حوزه هاي مورد تجديد نظر و بازنگري قرار بگيرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  شبكه مفهومي ، سرعنوان موضوعي فارسي ، سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز ، چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني(ليزا) ، كتاب ، مقاله ، رويكرد تحليل حوزه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 85
نام نویسنده: عليزاده، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي كارآمدي شيوه هاي موجود در بازيابي اطلاعات بين زباني ( بازبين) فارسي - انگليسي با رويكرد واژه نامه دو زبانه ماشين خوان پرداخته شده است . اين پژوهش كاربردي بوده و با استفاده از روش هاي پژوهش نيمه تجربي و تحليل محتوا انجام شده است . در اين پژوهش ضمن بررسي ميزان تأثير انجام پردازش هاي زبان طبيعي بر روي ترجمه عبارت هاي جستجو ،‌ميزان و نحوه اين تأثير با آزمون فرضيه هاي پژوهش مشخص گرديد.فنون پردازش زبان طبيعي كه در اين پژوهش بكار گرفته شد شامل قطعه بندي متن،‌شناخت گونه هاي زبان شناختي ،‌حذف سياهه باز دارنده ،‌تحليل مورفولوژيك و برچسب زني انواع كلام بوده است. جامعه آماري اين پژوهش پيشينه هاي موجود در موتور جستجوي گوگل بوده است كه با استفاده از 40 عبارت جستجو ،‌بازيابي شده و آنگاه با استفاده از روش نمونه گيري مخزن سازي و انجام قضاوت هاي ربط ،‌داده هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش مهيا شده است . آزمون فرضيه اول اين پژوهش نشان داد كه در هنگام ترجمه عبارت هاي جستجوي فارسي به انگليسي با واژه نامه دو زبانه ماشين خوان ،‌استفاده از روش ترجمه انتخاب اولين برابر نهاده منجر به دستيابي به ميانگين متوسط دقت بازيافت  معادل 223/. شد كه در مقايسه با شيوه انتخاب همه برابر نهاده ها كه ميانگين متوسط دقت بازيافت(MPA)براي آن 168/. بود موجب كارآمدي بيشتر بازبين مي گردد. آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اگر چه تحليل مورفولوژيك واژه هايي كه به وسيله واژه نامه ترجمه نشدند باعث افزايش ضريب دقت بازيافت مي گردد اما تفاوت معناداري با عدم انجام اين تحليل ايجاد نمي نمايد . بررسي فرضيه سوم اين پژوهش نيز نشان داد كه ترجمه عبارتي در مقايسه با ترجمه واژه به واژه باعث كار آمدي بيشتر بازبين فارسي- انگليسي ميگردد. نمرات ميانگين متوسط دقت بازيافت براي اين دو شيوه ترجمه به ترتيب 319/. و 223/. بود  نتايج ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه دگر نويسي واژه هاي فارسي ترجمه ناپذير به حروف زبان انگليسي و قرار دادن آنها در عبارت جستجوي نهايي در مقايسه با حذف آنها ازعبارت هاي جستجو  ميتواند منجر به افزايش كارآمدي بازبين فارسي - انگليسي به ميزان 74% گردد. در نهايت بررسي هاي انجام شده نشان داد كه بازبين فارسي- انگليسي در بهترين حالت بازيابي ‌،به 64% كارآمدي بازيابي يك زبانه عبارتهاي جستجوي انگليسي دست مي يابد.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  بازيابی اطلاعات بين زبانی ، واژه نامه دوزبانه ماشين خوان ، پردازش زبان طبيعی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: عباسي، زهره
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مديريت دانش نشان مي دهد اصلي ترين علت شكست سازمانها در پياده سازي مديريت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده است . امروزه كتابخانه ها به عنوان يك سازمان اجتماعي ، با مسائلي مانند كمبود منابع مالي،عدم تخصيص اعتبارات كافي، تغيير شغل ها و پست هاي سازماني ، كمبود نيروي متخصص ، بازنشستگي كاركنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوري و... مواجه هستند.مقابله با برخي از اين چالشها از طريق اجراي فرايندهاي مديريت دانش امكان پذير مي باشد. در همين راستا پژوهش حاضر كه پژوهشي كاربردي و از نوع پيمايشي است،‌با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين كتابخانه ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه حداقل 20 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد ، تشكيل مي دهد. ابزار گردآوري اطلاعات دو و يك سياهه وارسي بود. اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گرفت . اين ابزار توسط كامرون و كوئين طراحي شد و بر اساس آن مي توان 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي ، كارآفرين،بازاري، و سلسله مراتبي) را شناسايي كرد. دوم و سياهه وارسي ، توسط محقق طراحي و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش به 23 كتابخانه ارسال شد و در نهايت 281 تكميل شده توسط كتابداران شاغل ، از 21 كتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه 3 الگوي فرهنگ سازماني گروهي ، سلسله مراتبي و بازاري بر كتابخانه هاي مركزي حاكم است. از ديدگاه كتابداران شاغل در اين كتابخانه ها ، الگوي فرهنگ سازماني مطلوب الگوي گروهي و كارآفرين است. آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه در اين كتابخانه ها بين ميزان اجراي مديريت دانش و الگوهاي متفاوت فرهنگ سازماني تفاوت معنادار وجود نداردولي همبستگي مثبت بين الگوهاي فرهنگ سازماني كارآفرين و گروهي و ميزان اجراي مديريت دانش وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح تحصيلات و سمت كتابداران و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش رابطه معناداري وجود دارد ولي بين جنسيت و سابقه كار و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش  رابطه معناداري مشاهده نمي شود. تنها بين كاركنان داراي سابقه بالاي 15 سال و كمتر از 5 سال در الگوي فرهنگ سلسله مراتبي مي توان تا حدودي تفاوت را مشاهده كرد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، الگوي فرهنگ سازماني ، مديريت دانش ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 90
نام نویسنده: تردست زاده، مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي كيفيت و سودمندي استنادها در مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني بر اساس نوع، طبقه و مكان استنادها است. اين پژوهش از نوع كاربردي و با روش تحليل محتوا انجام گرفته است . جامعه آماري براي بررسي نوع و مكان استنادها915 استناد و براي بررسي سطح سودمندي استنادها 1000 استناد مربوط به مقاله هاي پژوهشي تأليفي مجله هاي كتابداري و اطلاع رساني با درجه علمي -پژو.هشي ، فصلنامه  كتاب،و دفتر كتابداري با درجه علمي- ترويجي ، مربوط به سال 1385 است . در اينجا بررسي مقالات مروري به دليل تفاوت هاي خاص آن ها با مقالات علمي پژوهشي مورد نظر نبودند.

نتايج نشان داد كه : 1) بين الگوي استنادي نويسندگان ( استفاده از انواع استناد ) ، در سه مجله مورد بررسي تفاوت معني دار وجود دارد.2) توزيع و پراكندگي استنادها در بخش هاي مختلف سه مجله مورد بررسي ، متفاوت است. بطوريكه در هر سه مجله بيشترين تعداد استنادها ابتدا در بخش مرور نوشتار و سپس در بخش مقدمه قرار دارد.3) سطح سودمندي استنادها در سه مجله مورد بررسي متفاوت است. سطح سودمندي بالا در مجله كتابداري و اطلاع رساني با 53/4% ، بيشترين فراواني را دارددر حالي كه اين سطح سودمندي در فصلنامه كتاب 28/9% و در كتابداري 27/9% و است.4) الگوي استنادي نويسندگان ، مكان و سطح سودمندي استنادها در كل مجله هاي مورد بررسي متفاوت است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  بافت استنادی ، استنادكننده ، مورد استناد ، نوع استنادها ، طبقه بندی استنادها ، الگوی استنادی ، مكان استنادها ، سطح سودمندی استنادها ، مجله های كتابداری و اطلاع رسانی ، مقاله های پژوهشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 91
نام نویسنده: ارسطوپور، شعله
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 564
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي همخواني ميان الگوهاي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي با فهرست هاي رايانه اي كنوني از دو رويكرد نظام گرا و نيز كاربرد گرا است. در اين راستا ، موجوديت ها و كاركرد هاي الگوي ملزومات كاركردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارك ايران (مورد استفاده در نرم افزار رسا) ، و نيز ديدگاه كاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي نسبت به موجوديت هاي مختلف الگو و خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور ، ابتدا يك ماتريس تطابقي براي تعيين فصل مشترك ميان فيلدهاي مختلف مارك و موجوديت ها و كاركردهاي تعريف شده در الگو تدوين گرديده و با رجوع به اسناد و پژوهش هاي مشابه در مورد مارك 21، تكميل گرديد . نتايج اين بخش حاكي از آن است كه در پيوند با4 كاركرد بازيابي ، شناسايي ، انتخاب و دسترسي ، كاركرد شناسايي با 473 فيلد فرعي پشتيبان در درجه اول ، كاركرددسترسي با 310 فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم وپس از آن كاركرد بازيابي با 222 فيلد فرعي پشتيبان و كاركرد انتخاب با 152 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در درجه هاي سوم و چهارم قرار مي گيرند. در پيوند با 4 موجو.ديت اثر،‌بيان ، قالب و مدارك ، نتايج حاكي از آن است كه موجوديت قالب با317 فيلد فرعي پشتيبان، موجوديت اثر با 129فيلد فرعي پشتيبان ، موجوديت بيان با99 فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرك با23 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند. در بخش دوم پژوهش حاضر ،‌نگاه كاربران به خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفته است.بدين منظور ،‌خانواده هاي دو اثر اصلي شاهنامه فردوسي و نيز قرآن به منزله نمونه انتخاب شده و دو مجموعه 40كارتي در پيوند با هر يك از اين خانواده ها در اختيار دو گروه 30 نفري از افراد صاحب نظر و متخصص در دو حوزه شاهنامه پژوهي و قرآن پژوهي قرار گرفت. طي نشست هاي صورت گرفته با اين افراد ،‌نگاه و دسته بندي كلي آنها نسبت به هر خانواده كتابشناختي ، همخوان ديدگاه آنها با موجوديت هاي الگوي ملزومات كاركردي و اصطلاح شناسي آنها در زمينه انواع موجوديت هاي شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفت . در پيوند با خانواده كتابشناختي شاهنامه ،11 خوشه و در پيوند با خانواده كتابشناختي قرآن 9 خوشه توسط مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه با توجه به موجوديت هاي الگو، و در پيوند با دسته بندي اعضاي خانواده كتابشناختي به صورت كلي ،‌رويكرد كاربران بالقو.ه رويكردي از بالابه پايين است و آنها در مواجهه با اعضاي خانواده كتابشناختي ،‌ابتدا اثر اصلي ،‌سپس بيان ها، قالب ها و در نهايت مدارك را شناسايي مي كند . اين در حالي است كه در پيوند با يك نياز اطلاعاتي در صورت عدم وجود، به بيان ها  و اثر هاي ديگر مراجعه مي كنند. از دستاوردهاي اين پژوهش، پيشنهاد دو درخت واره براي دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و قرآن و نيز در الگويي مفهومي در زمينه پياده سازي دستاوردهاي اين پژوهش در فهرست رايانه اي است.  

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  الگوی ملزومات كاركرد پيشينه های كتابشناختی ، خانواده هاي كتابشناختی ، مارك ايران ، مطالعه تطبيقی ،  قرآن ، شاهنامه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 93

نام نویسنده:  آبام، زويا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 286
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل رفتار جستجوي مروري و عملكرد كاربران مختلف در محيط فراپيوندي وب است. محيط هاي فراپيوندي در وب براي يافتن اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي مرور و دنبال كردن پيوندها مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد . كاربران براي رسيدن به صفحه يا از صفحاتي از وب كه اطلاعات مرتبط را در اختيار آنها قرار دهد درباره مرتبط بودن پيوندها و صفحات وب به طور متوالي قضاوت مي كنند و همزمان از علائم و نشانه هايي كه عناصر وب در اختيار آنها قرار مي دهد براي جهت يابي در فضاي فراپيوندي استفاده مينمايند.در پژوهش حاضر عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتي (وب) از يك سو، و عوامل مربوط به ويژگي هاي افراد از سوي ديگر مورد توجه قرار گرفته است .حاصل تعامل اين دو يعني فرايند قضاوت، گزينش پيوندها و جهت يابي كه ماهيت شناختي دارنددر بستر يك محيط فراپيوندي و در كنار يكديگر مورد توجه قرار گرفت تا عملكرد كاربران در چنين محيطي مطالعه شود. داده هاي پژوهش به سه شيوه يعني از طريق ""، "ثبت داد و گرفت" و ضبط بلند انديشي افراد به دست آمده است . جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان شاغل به تحصيل در سطح تحصيلات تكميلي در دانشگاه فردوسي مي باشد.و شصت دانشجوي دختر و پسر دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري از رشته ها و دانشكده هاي مختلف نمونه هاي اين پژوهش راتشكيل ميدهند.يافته هاي پژوهش نشان داد تفاوت معنا داري بين حوزه هاي تحصيلي، مقاطع تحصيلي و جنسيت از لحاظ اهميت نسبي معيارهاي قضاوت ربط وجود ندارد. همچنين آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان دا دبين كاربران حوزه هاي تحصيلي و مقاطع تحصيلي مورد مطالعه از لحاظ ميزان آشنايي و درك عناصر و اجزاي صفحات وب تفاوت معنا داري وجود دارد دانشجويان حوزه هاي تحصيلي علوم پايه و مهندسي و نيز دانشجويان دوره دكترا نمره ميانگين بالاتري در متغير مورد مطالعه كسب نمودند اما بين دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري مشاهده نمي شود يافته ديگر پژوهش وجود تفاوت معنادار رابين دانشجويان دو حوزه و مقطع مورد مطالعه ازلحاظ فرايند جهت يابي نشان مي دهد اما تفاوتي بين دختران و پسران دانشجو مشاهده نمي شود .در اينجا نيز ميانگين نمره جهت يابي دانشجويان حوزه تحصيلي علوم پايه و مهندسي و دوره دكترا بالاتر مي باشد. در همين راستا آزمون فرضيه تفاوت در عملكرد كاربران در جستجوي مروري دو حوزه و مقطع مورد مطالعه را نيز معنا دار يافت. براساس شاخص هاي عملكرد (مدت جستجو و نمره اسميت)، دانشجويان حوزه علوم پايه و مهندسي و مقطع دكتري عملكرد بهتري در مرور محيط فراپيوندي دارند اما مشابه با موارد قبل اي تفاوت در بين دختران و پسران معنا دار نيست. افزون برآن با توجه به رويكرد پژوهش حاضر و نتايج به دست آمده و همجچنين مطالعه متون ، مدلي از فرايند جستجوي مروري در محيط فراپيوندي پيشنهاد شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور دوم: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  جستجوی مروری ، رفتار مروری ، فراپيوند ، فرامتن ، قضاوت ربط ، جهت يابي ، صفحات وب


>> کتابداری
شماره بازیابی: 95

نام نویسنده: حاجی محمدی، وحیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: 1. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، پایگاه مرکز منطقه ای 142 عنوان را دارا می باشد که 15/63 درصد در حوزه علوم، 66/66 درصد در حوزه علوم انسانی، 28/54 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 80/87 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه می توان از پايگاه مقالات تمام متن فارسي مرکز منطقه ای به عنوان مکمل یا جایگزین مجلات چاپی فارسی دانشگاه فردوسی استفاده کرد. 2. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، دانشگاه فردوسی 125 عنوان مجله را دارا می باشد که 89/57 درصد در حوزه علوم، 93/63 درصد در حوزه علوم انسانی، 14/37 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 17/73 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه سابقه ای کامل از مجلات فارسی علمی پژوهشی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود ندارد. 3. از بین 12 کتابخانه مورد بررسی در دانشگاه فردوسی، 50 درصد از کاردکس و 6/41 درصد از فهرست الفبایی برای تعیین موجودی و شماره های مجلات استفاده می کردند در حالیکه 3/8 درصد از هیچگونه ابزاری استفاده نمی کردند. 4. از بین 12 کتابخانه دانشگاه فردوسی، تنها 2 کتابخانه از رونوشت فهرست مندرجات مجلات و فهرست الکترونیکی مقالات، برای دسترسی به محتوای موضوعی مجلات استفاده می کردند. 5. موفقیت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه فردوسی است. 6. سرعت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه  فردوسی است. 7. مجموعه مجلات کتابخانه های دانشگاه فردوسی در مقایسه با پایگاه مرکز منطقه ای از جامعیت و کاملیت کمتری برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود. 8. دانشگاه  فردوسی مشهد به لحاظ مجلات گذشته نگر بی نیاز از مجموعه الکترونیکی مرکز منطقه ای نمی باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پایگاه اطلاعات ، مقالات تمام متن ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مجلات علمی – پژوهشی ، مجلات الکترونیکی ، مجلات چاپی ، مجلات فارسی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.