دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس سال انتشار

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 94

نام نویسنده:  نادری، محمدرامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

 

در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهاي ذهني او می انجامد. به اين دليل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزي، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه براي کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند.

هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندي وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. براي گردآوري اطلاعات سياهه وارسي مورد استفاده قرار گرفت.

از آنجا كه تجربه مشابهي در پیشینه ها به دست نيامد، سياهه وارسي، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) براي طراحي اين ابزار، استفاده گردید. در اين فرايند، متغيرهاي كلي و جزئي در پیوند با هر مفهوم شناسايي شد. از تفسير برخي از رهنمودها و نيز متغیرهاي جزئي، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در اين فرايند، اعتبار هر مرحله از طراحي با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد.

بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سايت فعال طراحي شده در ايران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. 

یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقي بيشتر در طراحي وب سايت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهاي اين پژوهش،‌ جدول رتبه بندي وب سايت ها بر پایه معيارهاي رشد شناختي كودكان و سياهه ارزيابي و/يا طراحي وب سايت هاي مناسب براي كمك به آن مي باشد. اين ابزارها، الگوهاي مناسبي براي سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحي و يا استفاده از وب سايت ها براي كمك به رشد شناختي كودكان؛ طراحان برای ايجاد چنين وب سايت هايي؛ و معلمان و والدين براي بهره گيري از آنها.

فهرست مندرجات - منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  وب سایت های کودکان ، نظریه رشد شناختی پیاژه ، منابع اطلاعاتی الکترونیکی ، کتابخانه های کودکان ، رتبه بندی وب سایت های کودکان ، نيم دوره عملیات عینی ، رشد شناختي ، مجموعه سازي كتابخانه هاي كودكان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 96

نام نویسنده: دادخواه، نیره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ  و بررسی هزينه ـ سودمندي منابع الكترونيكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال2009 [1] می باشد. استفاده از روشهای علمی تثبیت شده در زمینه ارزشیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و شناسایی مناسبترین آنها، گامی مؤثر جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی مراجعان و استفاده کنندگان از کتابخانه هاست. جامعه آماری پژوهش، منابع اطلاعاتي الكترونيكي اشتراكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الكترونيكي و پايگاههاي اطلاعاتي دسترس پذیر از طريق سرورهای مرکزی شش پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، امرالد، آکسفورد و اشپرینگر در سال 2009 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو شيوه بسامد استفاده و تحليل هزينه ـ سودمندي كه دو شيوه علمي در ارزيابي منابع مي‌باشند، استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی میزان استفاده بر اساس شاخصهای ايي متريك(تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو و نشست) در پایگاه های مختلف اختلاف معناداری دارد بطوریکه در بین شش پایگاه مورد مطالعه؛ پایگاه الزوير دارای بالاترين ميزان استفاده و پايگاه آكسفورد دارای پايين ترين ميزان استفاده بود. يافته ها نشان داد که  گزارشات سرور با گزارشات ناشران در گزارش تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف در پایگاه های منتخب با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. پایگاه الزویر، نسبت به سایر پایگاه ها با 3/72 درصد کل جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در سال 2009 به خود اختصاص داده است. میزان استفاده در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. هزینه-سودمندی پايگاههاي مورد مطالعه در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت داشتند و مشخص شد که هزينه سودمندي حوزه كشاورزي از همه بالاتر مي باشد. بين ضریب تأثیر و ميزان استفاد از مجلات حوزه علوم و علوم انسانی، رابطه اي مشاهده نشد. ميزان استفاده دو گروه کاربران (اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان)، از پایگاه هاي مورد بررسي تقريباً يكسان بود. با توجه به مدت زمان حدود يك ساعت و نيم، استفاده كاربران دانشگاه فردوسي مشهد از منابع اطلاعاتي الكترونيكي مورد بررسي در طول سال 2009 مي توان نتيجه گرفت كه ميزان استفاده كاربران جامعه مورد مطالعه پايين بوده است. ويژگي داده‌هاي آماري استفاده از منابع الكترونيكي كتابخانه ايجاب مي‌كند تا تجزيه و تحليل داده‌‌ها به‌ صورت مستمر و پيگير صورت پذيرد. در غير اين‌صورت، اطلاعات به‌دست آمده از تحليل گزارش تراكنش، به‌صورت الگوي استفاده در طول ساليان متمادي قابل نتيجه‌گيري نخواهد بود و روند استفاده از منابع الكترونيكي، سنجيده نخواهد شد.


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  سنجش منابع و نظامهاي الكترونيكي ، منابع اطلاعاتي الكترونيكي ، ميزان استفاده، هزينه-سودمندي، ، شاخص هاي اي-متريك ، ارزيابي پايگاه هاي مجلات الكترونيكي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 97

نام نویسنده: آراسته، منوچهر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 835
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي ویژگیهای کتابهای چاپ سنگی دوره محمد شاه تا اواسط دوره ناصری بین سالهای 1250 -1290ق موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت. روش اين پژوهش سندي كتابخانه اي است. ابزار گردآوري اطلاعات کاربرگه اي است كه  براساس ویژگیهای کتابشناسی و نسخه شناسی کتابها طراحی گردید. جامعه آماري اين پژوهش شامل 1092 مورد از کتابهایی که در سالهای 1250-1290ق چاپ شده، مي باشد.يافته هاي پژوهش وضعیت اين کتابها را به لحاظ عنوان، تاليف، ترجمه، شرح، حاشیه، مولف، حوزه موضوعي، زبان، محل نشر، مهر، خط، جلد، حواشي، تاريخ نشر، کاتب، ناشر،  قطع، آرایش، کاغذ و...نشان می دهد. یافته ها همچنین بیانگر آن است كه برای اكثر عناصر کتابشناختی مرتبط با كتابهاي چاپ سنگي قواعد فهرستنویسی انگلوامريكن مربوطه وجود دارد، اما از 107عنصر شناسایی شده برای31 عنصر قواعدی موجود نیست. فرمت مارك ايران مي تواند تا اندازه زياد مناسب ذخيره و مبادله اطلاعات نسخه هاي چاپ سنگي به لحاظ محتوا و اطلاعات کتابشناسي و نسخه شناسی باشد. با افزودن برخي فيلدها يا فيلدهاي فرعي به مارك ايران و همخوان تر كردن آن با ملزومات ذخيره و مبادله اطلاعات كتابهاي چاپ سنگي، مي توان شرايط را براي سازماندهي اين منابع ارزشمند فراهم كرد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  كتابهاي چاپ سنگي ، اطلاعات كتابشناسي ، اطلاعات نسخه شناسي ، قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن ، مارك ايران ، ذخيره و بازيابي اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 98

نام نویسنده: زاهدی نوقابی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 246
چکیده: 

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی سیستمهای مناسبی برای سازماندهی به این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند.

از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحي مخزن سازماني خود، يعني "سیستم مدیریت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد" (سیماد) براي گردآوري و سازماندهي اطلاعات علمی توليد شده توسط اعضاء هیأت علمی کرده است. افزون بر مزاياي ياد شده از يك مخزن سازماني، "سيماد" براي ارائه خدمات پژوهشي به اعضاء هيأت علمي، يعني طرح پژوهه، ترفیع، مأموریت فرصت مطالعاتی و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. تا زمان انجام این پژوهش، حداقل 434 نفر از اعضاء آثار خود را در آن ثبت كردند. مطالعه اوليه نشان مي دهد كه ثبت آثار در "سيماد" با مشكلاتي روبرو بوده است. هدف عمده این پژوهش شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سيماد) با آن ویژگی ها می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پيمايشي و مطالعه موردی انجام پذيرفت.

برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند ديدگاه، یعنی سازمان، سیستم و کاربران وضعيت بررسي شد و در هر مورد شيوه و ابزار گردآوري مناسب بكار رفت. به بياني نظر مسئولان در باره سازمان از طريق مصاحبه، نظر متخصصان نرم افزار در مورد سيستم از طريق سياهه وارسي و نظر كاربران (واگذار كنندگان اطلاعات) از طريق نظرسنجي و گردآوري شد. به طور كلي 8 نفر كه با روش گلوله برفي انتخاب شدند در مصاحبه؛ يك گروه سه نفره كه با روش تعمدي انتخاب شدند در تكميل سياهه و 208 نفر از 434 نفر كه ها را تكميل كردند در نظر سنجي شركت نمودند.

مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به 6 گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیر ساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات بدست آمده را تشکیل داد. اطلاعات بدست آمده نشان داد كه در مورد خط مشی ها، مستندات و استفاده از سیستم، ضروريست به بازنگري و تغيير در مخزن سازمانی دانشگاه پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، "سيماد" در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها، سیاست ها و ویژگی های فنی وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقايسه با معيارهاي يك مخزن سازماني مطلوب، به طور تقريب، ويژگيهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در حد متوسط قرار دارد. استفاده از متخصصين كتابداري و اطلاع ساني، كه به امور مديريت اطلاعات و نيز رتبه بندي سازمانها آشنا هستند، از توصيه هاي عمده اين پژوهش در بازنگري در سيستم مي باشد. از مهمترین دستاوردهای این پژوهش معرفی ویژگی های یک مخزن سازمانی مطلوب می باشد که می تواند در بهینه سازی "سیماد" و تحقق اهداف آن و نیز طراحی سیستم های دیگر از جمله سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کاربرد داشته باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مخازن سازمانی ،  مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد ،  سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، سیماد ،  سیستم مدیریت اطلاعات ،  تولیدات علمی دانشگاه ها


>> کتابداری
شماره بازیابی: 99

نام نویسنده:  قاسمی تیتکانلو، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه آموزشی/ پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین رابطه میان دو عامل فاصله مکانی و میزان آگاهی( به عنوان دو عنصر از آمیخته بازاریابی) بر روی میزان استفاده دانشجویان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 از 6 دانشکده انتخابی بر اساس فاصله مکانی بود. بر اين اساس، 356نفر از دانشجويان كارشناسي حجم نمونه را تشكيل داد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جا مانده از بخش امانت کتابخانه مرکزی با استفاده از نرم افزار سیمرغ بود و از روش برای سنجش رفتارهای استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد:

1. میان فاصله مکانی و میزان استفاده رابطه معناداری وجود دارد. به این معنی که دانشجویان ساکن در فاصله های نزدیک استفاده بیشتری از کتابخانه و خدمات آن داشته اند.

2. به علت یکسان بودن سطح عدم آشنایی، میان میزان استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه های نزدیک کتابخانه مرکزی و سایر دانشجویان اختلاف معناداری وجود نداشته است و هر دو گروه استفاده یکسانی از کتابخانه مرکزی داشته اند.

3. میان میزان کتابهای به امانت رفته از دو حوزه علوم و علوم اجتماعی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت فزونی امانت در کتابهای حوزه علم است.

4. بین کمیت کتابهای به امانت برده شده علوم اجتماعی و کتابهای ادبی تفاوت وجود دارد و این تفاوت به دلیل نبود کتابهای ادبی در دیگر کتابخانه های دانشگاه (غیر از ادبیات) در جهت فزونی کتابهای ادبی است.

5. دانشجویان دانشگاه فردوسی تأثیرگذاری مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود کمتر از 50% ارزیابی کرده اند.

6. فهرست مشترک الکترونیک کتابهای فارسی در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در کمتر از 20% موارد موجب مراجعه به کتابخانه های دانشگاه برای امانت کتاب شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  آگاهی ، فاصله مكانی ، آميخته بازاريابی ، كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: فتحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégé  طراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سؤالات ‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.

 

 فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  اصطلاحنامه اصفا ، هستی‌شناسی ، بازنمون دانش ، بازیابی مفاهیم ، ASFAOnt


>> کتابداری
شماره بازیابی: 102
نام نویسنده: نوروزی روشناوند، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه کارایی جستجوی موضوعی سرعنوانی و کلیدواژه ای در نرم افزارهای کتابخانه ای سیمرغ و افق با استفاده از معیارهای اصلی بازیافت و دقت انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، از نوع جامعه محدود بوده و متشکل از دو پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده در نرم افزارهای سيمرغ و افق است. نمونه ای شامل 100 عنوان کتاب انتخاب  شد که همه آنها در دو پايگاه مبتني بر نرم  افزارهاي موردنظر وجود داشتند و قواعد فهرست-نویسی یکسانی در مورد آنها به کار گرفته شده بود. در قسمت جستجوی موضوعی سرعنوانی، موضوع سرعنوانی 100 عنوان کتاب که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند و شامل 194 موضوع استخراج شده از اطلاعات فهرست نویسی پیش از انتشار این کتاب ها بودند در فیلد موضوع دو نرم افزار مورد جستجو قرار گرفت. در قسمت مربوط به جستجوی موضوعی کلیدواژه ای از این 194 موضوع سرعنوانی، 425 کلیدواژه یا عبارت که دارای بار معنایی بودند به دست آمد که این کلیدواژه های موضوعی نیز در فیلد موضوع دو نرم افزار مورد جستجو قرار گرفت. یافته ها نشان داد: 1. دو نرم افزار از نظر جستجوی موضوعی سرعنوانی تفاوت آماری معنی داری ندارند، یعنی جستجوی موضوعی سرعنوانی در دو نرم افزار به نتایج نسبتاً یکسانی می انجامد. 2. نرم افزار افق در جستجوی موضوعی کلیدواژه ای بهتر از نرم افزار سیمرغ عمل می کند. 3. بین دو روش جستجوی موضوعی سرعنوانی و کلیدواژه ای در نرم افزار افق تفاوت معنی داری وجود ندارد، یعنی با هر یک از دو شیوه متفاوت جستجوی موضوعی نتایج یکسانی به دست می آید. 4. دو نوع روش جستجوی موضوعی کلیدواژه ای و سرعنوانی در نرم افزار سیمرغ دارای اختلاف معنی داری می باشند، به عبارتی در نرم افزار سیمرغ جستجوی موضوعی سرعنوانی بهتر از جستجوی موضوعی كليد واژه اي عمل ميكند

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري

 

 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  جستجوي موضوعي ، جستجوی سرعنوانی ، جستجوی كليدواژه ای ، نرم افزارهای كتابخانه ای ، نرم افزار سيمرغ ، نرم افزار افق


>> کتابداری
شماره بازیابی: 92
نام نویسنده: حسینی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 519
چکیده: 

کتاب‏های درسی به عنوان یکی از مهم‏ترین منابع یادگیری دانش‏آموزان در نظام‏های آموزشی محسوب می‏شوند. با اين حال، با توجه به گستره وسیع دانش تولید شده در یک زمینه خاص، ضروریست که دانش‏آموزان بتوانند از منابع دیگر برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع درس استفاده کنند. با این هدف، سؤال‏هایی در انتهای برخی از درس‏های دوره راهنمایی طراحی شده‏اند که برای پاسخگویی به آنان دانش‏آموزان ناچار هستند به منابعی خارج از کتاب‏های درسی مراجعه کنند. این امر، ضمن آشنایی با دیدگاه‏های مختلف، موجب عمقي شدن یادگیری آنها مي شود. این سؤال‏ها، سؤال‏های پژوهشی نامیده شده‏اند.

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي كتاب‏هاي منتشر شده در ايران است كه توانايي پاسخ‏گويي به سؤال‏هاي پژوهشي درس‏هاي دوره راهنمايي را دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شده است. برای بررسي درس‏ها و سؤال‏های پژوهشی از شیوه تحلیل محتوا بهره گرفته شد. جامعه مورد پژوهش را 421 سؤال پژوهشی از 15 کتاب درسی دوره راهنمایی (تاریخ، تعلیمات اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی) تشکیل می‏دهد. همچنین، کتاب‏های غیردرسی (مرجع/ غیرمرجع) که در ایران منتشر شده است نیز جامعه دیگر پژوهش می‏باشد. برخی از سؤال‏های پژوهشی از طریق سیاهه کتاب‏های منتخب شورای کتاب کودک طی سال‏های 87 -1381 پاسخ داده شد. برای دسترسی به این کتاب‏ها به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و کتابخانه مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در مشهد مراجعه شد. براي پاسخ به ساير سؤال‏هاي پژوهشي از كتاب‏هايي غير از كتاب‏هاي منتخب شورا كه در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي موجود بود بهره‏گيري شد. چنانچه اين كتاب‏ها توانمندي پاسخ به سؤال‏هاي پژوهشي مربوطه را داشتند، بر اساس سیاهه ارزیابی محقق‏ساخته ارزیابی و در صورتی که 50% امتیازهای کتاب مناسب را کسب ‏کردند به عنوان كتاب‏هاي مناسب در نظر گرفته ‏شدند. روایی و پایایی این ابزار توسط متون تخصصی، نظرسنجی از صاحب‏نظران و نیز معلمان و کتابداران کنترل شد.

نتایج نشان می‏دهد که به طور کلی 98% سؤال‏های پژوهشی توسط 822 کتاب غیر درسی پاسخ داده شدند که از این میان، 165 مورد از میان کتاب‏های منتخب شورا و 657 کتاب از میان کتاب‏های منتخب غیرشورا می‏باشند. همچنین 79% از سؤا‏ل‏ها توسط کتاب‏های مرجع پاسخگویی شدند. از سوي ديگر، 58% از سؤال‏هاي پژوهشي در باره ماهيت پديده‏ها يا "چه‏چیزی"، "چه‏کسی"، "چه‏زمانی" و "چه‏مکانی" طرح شده‏اند و به گسترش اطلاعات دانش‏آموزان كمك می‏نمایند؛ 39% آنها، به سؤال‏هايي در مورد "چگونگی" پديده‏ها توجه داشته و بر پرورش دانش در دانش‌آموزان متمرکز هستند؛ و تنها 3% از آنها به "چرایی" پدیده‏ها ‏پرداخته و زمينه لازم براي تفکر عمیق‏تر و برداشتن اولین گام‏ها در خردورزی را فراهم مي‏كنند. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‏هاي غيردرسي مناسب براي پاسخگويي به سؤال‏هاي پژوهشي است كه به تفكيك درس‏ها، موضوع‏هاي موردبحث در هر گروه از كتاب‏هاي درسي و انواع دانش و نيز منابع مرجع تنظیم شده‏اند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ  فاقد  


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  سوالهای پژوهشی ، کتابهای درسی مقطع راهنمایی ، انواع دانش ، کتابهای غیر درسی ، مجموعه سازی ، کتابخانه های آموزشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: هراتی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي هزينه ‐ سودمندي و ميزان استفاده از کتاب هاي لاتين بخش
امانت کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد بوده که در طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ خريداري
شده اند. اين پژوهش، کاربردي بوده و از طريق روش پيمايشي انجام شده است. تعداد ۳۵۵۸ جلد که معادل 27/5% از کل کتابهای خریداری شده بود,به عنوان حجم نمونه انتخاب و به منظور تجزی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطي استفاده شد.نتایج نشان داد 47/5% از کتابهای لاتین اصلا استفاده نشده و 23% فقط یکبار استفاده شده بودند.در خصوص نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماري با 4/52 بار امانت براي هر کتاب و هزينه ‐سودمندي 95 هزار ریال به ازاي هر بار استفاده از کتاب هاي لاتين، در بهترين وضعيت بوده است.به طور کلی 46%  از هزینه ای که بابت خرید کتابهای لاتین شده , بدون استفاده بوده وبه عبارتی هدر رفته است.حدود 56% استفاده از کتابهای لاتین در کتابخانه های دانشگاه به مردان و 44% به زنان مربوط بود. همچنين مشخص شد که بين دو متغير قيمت کتاب ها و
ميزان استفاده از آنها همبستگي معني داري وجود داشته است، به اين صورت که هرچه قيمت
خريد کتاب بالا رفته ميزان دفعات استفاده از آن کتاب، نيز افزايش يافته است. از لحاظ استفاده
کنندگان سطوح مختلف تحصيلي و پرسنل دانشگاه از کتاب هاي لاتين، دانشجويان کارشناسي با 37% بیشترین و کارمندان با 4% کمترین ميزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند. نتايج نشان داد کتاب هاي رده موضوعي QA  (ریاضیات و علوم رایانه ) با 13/5 % و انتشاراتWiley  با 14/7% بیشترین استفاده را داشته اند و و بيشترين کتاب هاي استفاده شده مربوط به آمريکاي شمالي با ۵۰ % و سپس اروپا با ۳۶ % بوده است. در نهايت مناسب ترين الگوي اختصاص ميزان بودجه
خريد کتاب براي کتابخانه هاي مورد مطالعه ارائه گرديد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخدکلید واژه ها:  امانت کتاب ، کتاب هاي لاتين ، مجموعه سازي ، هزينه‐ سودمندي ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 103
نام نویسنده: سید قطبی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش فراهم کردن فهرستی از کتاب‌های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتاب‌های درسی مقطع دبستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و با روش پيمايشي انجام شده است. کتاب‌های غیردرسی در نظام‌های آموزشی برنامه‌مدار به دلیل اتکای صرف دانش‌آموزان و معلمان به تک‌کتاب درسی، می‌تواند به تثبیت و تعمیق یادگیری مطالب کتاب‌های درسی کمک کند. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که کتاب‌های غیردرسی از حداقل ویژگی‌های شناخته شده برای یک کتاب مناسب ( یعنی تناسب با محتوا و مخاطب) برخوردار باشند. با توجه به اهمیت کتاب‌های غیردرسی در نظام آموزشی ایران و رونق بازار نشر این کتاب‌ها، واقعیت‌ها نشانگر عدم تناسب این کتاب‌ها با ویژگی‌های یک کتاب مناسب غیردرسی دارند. جامعه آماری پژوهش حاضر را کتاب‌های درسی علوم تجربي و تعليمات اجتماعي مقطع دبستان تشكيل مي‌دهند. همچنين كتاب‌هاي غيردرسي (مرجع/ غيرمرجع) كه در ايران در ده سال اخير (89-1380) منتشر شده است نيز جامعه ديگر پژوهش مي‌باشد. کتاب‌های غیردرسی با استفاده از سیاهه‌های وارسي محقق ساخته ارزيابي و در صورتي كه 50 درصد امتيازهاي كتاب مناسب را كسب كردند به عنوان كتاب‌هاي مناسب در نظر گرفته شدند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارت‌های کلیدی موجود در کتاب‌های درسی استخراج، و با کتاب‌های غیردرسی مطابقت داده شدند. روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري اطلاعات توسط متون تخصصي ، نظرسنجي از صاحب نظران و نيز معلمان و كتابداران كنترل شد.

 براساس معیارهای بکارگرفته، 239 عنوان کتاب‌ مناسب غیردرسی همخوان با کتاب‌های درسی علوم تجربی، 97 عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی و 62 عنوان کتاب مرجع مناسب همخوان با کتاب‌های درسی شناسایی گردید. همچنین کتاب‌های مرجع شناسایی شده با 60 درصد از محتوای کتاب‌های درسی همخوانی دارد. از سویی تفکیک ناشران این کتاب‌ها نشان می‌دهد که تعداد اندکی از آنان بصورت تخصصی و مطابق با معیارهای لازم به نشر کتاب‌های غيردرسی می‌پردازند که سهم کتاب‌های مناسب غيردرسي در این میان بسیار اندک است. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‌هاي مناسب غيردرسي همخوان با مفاهيم و عبارت‌های كليدي كتاب‌هاي درسي علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی است كه به تفكيك درس‌ها و موضوع‌هاي مورد بحث در كتاب‌هاي درسي و منابع مرجع تنظيم شده‌اند. همچنین روش شناسی به کار گرفته شده در این پژوهش، به دلیل  قابلیت آن در شناسایی کتاب‌های مناسب غیر درسی، می تواند برای مجموعه‌سازی کتابخانه‌های آموزشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  كتاب‌های درسي مقطع دبستان ، كتاب‌های غيردرسي ، مجموعه‌سازی ، كتابخانه‌هاي آموزشگاهي

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.