دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: احمدی، سیده مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: شناسایی میزان کاربرد مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در مقایسه با وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی و بررسی میزان ضرورت و کاربرد این مصداق‌ها از دید آنان از جمله اهداف این پژوهش است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به سه روش کتابخانه‌ای، ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. در شناسایی مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. سپس حضور یا نبود مصداق‌های شناسایی شده به روش ارزیابانه در وب‌سایت‌ها بررسی شد. جامعه آماری تمامی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان بود. به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 10 وب‌سایت کتابخانه‌ای دانشگاه‌های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان انتخاب شد. در نهایت نظرتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات در روش ارزیابانه، سیاهه وارسی و در روش پیمایشی، محقق‌ساخته است. روایی صوری هر دو ابزار از نظر اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تامین پایایی در روش ارزیابانه از کدگذاری ارزیاب دوم و آزمون مک‌نمار و در مورد پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

يافته‌ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، درصد فراوانی حضور مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان بیشتر از دانشگاه‌های برتر ایران است؛.‌ به طور مشترک، وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ واشنگتن و دانشگاه پنسیلوانیا (با 75 درصد) در رتبه نخست و وب‌سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان (با 23 درصد) در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشانگر آن است که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی با میزان ضرورت حضور آن‌ها و میزان استفاده از آن‌ها رابطه مستقیم دارد. مصداق‌های چارچوب جستجو به عنوان اکتشاف راهبردی بیشترین میزان آشنایی (میانگین 67/3)، ضرورت (میانگین 15/4) و استفاده (میانگین 79/2) را به خود اختصاص داده است.

نتيجه‌گيري: وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران نسبت به وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان چندان مطلوب نیست. حضور مصداق‌های کاربردی مانند راهنمای روش پژوهش در کنار مصداق‌های عمومی مانند بخش تماس با ما می‌تواند به ارتقاء سطح وب‌سایت کتابخانه‌ها کمک کند و کتابخانه‌های دانشگاهی علاوه بر به کارگیری مصداق‌ها در وب‌سایت خود لازم است آگاهی‌رسانی و آموزش مناسب را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هدف از آموزش سواد اطلاعاتی محقق گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 ،  مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی ، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،  علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: غلامی چهکند، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وضعیت برنامه درسی اجراشده درس انشا در پایه­ی هفتم دوره متوسطه اول، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسي اجرا شده­ی کنونی درس انشا و ارائه راهکارهایی به دست اندرکاران برای بازنگری برنامه درسی انشا بود. رویکرد این پژوهش کیفی و از الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آموزشی آیزنر استفاده گردید. پنج  کلاس درس انشا در پایه­ی هفتم مدارسِ دخترانه­ی مقطع متوسطه اول در ناحیه­ی چهار شهر مشهد در بازه­ی زمانی سال تحصیلی 95-1394 قلمرو این مطالعه را شکل داد. برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از ابزار­های چندگانه شاملِ مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و روایت استفاده شد. فرایند تحلیل داده­ها با استفاده از فرایند کدگذاری و شیوه تفسیری، انجام شد. یافته ­­های پژوهش نشان داد که  معلمان به اهداف شناختی بیشتر از اهداف حیطه­­ی عاطفی و روانی – حرکتی توجه می­کردند. درخصوص عنصر محتوا می­توان گفت بعضی از معلمان،کتاب فارسی را به کتاب انشا ترجیح می­دادند.  درخصوص مولفه روش تدریس، بعضی از معلمان در هیچ یک از جلسات مورد بررسی از روش­های خلاقانه مثل روش بارش فکری استفاده نکردند. همچنین، فراگیران مشارکت بالایی در انجام فعالیت­های یادگیری نداشتند و در بعضی اوقات،  هیچ تمایلی به انجام فعالیت­های گروهی از خود نشان نمی­دادند. درخصوص مولفه­ی ابزار و منابع آموزشی، در جریان مشاهدات معلوم شد که معلمان، هیچ گاه  از ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کردند. در خصوص مولفه­ی ارزشیابی می­توان گفت که در بیش از 50% از جلسه ­های کلاسی مورد بررسی، معلمان براساس دستورالعمل مندرج در کتاب راهنمای معلم، اقدام به نمره دادن می­کردند. درخصوص مولفه­ی فضا، نتایج حاصل از مشاهدات نشان داد که نیمکت­های کلاس  به صورت پشت سرهم چیده شده­بود و دانش­آموزان امکانِ انجام فعالیت­های گروهی را نداشتند. درخصوص مولفه­ی زمان، شواهد نشان داد که در بیشتر اوقات کلاس انشا در ساعات آخر برگزار می­شد. در مجموع، می­توان گفت که نتایج  و تفاسیر  به دست آمده در همه­ی مولف ه­های مورد بررسی قابلیت تعمیم به مدارسی که شرایطی مشابه قلمرو مورد مطالعه را تجربه می­کنند، دارد. همچنین، به منظور اعتباربخشی به یافته­ها از کفایت اجماعی، کفایت ساختاری و کفایت

ارجاعی استفاده ­شد که هر سه­ آنها تایید کننده­ی نتایج پژوهش بود. براساس یافته های این

پژوهش،توانمندسازی معلمان انشا در قالب برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و دوره­های ضمن خدمت و در مسیر استفاده از روش­های مشارکتی در اجرای برنامه درسی انشا از جمله­ پیشنهادهای این پژوهش بوده است.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده، ، درس انشا، ،  الگوی خبرگی و نقادی آموزشی ،  عناصر برنامه درسی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 451
نام نویسنده: رضوی کلاتی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی در پیش بینی انگیزه بهبود عملکرد معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان شرکت کننده در دوره های آموزشی مربوط به کتب تازه تالیف پایه پنجم ابتدایی در سال 1394به تعداد 1048 نفر بود. نمونه به روش سهمیه‌ای و بر مبنای جدول مورگان به تعداد 285 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از سه بررسی انگیزشی بودن تدریس و انگیزش مواد آموزشی کلر(2011) و محقق ساخته انگیزه بهبود عملکرد استفاده شد، پایایی سه بر اساس یک مطالعه مقدماتی و بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و داده‌های گردآوری شده با در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و مانوا مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین یافته‌های پژوهش عبارتند از:  1- از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره آموزشی، وضعیت انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی متوسط ارزیابی شد. 2- میزان انگیزه بهبود عملکرد معلمان در پایان دوره آموزشی افزایش پیدا نکرده بود. 3- بین عناصرالگوی آموزشی کلر (انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی) و انگیزه بهبود عملکرد معلمان همبستگی بسیار پایینی وجود داشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی انگیزشی ،  انگیزه بهبود عملکرد ،  معلمان دوره ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 450
نام نویسنده: سیستانی‌زاده، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش‌محور با روش تدریس محتوا محور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش شبه آزمایشی می‌باشد. از آنجائی که امکان انتساب تصادفی شرکت‌کنندگان  وجود ندارد، از طرح آزمون مقدماتی و نهایی باگروه شاهد وبدون استفاده از انتساب تصادفی، استفاده شد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم ‎50 آزمودنی، از بین دانش‌آموزان دخترپایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 95-94 درشهرستان سرخس مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. پس از تکمیل  ‌های  محقق ساخته  مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های اجتماعی ماتسون  و مهارت‌های عاطفی  پترایدزوفارنهایم توسط آزمودنی‌ها؛ اعتبار و روایی ‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد ؛ که برای این منظور ابتدا پیش فرض‌های آن محاسبه شد. درآزمون کلوموگوف- اسمیرنوف اجراشده تمامی‌مولفه‌های متغیرهای پژوهش در بازه‌ی نرمال قرار دارند، در نتیجه تمامی‌متغیرهای پژوهش نرمال هستند. برای فرض همسانی واریانس‌ها دردوگروه هم این کار از طریق آزمون لوین و یا باکس انجام گرفت که مقدار سطح معناداری برای هر دو متغیر بیشتر از 05/0 بدست آمدوبنابراین مفروضه مهارت‌های اجتماعی و پژوهشی پذیرفته شده است. برای فرض همگونی شیب رگرسیون از آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که تعامل میان گروه‌ها (آزمایش و مقایسه) و متغیر همگام (نمرات پیش آزمون) برای متغیرهای مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های پژوهش معنادار نیست، پس فرض همگونی شیب رگرسیون پذیرفته شده است؛ برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرکوواریانس و متغیر وابسته و نیز وجود همگنی رگرسیون از نمودارهای پراکندگی استفاده شد؛ که ارتباط خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته (پس آزمون و پیش آزمون) احرازشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای روش‌های تدریس پژوهش محور برای دانش‌آموزان در موفقیت آنان درتحصیل و دستیابی به مهارت‌های عملی و پژوهشی و اجتماعی بسیارمفید می‌باشد و جادارد که آموزش و پرورش دانش‌آموزان و معلمین را بیشتر به سمت و سویروش‌های فعال تدریس و ازجمله پژوهش محوری هدایت نمایند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  : روش تدریس پژوهش محور ، روش تدریس محتوامحور ، مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 827
نام نویسنده:  مدنی فرد، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: نارسایی در تنظیم هیجانی،  مشکلات در کیفیت خواب و کنش های اجرایی از عوامل مهم در سوء مصرف مواد و همچنین درمان با مواد نگهدارنده می باشد که نقش مهمی در عود و عدم ترک مواد مخدر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی، کیفیت خواب و کنش های اجرایی در افراد وابسته به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین بود روش: در این مطالعه تعداد 60 نفر از افراد تحت  درمان مرد (با میانگین سنی 73/39 و انحراف استاندارد 63/5 ) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، بصورت 2 گروه (30 نفر متادون و 30 نفر بوپرنورفین) شرکت نمودند. روش نمونه گیری در دسترس بود و داده ها با استفاده از های تنظیم هیجانی گارنفسکی،کیفیت خواب پیتزبورگ و نارسایی کنش وری اجرایی بارکلی به ترتیب برای سنجش تنظیم هیجانی و کیفیت خواب و کنش های اجرایی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه (گروه متادون و بوپرنورفین) در کیفیت خواب رابطه معناداری وجود ندارد ولی نتایج به دست آمده در تنظیم هیجانی و کنش های اجرایی حاکی از تفاوت مثبت و معناداری بین دو گروه بود بطوریکه گروه تحت درمان با بوپرنورفین میانگین نمرات بهتری در این دو متغیر نسبت به گروه تحت درمان با متادون داشتند. : یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه با متادون، داروی بوپرنورفین تنظیم هیجانی و کنش های شناختی را در افراد تحت درمان بهتر حفظ می کند، اما در مورد متغیرکیفیت خواب بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، تنظیم هیجانی ،  کیفیت خواب ، متادون ،  بوپرنورفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده:  راچمنی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، الهیات، علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393)، به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم، با رویکرد اسلامی بود.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان ‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که در این بازه زمانی، 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیش‌ترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کم‌ترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی، دانشکده الهیات بیش‌ترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کم‌ترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیش‌تر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوع‌های شناسایی شده نیز موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع‌های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سال‌های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان، نقشه علمی پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه ­ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف، بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  پایان‌نامه‌ و رساله ، علوم انسانی اسلامی ،  موضوعات اسلامی ، علم‌سنجی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 826
نام نویسنده: ذوالفقاری، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مقایسۀ کنش‏های اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری وافراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی در شهر مشهد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‏ای می‏باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 مشهد (مراکز بهداشتی درمانی سلامت جامعه: سلمان فارسی، و امام هادی) درشش ماهه اول سال 1395 بودند. روش: از این  تعداد24 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و 16 نفر مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به شیوۀ نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه تعداد 20 بزرگسال بهنجار که از لحاظ متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، طبقه اجتماعی - اقتصادی همتا با گروه مبتلا به اختلال هستند، به شیوه نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. جهت انتخاب افراد گروه نمونه، از مصاحبه ساختاریافته SCID و تشخیص روانپزشکی به اضافه  پرسشنامه وسواسی - جبری مادزلی (MOCI)  و نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره‏ای فراست و استکتی  (SI-R)استفاده شد. برای بررسی کنش‏های اجرایی از آزمون ان بک (N-BACK) و آزمون پیوسته دیداری شنیداری IVA +، استفاده شد. يافته‏ها:  تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان داد که افراد مبتلا به وسواسی جبری و افراد مبتلا به احتکار وسواسی نسبت به گروه بهنجار تفاوت معنادار دارند (p<0/05) . همچنین نشان داده شد که بین افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و محتکر وسواسی از نظر حافظه­ی کاری تفاوت وجود دارد (p<0/05). همچنین مشخص شد که بین افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی با افراد بهنجار از نظر توجه پایدار نیز تفاوت وجود دارد (p<0/05). نتيجه گيري: بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنا دار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری و توجه پایدار تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات بازداری پاسخ بین این دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ  تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال وسواسی ، جبری ، اختلال احتکار وسواسی ، حافظۀ کاری ، توجه پایدار، ،  بازداری پاسخ


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 449
نام نویسنده: هرمززاده، منا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

بررسی فرایند اجرای برنامه‏های آموزش مدیران مدارس در شهر مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری کارشناسان آموزش نیروی انسانی، مدرسان، مدیران مدارس بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر از مدیران مدارس، 5 نفر از مدرسان و5 نفر از کارشناسان آموزش نیروی انسانی انتخاب شدند. از روش بررسی اسناد، مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساخت یافته برای گردآوری داده‏های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط مصاحبه‌شوندگان» صورت گرفت در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که در زمینه برنامه‏های آموزش مدیران تعیین اهداف توسط برنامه ریزان و کارشناسان آموزش صورت می‏گیرد. مدرسان دوره براساس صلاحیت‌های علمی و اعتقادی احراز صلاحیت می‏شوند. محتوا مدون و براساس سرفصل‌های از پیش تعیین شده توسط مدرس انتخاب می‌شود. منابع و ابزار یادگیری به روز نیست تعیین آن و فعالیت‌های یادگیر توسط مدرس و بدون مشارکت فراگیران انجام می‌شود. مدرس از روش‌های تدریس یکنواخت مانند سخنرانی و کنفرانس استفاده می‏کند و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز مدیران کمتر برگزار می‌شود. برنامه‏های آموزشی که مختص مدیران باشد بسیار محدود است. زمان و مکان توسط کارشناسان آموزش مشخص می‌شود و انعطاف‌ناپذیر است، واگذاری مسئولیت‌ها به دلیل آشنایی بیشتر همکاران به مراکز اجرایی و امکانات و مقررات آن توسط مدیر همان مرکز انتخاب می‏شوند. ارزیابی برنامه‏ها توسط کارشناسان در پایان دوره انجام می‌شود که تأثیری در دوره‏های دیگر ندارد. فراگیران به دلیل تناسب نداشتن برنامه‏های آموزشی با نیازهای آنان و پرداخت هزینه در قبال شرکت در این دوره‏ها تمایلی برای شرکت در این دوره ندارند. و بیشتر درصدد گرفتن گواهی پایان دوره هستند که در جهت ارتقای شغلی و مالی آن‌ها نقش مهمی دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  برنامه آموزشی ، اجرای برنامه آموزشی ، مدیران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 825
نام نویسنده:  شجاعی فر، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف: در پژوهش حاضر ما به دنبال یافتن ارتباط بین تفاسیر افراد متاهل از نیت­ها و رفتارهای همسرشان، به عنوان عاملی شناختی و مؤثر در رضایت زناشویی بودیم. این پژوهش شامل دو مطالعه بوده است. الف) بررسی ارتباط بین نوع تفاسیر آزمودنی‏ها از رفتارهای همسر و رویداد‏های روزمره، با میزان رضایت زناشویی آن‏ها و ب) بررسی اثر بخشی روش تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیری منفی مرتبط با رضایت زناشویی. روش کار: در مطالعه اول، مرحله اول آزمون سوگیری سنجش شناختی تفسیری (محقق ساخته) و انریچ به منظور ارزیابی اولیه، به آزمودنی‏ها ارائه شد. آزمودنی‏های این پژوهش افراد متاهلی بودند که از طریق پیام دعوت به همکاری منتشر شده در تلگرام، با پژوهش آشنا شده و در آن شرکت کردند. شیوه ارسال و تکمیل آزمونها و حتی انجام مداخلات به صورت اینترنتی و آنلاین انجام پذیرفت. در مطالعه دوم، پس از تعیین کسانی که نمره رضایت زناشو یی‏شان در گستره پایین و متوسط بود، این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (۵۴N=) و گروه مداخله نما (۵۳N=) جایگزین شدند. در مطالعه دوم تعدادی از آزمودنی‏ها پژوهش را ادامه ندادند و با تعداد (۳۶N=) در گروه مداخله و (۳۲N=) در گروه مداخله نما پژوهش ادامه یافت. با استفاده از برنامه CBM-I  مثبت به مدت سه جلسه (هر جلسه در حدود ۲۰ دقیقه)، آموزش سوگیری تفسیری مثبت به گروه مداخله ارائه شد. این در حالی بود که گروه مداخله نما، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیری خنثی را دریافت کردند. این آزمونها محقق ساخته بودند. در مرحله پس آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‏ها (۶۸ نفر) مجدداً آزمونهای مرحله پیش آزمون را دریافت کردند. یافتهها: در مطالعه اول ارتباط معناداری بین نوع تفسیرهای افراد و میزان رضایت زناشویی آن‏ها یافت شد. در مطالعه دوم، گروه مورد مداخله پس از دریافت تفسیرهای مثبت، علاوه بر تغییر معنادار در تفسیر‏های منفی شان، در سطح رضایت زناشویی‏شان هم تغییر بارزی را تجربه کردند. : یافته ‏ها نشان می‏دهند CBM-I مثبت، ممکن است سوگیریهای تفسیری منفی در افراد را کاهش دهد و با افزایش معنادار رضایت آنها، همراه باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  : تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، رضایت زناشویی ، مداخله اینترنتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 824
نام نویسنده: مرادی پور، بنت الهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نشانه‌های بالینی نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگی بود. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی بود. ابزارگردآوری اطلاعات، مقیاس درجه‌بندي اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان بارکلی (BAARS-IV)، رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت، بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه رانندگان شهر بیرجند بود که نمونه آماری به حجم 380 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس از آن انتخاب شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه نمرات در نارسایی توجه، فزون کنشی، تکانش‌گری و کندی زمان‌شناختی با نمرات در رفتار رانندگی و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت نیز مستقیم و معنادار است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه با سه متغیر نارسایی توجه، فزون کنشی و کندی زمان‌شناختی و رفتارهای خطای رانندگی فقط با متغیر نارسایی توجه، پیش بینی می شوند. به‌طور کلی نتایج مطالعه، اهمیت رابطه بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان را مورد تایید قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که در برنامه‌های پیشگیرانه بررسی نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و قدرت کنترل تکانه رانندگانی که تصادف می کنند، توسط معاونت راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  نشانه‌های بالینی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ،  رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه ، رفتارهای خطای رانندگی

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.