دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 827
نام نویسنده:  مدنی فرد، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: نارسایی در تنظیم هیجانی،  مشکلات در کیفیت خواب و کنش های اجرایی از عوامل مهم در سوء مصرف مواد و همچنین درمان با مواد نگهدارنده می باشد که نقش مهمی در عود و عدم ترک مواد مخدر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی، کیفیت خواب و کنش های اجرایی در افراد وابسته به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین بود روش: در این مطالعه تعداد 60 نفر از افراد تحت  درمان مرد (با میانگین سنی 73/39 و انحراف استاندارد 63/5 ) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، بصورت 2 گروه (30 نفر متادون و 30 نفر بوپرنورفین) شرکت نمودند. روش نمونه گیری در دسترس بود و داده ها با استفاده از های تنظیم هیجانی گارنفسکی،کیفیت خواب پیتزبورگ و نارسایی کنش وری اجرایی بارکلی به ترتیب برای سنجش تنظیم هیجانی و کیفیت خواب و کنش های اجرایی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه (گروه متادون و بوپرنورفین) در کیفیت خواب رابطه معناداری وجود ندارد ولی نتایج به دست آمده در تنظیم هیجانی و کنش های اجرایی حاکی از تفاوت مثبت و معناداری بین دو گروه بود بطوریکه گروه تحت درمان با بوپرنورفین میانگین نمرات بهتری در این دو متغیر نسبت به گروه تحت درمان با متادون داشتند. : یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه با متادون، داروی بوپرنورفین تنظیم هیجانی و کنش های شناختی را در افراد تحت درمان بهتر حفظ می کند، اما در مورد متغیرکیفیت خواب بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، تنظیم هیجانی ،  کیفیت خواب ، متادون ،  بوپرنورفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده:  راچمنی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، الهیات، علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393)، به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم، با رویکرد اسلامی بود.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان ‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که در این بازه زمانی، 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیش‌ترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کم‌ترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی، دانشکده الهیات بیش‌ترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کم‌ترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیش‌تر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوع‌های شناسایی شده نیز موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع‌های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سال‌های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان، نقشه علمی پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه ­ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف، بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  پایان‌نامه‌ و رساله ، علوم انسانی اسلامی ،  موضوعات اسلامی ، علم‌سنجی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 826
نام نویسنده: ذوالفقاری، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مقایسۀ کنش‏های اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری وافراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی در شهر مشهد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‏ای می‏باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 مشهد (مراکز بهداشتی درمانی سلامت جامعه: سلمان فارسی، و امام هادی) درشش ماهه اول سال 1395 بودند. روش: از این  تعداد24 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و 16 نفر مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به شیوۀ نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه تعداد 20 بزرگسال بهنجار که از لحاظ متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، طبقه اجتماعی - اقتصادی همتا با گروه مبتلا به اختلال هستند، به شیوه نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. جهت انتخاب افراد گروه نمونه، از مصاحبه ساختاریافته SCID و تشخیص روانپزشکی به اضافه  پرسشنامه وسواسی - جبری مادزلی (MOCI)  و نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره‏ای فراست و استکتی  (SI-R)استفاده شد. برای بررسی کنش‏های اجرایی از آزمون ان بک (N-BACK) و آزمون پیوسته دیداری شنیداری IVA +، استفاده شد. يافته‏ها:  تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان داد که افراد مبتلا به وسواسی جبری و افراد مبتلا به احتکار وسواسی نسبت به گروه بهنجار تفاوت معنادار دارند (p<0/05) . همچنین نشان داده شد که بین افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و محتکر وسواسی از نظر حافظه­ی کاری تفاوت وجود دارد (p<0/05). همچنین مشخص شد که بین افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی با افراد بهنجار از نظر توجه پایدار نیز تفاوت وجود دارد (p<0/05). نتيجه گيري: بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنا دار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری و توجه پایدار تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات بازداری پاسخ بین این دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ  تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال وسواسی ، جبری ، اختلال احتکار وسواسی ، حافظۀ کاری ، توجه پایدار، ،  بازداری پاسخ


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 449
نام نویسنده: هرمززاده، منا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

بررسی فرایند اجرای برنامه‏های آموزش مدیران مدارس در شهر مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری کارشناسان آموزش نیروی انسانی، مدرسان، مدیران مدارس بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر از مدیران مدارس، 5 نفر از مدرسان و5 نفر از کارشناسان آموزش نیروی انسانی انتخاب شدند. از روش بررسی اسناد، مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساخت یافته برای گردآوری داده‏های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط مصاحبه‌شوندگان» صورت گرفت در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که در زمینه برنامه‏های آموزش مدیران تعیین اهداف توسط برنامه ریزان و کارشناسان آموزش صورت می‏گیرد. مدرسان دوره براساس صلاحیت‌های علمی و اعتقادی احراز صلاحیت می‏شوند. محتوا مدون و براساس سرفصل‌های از پیش تعیین شده توسط مدرس انتخاب می‌شود. منابع و ابزار یادگیری به روز نیست تعیین آن و فعالیت‌های یادگیر توسط مدرس و بدون مشارکت فراگیران انجام می‌شود. مدرس از روش‌های تدریس یکنواخت مانند سخنرانی و کنفرانس استفاده می‏کند و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز مدیران کمتر برگزار می‌شود. برنامه‏های آموزشی که مختص مدیران باشد بسیار محدود است. زمان و مکان توسط کارشناسان آموزش مشخص می‌شود و انعطاف‌ناپذیر است، واگذاری مسئولیت‌ها به دلیل آشنایی بیشتر همکاران به مراکز اجرایی و امکانات و مقررات آن توسط مدیر همان مرکز انتخاب می‏شوند. ارزیابی برنامه‏ها توسط کارشناسان در پایان دوره انجام می‌شود که تأثیری در دوره‏های دیگر ندارد. فراگیران به دلیل تناسب نداشتن برنامه‏های آموزشی با نیازهای آنان و پرداخت هزینه در قبال شرکت در این دوره‏ها تمایلی برای شرکت در این دوره ندارند. و بیشتر درصدد گرفتن گواهی پایان دوره هستند که در جهت ارتقای شغلی و مالی آن‌ها نقش مهمی دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  برنامه آموزشی ، اجرای برنامه آموزشی ، مدیران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 825
نام نویسنده:  شجاعی فر، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف: در پژوهش حاضر ما به دنبال یافتن ارتباط بین تفاسیر افراد متاهل از نیت­ها و رفتارهای همسرشان، به عنوان عاملی شناختی و مؤثر در رضایت زناشویی بودیم. این پژوهش شامل دو مطالعه بوده است. الف) بررسی ارتباط بین نوع تفاسیر آزمودنی‏ها از رفتارهای همسر و رویداد‏های روزمره، با میزان رضایت زناشویی آن‏ها و ب) بررسی اثر بخشی روش تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیری منفی مرتبط با رضایت زناشویی. روش کار: در مطالعه اول، مرحله اول آزمون سوگیری سنجش شناختی تفسیری (محقق ساخته) و انریچ به منظور ارزیابی اولیه، به آزمودنی‏ها ارائه شد. آزمودنی‏های این پژوهش افراد متاهلی بودند که از طریق پیام دعوت به همکاری منتشر شده در تلگرام، با پژوهش آشنا شده و در آن شرکت کردند. شیوه ارسال و تکمیل آزمونها و حتی انجام مداخلات به صورت اینترنتی و آنلاین انجام پذیرفت. در مطالعه دوم، پس از تعیین کسانی که نمره رضایت زناشو یی‏شان در گستره پایین و متوسط بود، این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (۵۴N=) و گروه مداخله نما (۵۳N=) جایگزین شدند. در مطالعه دوم تعدادی از آزمودنی‏ها پژوهش را ادامه ندادند و با تعداد (۳۶N=) در گروه مداخله و (۳۲N=) در گروه مداخله نما پژوهش ادامه یافت. با استفاده از برنامه CBM-I  مثبت به مدت سه جلسه (هر جلسه در حدود ۲۰ دقیقه)، آموزش سوگیری تفسیری مثبت به گروه مداخله ارائه شد. این در حالی بود که گروه مداخله نما، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیری خنثی را دریافت کردند. این آزمونها محقق ساخته بودند. در مرحله پس آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‏ها (۶۸ نفر) مجدداً آزمونهای مرحله پیش آزمون را دریافت کردند. یافتهها: در مطالعه اول ارتباط معناداری بین نوع تفسیرهای افراد و میزان رضایت زناشویی آن‏ها یافت شد. در مطالعه دوم، گروه مورد مداخله پس از دریافت تفسیرهای مثبت، علاوه بر تغییر معنادار در تفسیر‏های منفی شان، در سطح رضایت زناشویی‏شان هم تغییر بارزی را تجربه کردند. : یافته ‏ها نشان می‏دهند CBM-I مثبت، ممکن است سوگیریهای تفسیری منفی در افراد را کاهش دهد و با افزایش معنادار رضایت آنها، همراه باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  : تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، رضایت زناشویی ، مداخله اینترنتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 824
نام نویسنده: مرادی پور، بنت الهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نشانه‌های بالینی نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگی بود. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی بود. ابزارگردآوری اطلاعات، مقیاس درجه‌بندي اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان بارکلی (BAARS-IV)، رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت، بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه رانندگان شهر بیرجند بود که نمونه آماری به حجم 380 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس از آن انتخاب شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه نمرات در نارسایی توجه، فزون کنشی، تکانش‌گری و کندی زمان‌شناختی با نمرات در رفتار رانندگی و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت نیز مستقیم و معنادار است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه با سه متغیر نارسایی توجه، فزون کنشی و کندی زمان‌شناختی و رفتارهای خطای رانندگی فقط با متغیر نارسایی توجه، پیش بینی می شوند. به‌طور کلی نتایج مطالعه، اهمیت رابطه بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان را مورد تایید قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که در برنامه‌های پیشگیرانه بررسی نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و قدرت کنترل تکانه رانندگانی که تصادف می کنند، توسط معاونت راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  نشانه‌های بالینی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ،  رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه ، رفتارهای خطای رانندگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده:  درگاهی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 2009 تا 2013، در پایگاه­ اطلاعاتی وب­آو­ساینس با تأکید بر میزان همکاری علمی بین آن­ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم­سنجی، یکی از روش­های مطرح در زمینه­ی سنجش و اندازه­گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه­ اطلاعاتی وب‌آو­ساینس طی سال­های 2009 تا 2013 که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگاشته شده‌است.

یافته ­های پژوهش نشان داد تعداد کل اعضای هیأت علمی که از سال 2009 تا 2013 در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس دارای تولیدات علمی بودند، 598 نفر بوده­اند، که در مجموع 75 درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای تولید علمی بودند.بر اساس یافته­ های پژوهش می­توان گفت که بیش­ترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب مقاله پژوهشی و کم­ترین آن مقالاتی در قالب یک فصل از کتاب بوده است. از دیگر یافته­های پژوهش می­توان به افزایش بسیار بالای تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 2011  نسبت به سال 2009 اشاره کرد. هم‌چنین حوزه موضوعی داروسازی دارای بیش‌ترین تولیدات علمی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس بود. در مبحث همکاری­های علمی نیز بیش­ترین میزان همکاری علمی در پایگاه مورد بررسی به ترتیب در حوزه داروسازی، بیوتکنولوژی و زیست‌شناسی سلولی بود. الگوی همکاری درون­سازمانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی و الگوی همکاری درون منطقه­ای نیز کم­ترین فراوانی را در پایگاه مورد بررسی داشت. در ارتباط با تعداد نویسندگان نیز، در کل تولیدات مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد الگوی همکاری بیش از پنج نویسنده الگوی غالب شناخته شد و الگوی همکاری با دو نویسنده نیز کم­ترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

.


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  علم­ سنجی ، تولیدات علمی ، اعضای هیأت علمی ،  همکاری علمی ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،  وب‌آو­ساینس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 448
نام نویسنده:  الیاسی نژاد، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

  هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیند انتخاب و نگهداری مدیران مدارس دوره اول متوسطه و شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش موردی استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو گروه از آگاهان کلیدی کمک گرفته شد. گروه اول متصدیان فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در ادارات آموزش‌ و پرورش شامل: رئیس اداره، معاون آموزشی اداره، مسئول کارگزینی، کارشناس آمار، کارشناس آموزش متوسطه اول و حراست که با تمامی این افراد مصاحبه نیمه ساختار‌یافته صورت گرفت. و گروه دوم شامل مدیران و معاونین مدارس دوره اول متوسطه بودند. به منظور انتخاب شرکت‌ کنندگان گروه دوم، از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده گردید. چگونگی دسترسی به نمونه‌ها نیز به صورت زنجیره‌ای یا گلوله برفی انجام شد که پس از انجام 20 مصا حبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری‌شده به اشباع نظری رسید. از دیگر روش‌های گردآوری اطلاعات جهت افزایش اعتبار و جلوگیری از سوگیری‌هایی که ممکن است نتیجه تکیه بیش‌ازحد بر یکی از روش‌های جمع‌آوری داده‌ها باشد استخراج و مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان (نظیر بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های موجود در زمینه انتصاب مدیران) می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از دخالت عوامل مختلف بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران می‌باشد که می‌توان به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران از دیدگاه مصاحبه شوندگان به مقوله‌های ویژگی‌های فردی، بومی گزینی، اطاعت‌پذیری، نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، خطای هاله‌ای، رابطه مداری و آموزش‌ و پرورش سیاست زده اشاره نمود. در میان عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب، مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر دخالت نمایندگان مجلس و فرماندار بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران مخصوصاً انتخاب مدیران ناکارآمد و ضعیف تأکید داشتند. چنانکه بتوان این عامل را از فرایند انتخاب و نگهداری مدیران حذف کرد تا حدود زیادی احتمال دست یافتن به انتخاب شایسته سالارانه وجود دارد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور دوم: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  انتخاب ،  انتصاب ،  نگهداری ،  مدیران مدارس ، عوامل مؤثر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 823
نام نویسنده: برهانی، سامیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

زمینه و هدف: رضایت از تصویر بدن به عنوان تجربه ذهنی که فرد از بدن خود دارد نقش بسیار مهمی در رضایت فرد از خود و زندگی اش ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است میزان نارضایتی از

تصویر بدن در زنان بیشتر از مردان است و خود را با آثار نامطلوبی چون افسردگی، اضطراب، اختلال‌های خوردن، سوء مصرف مواد و ... نشان می دهد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش" بر تصویر بدن و افسردگی دختران  با حجم نمونه 23 نفر در دو گروه یعنی گروه آزمایش (تعداد=11 نفر، میانگین سن=26) و کنترل (تعداد=12 نفر، میانگین سن=25) انجام شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که پس از شركت در جلسات گروه‌ درماني نمرات نارضایتی از تصویر بدن دختران گروه آزمایش نسبت به دختران گروه کنترل کاهش معناداری داشته است (0005/0> p، 454/52=(1.20)F). همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون نمره افسردگی توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در دو گروه، بیانگر کاهش معنادار‌ نمرات افسردگی دختران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است (001/0<p، 795/9=(1.20)F). به منظوربررسی رابطه بین افسردگی و ترس از تصویر بدن، نیز از آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و داده ها نشان داد که بین افسردگی و ترس از تصویر بدن ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد (0005/0<p، 923/0=r). : با توجه به یافته های فوق می‌شود دریافت 12 جلسه از درمان شناختی- رفتاری "کش" می‌تواند تاثیر مطلوب و معناداری در کاهش نارضایتی از تصویر بدن و افسردگی دختران (ناراضی از تصویر بدن) داشته باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تصویر بدن ،  افسردگی ، گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش"


>> کتابداری
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: محمدیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مراجعان کتابخانه­ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی پیامدهای وفاداری آن­ها است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. به عبارت دیگر، نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که دست­کم یک­بار از خدمات و تسهیلات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده کرده­اند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی 374 نفر از مراجعان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. روایی صوری توسط اساتید گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ها:یافته­ها نشان داد مهمترین عوامل مراجعه مجدد پاسخ دهندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، به ترتیب، تنوع و دسترسی به اطلاعات (55%)، نزدیک بودن به کتابخانه (20%)، رضایت از خدمات (12%)، برخورد مناسب کارکنان (2%) و سایر موارد ذکر شده (12%) بوده­اند. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که ارتباط با مراجعه کننده به صورت مستقیم بر وفاداری او به کتابخانه تاثیر معنی­دار و مثبتی دارد. همچنین مشخص شد که وجهه کتابخانه و ارزش درک شده از خدمات آن بر رضایت مراجعه­کننده اثرگذار است. افزون بر این، کیفیت درک شده از خدمات کتابخانه به صورت مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده اثرگذار است. محیط و فضای فیزیکی نیز بر ترجیح کتابخانه به سایر کتابخانه­های مشابه اثرگذار است. همچنین، رضایت مراجعه­کننده به طور مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده به کتابخانه اثرگذار است. الگوی نهایی تحقیق نشان داد که رضایت مراجعه­کننده به صورت مستقیم بر قصد تکرار مراجعه به کتابخانه و وفاداری مراجعه ­کننده بر تبلیغ کلامی و ترجیح کتا بخانه مرکزی به سایر کتابخانه های مشابه اثر دارد. افزون بر این، قصد مراجعه مجدد نیز بر وفاداری مراجعه کننده تاثیر معناداری دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  ارتباط با مراجعه ­کننده ،  وجهه کتابخانه ، کیفیت درک شده ، ارزش درک شده ،  محیط و فضای فیزیکی ، رضایت مراجعه­ کننده ، وفاداری مراجعه­ کننده ، قصد مراجعه مجدد ، توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی مثبت ،  کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.