دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617182838485868788898108   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 487
نام نویسنده: کوهساری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود رهبری مدیران مدارس برمبنای چهارچوب رهبری متوازن در مدارس موردمطالعه شهر مشهد و نیز شناسایی راهبرد­های بهبود رهبری مدرسه می­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته (طرح کمی-کیفی) استفاده شد. جهت گردآوری داده‌های موردنیاز از ، مصاحبه نیمه ساخت‌یافته و همچنین گروه کانونی بهره گرفته شد. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت تحلیل داده‌های کمی از روش‌های آماری توصیفی و به منظور تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کمی، میزان مسئولیت­ها و رفتارهای رهبری مدیران از سطح متوسط بالاتر بود و آن­ها به صورت معناداری به سمت تغییرات درجه دو گرایش داشتند. این درحالی است که در نتیجه تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، مسئولیت‌ها و رفتارهای مدیران بیشتر به کارکردهای سنتی مدیریت از قبیل «سازمان‌دهی»، «مدیریت امور مالی»، «نظارت و ارزیابی» و «جهت‌گیری قانونی شدید»گرایش دارند و مدیران بیشتر به سمت تغییرات درجه یک تمایل دارند. علاوه براین، برمبنای نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه گروه کانونی، «جذابيت بخشيدن به حرفه مديريت آموزشگاهي»، «بازتعریف وظایف و مسئولیت­های مدیران مدارس»، «نیاز به بهبود مستمر»، «آموزش و بهسازي مدیران آموزشگاهي»، «بهبود سياست انتخاب و انتصاب مديران آموزشگاهي»، «بازنگری برنامه­ ها، مقررات و ضوابط مديريت آموزشگاهي»، و «توسعه مشارکت اثربخش با سایر نهادهای علمی» از مهم‌ترین  راهبردهای بهبود رهبری مدرسه به شمار می‌روند.

کلید واژه ها:رهبری مدرسه،راهبردهای بهبود رهبری مدرسه

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ
استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رهبری مدرسه ، راهبردهای بهبود رهبری مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 486
نام نویسنده: پودینه، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه ­های مسئولیت ­پذیری اجتماعی مدرسه و مطالعه آن در دو مدرسه متوسطه دخترانه شهر مشهد می­باشد. برای دستیابی به این هدف روش مطالعه موردی مورد استفاده قرار گرفت. مطلعان کلیدی شامل مدیران مدارس، معلمان، دانش ­آموزان و والدین آن­ها بودند. علاوه­ براین، برای جمع­ آوری داده­ ها از گروه کانونی، مصاحبه نيمه­ ساخت يافته، مشاهده، بررسی اسناد استفاده شد. داده ­ها به شيوه تفسيري طي فرایند کدگذاری مورد تحليل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ابعاد اجتماعی- سیاسی، اخلاقی- فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی به عنوان مهم­ترين ابعاد مسئوليت ­پذيري اجتماعي مدرسه معرفي شدند. در نتيجه، يكصدويازده مؤلفه به ­عنوان مؤلفه ­های مسئوليت ­پذيري اجتماعي مدرسه شناسايي و استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه دو مدرسه با هدف بررسي چگونگی تحقق مسئوليت­ پذيري اجتماعي نشان داد که ابعاد اجتماعی- سیاسی، اخلاقی- فرهنگی و قانونی بيش از ابعاد زیست­ محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 کلیدواژه­ ها:مسئولیت­ پذیری اجتماعی، آموزش و پرورش، مدرسه

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ
استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مسئولیت­ پذیری اجتماعی ، آموزش وپرورش ، مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 485
نام نویسنده: خوجه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 202
چکیده: 

      پژوهش حاضر باهدف تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش‌وپرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی انجام و برای بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران (سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، سند ملی برنامه درسی، کتاب‌های راهنمای معلم و کتاب‌های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در این پژوهش تمام محتوای اسناد و کتاب‌های درسی به‌صورت تمام شماری موردبررسی قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست، مضمون هر ماده سند و در کتاب‌های درسی، مضمون هر پاراگراف بود. فرآیند کدگذاری به شیوه قیاسی انجام شد و برای توصیف میزان توجه اسناد فرادست به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، از شیوه‌های توصیف آماری مانند فراوانی، درصد و نمودار و برای بررسی تفاوت فراوانی مضامین معطوف به مؤلفه‌های موردبررسی، از آزمون خی دو بهره‌گیری شد. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در اسناد موردبررسی، به مؤلفه‌های اصلاح الگوی مصرف، کارآفرینی و تولید، تولید داخلی (حمایت از تولید ملی)، درون‌زایی و برون‌گرایی بیشترین توجه معطوف شده و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی شامل: اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، اقتصاد عدالت بنیان و مؤلفه‌ی کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی، مورد غفلت واقع‌شده‌اند. بازنگری و گنجاندن مفاهیم اقتصاد مقاومتی در اسناد فرادست نظام آموزش پرورش و کتاب‌ های درسی و رابطه عمودی محتوای کتاب‌ ها جهت بهبود وضعیت برنامه درسی و به‌تبع آن پرورش انسان‌هایی باروحیه مقاومتی در اقتصاد از اقدامات ضروری برای برنامه ریزان و مؤلفان کتاب‌های درسی قلمداد شده است.

 کلیدواژه: برنامه درسی قصده شده، اقتصاد مقاومتی، مقطع دبستان، مقطع متوسطه اول

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی قصده شده ،  اقتصاد مقاومتی ، مقطع دبستان ،  مقطع متوسطه اول


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 484
نام نویسنده: صفری، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی بر رفتار علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بود. روش نمونه ­گیری، نمونه­ گیری سهمیه­ای، بر اساس جنسیت و حجم نمونه ۳۳۰ نفر به دست آمد. ابزارهاي مورداستفاده در اين پژوهش، ­ محقق ­ساخته محیط آموزشی- پژوهشی با پایایی 89/0 و رفتار علمی با پایایی 92/0 بود. برای احراز روایی از روايي سازه (تحليل عاملي) و به‌منظور احراز پايايي از روش همساني دروني با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه محیط آموزشی- پژوهشی با رفتار علمی دانشجویان مشخص شد که الگوی پیشنهادی بعد از اصلاح از برازش خوبی برخوردار است (061/0=RMSEA، 96/0= NNFI). نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان داد که خرده مقیاس‌های سنجش محیط آموزشی- پژوهشی می‌توانند رفتار علمی را پیش‌بینی نمایند (01/0p< ،34.340= F). نتایج ضرایب رگرسیون استانداردشده نشان داد که از بین چهار خرده مقیاس ادراک از فرایند یاددهی- یادگیری، ادراک از تجهیزات و منابع حمایتی، ادراک از خودکارآمدی تحصیلی، ادراک از حمایت خانواده، فقط خرده مقیاس ادراک از خودکارآمدی تحصیلی (00/0 p< 1.938= t) قادر به پیش­بینی متغیر رفتار علمی می­ باشد و خرده مقیاس­های ادراک از فرایند یاددهی- یادگیری، ادراک از تجهیزات و منابع حمایتی آموزشی و ادراک از حمایت خانواده قابلیت پیش ­بینی متغیر رفتار علمی را ندارند.

کلیدواژه‌ها: محیط آموزشی- پژوهشی، رفتار علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

.

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  محیط آموزشی- پژوهشی ،  رفتار علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 483
نام نویسنده: سعیدی رضوانی، طلیعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانگرها و ساختار عاملی کمک‌طلبی پژوهشی دانشجویان و تدوین ‌ای برای آن انجام گرفته است. برای این منظور روش پژوهش آمیخته[1]، اکتشافی متوالی[2] از نوع ابزارسازی مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ‌به ‌صورت متوالی انجام پذیرفت. به این ترتیب که در بخش کیفی، راهبرد پژوهشی نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 12 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی کمک‌طلبی و پژوهش و 5 مصاحبه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی که حداقل یک کار پژوهشی را به اتمام رسانده بودند تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های کمک‌طلبی پژوهشی و تدوین گویه‌های آن در بخش کمی، روایی به شیوه‌ی روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی محاسبه شد. نمونه 425 نفری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به روش سهمیه‌ای بر اساس مقطع تحصیلی، جنسیت و دانشکده انتخاب شد. یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس وجود چهار عامل را تأیید کرد که شامل نیاز به کمک‌طلبی، کمک‌طلبی انطباقی، اجتناب از کمک‌طلبی و ادراک سودمندی بود. یافته‌های حاصل از اجرای همزمان با کمک‌طلبی تحصیلی نشان داد که این دارای روایی سازه هم‌گرا است. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس کمک‌طلبی پژوهشی برابر با 88/0 و برای خرده مولفه‌های آن به ترتیب برابر با 94/0 ، 85/0، 83/0 و 73/0 محاسبه شد. این یافته‌ها حاکی از پایایی کلی و پایایی خرده مقیاس‌ها است. یافته‌های فرعی نیز نشان داد بین دانشکده‌های مختلف از نظر مولفه‌های کمک‌طلبی پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین دانشجویان دختر در مولفه‌ی کمک طلبی انطباقی از دانشجویان پسر و میانگین دانشجویان پسر در مولفه‌ی اجتناب از کمک‌طلبی از دانشجویان دختر به طور معناداری بالاتر بود. میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد در دو مولفه ‌نیاز به کمک‌طلبی پژوهشی و اجتناب از کمک‌طلبی از دانشجویان دکتری و میانگین دانشجویان دکتری در مولفه کمک‌طلبی انطباقی از دانشجویان کارشناسی ارشد به طور معناداری بالاتر بود. در نهایت با توجه به اینکه کمک‌طلبی پژوهشی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است برای سنجش کمک‌طلبی پژوهشی دانشجویان و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی:کمک‌طلبی، پژوهش، دانشجویان، روایی، پایایی،

فهرست مندرجات

فهرست منابع وماخذ
[1] Mix Method Research

[2] Exploratory Sequential


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کمک طلبی ، پژوهش ، دانشجویان ، روایی ، پایایی ، پرسشنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: ناصری صادق، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه موردی با رویکردی کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران گروه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (65 نفر)، در دوازده دانشکده دانشگاه فردوسی بودند. در مجموع 24 نفر از مدیران گروه در این پژوهش مشارکت داشتند. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و همچنین تحلیل و بررسی تحقیقات پیشین استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق "بررسی توسط شرکت کنندگان یا مصاحبه شوندگان" صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده از فرآیند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سوالات پژوهش استفاده و جهت پاسخگویی به سوالات به تحلیل مصاحبه­ها و مقوله بندی پیام­های مستمر در آن پرداخته شد. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش، از دیدگاه مدیران گروه دانشکده­ها وضعیت موجود نظارت و راهنمایی آموزشی در وضعیتی نامطلوب قرار داشته و ایشان با نظر به مولفه­های اصل سازمانی، اصل مسئولیت و اختیار، اصل پویایی­های گروهی، اصل رشد و پیشرفت حرفه­ای، اصل ارزشمند بودن فرد و گروه و اصل تغییر، از این وضعیت ناراضی بودند. با نظر به سوال دوم پژوهش، وضعیت مطلوب نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشکده­ها، ایجاد کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی است. در انتها با توجه به سوال سوم پژوهش، ویژگی­های الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در قالب 9 بعد به ترتیب بعد برنامه داشتن، بعد سازمانی، بعد مسئولیت و اختیار، بعد پویایی­های گروهی، بعد رشد و پیشرفت حرفه­ای، بعد ارزشمند بودن فرد و گروه، بعد تغییر، بعد بازخورد و بعد محرمانه بودن اطلاعات فردی ارائه شد.

واژگان کلیدی: نظارت و راهنمایی آموزشی، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی                  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی ، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 182
نام نویسنده: عدلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر افزایش مهارتهای سواد اطلاعاتی مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی بود.

روش:پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش،طرح پیش آزمایشی(طرح تک-گروهی با پیش آزمون-پس آزمون)یا شبه آزمایشی بود.جامعه آماری،کلیه مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی دارای مدرک تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که با روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای،60نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از و در تحلیل داده ها ازآزمون های استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف،آزمون t-test دو جامعه وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها:با بررسی عناصر سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش مشاهده شد که تفاوت معناداری در میانگین عناصر سواد اطلاعاتی افزایش یافته بود.همچنین با بررسی مهارتهای مقدماتی و مهارتهای پایه مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش وجود دارد;بطوریکه مهارتهای سواد اطلاعاتی بعد از آموزش یافته بود.همچنین با بررسی میانگین سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش در افراد با تحصیلات کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین سواد اطلاعاتی افراد مقطع کارشناسی ارشد با کاردانی و کارشناسی وجود دارد;بطوریکه میزان سواد اطلاعاتی افراد با کارشناسی ارشد بیشتر از کاردانی و کارشناسی بود;اما تفاوت معنی داری در سواد اطلاعاتی کاردانی و کارشناسی به دست نیامد.

اصالت/ارزش:کتابخانه های عمومی به منظور اجرای برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی باید ابتدا یک شناخت از میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی و اثرگذاری آموزش بر کاربرانشان به دست آورند.با این شناخت میتوانند به برنامه ریزی بهتری برای آموزش سواد اطلاعاتی،شامل لزوم آموزش،براورد هزینه ها،کیفیت آموزش و از همه مهمتر توجیه مسئولین به منظور سرمایه گذاری در این امر بپردازند.پژوهش حاضر با این هدف به انجام رسید و بنابراین میتوان از یافته های پژوهش به منظور برنامه ریزی آموزش سواد اطلاعاتی متناسب با سطح تحصیلی کاربران بهره گرفت.

کلیدواژه ها:آموزش سواد اطلاعاتی،مهارتهای سواد اطلاعاتی،مراجعان،کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی         

فهرست مندرجات

فهرست منابع ماخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، مهارتهای سواد اطلاعاتی ، مراجعان ، کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: رجبی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف: بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­ کننده از ایستگاه­های مطالعه بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه ­های مطالعه در شهرستان مشهد استفاده کرده‌اند و کتابداران مسؤول طرح ایستگاه مطالعه بود. برای نمونه­ گیری در جامعه اول، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ­ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین شد. از این تعداد 172 برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ­ها، محقق ­ساخته بود، در جامعه دوم، از روش سرشماری استفاده شد و ابزار گردآوری داده ­ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، روش تحلیل تفسیری و  نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: میزان رضایت افراد از کتاب­های ایستگاه مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود، هم­چنین میزان رضایت افراد از محل قرار­گیری ایستگاه ­های مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. ایستگاه ­های مطالعه در ارتقای مطالعه افراد به نسبت موفق بوده و نقش آن­ها در ارتقای مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. میانگین میزان مطالعه افراد با اجرای طرح ایستگاه مطالعه افزایش یافته بود. بین زنان و مردان در استفاده از ایستگاه مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشت. هم­چنین یافته ­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استفاده از ایستگاه مطالعه و متغیر سطح تحصیلات و گروه سنی وجود نداشت. از نظر کارشناسان ایستگاه مطالعه، این طرح تأثیر به ­­سزایی در افزایش میزان مطالعه شهروندان داشته است و طرح ایستگاه مطالعه را در ترویج فرهنگ کتابخوانی موفق دانسته ­اند. هم‌چنین بیان کردند که برای موفقیت بیش‌تر طرح ایستگاه­ مطالعه، نیاز به زمان و تبلیغات زیاد است. گسترش تعداد ایستگاه­های مطالعه در سطح شهر، تبلیغات بیش‌تر در جراید و نقاط مختلف شهر برای شناساندن طرح ایستگاه مطالعه، تنوع دادن بیش‌تر به کتاب­های این ایستگاه‌ها از پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایستگاه­ مطالعه بود.

واژه­ های کلیدی: ایستگاه مطالعه، ترویج مطالعه، فرهنگ کتابخوانی، شهرستان مشهد، نهاد کتابخانه­ های عمومی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ایستگاه مطالعه ، ترویج مطالعه ، فرهنگ کتابخوانی ، شهرستان مشهد ، نهاد کتابخانه های عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: قادری، بهار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 169
چکیده: 

چکیده

هدف: ریشۀ بسیاری از مشکل‌های روحی، هیجانی و رفتاری در بزرگسالی را می‌توان در دوران کودکی جست‌وجو کرد. هدف این پژوهش شناسایی میزان همخوانی داستانهای گروههای سنی «ب» و «ج» و منتشرشده از سوی ناشران برجسته (یعنی افق، کانون، نظر، پیدایش و قدیانی) در بخش کودک با عناصر نظریۀ رفتاردرمانیِ عقلانیهیجانی است. هدف دیگر این پژوهش بررسی توانمندی کودکانِ گروه سنی «ب» و «ج» در درک عناصر این نظریه در داستان‌ها است.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. بخش نخست پژوهش، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. در بخش دوم، از روش تحلیل گفتمان با رویکرد روان‌شناسی گفتمان بهره گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات بخش نخست، از سیاهۀ اطلاعات کتاب‌شناختی داستان‌ها و سیاهۀ وارسی عناصر، انواع و ویژگی‌های نظریۀ REBT استفاده شد. از 141 داستان به‌دست آمده که به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند، 80 داستان، که حداقل عناصر نظریۀ REBT (یعنی A، B و C) را داشتند، برای بررسی درنظرگرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت. در بخش دوم پژوهش، از هر یک از مراکز شمارۀ یک، چهار و پنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد چهار عضو فعال (2 دختر و 2 پسر) که در سنین 7 تا 12 سال بودند، برپایۀ دیدگاه مدیر هر مرکز و دیدگاه تیم پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با شرکت‌کنندگان هر مرکز طی 5 جلسۀ یک تا یک‌ونیم ساعته گفت‌وگوهایی به زبان طبیعی صورت گرفت. نتیجۀ آن ضبط 10‌ ساعت گفت‌وگوی کلامی و غیرکلامی شرکت‌کنندگان بود. برای ضبط تمامی حرکاتِ شرکت‌کنندگان و صدای آنها که در رویکرد روان‌شناسی گفتمان برای درک معنا ارزشمند است، از دوربین فیلم‌برداری و تلفن همراه استفاده گردید و سپس گفت‌وگوها با روش تحلیل گفتمان بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان داد که از میان داستان‌های بررسی‌شده، ماجرای حدود 40٪ آنها تا مرحلۀ پیامدها (C) پیش رفت، یعنی شخصیت داستان به‌واسطۀ باور عقلانی یا غیرعقلانی پیامد سالم و سودمند یا ناسالم و ناسودمندی را تجربه می‌کند. با خواندن چنین داستان‌هایی کودک ممکن است به غیرعقلانی بودن باورخود پی‌ببرد و آن را به چالش بکشد (D). درصورتی‌که او به این مرحله نرسد کسانی‌که با کودک کار می‌کنند (مانند روان‌شناسان، کتابداران، والدین و...) باید با بحث ‌و‌گفت‌وگو، پرسش و سایر برنامه‌های مرتبط با داستان به او کمک کنند تا این مرحله را تجربه کند. از میان داستان‌های بررسی‌شده، حدود 69٪ رخداد فعال‌ساز واقعی و حدود 31٪ رخداد فعال‌ساز استنباطی دارند. باور شخصیت‌های نزدیک به 89٪ از داستان‌ها غیرعقلانی و تنها حدود 11٪ از آنها عقلانی است. این نتایج نشان‌دهندۀ شمار کم داستان‌هایی است که باور عقلانی در شخصیت داستان وجود دارد. شخصیت 5٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی مثبت، 6٪ پیامد هیجانی منفیِ سالم و حدود 11٪ پیامد رفتاری سودمند را تجربه کردند. در سوی دیگر، در نزدیک به 89٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی منفی ناسالم و پیامد رفتاری ناسودمند مشاهده می‌شود. شخصیت‌های نزدیک به 60٪ داستان‌ها، پس از رخداد فعال‌ساز دوم (2A) می‌توانند با به‌چالش‌کشیدن باور غیرعقلانی و شکل‌گیری باور عقلانی مؤثر، پیامد هیجانی مثبت یا منفیِ سالم و پیامد رفتاری سودمند را تجربه ‌کنند (2C). دیگر عناصر یعنی ‌چالش‌ (D) و تأثیر (E) نیز در نزدیک به 60٪ از داستان‌ها وجود داشت. تحلیل گفت‌وگوهای شرکت‌کنندگان دربارۀ داستان‌ها نشان داد، اگر آنها با خواندن مأنوس باشند و هم‌زمان در فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با کتاب و داستان شرکت کنند، می‌توانند با واژگان و زبانی غنی (یعنی بهره‌گیری از اسم‌، صفت، قید، فعل، مَثَل و تشبیه، جمله‌های استدلالی، لحن و حرکت‌های صورت و بدن) درک خود را از داستان و عناصر نظریۀ REBT در داستان‌ها بازگو کنند.

اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان از نظریۀ REBT در برنامه‌های کتاب‌درمانی بهره گرفت و به کودکان کمک کرد تا تحول شناختی و تغییر باورها را با روشی لذت‌بخش تجربه کنند. دستاورد این پژوهش تهیۀ سیاههای از کتابهایی است که عناصر نظریۀ REBT در آنها به‌کار رفته باشد و بنابراین از کتاب‌های این سیاهه که برمبنای این نظریه هستند می‌توان در برنامه‌های کتابدرمانی استفاده کرد. توصیه‌های این پژوهش برای کتابداران، پدیدآورندگانِ داستان‌ها، والدین، روان‌شناسان و مربیان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی، نظریۀ الیس، REBT، کتاب‌درمانی، تحول شناختی، کتاب‌های داستانی، کتاب داستان‌ مناسب، تحلیل گفتمان، DA، روان‌شناسی گفتمان، DP، تحلیل داستان، گروه سنی «ب» و «ج».

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی ، نظریۀ الیس ، REBT ، کتاب‌درمانی ،  تحول شناختی ، کتاب‌های داستانی ، کتاب داستان‌ مناسب ،  تحلیل گفتمان ، روان‌شناسی گفتمان ، تحلیل داستان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: جمشیدی فرد، هما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دو دانشگاه‌ فردوسی مشهد و علوم‌ ‌پزشکی مشهد بود.

روش و ابزار: این پژوهش کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه­ های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته­ های کتابداری یا غیر کتابداری مشغول به کار بودند. این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه‌هاي مرکزي و دانشکده‌اي و بیمارستانی جمعاً شامل 19 کتابخانه بودند. در اين پژوهش، با توجه به استفاده از دو ابزار و مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، از دو روش نمونه‌گیری بهره گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از کتابداران با ، از روش نمونه­ گيري تصادفی طبقه­ اي نسبتي استفاده شد. برای انجام مصاحبه از روش نمونه‌گیری غیراحتمالاتی گلوله برفی استفاده شد. در روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،81 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و برای گردآوری داده­ ها از محقق ­ساخته استفاده شد. در بخش دیگری، با ده نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای مصاحبه شد. یافته­ ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم ­افزار اس ­پی ­­اس ­اس تحلیل گردید.

یافته­ ها: یافته ­های به ­دست آمده نشان داد، به طور کلی وضعیت اجرای مدیریت دانش در بین کتابخانه‌های دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، بیش‌تر از حد متوسط بود. کتابداران کتابخانه‌های مورد نظر در مؤلفه‌های «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در اجرای مدیریت دانش با چالش‌های زیادی روبه رو بودند و از نظر عوامل «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد بررسی تفاوت چندانی باهم نداشتند. ترتیب اولویت عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی در مقایسه با هم، یکسان بود. عامل فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی با بیش‌ترین چالش‌ها و عامل فناوری با کم‌ترین میزان چالش در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی روبه بودند.

واژه ­های کلیدی:  مدیریت دانش، کتابخانه‌های دانشگاهی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری، نیروی انسانی، فناوری دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی ،  فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، رهبری ،  نیروی انسانی ، فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

<   1234567891011121314151617182838485868788898108   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.