دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617182838485868788898108   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 877
نام نویسنده: شخصی خازنی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات توجه(توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه)در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن و همتایان عادی انجام شد.

روش:این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است.از بین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 96-1395،سه گروه 10نفری (10 دانش آموز با اختلال یادگیری ریاضی،10دانش آموز با اختلال یادگیری خواندن و 10 دانش آموز عادی)به روش نمونه در دسترس انتخاب و از نظر هوش،سن و جنسیت با یکدیگر همتاسازی شدند.ابزارهای پزوهش عبارت بودند از:آزمون هوشی ریون،آزمون رنگ-واژه استروپ،آزمون ویسکانسینفآزمون عملکرد مداوم و آزمون خرده مقیاس حافظه عددی وکسلر که به صورت انفرادی اجرا شد.

یافته ها:نتایج آزمونtمستقل نشان داد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن در توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگه داری توجه و ظرفیت توجه نسبت به دانش آموزان عادی عملکرد ضعیفی دارند.در مقایسه بین دو گروه اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن)نتایج پژوهش نشان داد گروه اختلال خواندن نسبت به گروه اختلال ریاضی عملکرد ضعیفتری در مولفه های توجه انتخابی و جابه جایی توجه دارند اما در نگهداری توجه و ظرفیت توجه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

:با توجه به یافته های پزوهش میتوان گفت دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی نسبت به همتایان عادی در بازداری شناختی ضعیف هستند و این ضعف در گروه اختلال خواندن بیشتر میباشد و بسیاری از مشکلات دانش آموزان با اختلال یادگیری،ناشی از نقص توجه است.

 

واژگان کلیدی:اختلال یادگیری ریاضی،اختلال یادگیری خواندن،توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  اختلال یادگیری ریاضی ، اختلال یادگیری خواندن ، توجه انتخابی ، جابه جایی توجه ، نگهداری توجه ، ظرفیت توجه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 491
نام نویسنده: قادری، محمد اسماعیل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 این پژوهش باهدف شناسایی راهبردهای ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان با رویکرد کیفی و با روش ارزشیابی و با استفاده از فن SWOT دریکی از دبیرستان‌های پسرانه دوره اول متوسطه شهر مشهد با نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان، دبیران و کارکنان قلمرو پژوهش اجرا شد. برای بررسی و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، پس از تحلیل محتوای اسناد بالادستی و مرتبط با پژوهش و پژوهشگری، انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مشارکت‌کنندگان و مشاهدات طولانی‌مدت پژوهشگر، بر اساس نظریه زمینه‌ای یافته‌ها در سه سطح مفاهیم، مقوله‌ها و مضامین کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد اهدافی که دانش‌آموزان را به پژوهشگری سوق دهد در اسناد بالادستی تدوین‌شده است؛ در همین حال با انتزاع از مفاهیم بیان‌شده پژوهیده‌ها در قلمرو پژوهش؛ قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط آموزشی در مسیر ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان شناسایی و موارد مهم قوت و ضعف به‌عنوان عوامل داخلی و فرصت و تهدید به‌عنوان عوامل بیرونی در جدول 2*2 تجزیه‌وتحلیل SWOT قرار گرفت و راهبردهای چهارگانه تهاجمی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی شناسایی شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، ناحیه 2 جدول SWOT که دربرگیرنده راهبردهای اقتضایی است در اولویت اول اجرا و ناحیه یک که راهبردهای تهاجمی هست در اولویت بعدی اجرا قرارگرفته است. استفاده از روش‌های تدریس پیشرفته در کلاس درس و بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های جشنواره‌های علمی- پژوهشی، از مهم‌ترین راهبردهای ارائه‌شده است.

کلیدواژه ها:راهبرد،پژوهشگری،swot،مقطع متوسطه اول،دانش آموز

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  راهبرد ، پژوهشگری ، swot ، مقطع متوسطه اول ، دانش آموز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 490
نام نویسنده: شجیعی، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي وضعیت سطح انتقال آموخته‌های درس روش تحقیق به فعالیتهای پژوهشی و نقش عوامل فردی، آموزشی و محیطی بر پیش بینی آن است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش به دو قسمت، توصیفی از نوع پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 214 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ­ی متناسب سازی شده بر مبنای مدل انتقالی هالتون (2000)  و محقق ساخته سطوح انتقال فاکسون بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که مجموعه خرده مقیاس‌های عوامل موثر بر انتقال می‌توانند وضعیت انتقال در سطوح مختلف را پیش‌بینی کنند. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن­ است که مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با 56/0 است و این مسأله بیانگر آن است که متغیرهای پیش‌بین (عوامل موثر بر انتقال) می‌توانند 56 درصد از تغییرات متغیر ملاک (سطوح انتقال) را تبیین نمایند. ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان می­دهند که از بین شانزده خرده مقیاس عوامل موثر بر انتقال یادگیری، خرده مقیاس‌های آمادگی یادگیرنده، انگیزش برای انتقال، پیامدهای مثبت فردی، مقاومت در برابر تغییر، حمایت استاد، ممانعت استاد و خود کارایی می­توانند پیش‌بین‌های خوبی برای وضعیت انتقال در سطوح مختلف باشند. بر اساس مدل انتقال فاکسون بیشترین درصد دانشجویان در سطح سوم و چهارم مشاهده شدند که می­توان گفت وضعیت سطح انتقال آموخته های درس روش تحقیق در بین دانشجویان در حد قابل قبول بوده است. به­صورت کلی می توان گفت بین عوامل موثر بر انتقال و سطح انتقال همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:مدل انتقال یادگیری هالتون،سطوح انتقال فاکسون،روش تحقیق،دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل انتقال یادگیری هالتون ، سطوح انتقال فاکسون ، روش تحقیق ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 488
نام نویسنده: نجفی، آسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 274
چکیده: 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کدهای اخلاقی رهبری آموزشی براساس آموزه های نهج البلاغه می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته  شد. بنابراین، با مراجعه به متن اصلی نهج البلاغه و شرح و تفسیر علامه جعفری، مکارم شیرازی، و قنبری و برمبنای الگوی ارتباط های چندگانه مبتنی بر ساحت های مختلف عقل و معرفت، گفتار، کردار و روان، مهم ترین نکات کلیدی، اصول، مؤلفه ها و سپس کدهای اخلاقی ناظر به آن شناسایی و استخراج شدند. طی فرایند کدگذاری، 466 نکته کلیدی،  454 اصل اخلاقی و 72 مقوله اخلاقی اصلی احصا شدند.  براساس نتایج به دست آمده، مقوله های قابل توجه در تدوین منشور اخلاقی رهبران آموزشی تقوا در زندگی، شفافیت امر در اثبات خیرخواهی، شناخت امید نسبت به خدا، اندیشه در عمل، اخلاص نسبت به خدا، توکل و ایمان، رحمت خدا، تقوای روانی و ارتباط درونی با خدا، گرایش به‌حق، توکل بر خدا، سعادت، شکر نعمت، طلب حرمت دیگران، طلب تقوا، درخواست کردن از خدا، اعتقاد بر سمیع بودن خدا، تقوای زبانی، حفظ حق خدا و بندگان، اطاعت‌پذیری از خدا، انجام عمل، کیفیت عمل، بصیرت و بینش، علم‌آموزی، شناخت، معرفت در کار، خودشناسی، اندیشه محوری، حق محوری،کمال طلبی، امانت بودن موقعیت، عدم گرایش به نفس، مهربانی، ایمان، صبوری، ثناخوانی، استقامت در اصلاح نفس، طلب در اراده، ارتباط، همراه در کیفیت عمل، تلاش در کار حق، کیفیت عمل، صبر در کارها، توجه به‌کار، ضرورت رهبری، شناخت، سنجش در گزینش، توجه به منافع عمومی، شناخت ملزومات رهبری، تمایل، اولویت‌بندی در توجه،  ایجاد نگرش مثبت، همدلی، اعتماد، گرایشات قلب، ضرورت ایمان، اولویت بر خشم، توسعه آرزوها، اراده گذشت، فراهم آوری زمینه طلب، استواری در اراده، نیکنامی، بیان کیفیت، عنایت به‌ حق در عمل، ضرورت‌های رهبری دیگران، کیفیت عمل رهبری، عمل عادلانه رهبر، بینش نسبت به دنیا، ضرورت‌های رهبری شناخت نحوه استفاده از دنیا، عدم گرایش به دنیا و نگاه به دنیا در عمل  می باشد.

کلید واژه ها: رهبری آموزشی، رهبری اخلاقی، نهج البلاغه، ارتباط چهارگانه، ساحت های پنچگانه

 

 

فهرست مندرجات

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود رهبری مدیران مدارس برمبنای چهارچوب رهبری متوازن در مدارس موردمطالعه شهر مشهد و نیز شناسایی راهبرد­های بهبود رهبری مدرسه می­باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته (طرح کمی-کیفی) استفاده شد. جهت گردآوری داده‌های موردنیاز از ، مصاحبه نیمه ساخت‌یافته و همچنین گروه کانونی بهره گرفته شد. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت تحلیل داده‌های کمی از روش‌های آماری توصیفی و به منظور تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کمی، میزان مسئولیت­ها و رفتارهای رهبری مدیران از سطح متوسط بالاتر بود و آن­ها به صورت معناداری به سمت تغییرات درجه دو گرایش داشتند. این درحالی است که در نتیجه تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، مسئولیت‌ها و رفتارهای مدیران بیشتر به کارکردهای سنتی مدیریت از قبیل «سازمان‌دهی»، «مدیریت امور مالی»، «نظارت و ارزیابی» و «جهت‌گیری قانونی شدید»گرایش دارند و مدیران بیشتر به سمت تغییرات درجه یک تمایل دارند. علاوه براین، برمبنای نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه گروه کانونی، «جذابيت بخشيدن به حرفه مديريت آموزشگاهي»، «بازتعریف وظایف و مسئولیت­های مدیران مدارس»، «نیاز به بهبود مستمر»، «آموزش و بهسازي مدیران آموزشگاهي»، «بهبود سياست انتخاب و انتصاب مديران آموزشگاهي»، «بازنگری برنامه­ ها، مقررات و ضوابط مديريت آموزشگاهي»، و «توسعه مشارکت اثربخش با سایر نهادهای علمی» از مهم‌ترین  راهبردهای بهبود رهبری مدرسه به شمار می‌روند.

کلید واژه ها:رهبری مدرسه،راهبردهای بهبود رهبری مدرسه

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رهبری مدرسه ، راهبردهای بهبود رهبری مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 486
نام نویسنده: پودینه، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه ­های مسئولیت ­پذیری اجتماعی مدرسه و مطالعه آن در دو مدرسه متوسطه دخترانه شهر مشهد می­باشد. برای دستیابی به این هدف روش مطالعه موردی مورد استفاده قرار گرفت. مطلعان کلیدی شامل مدیران مدارس، معلمان، دانش ­آموزان و والدین آن­ها بودند. علاوه­ براین، برای جمع­ آوری داده­ ها از گروه کانونی، مصاحبه نيمه­ ساخت يافته، مشاهده، بررسی اسناد استفاده شد. داده ­ها به شيوه تفسيري طي فرایند کدگذاری مورد تحليل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ابعاد اجتماعی- سیاسی، اخلاقی- فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی به عنوان مهم­ترين ابعاد مسئوليت ­پذيري اجتماعي مدرسه معرفي شدند. در نتيجه، يكصدويازده مؤلفه به ­عنوان مؤلفه ­های مسئوليت ­پذيري اجتماعي مدرسه شناسايي و استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه دو مدرسه با هدف بررسي چگونگی تحقق مسئوليت­ پذيري اجتماعي نشان داد که ابعاد اجتماعی- سیاسی، اخلاقی- فرهنگی و قانونی بيش از ابعاد زیست­ محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 کلیدواژه­ ها:مسئولیت­ پذیری اجتماعی، آموزش و پرورش، مدرسه

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ
استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مسئولیت­ پذیری اجتماعی ، آموزش وپرورش ، مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 485
نام نویسنده: خوجه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 202
چکیده: 

      پژوهش حاضر باهدف تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش‌وپرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی انجام و برای بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران (سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، سند ملی برنامه درسی، کتاب‌های راهنمای معلم و کتاب‌های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول) از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در این پژوهش تمام محتوای اسناد و کتاب‌های درسی به‌صورت تمام شماری موردبررسی قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست، مضمون هر ماده سند و در کتاب‌های درسی، مضمون هر پاراگراف بود. فرآیند کدگذاری به شیوه قیاسی انجام شد و برای توصیف میزان توجه اسناد فرادست به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، از شیوه‌های توصیف آماری مانند فراوانی، درصد و نمودار و برای بررسی تفاوت فراوانی مضامین معطوف به مؤلفه‌های موردبررسی، از آزمون خی دو بهره‌گیری شد. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در اسناد موردبررسی، به مؤلفه‌های اصلاح الگوی مصرف، کارآفرینی و تولید، تولید داخلی (حمایت از تولید ملی)، درون‌زایی و برون‌گرایی بیشترین توجه معطوف شده و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی شامل: اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، اقتصاد عدالت بنیان و مؤلفه‌ی کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی، مورد غفلت واقع‌شده‌اند. بازنگری و گنجاندن مفاهیم اقتصاد مقاومتی در اسناد فرادست نظام آموزش پرورش و کتاب‌ های درسی و رابطه عمودی محتوای کتاب‌ ها جهت بهبود وضعیت برنامه درسی و به‌تبع آن پرورش انسان‌هایی باروحیه مقاومتی در اقتصاد از اقدامات ضروری برای برنامه ریزان و مؤلفان کتاب‌های درسی قلمداد شده است.

 کلیدواژه: برنامه درسی قصده شده، اقتصاد مقاومتی، مقطع دبستان، مقطع متوسطه اول

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی قصده شده ،  اقتصاد مقاومتی ، مقطع دبستان ،  مقطع متوسطه اول


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 484
نام نویسنده: صفری، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی بر رفتار علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بود. روش نمونه ­گیری، نمونه­ گیری سهمیه­ای، بر اساس جنسیت و حجم نمونه ۳۳۰ نفر به دست آمد. ابزارهاي مورداستفاده در اين پژوهش، ­ محقق ­ساخته محیط آموزشی- پژوهشی با پایایی 89/0 و رفتار علمی با پایایی 92/0 بود. برای احراز روایی از روايي سازه (تحليل عاملي) و به‌منظور احراز پايايي از روش همساني دروني با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه محیط آموزشی- پژوهشی با رفتار علمی دانشجویان مشخص شد که الگوی پیشنهادی بعد از اصلاح از برازش خوبی برخوردار است (061/0=RMSEA، 96/0= NNFI). نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان داد که خرده مقیاس‌های سنجش محیط آموزشی- پژوهشی می‌توانند رفتار علمی را پیش‌بینی نمایند (01/0p< ،34.340= F). نتایج ضرایب رگرسیون استانداردشده نشان داد که از بین چهار خرده مقیاس ادراک از فرایند یاددهی- یادگیری، ادراک از تجهیزات و منابع حمایتی، ادراک از خودکارآمدی تحصیلی، ادراک از حمایت خانواده، فقط خرده مقیاس ادراک از خودکارآمدی تحصیلی (00/0 p< 1.938= t) قادر به پیش­بینی متغیر رفتار علمی می­ باشد و خرده مقیاس­های ادراک از فرایند یاددهی- یادگیری، ادراک از تجهیزات و منابع حمایتی آموزشی و ادراک از حمایت خانواده قابلیت پیش ­بینی متغیر رفتار علمی را ندارند.

کلیدواژه‌ها: محیط آموزشی- پژوهشی، رفتار علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  محیط آموزشی- پژوهشی ،  رفتار علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 483
نام نویسنده: سعیدی رضوانی، طلیعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانگرها و ساختار عاملی کمک‌طلبی پژوهشی دانشجویان و تدوین ‌ای برای آن انجام گرفته است. برای این منظور روش پژوهش آمیخته[1]، اکتشافی متوالی[2] از نوع ابزارسازی مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ‌به ‌صورت متوالی انجام پذیرفت. به این ترتیب که در بخش کیفی، راهبرد پژوهشی نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 12 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی کمک‌طلبی و پژوهش و 5 مصاحبه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی که حداقل یک کار پژوهشی را به اتمام رسانده بودند تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های کمک‌طلبی پژوهشی و تدوین گویه‌های آن در بخش کمی، روایی به شیوه‌ی روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی محاسبه شد. نمونه 425 نفری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به روش سهمیه‌ای بر اساس مقطع تحصیلی، جنسیت و دانشکده انتخاب شد. یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس وجود چهار عامل را تأیید کرد که شامل نیاز به کمک‌طلبی، کمک‌طلبی انطباقی، اجتناب از کمک‌طلبی و ادراک سودمندی بود. یافته‌های حاصل از اجرای همزمان با کمک‌طلبی تحصیلی نشان داد که این دارای روایی سازه هم‌گرا است. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس کمک‌طلبی پژوهشی برابر با 88/0 و برای خرده مولفه‌های آن به ترتیب برابر با 94/0 ، 85/0، 83/0 و 73/0 محاسبه شد. این یافته‌ها حاکی از پایایی کلی و پایایی خرده مقیاس‌ها است. یافته‌های فرعی نیز نشان داد بین دانشکده‌های مختلف از نظر مولفه‌های کمک‌طلبی پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین دانشجویان دختر در مولفه‌ی کمک طلبی انطباقی از دانشجویان پسر و میانگین دانشجویان پسر در مولفه‌ی اجتناب از کمک‌طلبی از دانشجویان دختر به طور معناداری بالاتر بود. میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد در دو مولفه ‌نیاز به کمک‌طلبی پژوهشی و اجتناب از کمک‌طلبی از دانشجویان دکتری و میانگین دانشجویان دکتری در مولفه کمک‌طلبی انطباقی از دانشجویان کارشناسی ارشد به طور معناداری بالاتر بود. در نهایت با توجه به اینکه کمک‌طلبی پژوهشی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است برای سنجش کمک‌طلبی پژوهشی دانشجویان و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی:کمک‌طلبی، پژوهش، دانشجویان، روایی، پایایی،

فهرست مندرجات

فهرست منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کمک طلبی ، پژوهش ، دانشجویان ، روایی ، پایایی ، پرسشنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: ناصری صادق، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه موردی با رویکردی کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران گروه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (65 نفر)، در دوازده دانشکده دانشگاه فردوسی بودند. در مجموع 24 نفر از مدیران گروه در این پژوهش مشارکت داشتند. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و همچنین تحلیل و بررسی تحقیقات پیشین استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق "بررسی توسط شرکت کنندگان یا مصاحبه شوندگان" صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده از فرآیند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سوالات پژوهش استفاده و جهت پاسخگویی به سوالات به تحلیل مصاحبه­ها و مقوله بندی پیام­های مستمر در آن پرداخته شد. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش، از دیدگاه مدیران گروه دانشکده­ها وضعیت موجود نظارت و راهنمایی آموزشی در وضعیتی نامطلوب قرار داشته و ایشان با نظر به مولفه­های اصل سازمانی، اصل مسئولیت و اختیار، اصل پویایی­های گروهی، اصل رشد و پیشرفت حرفه­ای، اصل ارزشمند بودن فرد و گروه و اصل تغییر، از این وضعیت ناراضی بودند. با نظر به سوال دوم پژوهش، وضعیت مطلوب نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشکده­ها، ایجاد کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی است. در انتها با توجه به سوال سوم پژوهش، ویژگی­های الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در قالب 9 بعد به ترتیب بعد برنامه داشتن، بعد سازمانی، بعد مسئولیت و اختیار، بعد پویایی­های گروهی، بعد رشد و پیشرفت حرفه­ای، بعد ارزشمند بودن فرد و گروه، بعد تغییر، بعد بازخورد و بعد محرمانه بودن اطلاعات فردی ارائه شد.

واژگان کلیدی: نظارت و راهنمایی آموزشی، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی                  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی ، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی

<   1234567891011121314151617182838485868788898108   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.