دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 447
نام نویسنده: وقاری زمهریر، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

تربیت دینی در نظام‌های آموزشی و رسمی کنونی به‌عنوان مهم‌ترین هدف مورد توجه قرار دارد و برنامه‌های درسی با داشتن سازوکارهایی مشخص می‌توانند راه را برای تحقق این هدف هموار سازند. با وجود اهمیت این موضوع، برنامه درسی تربیت دینی در کشور ما از توفیق چندانی برخوردار نبوده است. علت اصلی این ناکامی‌ها را باید در رویکردهای حاکم بر تربیت دینی جستجو کرد. براین اساس لازم است چاره‌اندیشی جهت برنامه درسی تربیت دینی و عناصر آن براساس رویکردی مقبول در مبانی اسلامی صورت گیرد. لذا پژوهش حاضر به قصد تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی‌های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا به عنوان رویکردی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی انجام شده است. تحقق این هدف اقتضا نمود که پیش از تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین گردد. براین اساس با اتکاء به منابع اصیل شامل شرح کشف المراد علامه حلّی، حق و تکلیف در اسلام از جوادی آملی و با استفاده از سایر آثار و تألیفات متفکران مسلمان در حوزه مورد بحث، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین و ارائه شده است. سپس با تکیه بر این رویکرد و با استفاده از روش تحلیلی و استنتاج قیاسی (الگوی بازسازی شده فرانکنا)، هدف غایی، واسطی و فرآیند یاددهی_یادگیری و ویژگی‌های هر یک از آنان در برنامه درسی تربیت دینی تبیین گردید. براین اساس تکلیف‌مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی تعیین شد. مطابق با این غایت، ده هدف واسطی شامل توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه‌ورزی، تعقل، رشد علم و معرفت، عدالت، پرورش قدرت و توانایی، آزادی و اختیار و پنج ویژگی برای فرآیند یاددهی_یادگیری شامل انگیزه درونی، پرورش حواس، پرورش اراده، توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه الگو و نمونه عملی برای برنامه درسی تربیت دینی تعیین و تبیین شد. علاوه بر این، در زمینه ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا توصیه شد که نفس و هویت تربیت جدی گرفته شود و به دلیل تفاوت در وسع و توان متربیان اشکال و ابزار مختلفی برای سنجش عملکرد متربیان استفاده شود. همچنین خودارزیابی به عنوان روشی مطلوب جهت ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی معرفی شد. به‌طورکلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد تکلیف‌گرا در برنامه درسی تربیت دینی از طریق نگاه همه جانبه به رشد ابعاد وجودی انسان، توجه به توانایی و تفاوت‌های افراد و تکلیف به قدر وسع، توجه به آزادی و اختیار انسان، قادر است آسیب‌هایی چون جزءنگری و تک بعد‌ی‌نگری، ظاهربینی و توجه صرف به نتیجه، نگاه مکانیکی و قالبی و یکسان‌سازی در تربیت دینی را که رویکرد حاکم (نتیجه‌گرا) بر پیکره نظام تربیت دینی وارد ساخته است، را برطرف سازد و از این طریق جایگزینی مناسب برای رویکرد حاکم باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، رویکردهای تربیت دینی ،  تربیت دینی ، تکلیف‌گرایی ،  نتیجه‌گرایی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: سعیدی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مدیران آموزشگاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی مدارس هوشمند می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی استفاده شد. میدان پژوهش را سه مدرسه هوشمند پیشرفته در شهر مشهد تشکیل دادند. مطلعان کلیدی در پژهش حاضر مدیران، کارکنان آموزشی  اداری و دانش آموزان مدارس مورد مطا لعه بودند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. به طورکلی،  براساس یافته های حاصل از این پژوهش نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از مهم ترين مسائل و مشکلاتي كه مدارس هوشمند مورد مطالعه با آن مواجه هستند اثربخش نبودن آموزشهای ضمن خدمت، عدم دانش فناوری معلمان، کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه، ارزیابی عملكرد معلمان و نبود ساز وکار تشویقی قانونی، مشکلات مربوط به سیستم ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و مقاومت معلمان در برابر فناوري اطلاعات  می باشد و از جمله اقدا ماتی که مدیر در این مدارس در جهت کاهش این چنین مشکلاتی انجام می دهد توانمند سازی، اطلاع رسانی، مشارکت طلبی، ایجاد انگیزه، حمایت و پشتیبانی فنی، ایجاد فضای یادگیری، تجهیز مدرسه و کنترل می‌باشد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مدرسه هوشمند ، مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 822
نام نویسنده: صالحی، بلن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

ناباروري یکی از عمده‌ترین وقایع استرس‌زاي زندگی است که ممکن است بر جنبه‌هاي مختلف زندگی زوجین تاثیر بگذارد. به این دلیل ناباروري از نظر زوجین جزء تلخ‌ترین تجارب زندگی محسوب می‌شود و از آنجایی که باروري و تولید مثل در اکثر فرهنگ‌ها از جمله ایران از ارزش بالایی برخوردار است ناباروري می‌تواند فشارهاي زیادي به زوجین وارد کند که سلامت روانی و جسمانی آن‌ها را به مخاطره اندازد و زمینه ابتلای آن‌ها را به اختلال‌هاي روان‌شناختی افزایش دهد. مشکلات روان‌شناختی ناشی از ناباروری در زنان بیش از مردان مورد تاکید قرار گرفته است زیرا معمولا زنان در تعریف هویت خود و معنای زندگی، جایی را به عنوان مادر شدن در نظر می‌گیرند و حتی اغلب آمادگی دارند تا موقعیت‌های ممتاز و موفقیت‌های خود را فدای فرزندپروری کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی امنیت هیجانی بر نظم‌جویی‌ شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی شبه آزمایشی از نوع پيش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه كنترل، می‌باشد. جامعه‌ی آماری زنان ناباروری بودند که در بازه خرداد و تیر ماه ۹۵ به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد مراجعه کرده بودند. ۲۴ زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(12 نفر) و کنترل(12 نفر) قرار گرفتند. طی ۸ جلسه به صورت هفتگی، هر جلسه به مدت یک ساعت و سی دقیقه، آموزش گروهی امنیت هیجانی برای گروه آزمایش انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت ننمود. ابزار بکار رفته در این پژوهش، نظم‌جویی شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی بود. یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که آموزش امنیت هیجانی باعث افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه و همچنین بهزیستی ذهنی و در نتیجه کاهش استفاده از راهبردهای ناسازگارانه را در مقایسه با گروه کنترل خواهد شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که تفاوت بین دو گروه معنی‌دار است(05/0 p<). نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر افزایش نظم‌جویی شناختی و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  امنیت هیجانی ، نظم‌جویی شناختی هیجانی ، بهزیستی ذهنی ، ناباروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 821
نام نویسنده: نوروزی مداح، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

واقعیت درمانی که توسط گلاسر و مبتنی بر نظریه انتخاب وی بوجود آمده از جمله درمان های انسان گرایانه است که برای انواع اعتیاد، رفتار های پر خطر و نیز ایجاد تغییر در مؤلفه های شخصیت مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبرد های مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) می باشد که نمونه آن (20 نفر) بصورت داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش ابتدا اعضای هر دو گروه های منبع کنترل راتر، راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) و نگرش نسبت به مصرف سیگار را تکمیل کردند و سپس واقعیت درمانی گروهی طی 10 جلسه به افراد گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل نیز مداخله ای را دریافت نکردند. یافته های این پژوهش که بوسیله تحلیل کوورایانس و با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد نشان داد که واقعیت درمانی گروهی منجر به افزایش معنادار منبع کنترل درونی و راهبرد های مقابله ای مسئله مدار و نیز کاهش معنادار نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار در افراد سیگاری شده است اما با وجود کاهش معنادار راهبرد های مقابله ای هیجان مدار دوری جویی و مقابله رویارویانه واقعیت درمانی گروهی کاهش معناداری را در سایر راهبرد های مقابله ای هیجان مدار افراد سیگاری منجر نشده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی، افراد سیگاری ، منبع کنترل ، راهبرد های مقابله ای ، نگرش به مصرف سیگار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 820
نام نویسنده: فرهادیان، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر برسی اثر آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی زنان بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود و از نوع پیش آزمون پس آزمون گروه کنترل که روی آزمودنیه اجرا شد. جامعه ی مورد نظر کلیه زنان متاهل دارای پدر جانباز مراجعه کننده به مرکز مشاوره شاهد شهر مشهد در نیمه اول سال 1395 بودند که از میان آنها 24 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ابزار پژوهش شامل رضایت زناشویی انریچ ( رضایت زناشویی اولیا) 1385 بود به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شده است نتایج نشان داد آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی گروه ازمایشی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشته و همچنین در افزایش صمیمیت جنسی در بهبود زندگی زناشویی و ارتباطات زناشویی آنها اثر بخش باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی ، صمیمت جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 819
نام نویسنده: سیّدزاده دلویی، سیّدایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

تاب آوری ظرفیت حفظ، بهبود و پیشرفت در سلامت روانی پس از تجربه ی چالش های زندگی است و شامل تعامل بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد که اغلب تأثیر چالش های استرس زای زندگی را تعدیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینی است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 به کلینیک این دانشگاه مراجعه کرده اند. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای دلزدگی زناشویی و تعهد دینی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (CMB) و تعهد دینی ورثینگتون (RCI) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 10 جلسه مداخله آموزش تاب آوری پنسیلوانیا، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تعهد دینی( p < 0/01) اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر روی دلزدگی زناشویی و تعهد دینی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تاب آوری پنسیلوانیا ، دلزدگی زناشویی ، تعهد دینی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: رسولي، هادي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 1395 مشغول به خدمت بودند كه از میان آنها تعداد 263 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گرديد و براي سنجش متغير هاي پژوهش از فاصله قدرت كاظمي و اخلاق حرفه‌ای حسيني استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تك نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. تحليل داده‌ها نشان داد که رابطه بين فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (163/0-r=) در سطح آلفاي 05/0 معنادار است. و همچنین  مشخص شد که وضعيت اخلاق حرفه اي پايين تر از حد متوسط (23/32-=t) و وضعیت فاصله قدرت بالاتر از حد متوسط (03/9=t) قرار دارد. همچنين مشخص شد كه از بين مولفه هاي فاصله قدرت، تصميم گيري و ارتباطات بيشترين تاثير را در پيش بيني اخلاق حرفه اي دارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، فاصله قدرت ، اعضای هیأت علمی ، دانشگاه فردسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 818
نام نویسنده: پورمحمد شاندیز، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش بررسی اثربخشی روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف و بهبود کنش‌ های اجرایی افراد مصرف‌کننده قلیان می‌باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد 25 تا 35 ساله‌ای که در بهار سال 1394 ساکن مشهد و مصرف­ کننده ­ی قلیان بود. از این تعداد 21 نفر به روش نمونه­ گیری داوطلبانه انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل گمارده شدند.که گروه آزمایش، روش درمانی در یک سطح tDCS را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و برای تسریع در نتایج حاصله از نرم‌ افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند چپ و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند راست و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین حافظه کاری و مهارت حل مسئله در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). بنابراین می‌توان گفت که روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث کاهش ولع پایه و ولع القایی استعمال قلیان در افراد قلیانی می‌شود؛ اما روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث بهبود حافظه‌ ی کاری و بهبود مهارت حل مسئله و برنامه‌ ریزی در افراد قلیانی نمی‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  تحریک الکتریکی مستقیم ، ولع پایه ، ولع القایی ، حافظه ‏کاری و مهارت حل مسئله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.